Inici > Els estudis > Projecte de fi de carrera

 Normativa 
En empresa
Premis
Fira
Calendari
Recursos
 
Normativa aprovada per la Junta Permanent d'Escola de 30 juny 2009 Anar
Organització
Directors
Assignació
Matrícula
Documentació

Introducció


L’objectiu de l’assignatura de projectes és el de realitzar un treball individual de fi d’estudis que permeti aplicar i integrar els coneixements adquirits a la resta d’assignatures de la Titulació.

La càrrega associada a cada projecte correspon a la d’una assignatura anual de 9 crèdits (90 hores). Considerant que hi haurà, més o menys, una hora de treball personal per cada hora nominal de projecte, dóna un total aproximat de 200 hores. Aquestes hores inclouen tant la realització del projecte com la redacció de la memòria del treball que cal lliurar obligatòriament.

El projecte es defensarà en sessió pública davant una comissió avaluadora designada a tal efecte.