Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura
ANÀLISI tracta de la comunicació i la cultura en general, i especialment dels fenòmens relacionats amb els mitjans de comunicació de masses. Intenta fomentar la col·laboració interdisciplinària, i l'anàlisi crítica i polèmica dels temes estudiats: anàlisi semiòtica de la comunicació, repetició i serialitat en el cinema i en la televisió, democràcia i comunicació, i els mitjans de comunicació i la política cultural. La línia de la revista es basa sobretot en temes d'actualitat i en problemes centrals en el desenvolupament de l'estudi de la comunicació.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2023-02-18
07:08
20 p, 543.1 KB La investigación en comunicación en la academia en español y portugués : las revistas científicas presentes en los rankings WoS-JCR y Scimago-SJR (sección de comunicación). Un mapa del flujo de investigación en España y América Latina entre 2009 y 2019 / Ortega-Mohedano, Félix (Universidad de Salamanca) ; Martín García, Teresa (Universidad de Salamanca) ; Pérez Peláez, María Esther (Universidad Internacional de Valencia) ; Rodríguez Benito, María-Elena (Universidad Pontificia de Salamanca) ; Rodríguez Barcenilla, Eduardo (Universidad de Salamanca)
En este artículo se realiza una evaluación de las revistas en español mejor indexadas en el área de la comunicación en el periodo comprendido entre 2009 y 2019 en España, Portugal y América Latina. [...]
En aquest article es fa una avaluació de les revistes en espanyol millor indexades en l'àrea de la comunicació en el període comprès entre 2009 i 2019 a Espanya, Portugal i l'Amèrica Llatina. Per dur-la a terme, s'analitza l'estat de la qüestió de les revistes científiques en aquest àmbit prenent com a referència l'índex SJR-Scimago-Scopus, situades en els quartils u i dos (rànquing amb data de 31 de desembre de 2019). [...]
This article evaluates the highest-ranked journals in Spanish in the field of communication in Spain, Portugal and Latin America between 2009 and 2019. Using the SJR-Scimago-Scopus index, the current status of scientific journals in this field in the first and second quartiles (according to the rankings on 31 December 2019) is analysed. [...]

2023 - 10.5565/rev/analisi.3526
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, 2023, p. 1-20 (Articles)  
2023-02-18
07:08
20 p, 543.1 KB Las estrategias multiplataforma de Euskal Irrati Telebista para las nuevas audiencias : los retos de una televisión pública en lengua minoritaria / Mendieta Bartolomé, Ana María (Universidad del País Vasco)
La industria audiovisual y los hábitos de consumo han sufrido una profunda transformación tras la incursión y el consecuente monopolio de las plataformas de distribución de contenidos en línea (OTT). [...]
La indústria audiovisual i els hàbits de consum han patit una profunda transformació després de la incursió i el consegüent monopoli de les plataformes de distribució de continguts en línia (OTT). [...]
The broadcasting industry and consumer habits have undergone a profound change since the arrival and subsequent monopoly of online or over-the-top (OTT) content platforms. Children's and youth audiences tune in less and less to public television channels, which have seen an irreversible decline in their audiences. [...]
Anàlisi is a science journal published by the Journalism and Communication Sciences Department of the Autonomous University of Barcelona (UAB). The journal has been published by the UAB Journalism Department since 1980. [...]

2023 - 10.5565/rev/analisi.3503
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, 2023, p. 1-19 (Articles)  
2023-02-01
05:36
6 p, 127.5 KB Introduction : public Relations on the international stage. Academic discipline and professional reality / Compte-Pujol, Marc (Universitat Oberta de Catalunya) ; Cuenca-Fontbona, Joan (Blanquerna. Universitat Ramon Llull)
Introduction to the Anàlisi 67 volume.
Introducció al volum 67 de la revista Anàlisi.
Introducción al volumen 67 de la revista Anàlisi.
Anàlisi is a science journal published by the Journalism and Communication Sciences Department of the Autonomous University of Barcelona (UAB). The journal has been published by the UAB Journalism Department since 1980. [...]

2022 - 10.5565/rev/analisi.3608
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Vol. 67 (2022) , p. 1-5 (Introduction)  
2023-02-01
05:36
22 p, 855.5 KB Bibliometric analysis and network mapping of the scientific literature on the influence of public relations on well-being and happiness / Rando-Cueto, Dolores (Universidad de Málaga) ; Nuñez-Sánchez, José Manuel (Universidad de Málaga) ; Jambrino-Maldonado, Carmen (Universidad de Málaga) ; Iglesias-Sánchez, Patricia P. (Universidad de Málaga) ; de las Heras-Pedrosa, Carlos (Universidad de Málaga)
Managing employees' happiness and well-being as a business strategy offers positive outcomes for companies, as has been widely studied in the scientific literature. In the field of public relations, published studies address these benefits for individuals and collectively, both for the employees themselves (Pérez, 2020) and for the organisation for which they work, whether intangible or tangible (Castro-Martínez and Díaz-Morilla, 2020; Sidney et al. [...]
La gestió de la felicitat i el benestar dels empleats com a estratègia organitzativa ofereix resultats positius per a les empreses, tal com ha estat àmpliament estudiat en la literatura científica. [...]
La gestión de la felicidad y el bienestar de los empleados como estrategia organizativa ofrece resultados positivos para las empresas, tal y como ha sido ampliamente estudiado en la literatura científica. [...]
Anàlisi is a science journal published by the Journalism and Communication Sciences Department of the Autonomous University of Barcelona (UAB). The journal has been published by the UAB Journalism Department since 1980. [...]

2022 - 10.5565/rev/analisi.3562
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Vol. 67 (2022) , p. 65-86 (Articles)  
2023-02-01
05:36
20 p, 481.9 KB "We have an Ondas Award and a lot of anxiety" : engagement strategies and parasociality of the Estirando el chicle podcast / Caro Castaño, Lucía (Universidad de Cádiz) ; Gallardo Hurtado, Lourdes (Universidad de Cádiz)
The Estirando el chicle [Stretching the chewing gum] audiovisual podcast is analyzed as a success story that focuses on the connection between the program and its social audiences to determine whether elements of parasociality exist. [...]
S'analitza el pòdcast audiovisual Estirando el chicle com a cas d'èxit parant esment en la connexió del programa amb les seves audiències socials per conèixer si existeixen elements de parasocialitat. [...]
Se analiza el podcast audiovisual Estirando el chicle como caso de éxito prestando atención a la conexión del programa con sus audiencias sociales para conocer si existen elementos de parasocialidad. [...]
Anàlisi is a science journal published by the Journalism and Communication Sciences Department of the Autonomous University of Barcelona (UAB). The journal has been published by the UAB Journalism Department since 1980. [...]

2022 - 10.5565/rev/analisi.3570
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Vol. 67 (2022) , p. 145-164 (Articles)  
2023-02-01
05:36
18 p, 238.0 KB The impact of the Covid-19 pandemic : the perception of communications executives in companies : / Aced Toledano, Cristina (Universitat Oberta de Catalunya) ; Miquel Segarra, Susana (Universitat Jaume I) ; López-de-Ayala, María-Cruz (Universidad Rey Juan Carlos)
The Covid-19 pandemic has tested the role of internal communication (IC) in managing adaptation to change and digitalisation in companies, in the context of a sudden switch to implementing remote working, the reorientation and temporary interruption of activity and mass redundancies. [...]
La pandèmia de COVID-19 ha posat a prova el rol de la comunicació interna (CI) en la gestió de l'adaptació al canvi i a la digitalització de les empreses, en una situació sobtada d'implantació del teletreball, reorientació i interrupció temporal de l'activitat i acomiadaments massius. [...]
La pandemia de COVID-19 ha puesto a prueba el rol de la comunicación interna (CI) en la gestión de la adaptación al cambio y a la digitalización de las empresas, en una situación repentina de implantación del teletrabajo, reorientación e interrupción temporal de la actividad y despidos masivos. [...]
Anàlisi is a science journal published by the Journalism and Communication Sciences Department of the Autonomous University of Barcelona (UAB). The journal has been published by the UAB Journalism Department since 1980. [...]

2022 - 10.5565/rev/analisi.3559
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Vol. 67 (2022) , p. 27-43 (Articles)  
2023-02-01
05:36
20 p, 212.8 KB The function of internal communication during the COVID-19 health crisis : transformation or transubstantiation? / Cuenca-Fontbona, Joan (Universitat Ramon Llull) ; Compte-Pujol, Marc (Universitat Oberta de Catalunya) ; Sueldo, Mariana (ISM University of Management and Economics (Lituània))
To find out whether the role of internal communication was transformed or transubstantiated as a result of the situation caused by the COVID-19 health crisis, a series of structured interviews with communication managers were held from the most severe period of lockdown (April 2020) until the end of the fifth wave (June 2021), with the aim of examining whether the function of internal communication in organizations had been affected by this health crisis and if so, to what extent. [...]
Per esbrinar si el paper de la comunicació interna ha patit una transformació o una transsubstanciació com a conseqüència de la situació provocada per la crisi sanitària de la COVID-19, s'han realitzat una sèrie d'entrevistes estructurades amb els responsables de comunicació des del període més sever del confinament (abril de 2020) fins al final de la cinquena onada (juny de 2021), amb l'objectiu d'examinar si la funció de comunicació interna a les organitzacions es va veure afectada per aquesta crisi sanitària i, si és així, fins a quin punt. [...]
Para saber si el papel de la comunicación interna ha sufrido una transformación o una transubstanciación a raíz de la situación provocada por la crisis sanitaria del COVID-19, se han realizado una serie de entrevistas estructuradas a responsables de comunicación desde el periodo más severo del confinamiento (abril de 2020) hasta el final de la quinta ola (junio de 2021), con el objetivo de examinar si la función de comunicación interna en las organizaciones se vio afectada por esta crisis sanitaria y, de ser así, en qué medida. [...]
Anàlisi is a science journal published by the Journalism and Communication Sciences Department of the Autonomous University of Barcelona (UAB). The journal has been published by the UAB Journalism Department since 1980. [...]

2022 - 10.5565/rev/analisi.3553
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Vol. 67 (2022) , p. 7-26 (Articles)  
2023-02-01
05:35
20 p, 204.4 KB Historical evolution of public relations psychology in Europe and the United States / Torres-Mancera, Rocío (Universidad de Málaga)
The study provides a chronological review of public relations (PR) analysed from the perspective of psychology, highlighting milestones, concepts, theories and models. It offers a synthesis of its origins in Europe and how it was imported to the United States, where it was strongly implemented at the academic, political and business levels. [...]
En aquest estudi es fa una revisió cronològica de les relacions públiques (RP) analitzada des del prisma de la psicologia i posant en relleu fites, conceptes, teories i models. S'hi ofereix una síntesi dels seus orígens a Europa i de com es van importar als Estats Units, on es van implementar amb força en els àmbits acadèmic, polític i empresarial. [...]
En este estudio se realiza una revisión cronológica de las relaciones públicas (RR. PP. ) analizada desde el prisma de la psicología y poniendo de relieve hitos, conceptos, teorías y modelos. Se ofrece una síntesis de sus orígenes en Europa y de cómo se importaron a Estados Unidos, donde se implementaron con fuerza en los ámbitos académico, político y empresarial. [...]
Anàlisi is a science journal published by the Journalism and Communication Sciences Department of the Autonomous University of Barcelona (UAB). The journal has been published by the UAB Journalism Department since 1980. [...]

2022 - 10.5565/rev/analisi.3556
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Vol. 67 (2022) , p. 45-64 (Articles)  
2023-02-01
05:35
18 p, 269.1 KB Advertising and public relations degrees : profiles and the glass ceiling in the Spanish labour market / Jiménez-Marín, Gloria (Universidad de Sevilla) ; Álvarez Rodríguez, Víctor (Universidad de Cádiz) ; Palomo-Domínguez, Isabel (Mykolas Romeris University (Lituània))
According to data from the Spanish Association of Advertising Agencies, 90% of management positions in communication companies are occupied by men. However, the percentage of women studying communication degrees in Spanish universities, and specifically bachelor's and master's degrees in advertising and public relations, is higher than that of male students. [...]
Segons dades facilitades per l'Associació Espanyola d'Agències de Publicitat, el 90% dels llocs directius de les empreses de comunicació estan ocupats per homes. No obstant això, el percentatge de dones que cursen graus de Comunicació i, concretament, graus i màsters de Publicitat i Relacions Públiques a les universitats espanyoles és superior al dels estudiants masculins. [...]
Según datos de la Asociación Española de Agencias de Publicidad, el 90% de los puestos directivos de las empresas de comunicación están ocupados por hombres. Sin embargo, el porcentaje de mujeres que estudian carreras de Comunicación y, en concreto, grados y másteres de Publicidad y Relaciones Públicas en las universidades españolas es superior al de los estudiantes varones. [...]
Anàlisi is a science journal published by the Journalism and Communication Sciences Department of the Autonomous University of Barcelona (UAB). The journal has been published by the UAB Journalism Department since 1980. [...]

2022 - 10.5565/rev/analisi.3555
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Vol. 67 (2022) , p. 87-104 (Articles)  
2023-02-01
05:35
20 p, 529.6 KB The current role of influencers in public relations : comparing Spain and the USA / Máiz-Bar, Carmen (Universidade de Vigo) ; Abuín-Penas, Javier (Universidade de Vigo)
Influencers currently play a key role in corporate communications. Their presence is increasing in promotional activities, initiated both by private companies and public institutions, which has transformed them into particularly important figures over the past decade. [...]
Els influencers exerceixen actualment un paper fonamental en la comunicació corporativa. La seva presència és cada vegada més gran en activitats de promoció, iniciades tant per empreses privades com per institucions públiques, la qual cosa els ha convertit en figures especialment rellevants en l'última dècada. [...]
Los influencers desempeñan actualmente un papel fundamental en la comunicación corporativa. Su presencia es cada vez mayor en actividades de promoción, iniciadas tanto por empresas privadas como por instituciones públicas, lo que los ha convertido en figuras especialmente relevantes en la última década. [...]
Anàlisi is a science journal published by the Journalism and Communication Sciences Department of the Autonomous University of Barcelona (UAB). The journal has been published by the UAB Journalism Department since 1980. [...]

2022 - 10.5565/rev/analisi.3554
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Vol. 67 (2022) , p. 125-144 (Articles)