Enrahonar
Enrahonar és una revista acadèmica de filosofia que publica articles d'investigació i crítiques de llibres en castellà, català i angles que tracten d'un tema monogràfic–, notes, recensions bibliogràfiques i informació sobre activitats. Els treballs en llengües romàniques es publiquen en l'idioma en què es presenten; la resta es tradueix.

De periodicitat semestral, Enrahonar publica números monogràfics i de miscel.lània. Els articles enviats a la revista son sotmesos a un procés de peer review. Tots els articles publicats en els números de miscel.lània han estat acceptats després de rebre dos informes positius d'avaluadors experts en la matèria. En els articles monogràfics es publiquen alguns articles encarregats expressament a autoritats reconegudes a nivell internacional, i la resta dels articles són igualment sotmesos a un procés de revisió.

Enrahonar té la seu en el Departament de Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona, on va ser creada al 1981.

 

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2021-03-25
18:51
1 p, 46.3 KB Boudou, Benjamin (2018). Le dilemme des frontières : Éthique et politique de l'immigration / Riba Miralles, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia)
Obra ressenyada: Benjamin BOUDOU, Le dilemme des frontières: Éthique et politique de l'immigration. París: Éditions EHESS, 2018.
2021 - 10.5565/rev/enrahonar.1335
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 66 (2021) , p. 227 (Ressenyes)  
2021-03-25
18:51
12 p, 119.1 KB Déclarer, proclamer : une politique virtuelle / Lamy-Rested, Élise (Université Libre de Bruxelles)
En suivant le fil conducteur du concept de virtualité dans la pensée derridienne, cet article montre comment, chez Derrida, tout acte politique peut être pensé comme un acte virtuel. La déconstruction du concept de virtualité à partir des Spectres de Marx (1993) permet tout d'abord de comprendre différemment son irruption dans Otobiographies (1984), contemporaines du Séminaire La vie la mort récemment publié (2019) dans lequel on en retrouve le chapitre 2 "Logique de la vivante", et de lire avec un regard neuf "Du droit à la justice", la première partie de Force de loi (1993). [...]
Following the thread of the concept of virtuality in Derrida's thinking, this article shows how, in Derrida, any political act can be thought of as a virtual act. The deconstruction of the concept of virtuality from Spectres de Marx (1993) allows first of all to understand differently its irruption in Otobiographies (1984), contemporaneous with the recently published seminar La vie la mort (2019) in which we find chapter 2 "Logique de la vivante", and to read with new eyes "Du droit à la justice", the first part of Force de loi (1993). [...]

2021 - 10.5565/rev/enrahonar.1323
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 66 (2021) , p. 37-48 (Articles)  
2021-03-25
18:51
3 p, 57.6 KB Olivares, Cristóbal (ed.) (2020). Escenas de escritura : Entre filosofía y literatura / Cucurella, Paula (Universidad de Texas en El Paso)
Obra ressenyada: Cristóbal OLIVARES (ed. ), Escenas de escritura: Entre filosofía y literatura. Santiago de Chile: Pólvora Editorial, 2020.
2021 - 10.5565/rev/enrahonar.1327
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 66 (2021) , p. 219-221 (Ressenyes)  
2021-03-25
18:51
2 p, 55.4 KB Villanova, Arnaldi de (2019). Interpretatio de visionibus in somniis Dominorum Iacobi Secundi, Regis Aragonum, et Friderici Tertii, Regis Siciliae, eius fratris / Boadas Llavat, Agustí (Ateneu Universitari Antoni Gaudí)
Obra ressenyada: Arnaldi DE VILLANOVA, Interpretatio de visionibus in somniis Dominorum Iacobi Secundi, Regis Aragonum, et Friderici Tertii, Regis Siciliae, eius fratrisOpera Theologia Omnia (AVOthO) XIV. [...]
2021 - 10.5565/rev/enrahonar.1326
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 66 (2021) , p. 225-226 (Ressenyes)  
2021-03-25
18:51
46 p, 680.3 KB Nada sublime : los impulsos fúnebres del héroe / Rodríguez Gómez, Federico (Universitat de Sevilla)
¿Qué querrá decir preferir la vida sobre la muerte? ¿Será esta también una cuestión de gusto? ¿Y cuándo, en qué instante de la dispersión de la vida, habrá comenzado esa preferencia? ¿Lo habrá hecho de verdad? Desde, por un lado, el telón de fondo de una "nada sublime" como posible "concepto dogmático", en la estela kantiana, para denominar al curso entrópico de la naturaleza y, por otro, atendiendo al "pensamiento suicida", o pulsión fúnebre, como atávica voluntad que escoltaría a esta visión escatológica, se ensaya aquí una respuesta a estas preguntas a través de un juego de espejos (i. [...]
Què deu voler dir preferir la vida sobre la mort? Deu ser aquesta també una qüestió de gust ? I quan, en quin instant de la dispersió de la vida, deu haver començat aquesta preferència? Ho deu haver fet de veritat? Des de, d'una banda, el teló de fons d'una "gens sublim" com a possible "concepte dogmàtic", en l'empremta kantiana, per denominar el curs entròpic de la natura i, de l'altra, atenent el "pensament suïcida", o pulsió fúnebre, com a voluntat atàvica que escoltaria aquesta visió escatològica, aquí s'assaja una resposta a aquestes preguntes a través d'un joc de miralls (i. [...]
What does it mean to prefer life over death? Is this also a matter of taste? And when, at what moment of the dispersal of life, will this preference have begun? Has it really started? From, on the one hand, the background of a "sublime nothing" as a possible "dogmatic concept," in the Kantian manner, to name the entropic course of nature; and, on the other, considering "suicidal thinking" as an atavistic will that would escort this eschatological vision, we attempt to answer these questions through a set of mirrors (i. [...]

2021 - 10.5565/rev/enrahonar.1324
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 66 (2021) , p. 143-188 (Articles)  
2021-03-25
18:51
3 p, 57.5 KB Llevadot, Laura (2020). Jacques Derrida : Democracia y soberanía / Escudero Pérez, Alejandro (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
Obra ressenyada: Laura LLEVADOT, Jacques Derrida: Democracia y soberanía. Barcelona: Gedisa, 2020.
2021 - 10.5565/rev/enrahonar.1329
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 66 (2021) , p. 222-224 (Ressenyes)  
2021-03-25
18:51
23 p, 165.3 KB Para toda la vida, cada vez : a propósito de la lógica de la viviente en Jacques Derrida / Llevadot, Laura (Universitat de Barcelona)
El presente artículo trata de mostrar la capacidad del concepto de sobrevida de Derrida y de aquello que en el seminario de 1975-1976 llamó lógica de la viviente, para resistir a la ontología de la vida que, bajo el nombre de biopolítica, nos gobierna hoy, y especialmente en el contexto de la pandemia. [...]
Aquest article tracta de mostrar la capacitat del concepte de sobrevida de Derrida i d'allò que en el seminari de 1975-1976 va anomenar lògica de la vivent , per resistir l'ontologia de la vida que, sota el nom de biopolítica , ens governa avui, i especialment en el context de la pandèmia. [...]
The aim of this paper is to show the capacity of Derrida's concept of survie, and of what in the Seminar of 1975-76 he called the logic of living, to resist the ontology of life that, under the name of biopolitics, governs us today, and especially in the pandemic context. [...]
Aquest article tracta de mostrar la capacitat del concepte de sobrevida de Derrida i d'allò que en el seminari de 1975-1976 va anomenar lògica de la vivent, per resistir l'ontologia de la vida que, sota el nom de biopolítica, ens governa avui, i especialment en el context de la pandèmia. [...]

2021 - 10.5565/rev/enrahonar.1328
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 66 (2021) , p. 71-93 (Articles)  
2021-03-25
18:51
21 p, 177.9 KB Another Life : Democracy, Suicide, Ipseity, Autoimmunity / Mendoza-de-Jesús, Ronald (University of Southern California)
This paper elaborates some of the conceptual implications of Derrida's call for "another thinking of life" in Voyous: Deux essais sur la raison. The paper first argues that Derrida's deconstruction of the opposition between metaphorical and literal uses of the discourse of life in La vie la mort is radicalized in Voyous when he argues that democracy's "autoimmunitary suicide" should be the point of departure for rethinking life in general. [...]
Aquest article elabora algunes de les implicacions conceptuals de l'exigència de Derrida d'un «altre pensament de la vida» a Voyous: Deux essais sur la raison. L'article sosté en primer lloc que la desconstrucció de Derrida de l'oposició entre els usos metafòrics i literaris del discurs de la vida a La vie la mort es radicalitza a Voyous quan s'afirma que el «suïcidi autoimmunitari» de la democràcia hauria de ser el punt de partida per repensar la vida en general. [...]
El presente artículo elabora algunas de las implicaciones conceptuales de la exigencia de Derrida de «otro pensamiento de la vida» en Voyous: Deux essais sur la raison. El artículo sostiene en primer lugar que la deconstrucción de Derrida de la oposición entre los usos metafóricos y literarios del discurso de la vida en La vie la mort se radicaliza en Voyous cuando se afirma que el «suicidio autoinmunitario» de la democracia debería ser el punto de partida para repensar la vida en general. [...]

2021 - 10.5565/rev/enrahonar.1316
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 66 (2021) , p. 15-35 (Articles)  
2021-03-25
18:51
20 p, 151.0 KB Diferencia sexual en "La vida la muerte" / Ruiz Bustamante, Carmen (Université de Paris X Nanterre)
En este artículo cuestionamos un pasaje que consideramos tan crucial como enigmático del seminario La vie la mort. En dicho pasaje, Jacques Derrida, leyendo La lógica de lo viviente de François Jacob, sugiere, mediante una anécdota, que lo que está en juego en la operación metafísica que hace equivaler «ser» y «vivir» es, tal vez, la diferencia sexual. [...]
In this paper, we question a passage we take to be as crucial as it is enigmatic, taken from the Seminar La vie la mort, where Jacques Derrida performed a reading of The Logic of Life by François Jacob. [...]
En aquest article qüestionem un passatge que considerem tan crucial com enigmàtic del seminari La vie la mort. En aquest passatge, Jacques Derrida, llegint La lògica d'allò vivent de François Jacob, suggereix, mitjançant una anècdota, que el que està en joc en l'operació metafísica que fa equivaler «ser» i «viure» és, tal vegada, la diferència sexual. [...]

2021 - 10.5565/rev/enrahonar.1314
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 66 (2021) , p. 95-114 (Articles)  
2021-03-25
18:51
28 p, 174.6 KB Sobrevida y politicidad : Jacques Derrida y la promesa en el presente viviente / Pavez, Javier (Universitat del Sud de Califòrnia)
En la carta que escribió para ser leída por su hijo Pierre en su sepelio, Jacques Derrida invita a preferir la vida y a afirmar sin descanso la sobrevida. Siguiendo el asunto de la afirmación como inseparable del pensamiento de la muerte, el ensayo explica que la sobrevida se implica con la aporía de la constitución de la objetividad ideal, introduciendo el retardo, la ausencia y la muerte en el centro de la dialéctica del presente viviente (Lebendige Gegenwart), es decir, una contaminación en el estatuto de la vida trascendental. [...]
In the letter he wrote to be read by his son Pierre at his funeral, Jacques Derrida invites us to prefer life and constantly affirm survival. Following the issue of affirmation as inseparable from the thought of death, this essay proposes that survival is implied with the aporia of the constitution of ideal objectivity, introducing delay, absence, death at the center of the dialectic of the living present (Lebendige Gegenwart), that is to say, contamination in the status of transcendental life. [...]
En la carta que va escriure perquè la llegís el seu fill Pierre en el seu sepeli, Jacques Derrida convida a preferir la vida i a afirmar sense descans la sobrevida. Seguint l'assumpte de l'afirmació com a inseparable del pensament de la mort, l'assaig explica que la sobrevida s'implica amb l'aporia de la constitució de l'objectivitat ideal, introduint el retard, l'absència i la mort al centre de la dialèctica del present vivent (Lebendige Gegenwart), és a dir, una contaminació en l'estatut de la vida transcendental. [...]

2021 - 10.5565/rev/enrahonar.1317
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 66 (2021) , p. 115-142 (Articles)