Cartell Jornades

ix jornades de relacions laborals

Quinze anys de la Diplomatura de Relacions Laborals

Quinze anys de reformes legislatives

Marc acadèmic de les Jornades

La Diplomatura de Relacions Laborals és una titulació interdisciplinària que s'imparteix a la Facultat de Dret des del curs 1993-1994. Des del mes de novembre de l'any 2000 organitza unes jornades d'estudi (Cent anys de legislació social, Empresa i Responsabilitat, Reptes d'Internet, Vells i nous drets socials, Treball infantil i de menors, II República i món jurídic, La Inspecció de Treball, Trenta anys de la Llei d'amnistia) que proposen el debat acadèmic d'un tema d'actualitat des de la visió dels especialistes en les diferents àrees de coneixement. L'experiència de les edicions anteriors s'ha consolidat amb la nombrosa participació dels estudiants i dels professors. I ha donat resultats molt positius per ambdues parts. La publicació de les cinc darreres edicions és una prova evident de l'interès que han suscitat.

Justificació

El curs 1993-1994 va començar una nova titulació de cicle mitjà a la Facultat de Dret: la Diplomatura de Relacions Laborals, que tenia un precedent històric immediat en els estudis de Graduat Social als quals substituïa. Aquesta successió està generalment acceptada i es parla d'una doble denominació per a una mateixa realitat: Graduat Social Col·legiat per al professional en exercici i Diplomatura de Relacions Laborals per a la titulació que permet tal exercici. Les directrius generals pròpies del 1990 contenen algunes indicacions sobre el perfil del diplomat en Relacions Laborals que abasten altres sortides professionals a més de les característiques del Graduat Social. Es tracta d'estudis interdisciplinaris de les relacions de treball i els ensenyaments han de proporcionar una formació adequada en les bases teòriques i en les tècniques de l'organització del treball i de la gestió de personal; així com de l'ordenació jurídica del treball i de la Seguretat Social.

L'objectiu formatiu d'aquesta titulació comprèn dues àrees: la primera, en relació amb els recursos humans, pressuposant un exercici professional, integrat en una organització o com a consultor extern especialitzat; la segona, tocant a tota la matèria jurídicolaboral, possibilitant l'assessorament en l'exercici de la professió de Graduat Social.

L'eix per oferir un seguit de sortides professionals ha estat dotar d'unes característiques autèntiques d'interdisciplinarietat als estudis de Diplomat en Relacions Laborals de la UAB, confirmats per la diversitat d'entitats que col·laboren en les pràctiques, sempre externes, que han facilitat una ràpida inserció laboral dels nostres i les nostres estudiants. Un dels objectius de la Facultat de Dret pel curs 2008-2009 és la celebració del quinzè aniversari de la titulació en diferents activitats adreçades a l'actual alumnat, als antics i antigues alumnes i als tutors i tutores de les pràctiques externes.

Ha semblat adient dedicar aquestes IX Jornades precisament a les reformes legislatives produïdes des dels inicis d'aquests estudis al campus de Bellaterra amb la participació des de la reflexió acadèmica de quasi totes les àrees de coneixement de la Facultat de Dret.

Creiem que és necessari destacar la participació a la taula rodona final dels antics alumnes que debatran amb els participants i el professorat interessat una qüestió transcendental: la preparació de la universitat per al mercat laboral. Aquesta activitat s'inscriu en l'inici del programa Alumni/Alumnae promogut des del Vicerectorat d'Estudiants i d'Extensió Cultural.

Objectius

El primer objectiu d'aquestes Jornades és crear un clima propici per a l'estudi de les reformes legislatives i les seves conseqüències jurídiques i socials -aprofitant els quinze anys de l'inici dels estudis de la Diplomatura de Relacions Laborals-, entre els estudiants de les cinc titulacions (Llicenciatura de Dret, ADE+DRET, Diplomatura de Relacions Laborals, Llicenciatura de segon cicle de Ciències del Treball, Llicenciatura de segon cicle de Criminologia) que s'imparteixen a la Facultat de Dret.

Els altres objectius són conèixer el contingut, el significat i la transcendència de la legislació en el seu desenvolupament; estudiar el plantejament de les disposicions des de una reflexió actual a Espanya i a la legislació comparada; identificar els conceptes bàsics de les normes i els seus efectes a nivell jurisprudencial, i analitzar els problemes pràctics o tècnics, junt amb els més teòrics, a l'abordar els efectes a les infraccions de naturalesa laboral i sindical quan aquestes suposin l'exercici dels drets reconeguts als treballadors en normes i convenis internacionals.

Dra. M. Jesús Espuny i Tomàs

Novembre 2008 · Biblioteca de Ciències Socials · Disseny i contingut