Documents d'anàlisi geogràfica
Documents d'anàlisi geogràfica és una revista acadèmica adreçada als estudiosos i professionals que s'interroguen sobre les interaccions entre natura, societat, política, economia i cultura que es donen sobre l'espai a les diferents escales, i davant les quals la geografia hi aporta anàlisis o respostes. Té per objectiu la publicació de textos inèdits procedents de la recerca feta per investigadors d'arreu del món relacionats amb la ciència geogràfica i amb les disciplines afins i preveu, al mateix temps, la difusió de publicacions i d'esdeveniments científics que hi són vinculats. Editada conjuntament pel Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i pel Departament de Geografia de la Universitat de Girona, la Revista edita tres números l'any.
Darreres entrades:
2015-10-09
13:09

21 p, 226.0 KB
Urban metabolism : a review of recent literature on the subject / Dinarès, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Urban areas are the primary habitat for a majority of the global population. The development of cities not only entails a fundamental change in human settlement patterns but also a dramatic transformation of the physical environment. [...]
Les àrees urbanes són el principal hàbitat de la majoria de la població mundial. El desenvolupament de les ciutats no sols implica un canvi essencial en els patrons d’assentament humans, sinó també una dramàtica transformació del medi físic. [...]
Las áreas urbanas son el principal hábitat de la mayoría de la población mundial. El desarrollo de las ciudades no solo implica un cambio fundamental en los patrones de asentamiento humano, sino también una dramática transformación del entorno físico. [...]
Les zones urbaines constituent l’habitat principal de la majorité de la population mondiale. Le développement des villes implique non seulement un changement fondamental dans les schémas d’établissement humain, mais aussi une transformation radicale de l’environnement physique. [...]

2014
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60 Núm. 3 (octubre-desembre 2014) , p. 551-571  
2015-10-08
13:53

15 p, 433.0 KB
L'obra de James J. Parsons sobre Espanya / Sanclimens, Xavier
1985
Documents d'anàlisi geogràfica, Núm. 7 (1985) , p. 177-191  
2015-09-30
08:05

21 p, 778.5 KB
Las motivaciones de los turistas LGBT en la elección de la ciudad de Barcelona / Prat Forga, Josep M. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
El turisme LGBT s’està consolidant com una important activitat dins del sector turístic. La ciutat de Barcelona no és aliena a aquesta tendència. No obstant això, la satisfacció obtinguda amb aquesta experiència depèn de diferents variables segons la motivació principal per realitzar aquest viatge. [...]
LGBT tourism has emerged as an important activity within the tourism sector. Although this trend is not new to the city of Barcelona, the satisfaction of LGBT tourists depends on different variables related to the principal motivation for travel. [...]
El turismo LGBT se está consolidando como una importante actividad dentro del sector turístico. La ciudad de Barcelona no es ajena a esta tendencia. Sin embargo, la satisfacción obtenida con esta experiencia depende de diferentes variables según la motivación principal para realizar este viaje. [...]
Le tourisme LGBT s’est consolidé en tant qu’activité importante à l’intérieur du secteur touristique. La ville de Barcelone n’est pas étrangère à cette tendance. Cependant, la satisfaction obtenue avec cette expérience dépend de différentes variables selon la motivation principale pour réaliser ce voyage. [...]

2015 - 10.5565/rev/dag.314
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 61, Núm. 3 (setembre-desembre 2015) , p. 601-621 (Articles)  
2015-09-30
08:05

18 p, 2.2 MB
Luces y sombras del turismo de cruceros : el caso de Barcelona / Garay Tamajón, Luis Alfonso (Universitat Oberta de Catalunya)
L’objectiu d’aquesta recerca és estimar els impactes econòmics i socials del turisme de creuers. Per a això, es presenta l’evolució d’aquest turisme a la ciutat de Barcelona en les últimes dècades i s’examina la col·laboració entre les institucions públiques i privades en la promoció i en les inversions que s’han realitzat en els últims anys per millorar la ciutat urbana i la infraestructura del port de creuers. [...]
El objetivo de esta investigación es estimar los impactos económicos y sociales del turismo de cruceros. Para ello, se presenta la evolución de este turismo en la ciudad de Barcelona en las últimas décadas y se examina la colaboración entre las instituciones públicas y privadas en la promoción y en las inversiones que se han realizado en los últimos años para mejorar la ciudad urbana y la infraestructura del puerto de cruceros. [...]
The aim of this investigation is to estimate the economic and social impacts of cruise tourism on Barcelona. For this purpose, we examine the development and evolution of cruise tourism in the city in recent decades, as well as public and private collaboration in recent years to promote and invest in improving the urban city and cruise port infrastructure. [...]
L’objectif de cette recherche est d’estimer les impacts économiques et sociaux du tourisme de navires de croisière. Pour cela, nous présentons l’évolution de ce tourisme dans la ville de Barcelone lors des dernières décennies et nous examinons la collaboration entre les institutions publiques et privées dans la promotion et dans les investissements réalisés lors des dernières années pour améliorer la ville urbaine et l’infrastructure du port de navires de croisière. [...]

2015 - 10.5565/rev/dag.259
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 61, Núm. 3 (setembre-desembre 2015) , p. 563-580 (Articles)  
2015-09-30
08:05

4 p, 636.3 KB
Presentació / Cánoves Valiente, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Prat Forga, Josep Mª (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
2015 - 10.5565/rev/dag.336
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 61, Núm. 3 (setembre-desembre 2015) , p. 447-458 (Presentació)
3 documents
2015-09-30
08:05

4 p, 639.0 KB
Ressenyes / Prat Forga, Josep Mª (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Índex de l'obra ressenyada: Noel B. SALAZAR, Nelson H. H. GRABURN (eds. ), Tourism imaginaries. Anthropological approaches. Oxford: Berghahn Books, 2014.
2015 - 10.5565/rev/dag.256
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 61, Núm. 3 (setembre-desembre 2015) , p. 660-663 (Ressenyes)  
2015-09-30
08:05

4 p, 1.1 MB
Ressenyes / Corral-Marfil, José Antonio (Universidad de Vic. Departament d'Economia i Empresa)
Índex de l'obra ressenyada: Francisco LÓPEZ PALOMEQUE y Gemma CÀNOVES VALIENTE (eds. ); Asunción BLANCO-ROMERO y Anna TORRES DELGADO (coords. ), Turismo y territorio. Innovación, renovación y desafíos. [...]
2015 - 10.5565/rev/dag.320
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 61 Núm. 3 (2015) , p. 651-654 (Ressenyes)  
2015-09-30
08:05

27 p, 1.7 MB
Water consumption patterns of hotels and their response to droughts and public concerns regarding water conservation : the case of the Barcelona hotel industry during the 2007-2008 episode / Dinarès, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Saurí i Pujol, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
El subministrament d’aigua és un factor limitant en moltes destinacions turístiques d’ambient càlid i assolellat, com és el cas de la regió mediterrània. La intensificació i la freqüència dels episodis de sequera, en un context de canvi climàtic, plantegen dubtes sobre la sostenibilitat del sector turístic. [...]
Water supply is a constraining factor in many mass tourist destinations, such as those of the Mediterranean region. Intensifying and increasingly frequent droughts in the context of climate change raise concerns about the sustainability of the tourist sector. [...]
El suministro de agua es un factor limitante en muchos destinos turísticos cálidos y soleados, como los de la región del Mediterráneo. La intensificación y la frecuencia de las sequías, en el contexto del cambio climático, plantean dudas acerca de la sostenibilidad del sector turístico. [...]
L’approvisionnement en eau est un facteur limitant dans de nombreuses destinations touristiques chaudes et ensoleillées, comme celles de la région méditerranéenne. L’intensification et la plus grande fréquence des sécheresses, dans le contexte du changement climatique, impliquent des inquiétudes quant à la durabilité du secteur touristique. [...]

2015 - 10.5565/rev/dag.255
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 61, Núm. 3 (setembre-desembre 2015) , p. 623-649 (Articles)  
2015-09-30
08:05

2 p, 629.8 KB
Ressenyes / Molina Hoyo, Mònica
Índex de l'obra ressenyada: G. CÁNOVES; M. VILLARINO; A. BLANCO-ROMERO; E. DE UÑA y C. ESPEJO (eds. ), Turismo de interior: renovarse o morir. Estrategias y productos en Catalunya, Galicia y Murcia. [...]
2015 - 10.5565/rev/dag.288
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 61, Núm. 3 (setembre-desembre 2015) , p. 658-659 (Ressenyes)  
2015-09-30
08:05

23 p, 2.5 MB
(Re)descubrir la propia ciudad : reflexiones sobre las visitas guiadas en Barcelona / Diaz Soria, Inmaculada (Université de Toulouse 2-Jean Jaurès)
El turisme es defineix tradicionalment com l’activitat que permet a l’individu (turista) visitar espais fora del seu entorn habitual. En un context globalitzat, hi ha una distorsió entre allò que es percep com a proper i allò que ens és llunyà, entre el conegut i el desconegut. [...]
Tourism is usually defined as an activity that allows individuals (tourists) to visit spaces outside their usual environment. In a globalized context, however, the meaning of close and far, of known and unknown, has been distorted. [...]
El turismo se define tradicionalmente como la actividad que permite al individuo (turista) visitar espacios fuera de su entorno habitual. En un contexto globalizado, lo que se percibe como cercano y lejano, como conocido y desconocido, se encuentra distorsionado. [...]
Le tourisme est traditionnellement défini comme l’activité permettant à un individu (le touriste) de visiter des espaces en dehors de son environnement habituel. Dans un contexte mondialisé, une distorsion s’est produite entre ce qui est perçu comme proche et lointain, entre ce qui est connu et ce qui est inconnu. [...]

2015 - 10.5565/rev/dag.268
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 61, Núm. 3 (setembre-desembre 2015) , p. 539-561 (Articles)