Documents d'anàlisi geogràfica
Documents d'anàlisi geogràfica és una revista acadèmica adreçada als estudiosos i professionals que s'interroguen sobre les interaccions entre natura, societat, política, economia i cultura que es donen sobre l'espai a les diferents escales, i davant les quals la geografia hi aporta anàlisis o respostes. Té per objectiu la publicació de textos inèdits procedents de la recerca feta per investigadors d'arreu del món relacionats amb la ciència geogràfica i amb les disciplines afins i preveu, al mateix temps, la difusió de publicacions i d'esdeveniments científics que hi són vinculats. Editada conjuntament pel Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i pel Departament de Geografia de la Universitat de Girona, la Revista edita tres números l'any.

 

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2018-10-18
15:40
3 p, 52.5 KB Presentación. La cooperación transfronteriza europea en tiempos de refronterización / Vicente Rufí, Joan (Universitat de Girona) ; Castañer i Vivas, Margarita (Universitat de Girona) ; Pastor Batllori, Roser (Universitat de Girona)
Presentació del volum 64/3: Espais fronterers i cooperació transfronterera a Europa.
Presentation of the volume 64/3: Border spaces and cross-border cooperation in Europe.
Presentación del volumen 64/3: Espacios fronterizos y cooperación transfronteriza en Europa.
Présentation du volume 64/3: Espaces frontaliers et coopération transfrontalière en Europe.

2018 - 10.5565/rev/dag.557
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 64 Núm. 3 (setembre-desembre 2018) , p. 415-417 (Presentació)  
2018-10-18
15:40
23 p, 1.2 MB Cuatro fronteras europeas bajo la lupa : una metodología para el análisis de los proyectos de cooperación transfronteriza (INTERREG) / Feliu Torrent, Jaume (Universitat de Girona. Departament de Geografia) ; Berzi, Matteo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Martín-Uceda, Javier (Universitat de Girona. Departament de Geografia) ; Pastor Saberí, Roser (Universitat de Girona. Departament de Geografia) ; Castañer i Vivas, Margarita (Universitat de Girona. Departament de Geografia)
El grupo de investigación APTA ha desarrollado un método de análisis para indagar sobre la cooperación transfronteriza en las diferentes fronteras europeas. Es una metodología que permite conocer detalladamente las características de los proyectos que se construyen, que da luz a la complejidad de la red de actores que se movilizan y que muestra los patrones territoriales resultantes de la cooperación transfronteriza. [...]
El grup d’investigació APTA ha desenvolupat un mètode d’anàlisi per indagar a l’entorn de la cooperació transfronterera en les diferents fronteres europees. És una metodologia que permet conèixer detalladament les característiques dels projectes que es construeixen, que revela la complexitat de la xarxa d’actors que es mobilitzen i que mostra els patrons territorials resultants de la cooperació transfronterera. [...]
Le groupe de recherche APTA a développé une méthode d’analyse pour étudier la coopération transfrontalière entre les différentes frontières européennes. C’est une méthode qui permet de connaître de manière détaillée les caractéristiques des projets qui se mettent en place, qui révèle aussi la complexité du réseau d’acteurs mobilisés et qui montre enfin les modèles territoriaux définis par la coopération transfrontalière. [...]
The APTA research group has developed a methodology to investigate cross-border cooperation at different European borders. The methodology allows the characteristics of the projects to be determined in detail, revealing the complexity of the network of actors that are mobilized and the territorial patterns resulting from cross-border cooperation. [...]

2018 - 10.5565/rev/dag.532
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 64 Núm. 3 (setembre-desembre 2018) , p. 443-465 (Articles)  
2018-10-18
15:40
4 p, 85.3 KB Beck, Joachim and Wassenberg, Birte (dir.) (2014). Vivre et penser la coopération transfrontalière (Volume 6) : Vers une cohésion territoriale ? / Pupier, Pauline (University of Artois)
Obra ressenyada: Joachim BECK ; Birte WASSENBERG (dir. ) Vivre et penser la coopération transfrontalière (Volume 6) : Vers une cohésion territoriale. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2014.
2018 - 10.5565/rev/dag.524
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 64 Núm. 3 (setembre-desembre 2018) , p. 603-606 (Ressenyes)  
2018-10-18
15:40
3 p, 81.1 KB Wassenberg, Birte; Reitel, Bernard; Peyrony, Jean and Rubió, Jean (2015). Territorial Cooperation in Europe - A Historical Perspective. Luxemburg: Publications Office of the European Union. / Rubió, Jean (Mission Opérationnelle Transfrontalière)
Obra ressenyada: Birte WASSENBERG; Bernard REITEL; Jean PEYRONY ; Jean RUBIÓ, Territorial Cooperation in Europe - A Historical Perspective. Luxemburg: Publications Office of the European Union, 2015.
2018 - 10.5565/rev/dag.523
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 64 Núm. 3 (setembre-desembre 2018) , p. 607-609 (Ressenyes)  
2018-10-18
15:40
3 p, 83.0 KB Trillo Santamaría, Juan Manuel y Pires, Iva (eds.) (2016). Fronteras en la investigación peninsular : temáticas y enfoques contemporáneos / Fronteiras na investigação peninsular: temáticas e abordagens contemporáneas. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. / Cidrás, Diego (Universidade de Santiago de Compostela)
Obra ressenyada: Juan Manuel TRILLO SANTAMARÍA y Iva PIRES (eds. ), Fronteras en la investigación peninsular: temáticas y enfoques contemporáneos / Fronteiras na investigação peninsular: temáticas e abordagens contemporáneas. [...]
2018 - 10.5565/rev/dag.522
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 64 Núm. 3 (setembre-desembre 2018) , p. 610-612 (Ressenyes)  
2018-10-18
15:40
21 p, 427.3 KB Los espacios transfronterizos europeos : ¿un objeto geográfico de difícil definición? Una aproximación desde la perspectiva de los "soft spaces" / Giband, David (Université de Perpignan Via Domitia) ; Vicente Rufi, Joan (Universitat de Girona)
El texto propone una visión de los espacios transfronterizos desde la perspectiva de los soft spaces —los espacios blandos— con relación al planeamiento territorial. Con ella se consigue una interpretación mucho más ajustada de la realidad de las áreas transfronterizas, así como de sus dinámicas. [...]
El text proposa una visió dels espais transfronterers des de la perspectiva dels soft spaces —espais tous— en relació amb el planejament territorial. Amb aquesta s’aconsegueix una interpretació molt més ajustada del que són en realitat les àrees transfrontereres així com de les dinàmiques que s’hi produeixen. [...]
This text proposes a vision of cross-border spaces from the perspective of soft spaces in relation to territorial planning. In doing so, we aim to achieve a much more realistic interpretation of cross-border areas, as well as the dynamics that occur in them. [...]
Le texte propose une vision des espaces transfrontaliers du point de vue des espaces mous –soft spaces– en relation avec l’aménagement du territoire. Cette vision nous permet de parvenir à une interprétation beaucoup plus fine de ce que sont réellement les zones transfrontalières, ainsi que de la dynamique qui s’y produit. [...]

2018 - 10.5565/rev/dag.520
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 64 Núm. 3 (setembre-desembre 2018) , p. 421-441 (Articles)  
2018-10-18
15:40
15 p, 2.1 MB Territorial cross-border cooperation in higher education : a case study of the eastern Pyrenean border / Giband, David (Université de Perpignan) ; Mary, Kevin (Université de Perpignan)
This article debates on the changing geographies of higher education and research crossborder cooperation by providing a critical analysis of academic cross-border cooperation in the European Union. We examine the role of higher education and research institutions within the multi-scalar and multi-actor context of cross-border cooperation in the European Union with a specific insight on the Pyrenean border. [...]
Aquest article debat sobre les geografies canviants de les cooperacions transfrontereres d’educació i investigació superior i proporciona una anàlisi crítica sobre les cooperacions transfrontereres universitàries implantades per la Unió Europea. [...]
Este artículo debate sobre las geografías cambiantes de las cooperaciones transfronterizas en educación e investigación superior y proporciona un análisis crítico sobre las cooperaciones transfronterizas universitarias implantadas por la Unión Europea. [...]
Cet article examine les changements de la géographie de l’enseignement supérieur et de la recherche en matière de coopérations transfrontalières et propose une analyse critique des coopérations universitaires transfrontalières mises en place par l’Union européenne. [...]

2018 - 10.5565/rev/dag.516
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 64 Núm. 3 (setembre-desembre 2018) , p. 587-601 (Articles)  
2018-10-18
15:40
22 p, 879.4 KB Los Pirineos, entre las políticas europeas y las iniciativas locales de cooperación transfronteriza : el caso de la Cerdaña / Berzi, Matteo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Castañer i Vivas, Margarita (Universitat de Girona)
Este artículo tiene como objetivo analizar el papel de la cooperación transfronteriza local en las áreas de fronteras periféricas. Específicamente, nos preguntamos si las sinergias entre las políticas comunitarias de cooperación territorial europea (CTE), por un lado, y las iniciativas transfronterizas locales, por otro lado, representan una estrategia territorial de desarrollo endógeno válida en dichas áreas. [...]
Aquest article té com a objectiu analitzar el paper de la cooperació transfronterera local a les àrees de fronteres perifèriques. Específicament, ens preguntem si les sinergies entre les polítiques comunitàries de cooperació territorial europea (CTE), d’una banda, i les iniciatives transfrontereres locals, d’una altra, representen una estratègia territorial de desenvolupament endogen vàlida en aquestes àrees. [...]
L’article vise à analyser le rôle de la coopération transfrontalière locale dans les domaines des frontières périphériques. Plus précisément, nous nous demandons si les synergies entre les politiques européennes de coopération territoriale européenne (CTE), d’une part, et les initiatives transfrontalières locales, d’autre part, représentent une stratégie territoriale valable de développement endogène de ces domaines. [...]
The article analyzes the role of local cross-border cooperation in peripheral border areas. Specifically, we inquire as to whether the synergies between European Territorial Cooperation (ETC) policy on the one hand, and local cross-border initiatives on the other, represent a valid territorial strategy for endogenous development in these areas. [...]

2018 - 10.5565/rev/dag.445
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 64 Núm. 3 (setembre-desembre 2018) , p. 529-550 (Articles)  
2018-07-11
05:05
19 p, 1.6 MB Symmetries, asymmetries and cross-border cooperation on the German–Polish border : towards a new model of (de)bordering / Jańczak, Jarosław (Adam Mickiewicz University (Polònia))
The border between Germany and Poland represents one of the most interesting examples of dynamic political, economic and social transformation one can observe in post-Cold War Europe, being a very successful example of close cooperation. [...]
La frontera entre Alemanya i Polònia representa un dels exemples més interessants de dinàmica política i transformació econòmica i social que es poden observar en l’Europa posterior a la Guerra Freda, i és un exemple reeixit d’estreta cooperació. [...]
La frontera entre Alemania y Polonia representa uno de los ejemplos más interesantes de dinámica política y transformación económica y social que pueden observarse en la Europa posterior a la Guerra Fría, y es un exitoso ejemplo de una estrecha cooperación. [...]
La frontière entre l’Allemagne et la Pologne représente l’un des exemples les plus intéressants de dynamique politique, et de transformation économique et sociale, devenant ainsi un exemple d’une coopération étroite réussie. [...]

2018 - 10.5565/rev/dag.518
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 64 Núm. 3 (setembre-desembre 2018) , p. 509-527 (Articles)  
2018-07-11
05:05
15 p, 145.6 KB Catalunya, actor en la cooperació transfronterera : quinze anys de perspectiva, processos i resultats / Martín-Uceda, Javier (Universitat de Girona. Departament de Geografia)
Aquest article vol donar una perspectiva sobre el paper que ha tingut la Generalitat de Catalunya com a actor en matèria de cooperació transfronterera. L’anàlisi es basa en dos elements: per un costat, els projectes finançats pel fons INTERREG en les convocatòries III i IV (1999-2014), en què Catalunya ha participat com a actor; i per altre, les estructures de cooperació que ha impulsat i desenvolupat també durant els mateixos anys. [...]
This article examines the role of the Government of Catalonia as a cross-border actor. The analysis is based on two elements: projects financed by the INTERREG fund in periods III and IV (1999–2014) in which Catalonia took part, and cooperation structures that were developed in the same period. [...]
Este artículo quiere presentar una perspectiva sobre el papel que ha tenido la Generalitat de Catalunya como actor en materia de cooperación transfronteriza. El análisis se basa en dos elementos: por un lado, los proyectos financiados por el fondo INTERREG en las convocatorias III y IV (1999-2014), en los que Cataluña ha tomado parte; y por otra, las estructuras de cooperación que ha impulsado y desarrollado también durante estos mismos años. [...]
Cet article vise à donner un point de vue sur le rôle joué par la Generalitat de la Catalogne en tant qu’acteur de la coopération transfrontalière. L’analyse repose sur deux éléments : d’une part les projets financés par les fonds INTERREG dans les appels III et IV (1999- 2014), où la Catalogne a pris part en tant qu’acteur ; et d’autre part, les structures de coopération qu’elle a promues et développées au cours des mêmes années. [...]

2018 - 10.5565/rev/dag.519
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 64 Núm. 3 (setembre-desembre 2018) , p. 551-565 (Articles)