Enrahonar
Enrahonar és una revista acadèmica de filosofia que publica articles d'investigació i crítiques de llibres en castellà, català i angles que tracten d'un tema monogràfic–, notes, recensions bibliogràfiques i informació sobre activitats. Els treballs en llengües romàniques es publiquen en l'idioma en què es presenten; la resta es tradueix.

De periodicitat semestral, Enrahonar publica números monogràfics i de miscel.lània. Els articles enviats a la revista son sotmesos a un procés de peer review. Tots els articles publicats en els números de miscel.lània han estat acceptats després de rebre dos informes positius d'avaluadors experts en la matèria. En els articles monogràfics es publiquen alguns articles encarregats expressament a autoritats reconegudes a nivell internacional, i la resta dels articles són igualment sotmesos a un procés de revisió.

Enrahonar té la seu en el Departament de Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona, on va ser creada al 1981.

 

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2024-03-20
05:42
9 p, 119.9 KB La ciència, la filosofia i l'art: nota sobre «¿Què ens fa humans?», de Salvador Macip (2022) / Llobera, Ignasi
Al llibre ¿Què ens fa humans? (2022), Salvador Macip explora la pregunta del títol a través d'un diàleg fructífer entre la ciència i la filosofia. Ara bé, Macip diu que no està interessat en tota la filosofia, sinó només en «la part de la filosofia que ha aplicat el mètode científic » (p. [...]
In the book ¿Què ens fa humans? [What makes us human?] (2022), Salvador Macip explores the question in the title through a fruitful dialogue between science and philosophy. However, Macip says that he is not interested in all philosophy, but only in "the part of philosophy that has applied the scientific method" (p. [...]
En el libro ¿Què ens fa humans? (¿Qué nos hace humanos?) (2022), Salvador Macip explora la pregunta del título a través de un diálogo fructífero entre la ciencia y la filosofía. Ahora bien, Macip dice que no está interesado en toda la filosofía, sino solo en «la parte de la filosofía que ha aplicado el método científico» (p. [...]

2024 - 10.5565/rev/enrahonar.1477
Enrahonar, Vol. 72 (2024) , p. 169-177 (Notes bibliogràfiques)  
2024-03-20
05:42
26 p, 160.4 KB De la biomejora moral a la IA para la mejora moral : asistentes morales artificiales en la era de los riesgos globales / Neira Castro, Pablo (Universidad Complutense de Madrid)
En este artículo argumento que el empleo de tecnologías biomédicas para la mejora moral es inadecuado para evitar riesgos globales, debido a que puede provocar problemas similares a los que se pretenden resolver por medio de su uso. [...]
En aquest article argumento que l'ús de tecnologies biomèdiques per a la millora moral és inadequat per evitar riscos globals, pel fet que pot provocar problemes similars als que es pretenen resoldre per mitjà del seu ús. [...]
In this article, I argue that the use of biomedical technologies for moral enhancement is inadequate for mitigating global risks, as this can lead to problems similar to those they seek to address. For this reason, I advocate for exploring alternative technologies for moral enhancement that entail fewer risks, and I make a case for a model of moral enhancement through artificial intelligence. [...]

2024 - 10.5565/rev/enrahonar.1522
Enrahonar, Vol. 72 (2024) , p. 113-138 (Articles)  
2024-03-20
05:42
17 p, 143.8 KB The global governance of genetic enhancement technologies : justification, proposals, and challenges / Rueda, Jon (Universidad de Granada)
La posibilidad de la mejora genética humana exige una respuesta institucional y, probablemente, la creación de nuevas instituciones. Además, la gobernanza de las tecnologías de mejora genética debe tener un alcance mundial. [...]
La possibilitat de la millora genètica humana exigeix una resposta institucional i, probablement, la creació de noves institucions. A més, la governança de les tecnologies de millora genètica ha de tenir un abast mundial. [...]
The prospect of human genetic enhancement requires an institutional response, and probably the creation of new institutions. The governance of genetic enhancement technologies, moreover, needs to be global in scope. [...]

2024 - 10.5565/rev/enrahonar.1519
Enrahonar, Vol. 72 (2024) , p. 55-71 (Articles)  
2024-03-20
05:42
11 p, 142.2 KB The logic of violence: Walter Benjamin's cardinal antagonisms / Rodríguez, Federico (Universidad de Sevilla)
Estas páginas abordan de nuevo algunas de las complejidades irreductibles del problema filosófico de la violencia (su delimitación teológico-política y su eventual uso), aprovechando la reciente edición crítica en inglés de Peter Fenves y Julia Ng del clásico ensayo de Walter Benjamin Zur Kritik der Gewalt (Hacia la crítica de la violencia) (1921), publicada en el centenario del texto original alemán. [...]
Aquestes pàgines aborden novament algunes de les complexitats irreductibles del problema filosòfic de la violència (la seva delimitació teologicopolítica i el seu eventual ús), aprofitant la recent edició crítica en anglès de Peter Fenves i Julia Ng del clàssic assaig de Walter Benjamin Zur Kritik der Gewalt (Cap a la crítica de la violència) (1921), publicada en el centenari del text original alemany. [...]
These pages take a fresh look at some of the irreducible complexities of the philosophical problem of violence (its theological-political delimitation and eventual use), on the occasion of Peter Fenves and Julia Ng's recent English critical edition of Walter Benjamin's classic essay Toward the Critique of Violence (1921), published on the centenary of the original German text. [...]

2024 - 10.5565/rev/enrahonar.1510
Enrahonar, Vol. 72 (2024) , p. 157-167 (Notes bibliogràfiques)  
2024-03-20
05:42
7 p, 100.8 KB Introduction : a political turn to the genetic enhancement debate / Alonso, Marcos (Universidad Complutense de Madrid) ; Rueda, Jon (Universidad de Granada)
Presentation of the volume 72.
Presentació del volum 72.
Presentación del volumen 72.

2024 - 10.5565/rev/enrahonar.1560
Enrahonar, Vol. 72 (2024) , p. 5-11 (Presentació)  
2024-03-20
05:42
4 p, 88.0 KB Sadin, Éric (2023). Hacer disidencia : [reseña] / Hernández León, Juan César (Universitat Autònoma de Barcelona)
Obra ressenyada: Sadin, Éric. "Hacer disidencia". Barcelona: Herder, 2023. 248 p. ISBN 9788425449871.
2024 - 10.5565/rev/enrahonar.1544
Enrahonar, Vol. 72 (2024) , p. 185-188 (Ressenyes)  
2024-03-20
05:42
21 p, 159.7 KB La libertad de elegir o la tiranía de la mejora / Feito, Lydia (Universidad Complutense de Madrid)
Los intentos de mejorar al ser humano parten de la suposición de que es posible lograr algo más perfecto que lo que somos actualmente. Sin embargo, no en todos los casos se plantea cuál es el objetivo último al que tienden las acciones de mejora. [...]
Els intents de millorar l'ésser humà parteixen de la suposició que és possible aconseguir una cosa més perfecta que el que som actualment. No obstant això, no en tots els casos es planteja quin és l'objectiu últim al qual tendeixen les accions de millora. [...]
Attempts to improve the human being are based on the assumption that it is possible to achieve something more perfect than what we are at present. However, the ultimate goal of enhancement actions is not always considered. [...]

2024 - 10.5565/rev/enrahonar.1531
Enrahonar, Vol. 72 (2024) , p. 91-111 (Articles)  
2024-03-20
05:42
4 p, 86.2 KB Preciado, Paul B. (2022). Dysphoria mundi : el sonido del mundo derrumbándose : [reseña] / Chaves González, Julián (Universidad Complutense de Madrid)
Obra ressenyada: Preciado, Paul B. "Dysphoria mundi: el sonido del mundo derrumbándose". Barcelona: Anagrama, 2022. 551 p. ISBN 978-84-339-9948-1.
2024 - 10.5565/rev/enrahonar.1524
Enrahonar, Vol. 72 (2024) , p. 189-192 (Ressenyes)  
2024-03-20
05:42
20 p, 141.5 KB Post genetic revolution dynamics : how will modified and unmodified humans coexist? / Alonso, Marcos (Universidad Complutense de Madrid)
In this article I claim that the genetic revolution, that is, the advent of a series of highly transformative and disruptive genetic technologies, will happen in the coming years. Given the importance of this historical event, I argue that we must think in advance about the socio-ethical dynamics this revolution could entail. [...]
En aquest article sostinc que la revolució genètica, és a dir, l'adveniment d'una sèrie de tecnologies genètiques altament transformadores i disruptives, tindrà lloc en els pròxims anys. Atesa la importància d'aquest esdeveniment històric, defenso que hem d'anticipar-nos per reflexionar sobre la dinàmica socioètica que podria comportar aquesta revolució. [...]
En este artículo sostengo que la revolución genética, es decir, el advenimiento de una serie de tecnologías genéticas altamente transformadoras y disruptivas, tendrá lugar en los próximos años. [...]

2024 - 10.5565/rev/enrahonar.1527
Enrahonar, Vol. 72 (2024) , p. 35-54 (Articles)  
2024-03-20
05:42
17 p, 141.1 KB Liberal eugenics, coercion and social pressure / Rodríguez López, Blanca (Universidad Complutense de Madrid)
When discussing genetic prenatal enhancement, we often encounter objections related to "eugenics. " Those who want to defend prenatal enhancement either try to avoid using the term "eugenics" or talk about "liberal eugenics", implying that what was wrong with the old eugenics was its coercive character, and claiming that while old eugenics went against reproductive freedom, the new liberal eugenics promotes freedom. [...]
La discussió de la millora prenatal ha estat sovint criticada comparant-la amb l'eugenèsia. Els qui la defensen a vegades intenten evitar el terme i d'altres hi afegeixen el terme «liberal». En parlar d'eugenèsia liberal s'afirma que el que era problemàtic en l'antiga eugenèsia era, fonamentalment, el seu caràcter coercitiu. [...]
La discusión de la mejora prenatal ha sido a menudo criticada comparándola con la eugenesia. Los que la defienden intentan en ocasiones evitar el término y en otras añaden el término «liberal». [...]

2024 - 10.5565/rev/enrahonar.1520
Enrahonar, Vol. 72 (2024) , p. 73-89 (Articles)