Documents d'anàlisi geogràfica
Documents d'anàlisi geogràfica és una revista acadèmica adreçada als estudiosos i professionals que s'interroguen sobre les interaccions entre natura, societat, política, economia i cultura que es donen sobre l'espai a les diferents escales, i davant les quals la geografia hi aporta anàlisis o respostes. Té per objectiu la publicació de textos inèdits procedents de la recerca feta per investigadors d'arreu del món relacionats amb la ciència geogràfica i amb les disciplines afins i preveu, al mateix temps, la difusió de publicacions i d'esdeveniments científics que hi són vinculats. Editada conjuntament pel Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i pel Departament de Geografia de la Universitat de Girona, la Revista edita tres números l'any.
Darreres entrades:
2017-01-17
06:39
32 p, 243.6 KB La ecología política urbana : veinte años de crítica, autocrítica y ampliación de fronteras en el estudio del metabolismo urbano / Villar Navascués, Rubén Alejandro (Universidad de Alicante)
La ecología política urbana (EPU) es una disciplina que explora las interacciones entre factores sociales, políticos, económicos y naturales en la producción y en la reproducción de los entornos urbanos, que son entendidos como híbridos socionaturales. [...]
L’ecologia política urbana (EPU) és una disciplina que explora les interaccions entre els factors socials, polítics, econòmics i naturals en la producció i en la reproducció d’ambients urbans, que són entesos com a híbrids socionaturals. [...]
Urban political ecology (UPE) is a discipline that explores the interactions between social, political, economic and natural factors in the production and reproduction of urban environments, which are understood as socio-natural hybrids. [...]
L’écologie politique urbaine (EPU) est une discipline qui explore les interactions entre les facteurs sociaux, politiques, économiques et naturels dans la production et la reproduction des milieux urbains, interprétés comme hybrides socio-naturels. [...]

2017 - 10.5565/rev/dag.325
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 63 Núm. 1 (gener-abril 2017) , p. 173-204 (Articles)  
2017-01-17
06:39
3 p, 92.1 KB Ressenyes / Hernández Cordero, Adrián (Universidad Autónoma Metropolitana)
Obra ressenyada: Javier DELGADILLO (coord. ). Por una geografía humanista: Ángel Bassols Batalla. Ciudad de México: UNAM-Ariel, 2015.
2017 - 10.5565/rev/dag.395
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 63 Núm. 1 (gener-abril 2017) , p. 236-238 (Ressenyes)  
2017-01-17
06:39
28 p, 2.4 MB Sustentabilidad y Buen Vivir en la provincia de Santa Elena (Ecuador) : aportes para la definición de indicadores compatibles / Zulaica, Laura (Universidad Nacional de Mar del Plata. Instituto del Hábitat y del Ambiente) ; Álvarez Litben, Silvia (Universitat Autònoma de Barcelona)
La búsqueda y la selección de indicadores de sustentabilidad se considera fundamental para medir el Buen Vivir (BV) de las comunidades. El presente trabajo propone evaluar, en una primera aproximación, la sustentabilidad en las parroquias de la provincia de Santa Elena (Ecuador) mediante algunos de los indicadores considerados en el Plan Nacional para el Buen Vivir (2013-2017), a fin de analizar los alcances y las limitaciones de la operatividad de los mismos al aplicarlos en la escala parroquial. [...]
La recerca i la selecció d’indicadors de sostenibilitat es considera fonamental per mesurar el bon viure (BV) de les comunitats. Aquest treball proposa avaluar, en una primera aproximació, la sostenibilitat a les parròquies de la província de Santa Elena (Equador), mitjançant alguns dels indicadors considerats al Pla Nacional per al Bon Viure (2013-2017), per tal d’analitzar els abasts i les limitacions de la seva operativitat en aplicar-los a l’escala parroquial. [...]
The search and selection of indicators of sustainability is fundamental for measuring the “buen vivir” or good life (GL) of communities. In a first approach, the study evaluates the sustainability of parishes in the province of Santa Elena, Ecuador, using some indicators of the Plan Nacional para el Buen Vivir (2013-2017) in order to analyze the reach and limitations of their operability when applied at parish scale. [...]
La recherche et la sélection d’indicateurs de durabilité sont essentielles pour mesurer le bienvivre (BV) des communautés. Ce travail propose, dans une première approche, l’évaluation de la durabilité dans les paroisses de la province de Santa Elena, Équateur, par le biais de plusieurs indicateurs utilisés dans le Plan National du Bien-Vivre (2013-2017), dans le but d’analyser la portée et les limites de leur efficacité lorsqu’ils sont appliqués à l’échelle paroissiale. [...]

2017 - 10.5565/rev/dag.310
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 63 Núm. 1 (gener-abril 2017) , p. 205-232 (Articles)  
2017-01-17
06:39
25 p, 1.7 MB Distribución mundial de la población con discapacidades en relación con los patrones geográficos del desarrollo humano / Cutillas Orgilés, Ernesto (Universitat d’Alacant)
Distintos enfoques científicos han estudiado los espacios de vida en donde existen factores ambientales y sociales que dificultan el acceso y la participación de las personas con discapacidades. En dicho sentido, la distribución de esta población mantiene cierto paralelismo con el reparto de determinados indicadores sociales y de desarrollo a nivel mundial. [...]
Hi ha hagut diferents enfocaments científics que han estudiat els espais de vida on trobem factors ambientals i socials que dificulten l’accés i la participació de les persones amb discapacitats. [...]
Various scientific approaches have studied the living spaces where existing environmental and social factors hinder the access and participation of people with disabilities. In this regard, the distribution of the population with disabilities broadly parallels the distribution of other social indicators and development worldwide. [...]
Différentes approches scientifiques ont étudié les espaces de vie dans lesquels des facteurs environnementaux et sociaux entravent l’accès et la participation des personnes handicapées ; à cet égard, la population handicapée présente un certain parallèle avec la distribution de divers indicateurs sociaux et de développement à travers le monde. [...]

2017 - 10.5565/rev/dag.291
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 63 Núm. 1 (gener-abril 2017) , p. 29-53 (Articles)  
2017-01-17
06:39
2 p, 63.5 KB Muriel Casals, professora d’economia per a futurs geògrafs / Pascual de Sans, Àngels, 1938- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
2017 - 10.5565/rev/dag.440
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 63 Núm. 1 (gener-abril 2017) , p. 3-4 (Necrològica)  
2017-01-17
06:39
3 p, 87.9 KB Ressenyes / Tulla i Pujol, Antoni F. (Antoni Francesc) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Obra ressenyada: Miguel SOLANA (coord. ); Anna BADIA; Àngel CEBOLLADA; Anna ORTIZ y Ana VERA, Espacios globales y lugares próximos: setenta conceptos para entender la organización territorial del capitalismo global. [...]
2017 - 10.5565/rev/dag.408
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 63 Núm. 1 (gener-abril 2017) , p. 247-249 (Ressenyes)  
2017-01-17
06:39
20 p, 616.6 KB Les externalitats de l’agricultura periurbana : el cas de l’Horta de Lleida / Torres Solé, Teresa (Universitat de Lleida) ; Fernandez González, Olga (Universitat de Lleida)
L’agricultura periurbana, a través de la funció econòmica, social i mediambiental que porta a terme, desenvolupa un nombre elevat d’externalitats positives i negatives. Atès que es tracta de falles del mercat, l’estudi s’ha centrat en l’àmbit de l’Horta de Lleida, on, a través de l’avaluació participativa d’un grup d’experts, s’han detectat trenta-una externalitats generades per aquest espai agrari periurbà. [...]
Through its economic, social and environmental functions, peri-urban agriculture results in a large number of positive and negative externalities. As these are market failures, this study focuses on the suburban agricultural area of Horta de Lleida where thirty-one externalities have been identified by means of a participatory assessment process with a group of experts. [...]
La agricultura periurbana, a través de la función económica, social y medioambiental que lleva a cabo, desarrolla un número elevado de externalidades positivas y negativas. Dado que se trata de fallos del mercado, el estudio se ha centrado en el ámbito de la Horta de Lleida, donde, a través de la evaluación participativa de un grupo de expertos, se han detectado treinta y una externalidades generadas por este espacio agrario periurbano. [...]
L’étude de recherche montre que l’agriculture périurbaine, grâce à ses fonctions économique, sociale et environnementale, développe un nombre élevé d’externalités positives et négatives. [...]

2017 - 10.5565/rev/dag.339
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 63 Núm. 1 (gener-abril 2017) , p. 153-172 (Articles)  
2017-01-17
06:39
3 p, 84.7 KB Ressenyes / Solana Solana, A. Miguel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Obra ressenyada: Juan de la HABA; Enrique SANTAMARÍA y Laura C. YUFRA, Parlem-ne: Intervenció socioantropològica i conflictes relacionats amb els llocs de culte. Barcelona: Pol·len Edicions / Institut Català d’Antropologia, 2014.
2017 - 10.5565/rev/dag.380
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 63 Núm. 1 (gener-abril 2017) , p. 241-243 (Ressenyes)  
2017-01-17
06:39
3 p, 97.6 KB Ressenyes / Delclòs Alió, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Obra ressenyada: Judy WAJCMAN, Pressed for Time: The Acceleration of Life in Digital Capitalism. Chicago i Londres: The University of Chicago Press, 2015.
2017 - 10.5565/rev/dag.410
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 63 Núm. 1 (gener-abril 2017) , p. 233-235 (Ressenyes)  
2017-01-17
06:39
23 p, 2.0 MB El nuevo paradigma del patrimonio y su consideración con los paisajes : conceptos, métodos y prospectivas / Silva Pérez, Rocío (Universidad de Sevilla) ; Fernández Salinas, Víctor (Universidad de Sevilla)
Este artículo se adentra en el debate sobre el paisaje, el patrimonio y el territorio desde un entendimiento del patrimonio como asignación social e institucional de valores y desde la propia complejidad territorial y tipológica de los paisajes patrimoniales. [...]
Aquest article s’endinsa en el debat sobre el paisatge, el patrimoni i el territori des d’una comprensió del patrimoni com una assignació de valor social i institucional i des de la complexitat territorial i tipològica dels paisatges patrimonials. [...]
This article explores the landscape-heritage-territory debate from the perspective of heritage as a social and institutional attribution of values and the territorial and typological complexity of heritage landscape. [...]
Cet article aborde le débat paysage, patrimoine et territoire à partir d’une conception du patrimoine comme assignation de valeur sociale et institutionnelle, en prenant en compte la complexité territoriale et typologique des paysages patrimoniaux. [...]

2017 - 10.5565/rev/dag.344
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 63 Núm. 1 (gener-abril 2017) , p. 129-151 (Articles)