A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Intranet Intranet i Campus Virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Informació acadèmica  Pràctiques externes de psicologia i pràcticum de logopèdia 

Pràctiques externes de Psicologia i Pràcticum de Logopèdia


 

Els estudis de Psicologia i de Logopèdia atorguen la formació bàsica de les persones que seran, en un futur, psicòlegs i logopedes i, tenint en compte que la immensa majoria exerceix la professió en l'àmbit aplicat, l'assignatura 102551 Pràctiques externes és el complement imprescindible per a completar aquesta etapa de formació.

Des dels seus inicis, la nostra facultat va incorporar, en el seu pla d'estudi, la possibilitat que l'alumnat pogués tenir contacte amb la realitat aplicada de la professió. El Departament de Psicologia, precursor de la nostra actual facultat, va ser pioner, en tot l'estat, en introduir aquesta modalitat d'aprenentatge a principis dels anys 70 (curs 1970/71). Progressivament, aquest model es va anar consolidant i, l'any 1992, amb la renovació dels plans d'estudi, el Pràcticum es va incorporar com assignatura troncal en la Llicenciatura de Psicologia de totes les universitats de l'estat.

 Pràcticum de Psicologia 
Pràcticum de Logopèdia

Actualment, en els estudis de Grau, és una assignatura optativa però molt recomanable ja que permet que l'estudiant faci un primer contacte amb la pràctica aplicada.

Al Grau de Psicologia tenim dues modalitats de Pràcticum: Les pràctiques en centres externs i les pràctiques gestionades pel Laboratori de Prestació de Serveis de la Facultat (SiPEP).

En les pràctiques en centres externs, l'estudiant cursa els crèdits corresponents en centres externs a la universitat. Això significa poder observar directament el treball dels i de les professionals, que són el model de referència, i poder conèixer, també de forma directa, les persones usuàries de la psicologia, així com veure el funcionament dels equips de treball en àmbits públics i privats molt diversos.

En les pràctiques gestionades pel Laboratori de Prestació de Serveis de la Facultat, l'estudiant cursa els crèdits col·laborant en la línia de recerca de professorat o grup de professorat de la facultat, ja que el potencial investigador que es desenvolupa a la nostra facultat també pot ser d'interès per a la formació de l'alumnat. L'objectiu és el contacte amb la recerca i el model de referència és el professorat investigador.

Per accedir a una plaça per a cursar l'assignatura Pràctiques externes l'estudiant ha de tenir en compte els aspectes següents:

1. Obtenció de la informació de les places de Pràcticum. Es pot accedir a aquesta informació per dues vies: a) Dossier informatiu La Facultat publica un dossier informatiu la primera setmana del mes de maig (es pot adquirir a reprografia i consultar en aquesta mateixa web). En el cas de les pràctiques gestionades pel Laboratori de Prestació de Serveis de la Facultat, el dossier informa de les activitats que farà l'estudiant en algun dels departaments de la Facultat, així com del professor/a responsable de l'activitat. En el cas de les pràctiques en centres externs, el dossier informa del centre en què es poden fer les pràctiques, de les activitats que farà l'estudiant, dels horaris i dels prerequisits (si n'hi hagués). Tots els centres estan sota la responsabilitat d'un/a tutor/a acadèmic/a (docent de la Facultat) i també sota la d'un/a professional del centre (tutor/a de centre). Ambdós supervisen i avaluen les tasques de l'estudiant. b) Jornades de Pràcticum. El mes de maig, es duen a terme les jornades informatives de les Pràctiques externes. Durant aquestes jornades, s'organitzen diferents espais en els quals s'exposen les activitats realitzades en les pràctiques mitjançant taules rodones, conferències i ponències per part dels tutors i tutores externs, les tutores i els tutors acadèmics i l'alumnat que hi ha participat. L'exposició d'aquestes activitats constitueix un referent informatiu molt valuós de les diferents pràctiques, ja que es combinen aspectes sobre continguts, pràctiques, mètodes i instruments amb l'experiència personal dels i de les estudiantat.

2. Sol·licitud de la plaça de pràctiques L'estudiant ha d'emplenar, dins el calendari previst, una sol?licitud d'inscripció a les Pràctiques externes. En aquesta sol·licitud pot seleccionar, per ordre de preferència, un màxim de 8 places. La sol·licitud es pot aconseguir a la Gestió Acadèmica o al peu d'aquesta mateixa pàgina i es lliura, a la mateixa Gestió Acadèmica, personalment o per correu electrònic (dins el calendari previst) a l'adreça practicum.psicologia@uab.cat (aquesta opció no la podrà fer servir l'alumnat que vulgui sol·licitar les pràctiques gestionades pel Laboratori de Prestació de Serveis de la Facultat o Pràctiques externes de l'Àrea de Recursos Humans). L'alumnat que utilitzi l'opció del correu electrònic, ho haurà de fer des de l'adreça de correu institucional que facilita la UAB i no es llegirà ni es contestarà cap correu que no arribi per aquesta via. També, qualsevol informació, per part de la facultat, es comunicarà mitjançant l'esmentat correu. Recomanem que, si no es consulta habitualment el compte institucional, es redirigeixi al compte utilitzat normalment, per poder rebre les comunicacions. L'alumnat que es baixi l'imprès de sol·licitud de la pàgina web l'haurà d?imprimir o guardar com a document word i, un cop emplenat i signat, l'haurà d'enviar mitjançant el correu electrònic esmentat o presentar-lo a la Gestió Acadèmica dins del calendari previst.

3. Adjudicació de les places de pràctiques Les places de pràctiques gestionades pel Laboratori de Prestació de Serveis de la Facultat les adjudica el tutor/a acadèmic/a responsable, mitjançant una entrevista amb l'alumnat que les sol·licita. En les places de pràctiques externes, el sistema d'adjudicació varia en funció del tipus de plaça i de la situació de l'expedient de l'alumne/a. Totes les places de Pràctiques externes, excepte les de Recursos Humans, són assignades per una comissió que té en compte els següents criteris: la demanda específica de l'estudiant, l'adequació al perfil de la plaça sol·licitada i la qualificació de l'expedient acadèmic. L'alumnat que sol·liciti places de l'àrea de Recursos Humans ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, 1 exemplar del seu currículum per cada plaça sol·licitada i un més i les corresponents fotografies en color. Aquests currículums seran enviats als centres, empreses i institucions sol·licitades i aquestes establiran un procés de selecció específic per ocupar la plaça. (Els currículums no es poden enviar via correu electrònic sinó que s'han de lliurar impresos a la Gestió Acadèmica). És important tenir en compte el següent: a l'alumnat que, havent sol·licitat una plaça de Recursos Humans, no se li adjudiqui, se li adjudicarà alguna de les places que hagin sobrat si així ho ha indicat a la seva sol·licitud. No es podrà renunciar a la plaça un cop assignada. Les conseqüències, en el cas que algú renunciï fora de termini, no cursi o abandoni les pràctiques adjudicades o no en formalitzi la matrícula, seran: en el curs següent se li adjudicarà plaça entre les que quedin vacants, un cop s'hagi adjudicat plaça a la resta d'estudiants sol·licitants, sense tenir en compte l'expedient acadèmic. Cap estudiant no es podrà matricular de les Pràctiques externes si no ha obtingut prèviament l'assignació d'una plaça. Per a qualsevol consulta, l'alumnat s'haurà d'adreçar al professorat de la UAB responsable de la tutorització del seu pràcticum i mai s'haurà de posar en contacte amb el centre fins que no hagi obtingut la carta de presentació.

Documents relacionats:

Inici Sobre el web Mapa del Web Contactar
© 2011 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats