Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura
ANÀLISI tracta de la comunicació i la cultura en general, i especialment dels fenòmens relacionats amb els mitjans de comunicació de masses. Intenta fomentar la col·laboració interdisciplinària, i l'anàlisi crítica i polèmica dels temes estudiats: anàlisi semiòtica de la comunicació, repetició i serialitat en el cinema i en la televisió, democràcia i comunicació, i els mitjans de comunicació i la política cultural. La línia de la revista es basa sobretot en temes d'actualitat i en problemes centrals en el desenvolupament de l'estudi de la comunicació.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2020-12-25
04:53
18 p, 466.8 KB Spanish journalists on Twitter : Diagnostic approach to what, and how Spanish journalists talk about politics, international affairs, society, communication and culture / Tejedor, Santiago (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Cervi, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Jaraba, Gabriel (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Tusa, Fernanda (University of Machala. Faculty of Social Sciences)
Twitter has become a broad network of news and information. Journalists exploit the possibilities of this network to access information sources, to disseminate messages or participate in debates about current news. [...]
Twitter s'ha convertit en una àmplia xarxa de notícies i informació. Els periodistes aprofiten les possibilitats d'aquesta xarxa per accedir a fonts d'informació, difondre missatges o participar en debats sobre actualitat. [...]
Twitter se ha convertido en una amplia red de noticias e información. Los periodistas aprovechan las posibilidades de esta red para acceder a fuentes de información, difundir mensajes o participar en debates sobre actualidad. [...]

2020 - 10.5565/rev/analisi.3333
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 63 (desembre 2020) , p. 1-18 (Articles)
2 documents
2020-12-25
04:53
16 p, 231.6 KB Evolución del lenguaje audiovisual en los programas informativos de televisión en España (comparativa entre 1999 y 2017) / Marín, Carles (Universidad Rey Juan Carlos)
From the moment the first news program aired in the only television outlet that existed in Spain in 1957, up to its consolidation from 2010, this communication media has developed at the same rapid speed as society and technology. [...]
Des del naixement el 1957 del primer informatiu en l'única televisió existent a Espanya fins a l'entrada de la TDT, a partir del 2010, aquest mitjà de comunicació multitudinari ha evolucionat d'una manera vertiginosa, al mateix temps que ho han fet la societat i la tecnologia. [...]
Desde el nacimiento en 1957 del primer informativo en la única televisión existente en España hasta la entrada de la TDT, a partir de 2010, este medio de comunicación multitudinario ha evolucionado de una forma vertiginosa, al mismo tiempo que lo han hecho la sociedad y la tecnología. [...]

2020 - 10.5565/rev/analisi.3309
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 63 (desembre 2020) , p. 69-83 (Articles)
2 documents
2020-12-25
04:53
16 p, 199.5 KB El sistema de prensa cubano desde la percepción de sus periodistas / Soto del Sol, Roxana de la Caridad (Agencia Cubana de Noticias (ACN)) ; Molina Rodríguez, Linnet (Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas-UCLV (Cuba)) ; Rodríguez Bazán, Grettel (Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas-UCLV (Cuba)) ; Galañena León, Yadán Crecencio (Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas-INVESCONS (Cuba))
In this research, journalists' self-perception about the Cuban mass media system is characterized in order to determine professional flaws that prevent them from successfully performing their social role in a socio-communicative scenario where it is urgent to renovate journalistic practice. [...]
La recerca estudia la percepció que tenen sobre el sistema de premsa cubà els seus periodistes, per determinar mancances professionals que impedeixen acomplir amb èxit el seu objectiu social, en un escenari sociocomunicatiu que exigeix la renovació urgent de la praxi periodística. [...]
La investigación caracteriza la percepción que tienen sobre el sistema de prensa cubano sus periodistas, para determinar carencias profesionales que impiden cumplir con éxito su objeto social, en un escenario sociocomunicativo que demanda la renovación urgente de la praxis periodística. [...]

2020 - 10.5565/rev/analisi.3284
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 63 (desembre 2020) , p. 53-67 (Articles)
2 documents
2020-12-25
04:53
18 p, 666.2 KB Migración masiva venezolana en Colombia : estudio de "news framing" en cibermedios de referencia / Lotero-Echeverri, Gabriel (Universidad Pontificia Bolivariana) ; Romero-Rodríguez, Luis Miguel (Universidad Rey Juan Carlos) ; Pérez-Rodríguez, M. Amor (Universidad de Huelva)
Se presentan los resultados de una investigación sobre la cobertura mediática de la reciente e intensa migración venezolana con destino a Colombia, como principal país de acogida. El objetivo del estudio es analizar el proceso de construcción de la agenda informativa y los encuadres mediáticos (news framing) predominantes, durante los últimos años, por parte de dos periódicos colombianos de referencia en su versión digital. [...]
This paper presents the results of an investigation on the media coverage of the recent and intense Venezuelan migration to Colombia as the leading receiving country. The objective of the study is to analyze the process to construct the informative agenda and the predominant media frames (news framing) during the last years by two Colombian newspapers of reference in their digital version. [...]
Es presenten els resultats d'una investigació sobre la cobertura mediàtica de la recent i intensa migració veneçolana amb destinació a Colòmbia com a principal país d'acollida. L'objectiu de l'estudi és analitzar el procés de construcció de l'agenda informativa i els enquadraments mediàtics (news framing) predominants, durant els últims anys, per part de dos diaris colombians de referència en la seva versió digital. [...]

2020 - 10.5565/rev/analisi.3280
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 63 (desembre 2020) , p. 35-52 (Articles)
2 documents
2020-12-25
04:53
16 p, 257.0 KB Ética periodística y uso de imágenes en los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils : un análisis comparado de 14 medios digitales nacionales e internacionales / López-Meri, Amparo (Universitat Jaume I) ; Rodríguez-Martínez, Ruth (Universitat Pompeu Fabra) ; Ramon-Vegas, Xavier (Universitat Pompeu Fabra)
La cobertura periodística de los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils en 2017 generó un intenso debate sobre la conveniencia de haber publicado ciertas fotografías e informaciones particularmente sensibles. [...]
La cobertura periodística dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils el 2017 va generar un intens debat sobre la conveniència d'haver publicat certes fotografies i informacions particularment sensibles. [...]
The journalistic coverage of the terrorist attacks in Barcelona and Cambrils in 2017 generated an intense debate on the desirability of having published certain particularly sensitive photographs and information. [...]

2020 - 10.5565/rev/analisi.3275
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 63 (desembre 2020) , p. 19-34 (Articles)
2 documents
2020-12-25
04:53
16 p, 207.4 KB La cobertura informativa de la televisión pública chilena (TVN) sobre acontecimientos imprevistos : el caso de los incendios forestales / Crisóstomo Flores, Paz (Universidad Carlos III de Madrid) ; Rosique Cedillo, Gloria (Universidad Carlos III de Madrid)
Esta investigación analiza la cobertura televisiva de los incendios forestales ocurridos en Chile - calificados con el nombre de "tormenta de fuego"- durante enero y febrero de 2017 centrándose en el rol que cumplió el telediario central de la televisión pública chilena - Televisión Nacional de Chile (TVN)- como agente comunicador. [...]
This research analyzes the television coverage of wildfires that occurred in Chile - called "firestorms" - in January and February 2017, focusing on the role played by Chilean public television (Televisión Nacional de Chile, TVN) as a communicating agent. [...]
Aquesta investigació analitza la cobertura televisiva dels incendis forestals ocorreguts a Xile -qualificats amb el nom de "tempesta de foc"- durant els mesos de gener i febrer de 2017 centrant-se en el paper que va acomplir el telenotícies central de la televisió pública xilena -Televisión Nacional de Chile (TVN)- com a agent comunicador. [...]

2020 - 10.5565/rev/analisi.3274
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 63 (desembre 2020) , p. 85-100 (Articles)
2 documents
2020-12-25
04:53
18 p, 367.4 KB Cultural activism : a content analysis of popular culture petitions on Change.org Spain / Pérez-Escolar, Marta (Universidad Loyola Andalucía) ; Tapia-Frade, Alejandro (Universidad Loyola Andalucía) ; Lozano-Delmar, Javier (Universidad Loyola Andalucía)
The digital platforms for citizen mobilisation host a multitude of protest petitions with different purposes and intentions. In this complex and pluralistic context, this study analyses the success of citizen-driven initiatives on Change. [...]
Les plataformes digitals de mobilització ciutadana alberguen multitud d'iniciatives de protesta que representen diferents propòsits i intencions. En aquest complex mosaic pluralista, el present estudi ha considerat convenient analitzar les peticions que se situen a Change. [...]
Las plataformas digitales de movilización ciudadana albergan multitud de iniciativas de protesta que representan diferentes propósitos e intenciones. En este complejo mosaico pluralista, el presente estudio ha considerado conveniente analizar las peticiones que se ubican en Change. [...]

2020 - 10.5565/rev/analisi.3271
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 63 (desembre 2020) , p. 115-131 (Articles)
2 documents
2020-12-25
04:53
14 p, 185.5 KB Tendencias epistemológicas de los "fan studies" en la investigación en comunicación : una propuesta de clasificación / Prego-Nieto, Marta (Universidad de Murcia)
Este trabajo propone una clasificación sobre las tendencias de estudio que se encuentran en los fan studies, o estudios sobre comunidades fan, en la disciplina de comunicación. Este campo, especialmente desarrollado en el mundo anglosajón, está experimentando un crecimiento en el contexto iberoamericano. [...]
Aquest treball proposa una classificació sobre les tendències d'estudi que es troben en els fan studies, o estudis sobre comunitats fan, en la disciplina de comunicació. Aquest camp, especialment desenvolupat en el món anglosaxó, està experimentant un creixement en el context iberoamericà. [...]
This article proposes a classification of communication research trends in fan studies. This field is widely recognized in the Anglo-Saxon academia, while it is starting to grow in the Ibero-American academic context. [...]

2020 - 10.5565/rev/analisi.3250
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 63 (desembre 2020) , p. 101-114 (Articles)
2 documents
2020-10-24
04:51
16 p, 177.9 KB Cultural slow journalism in Spanish : case studies from Spain, Mexico and Colombia / Peñafiel, Carmen (Universidad del País Vasco) ; Zabalondo, Beatriz (Universidad del País Vasco) ; Aiestaran, Alazne (Universidad del País Vasco)
Aquest article analitza quatre projectes periodístics basats en contingut preferentment cultural: Arcàdia (Colòmbia), Jot Down (Espanya), Yorokobu (Espanya) i Gatopardo (Mèxic). L'anàlisi es fonamenta en estudis de cas i entrevistes en profunditat a responsables i periodistes d'aquests mitjans. [...]
This article analyses four journalistic projects focusing primarily on cultural content: Arcadia (Colombia), Jot Down (Spain), Yorokobu (Spain) and Gatopardo (Mexico). The analysis is based on case studies and in-depth interviews with directors and journalists at these media outlets. [...]
Este artículo analiza cuatro proyectos periodísticos basados en contenido preferentemente cultural: Arcadia (Colombia), Jot Down (España), Yorokobu (España) y Gatopardo (México). El análisis se fundamenta en estudios de caso y entrevistas en profundidad a responsables y periodistas de estos medios. [...]

2020 - 10.5565/rev/analisi.3259
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. extraordinari (2020) , p. 99-113 (Articles)
2 documents
2020-10-24
04:51
16 p, 2.5 MB Migraciones, Italia y Europa entre datos de investigación y narrativas mediáticas / Ciofalo, Giovanni (Sapienza Università di Roma) ; Gavrila, Mihaela (Sapienza Università di Roma)
Estamos afrontando una nueva fase de procesos de migración, en equilibrio entre los profundos cambios geopolíticos, económicos y socioculturales y la falta de preparación de los medios y de las políticas occidentales para abordar esta complejidad. [...]
We are facing a new phase of migration processes caught between profound geopolitical, economic and sociocultural changes and the lack of preparation of Western media and policy in addressing this complexity. [...]
Estem afrontant una nova fase de processos de migració, en equilibri entre els profunds canvis geopolítics, econòmics i socioculturals i la manca de preparació dels mitjans i de les polítiques occidentals per abordar aquesta complexitat. [...]

2020 - 10.5565/rev/analisi.3254
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. extraordinari (2020) , p. 115-130 (Articles)
2 documents