Documents d'anàlisi geogràfica
Documents d'anàlisi geogràfica és una revista acadèmica adreçada als estudiosos i professionals que s'interroguen sobre les interaccions entre natura, societat, política, economia i cultura que es donen sobre l'espai a les diferents escales, i davant les quals la geografia hi aporta anàlisis o respostes. Té per objectiu la publicació de textos inèdits procedents de la recerca feta per investigadors d'arreu del món relacionats amb la ciència geogràfica i amb les disciplines afins i preveu, al mateix temps, la difusió de publicacions i d'esdeveniments científics que hi són vinculats. Editada conjuntament pel Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i pel Departament de Geografia de la Universitat de Girona, la Revista edita tres números l'any.

 

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2024-05-16
05:52
3 p, 85.4 KB Büscher, Bram y Fletcher, Robert (2022). La revolución conservacionista : propuestas radicales para salvar la naturaleza después del Antropoceno / Blázquez-Salom, Macià (Universitat de les Illes Balears. Departament de Geografia)
Obra ressenyada: Bram BÜSCHER; Robert FLETCHER, La revolución conservacionista: Propuestas radicales para salvar la naturaleza después del Antropoceno. Barcelona: Icaria Editorial, 2022. ISBN 978-84-18826-72-6.
2024 - 10.5565/rev/dag.898
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 70 Núm. 2 (2024) , p. 291-293 (Ressenyes)  
2024-05-16
05:52
29 p, 3.3 MB Efecto de los usos y las cubiertas del suelo y las políticas ambientales en el comportamiento de las temperaturas superficiales en campus universitarios : El caso de la Universitat Autònoma de Barcelona / Vicente Salar, Rafael (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Castelló Bueno, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Logan de la Rosa, Sofia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Padró Garcia, Joan-Cristian (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
La gestión de las temperaturas, crucial en el contexto de cambio climático, ha centrado la atención de las políticas urbanas, relegando a un segundo plano los espacios periurbanos, como los campus universitarios. [...]
La gestió de les temperatures, fonamental en el context del canvi climàtic, ha estat un punt central en les polítiques urbanes, sovint relegant a un segon pla els espais periurbans com ara els campus universitaris. [...]
La gestion des températures, cruciales dans le contexte du changement climatique, a été au cœur des politiques urbaines, reléguant souvent au second plan les espaces périurbains tels que les campus universitaires, À travers la télédétection et l'analyse statistique, cet article explore l'impact des usages du sol et des politiques environnementales sur le comportement spatial des températures de surface sur le campus de l'Université autonome de Barcelone entre 2014 et 2022. [...]
Temperature management, which is crucial in the context of climate change, has been a focal point of urban policies, while peri-urban spaces such as university campuses have often been overlooked. Through remote sensing and statistical analysis, this article explores the impact of land/cover use and environmental policies on the spatial behaviour of surface temperatures on the Universitat Autònoma de Barcelona campus between 2014 and 2022. [...]

2024 - 10.5565/rev/dag.875
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 70 Núm. 2 (2024) , p. 261-289 (Articles)  
2024-05-16
05:52
22 p, 466.2 KB Desafiar la norma a casa : experiències i estratègies de joves LGBT+ a la casa familiar i a la casa pròpia a la comarca del Bages / Pascual-Bordas, Júlia (Universitat de Barcelona)
La recerca en geografia s'ha centrat prioritàriament en l'espai públic, amb una absència d'estudis sobre les relacions de poder a l'escala domèstica. La llar és un espai primordial per construir la identitat, per això resulta clau posar-hi el focus per comprendre com operen les estructures socials de poder en la vida de les persones. [...]
La investigación en geografía se ha centrado prioritariamente en el espacio público, con una ausencia de estudios sobre las relaciones de poder a escala doméstica. El hogar es un espacio primordial para la construcción de la identidad, por lo tanto, resulta clave poner el foco en él para comprender cómo operan las estructuras sociales de poder en la vida de las personas. [...]
La recherche en géographie s'est principalement concentrée sur l'espace public avec une absence d'études sur les relations de pouvoir à l'échelle domestique. Le foyer est un espace fondamental pour la construction de l'identité, il est donc essentiel de le mettre au centre pour comprendre comment les structures sociales de pouvoir opèrent dans la vie des personnes. [...]
This research project in geography primarily focused on public space, with little study of power relations at a domestic level. The home is a fundamental space for identity construction, which is why it is crucial to focus on it to understand how social power structures operate in people's lives. [...]

2024 - 10.5565/rev/dag.900
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 70 Núm. 2 (2024) , p. 217-238 (Articles)  
2024-05-16
05:52
2 p, 80.2 KB Pintó, Josep i Sardá, Rafael (coords.) (2022). Gestión de playas basada en la naturaleza / Roig i Munar, Francesc Xavier (Investigador independent) ; Garcia-Lozano, Carla (Universitat de Girona)
Obra ressenyada: Josep PINTÓ; Rafael SARDÁ (coords. ), Gestión de playas basada en la naturaleza Girona. Girona: Documenta Universitaria, 2022. ISBN 978-84-9984-638-5.
2024 - 10.5565/rev/dag.918
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 70 Núm. 2 (2024) , p. 294-295 (Ressenyes)  
2024-05-16
05:52
3 p, 84.8 KB Benito del Pozo, Paz (coord.) (2022). Resiliencia en espacios desindustrializados : procesos y experiencias / Sánchez Hernández, José Luis (Universidad de Salamanca)
Obra ressenyada: Paz BENITO DEL POZO (coord. ), Resiliencia en espacios desindustrializados: Procesos y experiencias. Valencia: Tirant Humanidades, 2022. ISBN 978-84-18802-52-2.
2024 - 10.5565/rev/dag.914
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 70 Núm. 2 (2024) , p. 296-298 (Ressenyes)  
2024-05-16
05:52
22 p, 2.2 MB Salir a la calle y conectarse : el uso y la percepción del espacio público de personas mayores en Barcelona / Solana Solana, A. Miguel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Ortiz Guitart, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Font Casaseca, Núria (Universitat de Barcelona. Departament de Geografia)
Contar con un entorno urbano adaptado a las necesidades de las personas mayores es clave para garantizar un envejecimiento activo y un bienestar físico y emocional entre ellas. En este artículo presentamos los resultados de un proyecto donde se han entrevistado a 38 personas de edades muy avanzadas (entre 73 y 95 años) para estudiar la relación entre envejecimiento, soledad y espacio público en Barcelona. [...]
Comptar amb un entorn urbà adaptat a les necessitats de la gent gran és clau per garantir- ne un envelliment actiu i un benestar físic i emocional. En aquest article presentem els resultats d'un projecte on s'han entrevistat 38 persones d'edats molt avançades (entre 73 i 95 anys) per estudiar la relació entre envelliment, solitud i espai públic a Barcelona. [...]
Disposer d'un environnement urbain adapté aux besoins des personnes âgées est essentiel pour garantir leur vieillissement actif et leur bien-être physique et émotionnel. Dans cet article, nous présentons les résultats d'un projet dans lequel 38 personnes très âgées (entre 73 et 95 ans) ont été interrogées pour étudier la relation entre le vieillissement, la solitude et l'espace public à Barcelone. [...]
An urban environment adapted to the needs of older people is key to guaranteeing active aging and physical and emotional well-being. In this article, we present the results of a project where 38 older people (between 73 and 95 years old) were interviewed to study the relationship between aging, loneliness and public space in Barcelona. [...]

2024 - 10.5565/rev/dag.915
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 70 Núm. 2 (2024) , p. 239-259 (Articles)  
2024-05-16
05:52
22 p, 312.3 KB Experiencias de agresión y estrategias de evasión en la movilidad cotidiana de las personas LGBTIQ+ en Barcelona / Carmona Ruiz, Gonzalo (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gómez-Varo, Irene (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Maciejewska, Monika Wiktoria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Este estudio profundiza en las experiencias de agresión y estrategias de evasión en la movilidad cotidiana de las personas LGBTIQ+ en Barcelona, una ciudad conocida por su mentalidad abierta y descrita como socialmente progresista. [...]
Aquest estudi aprofundeix en les experiències d'agressió i estratègies d'evasió en la mobilitat quotidiana de les persones LGBTIQ+ a Barcelona, una ciutat coneguda per la seva mentalitat oberta i descrita com a socialment progressista. [...]
Cette étude explore les expériences des stratégies d'agression et d'évasion dans la mobilité quotidienne des personnes LGBTIQ+ à Barcelone, une ville connue pour son état d'esprit ouvert et décrite comme socialement progressiste. [...]
This study delves into experiences of aggression and also evasion strategies in daily commute among LGBTIQ+ community members in Barcelona, a city known for its open mindset and described as socially progressive. [...]

2024 - 10.5565/rev/dag.772
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 70 Núm. 2 (2024) , p. 145-165 (Articles)  
2024-05-16
05:52
28 p, 4.0 MB Segregación residencial y ocupacional de la población africana en España en el siglo XXI / Gastón Guiu, Silvia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Domingo i Valls, Andreu 1958- (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Bayona, Jordi (Universitat de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona Centre d'Estudis Demogràfics
La migración africana en España jugó un papel pionero en la transición de país de emigración a uno de inmigración. A pesar de los intensos flujos de otros orígenes a partir del año 2000, los africanos siguen siendo uno de los colectivos más importantes. [...]
La migració africana a Espanya va desenvolupar un paper pioner en la transició de país d'emigració a un d'immigració. Tot i els intensos fluxos d'altres orígens a partir de l'any 2000, els africans segueixen essent un dels col·lectius més importants. [...]
La migration africaine en Espagne a joué un rôle pionnier dans la transition d'un pays d'émigration à un pays d'immigration. Malgré les flux intenses d'autres origines depuis l'an 2000, les Africains continuent à être l'un des groupes les plus importants, caractérisé par une grande dispersion territoriale mais avec des niveaux élevés de ségrégation professionnelle et résidentielle. [...]
African migration in Spain played a pioneering role in the transition from a country of emigration to one of immigration. Despite the heavy influx of people of other origins since the year 2000, Africans continue to be one of the most significant groups, characterised by wide territorial distribution and high levels of occupational and residential segregation. [...]

2024 - 10.5565/rev/dag.891
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 70 Núm. 2 (2024) , p. 167-194 (Articles)  
2024-05-16
05:52
22 p, 961.6 KB Implementation challenges of Integrated Sustainable Urban Development Strategies in Spain during the period 2014-20 / Obeso Muñiz, Ícaro (Universidad de Oviedo. Departamento de Geografía)
Integrated Sustainable Urban Development Strategies (ISUDS) have become the approach adopted by Spain for the promotion of sustainable urban development co-financed by the ERDF during the period 2014-20. [...]
Les estratègies de desenvolupament urbà sostenible i integrat (EDUSI) han esdevingut l'enfocament adoptat per Espanya per a la promoció del desenvolupament urbà sostenible cofinançat pel FEDER durant el període 2014-2020. [...]
Las estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI) se han convertido en el enfoque adoptado por España para la promoción del desarrollo urbano sostenible cofinanciado por el FEDER durante el periodo 2014-2020. [...]
Les stratégies intégrées de développement urbain durable (EDUSI) sont devenues l'approche adoptée par l'Espagne pour la promotion du développement urbain durable cofinancé par le FEDER au cours de la période 2014-2020. [...]

2024 - 10.5565/rev/dag.890
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 70 Núm. 2 (2024) , p. 195-216 (Articles)  
2024-01-21
04:29
21 p, 245.1 KB «España no ha cambiado, hemos cambiado nosotros» : el retorno de la reciente emigración andaluza / Capote Lama, Alberto (Universidad de Granada) ; Fernández-Suárez, Belén (Universidade da Coruña) ; Vázquez Silva, Iría (Universidade de Vigo)
Dentro de un marco de libre movilidad, las migraciones intraeuropeas de jóvenes con estudios se han definido como flexibles y sin carácter duradero. Así pues, el regreso también puede reunir estas mismas características. [...]
Dins un marc de lliure mobilitat, les migracions intraeuropees de joves amb estudis han estat definides com a flexibles i sense caràcter durador. Així doncs, la tornada també pot reunir aquestes mateixes característiques. [...]
Dans un cadre de libre circulation, les migrations intra-européennes de jeunes diplômés sont caractérisées comme non définitives. De même, le retour au pays d'origine peut lui aussi ne pas être durable. [...]
Within a framework of free mobility, intra-European migrations of young people with education have been defined as flexible and unenduring in nature. Therefore the return can also have these same characteristics. [...]

2024 - 10.5565/rev/dag.877
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 70 Núm. 1 (2024) , p. 5-25 (Articles)