Inici > Beques > Beques Olga Torres > Adjudicació i renúncia de les beques

Característiques
 Adjudicació i renúncia de les beques 
Terminis de sol·licitud

Adjudicació de les beques "Olga Torres Massana":

Per a establir l’ordre de prelació entre les sol·licituds que demostrin que compleixen els requisits de la convocatòria, es seguirà el següent procediment:

 1. Es baremaran els expedients acadèmics, la nota mitjana dels quals s’obtindrà d’aplicar el següent barem, amb les qualificacions obtingudes fins a la convocatòria de febrer de 2009:

  Matrícula d'Honor 10 punts
  Excel·lent 9 punts
  Notable 7.5 punts
  Aprovat 5.5 punts
  Suspès 2.5 punts
  No presentat 2.5 punts
  Assignatura convalidada 5.5 punts
  Assignatura anul·lada 2.5 punts

  La puntuació que resulti d’aplicar la taula d’equivalències anterior a cadascuna de les assignatures es ponderarà en funció del nombre de crèdits que la integrin.

  V = (Suma P x NCa) / NCt

  V = Valor resultant de la ponderació de la nota obtinguda en cada assignatura
  P = Puntuació de cada assignatura d’acord amb la taula d’equivalències
  Nca = Nombre de crèdits que integren l’assignatura.
  Nct = Nombre de crèdits cursats en total.

 2. Una vegada fetes totes les avaluacions, s’ordenaran els candidats de major a menor qualificació segons la baremació acadèmica. En cas d’empat es donarà preferència al candidat amb menor renda per càpita, aplicant els barems econòmics tal i com s’especifica en el següent punt.
 3. La renda per càpita s’obtindrà de dividir la renda familiar pel nombre de membres computables. La renda familiar disponible s’obtindrà per l’agregació de les rendes de cada un dels membres computables de la família que hagi obtingut ingressos de qualsevol naturalesa, durant l’any 2007, aplicant la deducció de l’IRPF i la Seguretat Social.

Per al càlcul de la renda familiar són membres computables de la família el pare, la mare, el/la sol·licitant, el/les germans/es menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar i els més grans si són disminuïts físics, psíquics i sensorials, com també els ascendents dels pares que justifiquin residir al mateix domicili a 31 de desembre de 2007.

En el cas de sol·licitants que constitueixen unitats familiars independents, també es consideraran membres computables el cònjuge o, en el seu cas, la persona unida per anàloga relació, així com els fills d’aquesta unió.

En cas de divorci, separació legal o de fet dels pares no es considerarà membre computable el pare o la mare si no viu amb el sol·licitant de l’ajut, sense perjudici que a la renda familiar s’inclogui la seva contribució econòmica. Tindrà la consideració de membre computable, en el seu cas, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació i les seves rendes i patrimoni s’inclouran en el còmput de la renda i patrimoni familiars.

En els casos que el sol·licitant al·legui la independència familiar i econòmica, sigui quin sigui el seu estat civil, haurà d’acreditar fefaentment aquesta circumstància i el seu domicili i, demostrar la titularitat o el lloguer d’aquest i els mitjans econòmics de què disposi. De no justificar-ho, la sol·licitud serà objecte de denegació.

Trobada la renda familiar disponible se’n podran deduir:
– Mil quatre-cents cinquanta euros (1.450 €­) per germà o fill del sol·licitant o el mateix sol·licitant que sofreixi una minusvàlua legalment qualificada, de grau igual o superior al 33%, sempre que se’n derivi una impossibilitat d’obtenir ingressos de tipus laboral.
– Dos mil dos-cents cinquanta-cinc euros (2.255 €­) quan la minusvàlua sigui de grau igual o superior al 66%.

A proposta del coordinador/a d’intercanvis de l’Escola, la Direcció del Centre farà oficial l’adjudicació de les BEQUES «OLGA TORRES MASSANA» a la setmana següent al tancament del termini de presentació de sol·licituds. En cas de renúncia, es comunicarà als candidats/a les candidates que formin part de la llista d’espera, mitjançant correu electrònic o telefònicament, la proposta de places vacants i hauran de donar una resposta a l’Oficina d’Intercanvis de l’EUEE abans de 72 hores. Transcorregut el termini es proposarà la vacant a cobrir a l’estudiant/la estudiant següent de la llista d’espera.

La llista d’adjudicació i d’espera de les BEQUES «OLGA TORRES MASSANA» es farà pública al tauler d’anuncis de l’Oficina d’Intercanvis de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials, a la pàgina web de la EUEE, i per correu electrònic als sol·licitants.

Renúncia a la beca "Olga Torres Massana":

Les renúncies a les BEQUES "OLGA TORRES MASSANA" concedides s’hauran de presentar abans del dia 30 de juliol de 2009. Tota renúncia que es faci efectiva amb posterioritat implicarà, a més del retorn de la quantitat percebuda, si s’escau, la impossibilitat de rebre una altra BECA "OLGA TORRES MASSANA" en el futur, tret dels casos de renúncia per causa justificada. Correspondrà, en aquest cas, al coordinador d’Intercanvis fer l’anàlisi de les justificacions.