Avaluació de la qualitat docent : disseny i aplicació d’un inventari per a conèixer la influència percebuda del portafolio en l’ aprentatge dels estudiants
Gomà Freixanet, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Clínica i de la Salut)
Muro Rodríguez, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Clínica i de la Salut)

Date: 2007
Abstract: La implantació dels estàndards de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) implica un ampli ventall d’innovacions, des de reformes en les estructures de grau fins a nous mètodes educatius o d’avaluació de la qualitat docent. Per aquest motiu, es va introduir una nova eina docent, el portafoli de l’estudiant, en una assignatura troncal de primer cicle, Psicologia de la Personalitat, impartida a la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per tal de garantir la qualitat interna del procés de reforma, es va administrar un breu inventari de sis ítems en un mostra de 179 estudiants de l’assignatura, un cop finalitzada la realització i avaluació del portafoli. Aquest inventari es va dissenyar específicament per a conèixer la influència percebuda del portafoli en l’aprenentatge dels estudiants (IIPAE), seguint els estàndards europeus per un aprenentatge de qualitat i a causa de la manca d’instruments publicats en la literatura científica amb el mateix objectiu. Els resultats indiquen que el 88% d’estudiants avalua positivament la influència percebuda del portafoli en els sis aspectes d’aprenenentatge explorats: consideren que els ajuda a assimilar i entendre millor els continguts de l’assignatura, a estudiar de cara a l’examen final i els motiva a seguir adequadament l’assignatura. Els estudiants afirmen que els ha agradat l’estructura del portafoli dissenyat, que aquest no els ha suposat una càrrega excessiva de treball i que treballar en grup els ha facilitat la tasca. Aquests resultats afirmen que el disseny i introducció del portafoli en l’assignatura s’han realitzat satisfactòriament i confirmen que aquest influeix positivament en la qualitat del procés d’aprenentatge. Paral·lelament, l’ IIPAE ha demostrat ser un instrument útil i fiable (alfa de Cronbach = 0. 8) per a avaluar la qualitat interna dels aprenentatges emmarcats pels estàndards europeus, tot i que, caldria realitzar una anàlisi més acurada per a establir les propietats psicomètriques de l’inventari, així com extrapolar el seu ús a altres estudis, alumnes i universitats per tal de garantir la seva validesa i fiabilitat.
Abstract: The implementation of the European Higher Education Standards requieres a wide range of innovations, from changes in the degree structures to new educational methods of quality assurance evaluation. For this reason, a new teaching method, the student’s portfolio, was introduced in a first cycle compulsory subject, Psychology of Personality, in the Psychology degree of the Autonomous University of Barcelona. In order to guarantee the internal quality of the innovation process, a brief inventory of six items was administered in a sample of 179 students, who answered it once the portfolio was finished and evaluated. This inventory (I-IPAE) was designed specifically to explore the portfolio perceived influence in student’s learning, following the European standards for quality in higher education and due to the lack of instruments with the same aim in the scientific literature. Results indicate that the 88% of the students evaluate positively the perceived influence of the portfolio in the six learning aspects which were explored: they consider it helps to understand better the theoretical contains of the subject, to study for the final exam and it motivates them to follow adequately the subject. Students affirm that they have enjoyed the structure of the designed portfolio, including team working, and that it has not supposed an extra load of work. It is concluded that both the design and the introduction of the portfolio have been satisfactory and confirm that it does influence positively the quality learning students’ process. Results also demonstrate that the I-IPAE is a useful and reliable tool (Cronbach’s alfa = 0. 8) to evaluate internal quality of teaching and learning process under the European standards, although a better analyses should be done to explore the psychometrical properties of the inventory and its use should be generalized in other studies, students and universities in order to establish its validity and reliability.
Rights: Tots els drets reservats
Language: Català.
Document: conferenceObject ; recerca
Subject: Portafoli ; Inventari ; Avaluació de la qualitat ; EEES
Published in: Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 20076 p, 35.3 KB

The record appears in these collections:
Contributions to meetings and congresses > Jornades d’Innovació Docent de la UAB
Contributions to meetings and congresses > Papers and communications

 Record created 2011-01-31, last modified 2019-02-09   Favorit i Compartir