La Interpretació propensional en els contexts físics "deterministes"
Pérez García, José Manuel
Rovira Salles, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia)

Publicación: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2005
Resumen: Aquesta tesi discuteix la idea de propensió de Popper. La discussió té com a eix les crítiques dels autors. En particular l'enunciat de la teoria propensional del professor Fetzer: sistemes com els de la mecànica estadística o el llançament de la moneda són epistèmicament indeterministes però ònticament deterministes. Segons Fetzer, aquests sistemes no constitueixen propensions de cas singular. Aquesta assignació de probabilitats no realistes a aquests sistemes és rebutjada en la nostra tesi: la teoria propensional de Fetzer és contraria a l'autèntica naturalesa de la idea de propensió i, a més, és destructiva de tota teoria propensional. El capítol segon (Probabilitats ontològiques. La interpretació freqüencial, pàgs. 35-67) s'ocupa de la interpretació freqüencial, i qüestions derivades en la 'explicació científica'. En el capítol tercer (La interpretació propensional, pàgs. 69-114) es mostra el concepte de propensió i els seus trets. En el quart capítol (Distàncies bàsiques entre propensions com a tendències causals i el càlcul de probabilitats, pàgs. 115-144): l'associació realista de la causalitat i la probabilitat es mostra en les vàries qüestions (per exemple, les probabilitats condicionals) derivades de les característiques de l'aparell propi matemàtic. La qüestió originària i central, el que semblava un punt de discrepància dins la visió propensional entre Fetzer i Popper, apareix establerta en el capítol cinquè (Sistemes ònticament deterministes i epistèmicament indeterministes, pàgs. 145-167). El capítol sisè (Plantejament determinista d'explicació. Objeccions a la proposta propensional, pàgs. 169-189) afronta la naturalesa que tenen les crítiques a la interpretació propensional. El capítol setè (Resposta a les crítiques, pàgs. 191-208) (com també el capítol vuitè (El problema de la connexió entre propensions i freqüències: raons del concepte propensional, pàgs. , 209-247), més reconcentrat en el problema original de l'ambigüitat de la proposta popperiana) recull, emmarca i dimensiona les afirmacions de Popper que ja contenien la resposta a les futures crítiques. La segona part (capítols nou (Irreversibilitat i direcció temporal, pàgs. 263-312) i deu (Interpretació de la probabilitat i mecànica estadística, pàgs. 313-361)) s'ocupa dels resultats de l'observació de la mecànica estadística. Aquesta àrea conté qüestions que tenen continguts propis. Per últim, la part tercera (els dos capítols finals: onze (Atzar objectiu, pàgs. 381-421) i dotze (Realitat de la informació, pàgs. 423-460)) és un afegit més especulatiu, on s'intenta projectar la idea d'una realitat indeterminista des del tema de discussió a la tesi, amb l'assaig de nocions no suficientment precisades. Al cap i a la fi, l'extensió amb aquests dos capítols mostra l'abast que en el fons té la matèria que s'ha de discutir. La presència del capítol primer (Conceptes elementals de probabilitat, pàgs. 21-34) és més aviat una formalitat que part de l'argumentació, si bé correspon als continguts de la tesi. El mateix cal dir del apèndixs: A1(Menció de la teoria dels universals de David Malet Armstrong exposada en 'Universals and Scientific Realism', pàgs. 477-480) A2 (Remarca sobre termodinàmica, pàgs. 481-483) A3 (El «canvi conceptual» rere recents desenvolupaments en dinàmica, pàgs. 485-490) A4 (Informació i perspectiva subjectivista, pàgs. 491-504) A5 (Nota sobre reducció, pàgs. 505-508). Aquest treball inclou Notes per a cada capítol (pàgs. 509-577), Índex de matèries i autors, (pàgs. 579-593) i Bibliografia (pàgs. 595-602); també, tres resums o conclusions: part primera (pàgs. 249-259), part segona (pàgs. 363-378), part tercera (pàgs. 461-473).
Resumen: This thesis discusses the idea of propensity postulated by Popper. The discussion has authors' critique as its core. In particular, a statement in the propensity theory suggested by professor Fetzer: systems as those of the statistical mechanics or coin tosses are epistemically indeterministics but ontically deterministics. According to Fetzer, those systems are not single case propensities. This attribution of non-realistic probabilities to these systems is rejected in our thesis: Fetzer's propensity theory is opposed to the genuine nature of propensity idea, and, besides, his proposal is destructive of the whole propensity theory. Second chapter (Ontological Probabilities. The Frequency Interpretation, pages, 35-67) concerns to questions in frequency interpretation and derivate questions in 'scientific explanation'. In third chapter (The Propensity Interpretation, pages, 69-114), we deal to propensity concept and its characteristics. In fourth chapter (Basics Gaps between Propensities as Causal Tendencies and Probability Calculus, pages, 115-144): a realistic association of causality and probability shows several questions (for example, it pays attention in conditional probabilities) derivates of the characteristics which are proper to mathematical calculus. There is a central question: it is a point of disagreement in propensity theory between Fetzer i Popper, it appears in fifth chapter (Ontically Deterministic Systems and Epistemically Indeterministic Systems, pages, 145-167). Sixth chapter (Determinist Approach to Explanation. Objections to Propensity Proposal, pages, 169-189) displays the nature of criticism against propensity interpretation. We frame and spread Popper's statements, which hold already the reply to objections raised by criticism in after years, in seventh chapter (Reply to Criticism, pages, 191-208) (also in eight chapter (The Problem of the Connection between Propensities and Frequencies: Reasons of Propensity Concept, pages, 209-247) more devoted to original problem in 'popperian proposal's ambiguity'). Second part (chapters nine (Irreversibility and Time's Arrow, pages, 263-312) and ten (Probability's Interpretation in Statistical Mechanics, pages, 313-361) gives an account of the report about statistical mechanics. This area contains questions with specific contents. Finally, third part (last two chapters: eleven (Objective Chance, pages, 381-421) and twelve (Reality of Information, pages, 423-460)) is an addition more speculative, where we try to do a projection along of the idea about indeterminist reality from themes of discussion in thesis, with the essay of non-sufficient developed notions. After all, this extension with two chapters shows us the extent of matter in discussion. Presence of first chapter (Probability's Elemental Concepts, pages, 21-34) is more a formality than part in line of argument, although it is suitable to contents developed in thesis. The same case for presence of appendixes: A1 (Reference to David Malet Armstrong's Universals Theory according to 'Universals and Scientific Realism', pages, 477-480) A2 (Remark about Thermodynamics, pages, 481-483) A3 («Conceptual Change» in Recently Developments in Dynamics, pages, 485-490) A4 (Information and Subjective Perspective, pages, 491-504) A5 (Note about Reduction, pages, 505-508). This thesis included Notes for every chapter (pages, 509-577), Index of Subjects and Names, (pages, 579-593) and Bibliography (pages, 595-602); also, three summaries or conclusions: first part (pages, 249-259) second part (pages, 363-378) third part (pages, 461-473).
Nota: Consultable des del TDX
Nota: Títol obtingut de la portada digitalitzada
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Filosofia i Lletres, Departament de Filosofia, 2005
Nota: Bibliografia
Derechos: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Lengua: Català
Documento: Tesi doctoral
Materia: Popper, Karl Raimund, Sir
ISBN: 846894615X

Adreça alternativa:: https://hdl.handle.net/10803/5163


601 p, 2.9 MB

El registro aparece en las colecciones:
Documentos de investigación > Tesis doctorales

 Registro creado el 2009-05-07, última modificación el 2022-08-18   Favorit i Compartir