A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia  Els estudis  Assignatures llicenciatura 
 Ciències Polítiques i de l'Administració 
Sociologia
Assignatures Campus


20825 ANÀLISI DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES II (Programa)

L'assignatura té l'objectiu de desenvolupar una visió diferent de la política espanyola: la que resulta d'una anàlisi de l'estil d'elaboració i del contingut de les principals polítiques públiques. En un primer apartat es reflexiona sobre l'evolució de les polítiques de l'estat de benesatar, des del tardofranquisme fins a l'actual govern del PP, passant per un estudi a fons dels dotze anys de govern del PSOE. El segon gran bloc analitza la gestió del conflicte nacional a Espanya des de les polítiques públiques: polítiques lingüístiques i finançament autonòmic. El tercer bloc se centra en l'estudi dels actors i de les dinàmiques de conflicte i negociació. Finalment, s'avaluen els rendiments de la modernització de l'administració pública.


20842 PARTICIPACIÓ POLÍTICA (Programa)

L'objectiu de l'assignatura és aprofundir les lògiques i el ventall de formes de participació política. S'abordaran, com a temes centrals del curs, les grans preguntes sobre participació: per què es dóna molta o poca participació?, quins grups socials participen més o menys?, quines transformacions recents han sofert els mecanismes de participació?, quines són les principals conseqüències polítiques de la participació? S'adoptarà sovint una perspectiva comparada i es combinaran l'anàlisi de textos i documents amb casos pràctics.


20843 PARTITS (Programa)

L'assignatura vol presentar el conjunt d'aspectes que conformen la realitat dels partits com a objecte d'estudi politicològic. El curs s'inicia reflexionant sobre els contextos històrics, socials i jurídics en els quals es desenvolupen els partits. Seguidament s'estudien les tipologies ideològiques i les estructures organitzatives i de funcionament. La noció de sistema de partits i la competència electoral són analitzats a fons. Finalment, l'assignatura acaba centrant-se en l'impacte dels partits tant en el pla de l'opinió pública com en el de les decisions governamentals i les polítiques públiques.


20845 COMUNICACIÓ I OPINIÓ PÚBLICA (Programa)

L'objecte de l'assignatura és analitzar els processos de comunicació amb els ciutadans en les institucions públiques: tant en l'àmbit de l'Administració pública com en àmbits "més pròpiament polítics", com ara els partits polítics, les campanyes electorals, etc. Pel que fa al primer d'aquests àmbits, s'estudiarà què fa l'Administració per comunicar-se amb el ciutadà (màrqueting públic, programes d'atenció al ciutadà), què fa el ciutadà per comunicar-se amb l'Administració (demandes, reclamacions). Pel que fa al segon àmbit, s'estudiaran els processos de formació i canvi de l'opinió pública: via campanyes electorals, via influència dels mitjans de comunicació, etc.; també s'estudiaran els valors i les actituds dels ciutadans envers una àmplia gamma d'objectes polítics.


20846 PENSAMENT POLÍTIC (Programa)

L'assignatura pretén articular l'evolució de l'Estat contemporani amb el pensament polític que més directament hi ha anat incidint. D'una banda, els estudiants hauran de treballar sobre els principals aspectes configuradors de l'Estat liberal, de l'Estat democràtic, dels feixismes i dels models socialistes. D'altra banda, s'hauran de familiaritzar amb la lectura d'autors de la Il·lustració, de teòrics de la democràcia, de pensadors d'arrel marxiana i, fins i tot, amb les principals aportacions al pensament polític recent, posterior a la caiguda del mur de Berlín.


20849 TEORIA POLÍTICA II (Programa)

Després de situar la teoria política en el context de la ciència política i de discutir les relacions entre ambdues, el curs presenta i desenvolupa els principals corrents teòrics i metodològics que cohabiten en la teoria politocològica contemporània. Es parteix del debat elitisme/pluralisme, es revisen els models behavioristes, sistèmics i de cultura política, i es posa un èmfasi especial en l'utilitarisme, les teories de la justícia, la teoria econòmica de la democràcia i els corrents contemporanis del marxisme. Des de l'angle dels autors, es pretén familiaritzar els estudiants amb noms i obres de gran rellevància actual, com per exemple, les aportacions de Rawls, Popeer o Habermas.


20852 PROBLEMES ACTUALS DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

El curs presenta la problemàtica actual entorn d'alguns fenòmens d'espècial rellevància en el marc de l'Administració pública (canvis organitzacions i de gestió, noves tendències en avaluació i control, noves formulacions sectorials de polítiques, etc.). També es presenten debats entorn de línies teòriques i metodològiques de tractament d'aquests fenòmens.

 

20853 TEORIA DE LES ORGANITZACIONS

Teoria de l'organització. Models principals de l'organització administrativa.

 

20855 RELACIONS INTERGOVERNAMENTALS (Programa)

El poder polític es diversifica funcionalment i territorialment.  Cada vegada més, les actuacions públiques es fragmenten entre àmbits i nivells de govern. A Europa, la integració i la descentralització caminen de bracet: l'estat-nació veu fortament erosionat el seu tradicional monopoli politicodecisional. Aquesta assignatura vol presentar un conjunt de reflexions estructurades sobre tots aquests fenòmens. En primer lloc, es construeix un marc conceptual al voltant de les nocions d'interdependència, d'interacció i de xarxa política. Posteriorment, 'saborda la crisi de l'estat-nació a Europa, les reformes institucionals, les tensions centre-perifèria i les polítiques territorials europees.


20856 GOVERN LOCAL (Programa)

El programa pretén oferir una òptica estrictament politicològica del món municipal: lluny dels formalismes administrativistes. Per aconseguir-ho, en primer lloc, es defineixen les característiques estructurals dels governs locals espanyols i catalans; en segon lloc, es proposa una conceptualització del govern local des de la ciència política i es presenten les teories més rellevants per explicar-ne l'evolució; en tercer lloc, s'estudia la gestió i l'organització dels serveis municipals; finalment, s'analitza el sistema política local (eleccions, partits i altres sectors, coalicions de govern, etc.).


20857 TEORIA DE LES RELACIONS INTERNACIONALS

Enfocaments teòrics de les relacions internacionals. Sistematització de grans corrents, amb integració en el marc del pensament polític i de la política mundial.


20858 AVALUACIÓ DE LA GESTIÓ PÚBLICA

L'avaluació de polítiques i programes és un requeriment creixent en el marc de la nova gestió pública i d'un context de recursos escassos, de reorientació cap a la lògica dels resultats i de repolitització de les decisions públiques. L'assignatura es planteja a un triple nivell. En primer lloc, es tractaran els diferents tipus d'avaluació (de rendiments, de necessitats, de disseny, d'operatives o de procés); en segon lloc, s'exposaran els principals instruments de què disposa un procés avaluatiu; finalment, es treballarà sobre alguns casos pràctics d'avaluació per mitjà dels quals els estudiants coneixeran, en la pràctica, l'operativitat dels diferents instruments sobre cada tipus d'avaluació.


20860 POLÍTICA ECONÒMICA II

Polítiques econòmiques a Espanya. Evolució històrica i desenvolupament recent.


20861 FINANCES PÚBLIQUES (Programa)

Anàlisi econòmica de les polítiques d'imposició i subsidis. Reforma fiscal. Partint de la teoria de la imposició, l'assignatura revisa les principals figures impositives i de subsidis existents a Espanya i n'avalua el seu impacte sobre la desigualtat econòmica ( i la pobresa) i l'eficiència econòmica.


20864 PROBLEMES ACTUALS D'ANÀLISI POLÍTICA

El curs presenta la problemàtica actual entorn d'alguns fenòmens polítics d'especial rellevància (canvis polítics, evolució de l'opinió pública i popularitat dels governs, comportaments polítics, partits, etc.). També es presenten debats entorn de línies teòriques i metodològiques de tractament d'aquests fenòmens.


20867 ORGANITZACIONS INTERNACIONALS (Programa)

L'assignatura té un doble objectiu: presentar la teoria general de les organitzacions internacionals i, a més, estudiar-ne algunes de les més significatives. Per tant, en un primer bloc de temes es tractarà el creixent fenomen d'organització internacional i la seva traducció en organitzacions formals, amb algunes referències històriques. Posteriorment es tractaran la definició, els objectius, l'estructura i les funcions de les organitzacions internacionals, amb nombrosos exemples. Finalment, es prestarà atenció particular a un seguit d'organitzacions de diversos àmbits temàtics i abast geogràfic.


20869 ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES EXTERIORS

Anàlisi teòrica i instrumental d'enfocaments, factors, influències i elaboració de les polítiques exteriors. Estudi de casos.


20870 POLÍTICA EXTERIOR ESPANYOLA (Programa)

El curs planteja un doble objectiu: a)presentar als estudiants els principals instruments i problemes de l'anàlisi de polítiques exteriors, els quals són, òbviament, independents del país al qual s'apliquin; b)aplicar alguns d'aquests instruments a l'estudi de la política exterior del franquisme i de la transició i el període postransicional. El tractament és analític i explicatiu, no descriptiu o històric. El programa es divideix en tres grans blocs: marc conceptual, grans línies evolutives de la política exterior espanyola i anàlisi temàtica d'alguns aspectes específics (EUA, Europa, Amèrica Llatina, Mediterrània).


20871 INSTITUCIONS COMUNITÀRIES (Programa)

L'objectiu de l'assignatura és familiaritzar els estudiants amb les regles del joc, l'estructura institucional i les pautes de funcionament de l'entramat institucional de la Unió Europea. Per a aquesta finalitat global, el curs s'organitza en dos grans blocs temàtics. El primer presenta un doble objectiu: a)repassar la dinàmica històrica del procés d'integració i els seus resultats en termes competencials i de presència de la UE com a actor internacional, b)analitzar les quatre grans institucions de gobern de la Unió (Consell, Comissió, Parlament i Tribunal). El segon bloc se centra en l'estudi de l'ordenament jurídic comunitari i del seu control jurisdiccional.


20872 POLÍTIQUES COMUNITÀRIES  (Programa)

L'assignatura parteix de la idea que, per tal d'entendre el funcionament del sistema comunitari, no n'hi ha prou de conèixer el marc institucional, sinó que cal, també, analitzar les variables socioeconòmiques i ideològiques que n'han condicionat l'evolució, així com la diversitat d'interessos i d'actors que incideixen en l'elaboració de les polítiques comunitàries. El curs, doncs, vol proporcionar els estris necessaris per analitzar el procés polític comunitari i els productes que en resulten. Les explicacions teòriques es complementen, tot sovint, amb la presència de polítics i gestors de diverses institucions de la UE. Les polítiques comunitàries són presentades des de tres angles: el seu rol en la dinàmica d'integració, el seu procés d'elaboració i els seus continguts sectorials.


20873 DRET INTERNACIONAL PÚBLIC  (Programa)

L'assignatura presentarà el context jurídic regulador de les relacions internacionals. S'introduiran els conceptes bàsics: tractats, costum, procediments d'aplicació de normatives internacionals, etc. Els instruments normatius es tractaran tant des de l'òptica de les organitzacions internacionals, com des de la capacitat dels estats o a partir d'una distribució temàtica: els principals àmbits regulats pel dret interncaional. L'assignatura tindrà una orientació pràctica i dirigida al treball personal.


20874 COMERÇ INTERNACIONAL (Programa)

L'assignatura pretén aprofundir un dels grans aspectes estructuradors de l'economia mundial: les relacions comercials a escala internacional. Es combinaran aspectes conceptuals amb reflexions temàtiques i aproximacions regionals. D'entre els primers, s'exposen les anàlisis clàssiques, neoclàssiques, marxistes i contemporànies del comerç internacional. Els principals temes a debat giren al voltant del rol i l'impacte dels organismes econòmics internacionals en l'esfera del comerç. Les focalitzacions regionals consideren les economies nord-americana, llatinoamericana, mediterrània, de l'Àfrica subsahariana, de l'Orient Mitjà i de la zona del Pacífic.


20875 ANÀLISI DE CONFLICTES (Programa)

Es parteix d'un supòsit. conflicte no és sinònim de guerra. Per tant, en ocupar-se de conflictes internacionals no solament es considren les guerres, sinó també els contenciosos que no sempre esdevenen conflictes armats o bé negociacions multilaterals. L'assignatura persegueix quatre objectius: 1)estudiar la noció de conflicte, els seus tipus i la seva lògica en la política internacional; 2)aprendre una pauta d'anàlisi aplicable a diversos conflictes internacionals, en particular a conflictes armats o susceptibles d'esdevernir-ho fàcilment; 3)aplicar la pauta a diversos conflictes dels darrers cinquanta anys; 4)fer una ràpida llambregada als instruments existents per a la prevenció, la gestió i la resolució de conflictes i a la discussió actual sobre aquests.


20877 PROBLEMES ACTUALS DE LES RELACIONS INTERNACIONALS (Programa)

El curs presenta la problemàtica actual entorn d'alguns fenòmens d'especial rellevància per a les relacions internacionals, els quals seran tractats de forma monogràfica. També es presenten debats sobre línies teòriques i metodològiques de tractament d'aquests fenòmens.


21112 POLÍTICA COMPARADA II (Programa)

Partint de la base que els alumnes coneixen els sistemes polítics de l'Europa occidental, el curs planteja un doble objectiu. D'una banda, estendre l'objecte d'anàlisi cap a altres sistemes polítics. Així es pretén familiaritzar els estudiants amb les principals coordenades polítiques de regions com, per exemple, els Estats Units, l'Amèrica Llatina, el món àrab o el Pacífic asiàtic. D'una altra banda, el curs aprofundirà l'anàlisi comparativa de diversos fenòmens (elits, partits, institucions, etc.), rellevants per a la comprensió, més a fons, d'alguns dels sistemes polítics estudiats.


25198 CIÈNCIA POLÍTICA

El curs presenta les principals elaboracions conceptuals sobre la política. Conceptes fonamentals per a l'anàlisi dels processos i les estructures polítiques i administratives. Introducció a les teories sobre la relació política, el poder i la seva legitimació. Les formes d'organització política i la seva evolució històrica. Teories sobre l'Estat, repàs històric a l'evolució de l'Estat com a forma moderna d'organització del poder polític. Anàlisi de l'acció política, tant individual com col·lectiva, institucional i no institucional. Els processos de reclutament i transformació de les elits polítiques. L'elaboració de polítiques públiques. Els elements fonamentals del sistema polític espanyol contemporani.


25199 ECONOMIA POLÍTICA

L'assignatura s'adreça a proporcionar la base conceptual necessària per tal de poder seguir els cursos amb contingut econòmic de la llicenciatura. Reflexionar sobre un conjunt d'aspectes bàsics de la realitat econòmica actual, en concret, el funcionament i els límits del mercat, els determinants del consum, la producció i el creixement, les repercussions econòmiques de les decisions polítiques i la racionalitat econòmica de la intervenció pública. També s'introdueix el debat sobre la mesura de les desigualtats en la distribució de la renda i la riquesa. Anàlisi de les principals interseccions entre decisió pública i mercat, pel que fa als grans àmbits de la política econòmica, i tractament de les qüestions de l'atur i de la globalització de l'economia.


25200 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA (Programa)

L'assignatura s'estructura en grans blocs temàtics. El debat historiogràfic sobre la Revolució Francesa, la Restauració a Europa, les revolucions de 1820 i 1830, i s'introdueix la discussió sobre la revolució burgesa a Espanya, els models europeus d'industrialització i els orígens del moviment obrer, les revolucions del 1848 i les unificacions d'Itàlia i Alemanya. A partir d'aquí, es deixa pas a quatre grans apartats on es tracta l'expansió capitalista i colonial europea (1870-1914), per acabar debatent les causes de la I Guerra Mundial, la revolució russa i el naixement del món soviètic, el període d'entreguerres, amb especial referència a l'Espanya republicana, per desembocar en la II Guerra Mundial. Finalment, es considera la guerra freda, l'evolució dels blocs i la descolonització política del tercer món.


25201 SOCIOLOGIA GENERAL

Anàlisi dels principals conceptes i generalitzacions sobre la societat humana, i també dels seus processos i estructures. La institucionalització. La societat com a realitat objectiva. Tipificacions i rutines. El procés de diferenciació social. L'estructura social. El conflicte. Legitimació. Manteniment i transmissió de les institucions socials. Cultura i ideologia. El procés de socialització. Socialització primària i secundària. La societat com a realitat subjectiva. Components bàsics de les societats avançades: distribució de la riquesa, classes socials, poder i mobilitat social. El naixement de les societats industrials. Anàlisi sistemàtica de les societats industrials. «Classes» i «estratificació». Polaritzacions de classe. Les noves classes mitjanes. Conflicte i canvi social. Institucions i ideologia.


25202 FONAMENTS MATEMÀTICS I ESTADÍSTICS (Programa)

L'assignatura pretén iniciar la capacitació dels estudiants en la comprensió de la realitat social quan aquesta es presenta quantificada. L'estudiant aprendrà a resumir dades i a extreure'n informació rellevant, a buscar i avaluar els models i les pautes que segueixen les dades, a fer càlculs estadístics per mitjà de l'ordinador, etc. L'estadística serà una eina auxiliar del mètode investigador. Les classes seran eminentment pràctiques i s'acompanyaran amb la utilització dels paquets de programes estadístics.


25203 PRÀCTIQUES INSTRUMENTALS I (Programa)

L'assignatura està dedicada a les habilitats documentals i al coneixement de les normes de referència i citació bibliogràfica, per tal de construir i estructurar treballs aplicats en l'àmbit de les ciències socials. Els coneixements adquirits en aquesta assignatura s'hauran d'aplicar en els treballs de curs d'altres assignatures, com Ciència Política i Sociologia.


25204 POLÍTICA ESPANYOLA I (Programa)

El curs comença considerant les principals dimensions de conflicte que han estructurat la vida política de l'Espanya contemporània: religió, lluita de classes i qüestió nacional. Posteriorment, es tracten els antecedents immediats de l'actual sistema polític: la dinàmica evolutiva de la dictadura, el procés constituent i la transició. Finalment, s'analitzen les institucions polítiques de l'Espanya constitucional: monarquia, Corts Generals, govern i les estructures autonòmiques.


25205 PRÀCTIQUES INSTRUMENTALS II (Programa)

Assignatura dedicada al coneixement d'habilitats informàtiques i habilitats per a la consulta bibliogràifca (coneixements bàsics per a l'ús de les biblioteques).

Entorn Windows, processador Word per a Windows, Netscape, correu electrònic. Altres activitats formatives: visites a la biblioteca, tallers i sessions formatives; cerca de bibliografia i altres fons; exercicis d?ordinador. Tutories per a la realització de treballs.


25206 ESTRUCTURA SOCIAL I (Programa)

Coneixement dels components bàsics de la classe social. Distribució de la riquesa i el poder i mobilitat social. S'introduiran altres elements configuradors, com el sexe, l'edat i les diferències culturals o racials.


25210 ANGLÈS

L'objectiu de l'assignatura és proporcionar les eines necessàries per poder emprar la llengua anglesa en un context acadèmic. Per tal d'assolir aquest objectiu s'analitzaran textos acadèmics i es practicaran tècniques d'estudi com la confecció d'abstractes, l'anàlisi crítica d'opinions o la preparació de debats. També hi haurà un repàs de les estructures gramaticals bàsiques i gairebé un estudi del vocabulari relacionat amb les ciències socials.


25211 DEMOGRAFIA (Programa)

El curs pretén posar en contacte els estudiants amb les categories, tècniques i elements bàsics de l'anàlisi poblacional (fonts de dades, referències temporals, magnituds...). A aquesta finalitat, es presenten els camps d'estudi de la demografia i els principals problemes actuals de la població. Posteriorment, l'assignatura se centra en l'anàlisi del creixement demogràfic natural i migratori, dels factors i la dinàmica evolutiva de la mortalitat i, finalment, dels principals determinants de la fecunditat.


25260 INTRODUCCIÓ AL DRET (Programa)

El curs té com a finalitat l'anàlisi de les principals fonts del dret en l'ordenament jurídic espanyol. S'estudia la Constitució com a norma jurídica i el control de constitucionalitat exercit pel Tribunal Constitucional. Seguidament, s'aprofundeix l'estudi dels diferents tipus de lleis, de les altres normes estatals amb rang de llei i dels reglaments. La introducció de la variable territorial deixa pas a considerar el dret autonòmic, els tractats internacionals i el dret comunitari europeu.


25261 RELACIONS INTERNACIONALS  (Programa)

L'assignatura presenta un doble objectiu: familiaritzar els estudiants amb l'instrumental d'anàlisi de les relacions internacionals i proporcionar-los informació sobre esdeveniments clau de l'escenari global. El programa es divideix en tres grans blocs: en el primer, es repassen les diverses orientacions teòriques; en el segon, es revisen els actors, l'estructura i la dinàmica del sistema internacional; finalment, s'analitza la societat internacional global de la guerra i la postguerra freda.


25263 CIÈNCIA DE L'ADMINISTRACIÓ   (Programa)  

L'assignatura presenta els grans objectes i enfocaments d'estudi sobre l'administració pública. Situa l'evolució recent de les administracions en el context dels canvis polítics i econòmics a escala internacional i repassa els diferents models d'administració existents. Els blocs centrals del curs són dedicats a l'anàlisi de les estructures administratives de l'Estat espanyol i al procés d'actuació de l'administració pública (com es prenen les decisions?, com es posen en pràctica?, com s'avaluen?). Finalment, es repassa l'actual procés de modernització de les administracions públiques espanyoles.


25265 TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ I  (Programa)

L'objectiu del curs és aconseguir una comprensió aprofundida de les principals tècniques de recol·lecció i d'anàlisi de dades que els estudiants trobaran en les principals publicacions d'anàlisi politicològica. Per assolir aquesta comprensió, l'assignatura pretén: a) centrar-se en unes quantes tècniques quantitatives sense pretendre donar una panoràmica completa de totes les existents; b) defugir l'èmfasi en qüestions massa instrumentals i matemàtiques, per centrar-se en qüestions d'interpretació. Aquesta assignatura té una aplicació pràctica en l'assignatura Pràctiques Instrumentals III, per tant, es recomana matricular-se de les dues assignatures a l'hora per a un major profit i comprensió d'ambdues.


25266 POLÍTICA ECONÒMICA I  (Programa)

L'assignatura pretén presentar els camps d'acció i les línies d'orientació en la intervenció dels poders públics en l'economia. Amb aquesta finalitat, s'estudia el rol del sector públic com a agent econòmic (pressupost, despesa, empresa pública...) i s'analitzen les principals polítiques específiques (tipus de canvi, laboral i de rendes, seguretat social, microeconòmiques, etcètera). Finalment, es posa èmfasi en el procés d'integració econòmica comunitària per mitjà de les polítiques monetàries, industrials i tecnològiques, i redistributives (social i regional).


25267 TEORIA POLÍTICA I  (Programa)

L'objectiu de l'assignatura és presentar als alumnes les principals elaboracions teòriques aparegudes en la política contemporània, tant en el que ha definit el segle XX com en les principals elaboracions que apunten cap al futur. L'assignatura s'entronca sobre la de Pensament Polític, ja que en pressuposa els continguts i la prolonga cap a l'actualitat. L'objectiu és familiaritzar els alumnes amb els temes (i amb els termes) dels debats actuals, més que no pas adquirir coneixements de caire memorístic.


25268 ANÀLISI DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES I  (Programa)

L'assignatura distingeix dos nivells d'estudi. En el nivell macro es presenten els grans canvis que les democràcies capitalistes avançades han sofert en els seus sistemes de polítiques i els seus aparells de gestió al llarg de les fases de construcció, crisi i reestructuració de l'estat del benestar. En el nivell micro es pretén posar a l'abast dels estudiants l'instrumental per a l'anàlisi empírica de les polítiques públiques. Aquí es destaca la importància de la definició política de problemes, dels entramats d'actors, dels models decisionals, de la gestió pluralista i de l'avaluació de polítiques.


25269 COMPORTAMENT POLÍTIC   (Programa)

Després de repassar les bases subjectives del comportament polític (per què no interessa la política?, com es forma l'opinió pública?, quin paper té la socialització?...), el curs s'endinsa en els seus dos objectius fonamentals. D'una banda, plantejar els grans eixos de debat al voltant de la participació política en sentit ampli: com participen els ciutadans i per què determinats grups ho fan més que d'altres?, hi ha crisi de participació?, quan i per què s'utilitzen formes violentes?, etc. I, d'altra banda, aprofundir l'estudi del comportament electoral per mitjà de l'anàlisi del conjunt de factors que expliquen la decisió de vot de les persones.


25270 DRET CONSTITUCIONAL   (Programa)

L'objectiu del curs és triple: considerar els fonaments teòrics i l'evolució històrica del constitucionalisme; aprofundir els aspectes més rellevants del concepte de constitució, en la seva estructura, la seva reforma i les seves garanties; i, finalment, tractar en profunditat els principis constitucionals bàsics. Tot això es porta a terme tenint com a referència principal permanent la Constitució espanyola de 1978. Així doncs, se n'estudiaran l'estructura i les vies de reforma i la plasmació en aquella dels principis de l'estat de dret, l'estat democràtic i l'estat social. Finalment, es tractarà el model d'organització territorial.


25271 ECONOMIA ESPANYOLA  (Programa)

El curs intenta oferir una visió integrada de l'economia espanyola combinant cinc angles d'estudi: 1)Les etapes del desenvolupament econòmic espanyol post-1960. 2)Els rols, les dimensions i l'estructura del sector públic en l'economia. 3)L'anàlisi dels recursos humans, posant un èmfasi especial en la dinàmica i l'estructura sectorial de la població activa i en el funcionament del mercat de treball. 4)L'estructura productiva, repassant els sectors agrícola, industrial i de serveis. 5)El sector exterior, repassant la dinàmica d'importació/exportació, així com inversions estrangeres a Espanya i espanyoles a fora.


25272 POLÍTICA ESPANYOLA II  (Programa)

L'assignatura té l'objectiu de conèixer el comportament i la interacció dels diversos actors que operen en el sistema polític espanyol. Per a aquest propòsit, primer s'estudien els trets bàsics de la cultura política dels ciutadans i dels grups socials amb activitat política. En una segona part s'estudien el sistema electoral i la participació electoral. I, finalment, s'estudien els partits polítics com a actors principals de l'activitat política.


25273 SEMINARI D'HABILITATS PROFESSIONALS I
Grup 1: Natàlia Molero (Programa Grup 1)
Grup 2: Michal Natorski (Programa Grup 2)

L'objectiu d'aquesta assignatura es realitzar un projecte o un estudi vinculat a la inserció professional. L'organització d'aquest seminiar és de caire flexible. Consisteix en una oferta de diferents opcions alternatives als estudiants, organitzats en base a seminaris i tallers.


25274 POLÍTICA INTERNACIONAL EUROPEA   (Programa)

L'assignatura tracta un ventall de problemes d'enorme actualitat en l'escenari polític europeu. D'una banda, s'analitzen els punts bàsics de la Unió Europea com a actor internacional: la política exterior, la cooperació i la diplomàcia europea. De l'altra, s'estudien les organitzacions de seguretat (principalment l'Aliança Atlàntica i la CSCE). El problema alemany mereix una consideració específica: s'avalua la centralitat alemanya en l'ordre europeu, la divisió RFA/RDA i la unificació. Finalment, es presenten els principals conflictes de la postguerra freda a Europa: les desintegracions de l'URSS i Iugoslàvia.


25275 DRET ADMINISTRATIU   (Programa)

El curs vol introduir un conjunt de vocabulari, nocions i reflexions entorn de la regulació jurídica de les administracions públiques, amb l'objectiu que sigui útil per a la futura vida professional d'un politòleg. Així doncs, es treballarà sobre jurisprudència i altres fonts d'experiències pràctiques i es defugirà una sobrecàrrega de teoria jurídica. El programa del curs no funciona com un tot tancat, sinó com una proposta de temes en la línia de la utilitat abans esmentada. Cal destacar, més concretament, l'estudi de l'estructura administrativa, el control de les administracions i l'anàlisi de l'expropiació forçosa, els béns i els serveis públics.


25276 ECONOMIA MUNDIAL (Programa)

El curs presenta les principals dimensions de l'economia internacional i subratlla conceptes clau: interdependència, integració, subdesenvolupament, seguretat i desarmament . Es comença tractant els grans elements configuradors de la interdependència: migracions, fluxos financers i tecnològics, transnacionalització d'empreses. Seguidament, s'aborda la integració econòmica des del comerç internacional (GATT, OMC) i des de l'experiència de la UE. El subdesenvolupment es tracta des de la descolonització política i les relacions desiguals. Finalment, es planteja el tema de les despeses militars i de la indústria i el comerç d'armament a escala mundial.


25277 HISENDA PÚBLICA  (Programa)

L'assignatura s'estructura en cinc apartats. Els dos primers configuren un bloc de caire més genèric i teòric: s'analitzen els grans enfocaments sobre el sector públic de l'economia, els mecanismes d'assignació de recursos i els criteris de decisió neoparetians i neoutilitaristes. Els tres apartats restants tenen una orientació més específica i aplicada. Es tracten les funcions de la hisenda pública, les tècniques pressupostàries i l'evolució i el finançament de la despesa pública. Finalment, es presenten els aspectes bàsics del disseny i l'avaluació de projectes.


25278 POLÍTICA COMPARADA I  (Programa)

El curs s'estructura entorn de quatre sistemes polítics (França, itàlia, Alemanya i el Regne Unit). En un primer apartat es descriu el marc general de la política europea al llarg del segle XX: des de les guerres mundials fins a la "caiguda del mur", passant pel paper europeu en els processos descolonitzadors. Seguidament, cada país s'estudia en profunditat, utilitzant un esquema d'anàlisi compartit que inclou: elements històrics, context geopolític, institucions i governs territorials. S'acaba amb un repàs comparatiu de les posicions d'aquests països en el procés de construcció europea.


25279 GESTIÓ PÚBLICA  (Programa)

Des d'una orientació que combina elements de reflexió teòrica amb una marcada orientació pràctica, el curs planteja les principals dimensions de la transformació actual de la gestió pública (GP) i les perspectives de futur. S'analitza el nou escenari de la GP, configurat per les noves dinàmiques de desregulació, privatització, monetarisme, laboralització i austeritat, la qual cosa permet apuntar cap a l'emergència d'un nou paradigma de gestió. En aquest context, s'estudien les activitats de la GP i es distingeixen les relacions amb l'exterior i la gestió interna (recursos humans, organització, qualitat). Per acabar, s'avança una lectura creditora del nou paradigma de gestió distingint mites i realitats, avantatges i dificultats, i aportant claus de lectura politicoideològica.

 

25286 SEMINARI D'HABILITATS PROFESSIONALS II
Grup 1: Jordi Marin  (Programa Grup 1)
Grup 51: Xavier Fähndrich  (Programa Grup 51)

L'assignatura té els objectius de proporcionar en una quarta part del programa les eines adients per a la inserció laboral, en la meitat del programa es tractarà d'ajudar als estudiants a adquirir habilitats tranversals lligades als nous rols professionals: mediació, negociació, etc. I a la resta del programa en ampliar el coneixement i el contacte amb el mercat de treball específic de sociòlegs i politòlegs.


25296 GRUPS D'INTERÈS I MOVIMENTS POLÍTICS I SOCIALS  (Programa)

L'assignatura aborda les principals aportacions teòriques sobre grups d'interès i moviments socials. S'aprofundirà l'estudi de l'articulació i la intermediació d'interessos socials: es discutiran tipologies de grups d'interès, així com les seves formes d'actuació (en particular l'activitat de l'obbying). Pel que fa als moviments polítics i socials, s'estudiaran des d'una perspectiva evolutiva i comparada.


25298 INSTITUCIONS PÚBLIQUES DE CATALUNYA  (Programa)  

Anàlisi teòrica i pràctica del sistema institucional català.


25309 TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ II

Coneixement i domini de la metodologia elemental de les ciències socials i les seves tècniques.


26584 PRÀCTIQUES INSTRUMENTALS III (Programa)  

Aplicació de coneixements i habilitats instrumentals requerides per l'estudi i la investigació en Ciències Socials. Aplicació de coneixements associats a les tècniques d'investigació.

Formació prèvia recomenada: És necessari per a seguir aquesta assignatura estar cursant simultàniament (o haver cursat) l'assignatura de Tècniques d'Investigació I.

Sobre el Web Inici
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats