Bacterièmia en la pneumònia nosocomial i pneumònia associada a ventilació mecànica en pacients traumàtics : resultats de l'eu-pneumonia survey 2005 / Mònica Magret Iglesias ; director: Jordi Rello Condomines
Magret Iglesias, Mònica
Rello Condomines, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina)
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina

Imprint: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013
Description: 1 recurs electrònic (111 p.)
Abstract: Nosocomial pneumonia (NP) is the second most common nosocomial infection in hospitalized patients being ventilator-associated pneumonia (VAP), the leading nosocomial infection in Intensive Care Units (ICU) and represents over 80% of all episodes of NP. The frequency ranges of NP ranging between five and ten cases per 1,000 hospital admissions, and increases from 6 to 20 times in patients undergoing mechanical ventilation (MV). Due to the importance of pneumonia that requires VM with respect to the frequency, mortality and healthcare costs, medical literature is full of discussions about the methods to be used to diagnose pneumonia in ICU. However, there is a big difference between the importance of this entity and the limited information on actual practice. Given this lack of information in our field, we designed the study EU-PNEUMONIA Survey 2005 to examine prospectively the clinical diagnosis of all types of pneumonia requiring MV in a large sample from 27 ICUs of nine european countries in order to define the actual clinical practice of pneumonia in ventilated patients. The availability of epidemiological data, etiology, risk factors and outcomes of such a large sample of patients has allowed us to analyze and extract data from multiple subgroups that have specific characteristics that distinguish the group as a whole. Within this broad sample of patients diagnosed with pneumonia who require MV, there are two major subgroups of patients who have undergone multiple studies about the etiology, epidemiology, risk factors and mortality. These two subgroups, which are the objectives of this thesis and analysis are: bacteremic NP and VAP in trauma patients. Since in some UCIs blood cultures are not performed as a diagnostic protocol for patients suspected of NP and this information provides useful data on the epidemiological information on the causative pathogen of the NP and its resistance, a second analysis was conducted. On the other hand, a major cause of morbidity and mortality in industrialized countries are trauma patients. Many of them require admission to ICU and requiring MV. In trauma patients undergoing the MV, VAP is one of the major complications with an incidence of approximately 40 to 50%. Although, in recent decades several studies show that mortality of patients in the trauma VAP is 8% to 59%, in other recent studies we found that the VAP does not seem to increase mortality in trauma patients. The VAP in trauma patients differs from the VAP in patients non- trauma because it was not related to the days of MV and is frequently associated with specific pathogens. To examine differences in the etiology, risk factors and outcomes of this subgroup of patients was realize a second analysis of this multicenter cohort of VAP in trauma patients. The conclusions of both secondary analysis were: bacteremia is an independent risk factor associated with increased mortality in intubated patients with NP. Therefore, recognition of risk factors is important for good clinical practice. Our findings support the need for blood cultures in hospitalized patients with NP. The VAP is associated with lower mortality in trauma patients than in trauma patients. Given the high incidence of VAP in trauma patients, various prevention strategies should be directed to reduce its incidence.
Abstract: La pneumonia nosocomial (PN) és la segona infecció nosocomial més freqüent en pacients hospitalitzats, sent la pneumonia asociada a ventilació mecànica (PAV) la infecció nosocomial líder a les UCIs i representa més del 80% de tots els episodis de PN. Els rangs de freqüència de la PN oscil. len entre cinc i deu casos per cada 1. 000 ingressos hospitalaris, i augmenta de 6 a 20 vegades en pacients sotmesos a ventilació mecànica (VM). Donada la importància de la pneumònia que requereix VM respecte a la freqüència, la mortalitat, i els costos sanitaris, la literatura mèdica és plena de discussions sobre els mètodes que s'han d'utilitzar per diagnosticar la pneumònia en les UCIs. No obstant això, hi ha una gran desproporció entre el pes d'aquesta entitat i la poca informació sobre la pràctica real. Davant d'aquesta manca de informació en el nostre àmbit, es va dissenyar l'estudi EU-PNEUMONIA Survey 2005 per examinar de manera prospectiva el diagnòstic clínic de tots els tipus de pneumònia que requerien VM en una gran mostra de 27 UCIs de nou països europeus amb l'objectiu de definir millor la pràctica clínica real de la pneumònia en pacients ventilats. El fet de disposar de dades epidemiològiques, etiologia, factors de risc i outcomes d'una mostra tan àmplia de pacients, ens ha permès analitzar i extreure dades de múltiples subgrups que presenten característiques específiques i que els diferencien del grup en conjunt. Dins d'aquesta àmplia mostra de pacients recollits diagnosticats de pneumònia que van precisar de VM, existeixen dos grans subgrups de malalts que han estat objecte de múltiples estudis en quan a l'etiologia, epidemiologia, factors de risc i mortalitat. Aquests dos grans subgrups, que són els objectius d'anàlisi d'aquesta tesi i són: la PN bacterièmica i la PAV en pacients politraumàtics. Donat que en algunes UCIs no es realitzen hemocultius com a protocol de diagnòstic en pacients amb sospita de PN i que aquesta informació proporciona dades útils en la informació epidemiològica sobre el patogen causal de la PN i de la seva resistència, es va realitzar un segon anàlisi d'aquesta cohort multicèntrica de pacients amb PN. Per altra banda, una de les principals causes de morbiditat i mortalitat en els països industrialitzats són els pacients politraumàtics. Molts d'ells requereixen ingrés a UCI i precisen VM. En els pacients traumàtics sotmesos a VM la PAV és una de les complicacions principals amb una incidència aproximadament del 40 al 50%. Encara que, en les últimes dècades diversos estudis mostren que la mortalitat de la PAV en els pacients politraumàtics és del 8% al 59%, recentment en altres estudis, s'ha observat que la PAV no sembla augmentar la taxa de mortalitat en els pacients traumàtics severs . La PAV en els pacients traumàtics difereix de la PAV en els pacients no traumàtics pel fet que no es relaciona amb els dies de VM i s'associa freqüentment a patògens específics. Per analitzar les diferències en l'etiologia, factors de risc i outcomes d'aquest subgrup de malalts es va realizar un segon anàlisi d'aquesta cohort multicèntrica de pacients traumàtics amb PAV. Les conclusions d'ambdós subanàlisi foren: la bacterièmia és un factor de risc independent associat a un augment de la mortalitat en els pacients intubats amb PN. Per tant, el reconeixement dels factors de risc és rellevant per a una bona pràctica clínica. Les nostres troballes recolzen la necessitat de realitzar hemocultius en pacients hospitalitzats amb PN. La PAV s'associa a una menor mortalitat en els pacients traumàtics que en els pacients no traumàtics. Donada l'alta incidència de PAV en els pacients traumàtics, diferents estratègies de prevenció haurien d'estar dirigides per disminuir la seva incidència.
Note: Bibliografia
Note: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina, 2012
Rights: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Language: Català.
Document: Tesis i dissertacions electròniques ; doctoralThesis
Subject: Bacterièmia ; Pneumònia ; Infeccions hospitalàries
ISBN: 9788449034350

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/108097


111 p, 4.1 MB

The record appears in these collections:
Research literature > Doctoral theses

 Record created 2013-06-04, last modified 2019-02-09   Favorit i Compartir