Centre for Demographic Studies (CED)

The Centre for Demographic Studies (CED) was founded in 1984 by means of a consortium consisting of the Generalitat (Government) of Catalonia and the UAB. Specialising in demographic training and research, it is now one of Europe’s most prestigious centres working in the field. The research carried out by the CED is organised into six main areas: Historical Demography; Fertility and Families; Education and Work; Health and Ageing; Migrations, Mobility and Housing; and International Migration. In its training programme, the CED and the Department of Geography at the UAB jointly offer first level postgraduate courses in Demography: the official Master’s Degree in Regional and Population Studies-Demography, and the PhD in Demography course. The CED is also a member of the European Doctoral School of Demography (EDSD).

 

Usage statistics Most popular
Latest additions:
2020-05-21
12:12
23 p, 1.4 MB La transmissió intergeneracional de rols de gènere en la llar / Ajenjo, Marc, 1965- ; García Román, Joan
L'article tracta de la transmissió dels rols de gènere entre els progenitors i els seus fills/es, a partir de l'Enquesta d'Usos del Temps 2009-2010 (INE). Utilitzant, com a indicador, la diferència de treball no remunerat realitzat per germans de diferent sexe, s'analitza l'efecte de variables com l'ocupació de la mare, la participació del pare en tasques domèstiques, els ingressos de la llar i l'educació dels progenitors en afavorir un major o menor grau de transmissió. [...]
El artículo trata de la transmisión de los roles de género entre los progenitores y sus hijos/as, a partir de la Encuesta de Usos del Tiempo 2009-2010 (INE). Utilizando, como indicador, la diferencia de trabajo no remunerado realizado por hermanos de diferente sexo, se analiza el efecto de variables como la ocupación de la madre, la participación del padre en tareas domésticas, los ingresos del hogar y la educación de los progenitores en favorecer un mayor o menor grado de transmisión. [...]
We study the parent-child transmission of gender roles in Spain using the Time-Use Survey of 2009-2010 (INE). Using an indicator based on differences in unpaid work between siblings of different gender, we analyze the effects of parent characteristics, such as mothers' occupation, fathers' participation in domestic work, household income and parents' education on the degree of transmission of gender roles. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2013 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 415)  
2020-05-18
16:21
41 p, 1.3 MB La utilització de la variable població en els indicadors d'accessibilitat : avantatges i inconvenients / Ajenjo, Marc, 1965- ; Alberich González, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
En l'anàlisi de l'accessibilitat territorial, sovint esdevé interessant expressar la magnitud de cada un dels nodes analitzats per tal de reflectir la utilitat que es deriva de la seva facilitat d'accés, que es pot interpretar com un indicador indirecte del benefici que una bona connexió genera per als altres nodes. [...]
En el análisis de la accesibilidad territorial, a menudo es interesante expresar la magnitud de cada un de los nodos analizados con el objetivo de reflejar la utilidad que se deriva de la su facilidad de acceso, que se puede interpretar como un indicador indirecto del beneficio que una buena conexión genera a los otros nodos. [...]
In the analysis of the territorial accessibility, it is often useful to determine the magnitude of each of the nodes analysed, in order to show the utility deriving from its accessibility, which can be interpreted as an indirect indicator of the benefits which Good connections generate for other nodes. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2003 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 227)  
2020-05-18
16:07
29 p, 361.6 KB La sociología de la familia y la fecundidad : algunas contribuciones clásicas y su relevancia contemporánea / MacInnes, John ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
Desde hace una generación, todos los países europeos han tenido un nivel de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo, pero no hay acuerdo, ni sobre las causas, ni sobre si se trata de una situación transitoria o bien permanente. [...]
Des de fa una generació, tots els països europeus han tingut un nivell de fecunditat per sota del nivell de reemplaçament, però no hi ha acord ni sobre quines en són les causes, ni front a si es tracta d'una situació transitòria o bé permanent. [...]
All European societies have now had levels of fertility below replacement level for about a generation or more, but there is no agreement either over the reasons for this, or whether this is a temporary or permanent situation. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2003 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 226)  
2020-05-18
15:57
32 p, 993.6 KB Matrimonis amb rols complementaris a Catalunya, 1985-1999 / Miret, Pau, 1964- ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
Aquest article és una anàlisi dels matrimonis en què mentre l'espòs era laboralment actiu, l'esposa era inactiva. S'anomena aquest tipus de matrimoni com de rols complementaris. La font de dades utilitzada és el registre de matrimonis del Moviment Natural de la Població, en forma de dades primàries en suport magnètic. [...]
Este artículo es un análisis de los matrimonios en los que mientras que el marido estaba laboralmente activo, la mujer era inactiva. A este tipo de matrimonio se le denomina de roles complementarios. [...]
This paper is a research on marriages between a man who within the labor market and a woman outside the labour marked, that is, between an active husband and a non-active wife. This type of marriage is named as complementary roles marriage. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2003 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 225)  
2020-05-14
17:31
30 p, 359.1 KB Fecundidad diferencial y potencial de reagrupación familiar de la población extranjera de la Comunidad de Madrid a partir del padrón continuo a 1/1/1999 / Devolder, Daniel ; Domingo i Valls, Andreu, 1958- ; García, Joan
En la presente comunicación realizamos un análisis exploratorio del uso del Padrón continuo como fuente para el estudio diferencial de la fecundidad y también, algo más novedoso, del potencial de reagrupación familiar de la población de nacionalidad extranjera de la Comunidad de Madrid. [...]
En la present comunicació es realitza un anàlisi exploratori de la utilitat del Padró continu com a font per a l'estudi diferencial de la fecunditat i com a base per avaluar el potencial de reagrupament familiar de la població de nacionalitat estrangera de la Comunitat de Madrid. [...]
This is an exploratory analysis of the new Spanish permanent population register ("Padrón continuo") as a dataset useful for the study of differential fertility, and something less classical, of the family regrouping potential of the foreign population in the Madrid region. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2003 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 224)  
2020-05-14
15:53
65 p, 489.0 KB Reflexiones sobre los paradigmas que explican la fecundidad / Medina Vargas, Margarita Rosa ; Fonseca, María do Carmo
El objetivo principal de este artículo es identificar la posible conexión entre la propuesta original de la teoría de la transición demográfica y algunos paradigmas que explican los cambios en el comportamiento reproductivo de las poblaciones, aparecidos en la segunda mitad del siglo XX. [...]
L'objectiu principal d'aquest article és el d'identificar la possible connexió entre la proposta original de la Teoria de la Transició Demográfica i alguns dels paradigmes que expliquen els canvis en el comportament reproductiu de les poblacions que han anat apareixent en la segona meitat del segle XX. [...]
The main objective of this article is to trace the possible connections between the original proposition of the Theory of Demographic Transition and the paradigms developed in the second half of the XXth Century to explain changes in fertility behavior. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2003 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 223)  
2020-05-14
15:39
22 p, 766.8 KB Facts and factors on low fertility in Southern Europe : the case of Spain / Cabré, Anna, 1943-
Spain constitutes a clear example of lowest low fertility in Southern European countries. Having experienced a sharp decrease during the 1970s, its fertility levels have remained constantly low until now. [...]
La fecunditat espanyola constitueix un cas paradigmàtic entre els països del sud d'Europa: després d'un brusc descens durant els anys 70, els nivells de fecunditat s'han mantingut, de forma sostinguda, excepcionalment baixos. [...]
La fecundidad española constituye un caso paradigmático entre los países del sur de Europa: tras un descenso brusco durante los años 70, los niveles de fecundidad se han mantenido de forma sostenida excepcionalmente bajos. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2003 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 222)  
2020-05-14
13:34
23 p, 368.2 KB Générations démographiques, générations familiales / Devolder, Daniel
Les travaux démographiques peuvent aider à cerner ce qui fait la spécificité du concept de génération et en particulier la question de savoir pourquoi les individus se reconnaissent comme membres d'un groupe sur la base de l'âge. [...]
Demographers can help to define the concept of generation, and specifically why people feel they belong to a group on the basis of their age. We present in this paper an example of the demographic approach, in which we look at a better understanding of that concept and those feelings. [...]
Les investigacions demogràfiques poden ajudar-nos a especificar el concepte de generació i més específicament, el problema de saber el perquè els individus es reconeixen com a membres d'un grup a partir de la seva edat. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2003 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 221)  
2020-05-14
12:50
28 p, 300.5 KB Cambio demográfico, migración y salud reproductiva : el papel de las mujeres senegalesas en la constitución de las familias / Solsona, Montserrat ; Fonseca, Maria do Carmo ; Merino, Marta
En aquest paper presentem en primer lloc els trets més característics de la transició de la nupcialitat i de la fecunditat a Senegal fent referència a alguns indicadors de la salut sexual i reproductiva de les dones. [...]
En este artículo presentamos en primer lugar los elementos más rellevantes de la transición de la nupcialidad y de la fecundidad en Senegal haciendo referencia a algunos indicadores de salud sexual y reproductiva de las mujeres. [...]
In this paper we present the main characteristics from Senegal's nuptuality and fertility transition according to a group of measures related to women's sexual and reproductive health. We then show those indicators that summarise Senegal's women biography in terms of their migration, nuptuality and reproduction for those who have immigrated to Catalunya and have to raise a family between two cultures and two continents. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2003 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 220)  
2020-05-14
12:37
29 p, 557.8 KB Reinventando España : migración internacional estrenando el siglo XXI / Domingo i Valls, Andreu, 1958-
Desde finales de los años sesenta, en los países de la Unión Europea, se ha producido una mutación radical en la construcción social de las edades y en las relaciones de género. Tan importante ha sido su impacto en la evolución demográfica, que algunos autores hablan de Segunda Transición Demográfica. [...]
Des de finals dels anys seixanta, en els països de la Unió Europea s'ha produït una mutació radical en la construcció social de les edats i en les relacions de gènere. El seu impacte ha esdevingut tan important en l'evolució demogràfica, que alguns autors parlen de la Segona Transició Demogràfica. [...]
From the end of sixties radical changes have taken place in the social construction of ageing and in gender relations in the European Union (EU) countries. These changes are of central importance in explaining the demographic evolution that some authors have already termed the Second Demographic Transition. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2003 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 219)