Procés participatiu per a l'elaboració del Codi Ètic de l'Institut Català de la Salut / Eva Peguero Rodríguez ; directors: Joan Gené Badia, Begoña Roman Maestre ; tutor: Xavier Bonfill Cosp
Peguero Rodríguez, Eva
Gené Badia, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva i Salut Pública)
Román Maestre, Begoña, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva i Salut Pública)

Publicació: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013
Descripció: 1 recurs electrònic (259 p.)
Resum: Antecedents El projecte d'elaboració del Codi Ètic de l'ICS respon a la necessitat, reconeguda des de la gerència i compartida pels professionals, de disposar d'un Codi Ètic que faci explícits de forma clara i concisa els Valors ètics comuns i les conductes adequades per a les persones que treballen a l'ICS (uns 23. 000 en iniciar-se aquest projecte i uns 40. 000 en finalitzar-lo). L'objectiu final és reforçar la confiança, la responsabilitat i la coherència, i crear un clima de Valors compartits amb consciència de pertinença a la mateixa organització. Aquesta tesi doctoral documenta el procés d'elaboració del Codi Ètic de l'ICS alhora que fa una anàlisi qualitativa de la informació obtinguda en aquest projecte. Mètode El procés d'elaboració del Codi Ètic es va dur a terme en tres etapes. En cadascuna d'aquestes hi havia una Comissió del Codi Ètic i un grup coordinador, amb aquests es realitzaven activitats tant de participació de treballadors com de redacció, inicialment, del Document de Valors i,posteriorment, del Codi Ètic de l'ICS. Activitats de participació de l'ETAPA 1: Un subestudi qualitatiu amb 8 entrevistes semiestructurades i dos grups de discussió (anàlisi qualitativa de contingut temàtic) i un subestudi transversal amb el disseny i l'administració d'un qüestionari de Valors (anàlisi estadístic de les respostes al qüestionari). A l'ETAPA 2 es va administrar el mateix qüestionari a una mostra petita de professionals (anàlisi estadística) i es van iniciar activitats de redacció del document de Valors de l'ICS (anàlisi qualitativa). A l'ETAPA 3 es va posar en marxa un Fòrum Virtual amb una enquesta (anàlisi bivariada de l'estudi descriptiu transversal) i un estudi qualitatiu amb enfocament fenomenològic a partir dels missatges i comentaris (anàlisi de contingut temàtic). La metodologia de la redacció del Codi Ètic també s'exposa a la tesi doctoral. Resultats El resultat principal és el Codi Ètic de l'ICS Conclusions S'ha elaborat un Codi Ètic de l'ICS de manera participativa i liderat per la gerència, que serveix per l'ICS i que s'haurà d'actualitzar periòdicament. -Sobre el procés d'elaboració del Codi Ètic de l'ICS: 1. El Codi Ètic de l'ICS s'ha fet de manera participativa (6815 persones) amb el suport de la gerència. 2. Hi ha un acord majoritari en què l'ètica és important i que cal un Codi Ètic per als treballadors de l'ICS. 3. El Codi Ètic de l'ICS és un guió a tenir en compte per part dels treballadors de l'ICS (directius i no directius) i que ha de transcendir a totes les decisions. 4. El Fòrum Virtual ha estat un espai de reflexió i discussió obert a tots els treballadors i ha canalitzat demandes i suggeriments. 5. S'ha vetllat per l'aprovació del Codi Ètic i per la seva difusió posterior. -Sobre els Valors del Codi Ètic de l'ICS: 1. Els Valors més importants són: competència, equitat, confiança, responsabilitat, cooperació, respecte, innovació, integritat. 2. Hi ha una gran concordança tant en la identificació dels Valors comuns com en la ponderació de la seva importància. Aquesta coincidència és independent de l'àmbit de treball, de la professió dels enquestats i es manté al llarg del temps. 3. Majoritàriament hi ha la percepció que el propi treballador respecta els valors proposats més que els membres del seu propi equip i que, alhora, l'equip els respecta més que l'organització. 4. S'ha elaborat el Document de Valors de l'ICS. 5. S'han redefinit els Valors i evolucionat des del Document de Valors tenint en compte l'opinió dels participants, de la Comissió del Codi Ètic, la gerència i el Pla estratègic de l'organització fins al Codi Ètic. 6. S'han elaborat les conductes a promoure i evitar amb relació a cada Valor. -Sobre els conflictes ètics: 1. Hi ha conflictes ètics amb relació als pacients, als professionals i a altres temes. Les solucions dels conflictes passen majoritàriament pel diàleg. 2. Bona part dels comportaments "poc ètics" tenen relació amb la falta d'informació i formació dels treballadors en ètica. 3. Es va diferenciar un tipus de treballadors que serien els que acumulen molts dels conflictes. -Sobre el futur del Codi Ètic de l'ICS: Cal continuar la difusió del Codi Ètic i crear una Comissió d'Ètica de l'organització.
Resum: Background The project to develop the Ethical code for the Catalan Public Health System (Institut Catala de la Salut - ICS) addresses the need, recognized by management and shared by professionals, to provide an Ethical Code which makes explicit in a clear and concise way common ethical values and appropriate behaviors for people working in the Catalan Public Health System (Institut Catala de la Salut - ICS) (about 23,000 at the start of this project and about 40,000 at the end). The ultimate goal is to strengthen confidence, responsibility and consistency, and create an atmosphere of shared values with awareness of belonging to the same organization. This thesis documents the process of drafting the Ethical code for the Catalan Public Health System (Institut Catala de la Salut - ICS) while making a qualitative analysis of the information obtained from this project. Method The process of drafting the Ethical Code was carried out in three stages. In each of them there was a Code of Ethics Committee and a coordinating group. There were activities involving employees and an incipient drafting process of the Values Document and later the Ethical code for the Catalan Public Health System (Institut Catala de la Salut - ICS). Activities involving the STEP 1: A qualitative study with 8 sub structured interviews and 2 focus groups (qualitative thematic content analysis) and a cross-sectional study and the design and administration of a values questionnaire (statistical analysis of the responses to the questionnaire). In stage 2, the same questionnaire was administered to a small sample of professionals (statistical analysis) and activities drafting the Values Document for the Catalan Public Health System (Institut Catala de la Salut - ICS) were started (qualitative analysis). In Stage 3 was launched a Virtual Forum poll (bivariate analysis of the crosssectional descriptive study) and qualitative study with a phenomenological approach based on the posts and comments (thematic content analysis). The methodology for drafting the Ethical Code is also outlined in the PhD thesis. Results The main result is the Ethical Code for the Catalan Public Health System (Institut Catala de la Salut - ICS). Conclusions The Ethical code for the Catalan Public Health System (Institut Catala de la Salut - ICS) was drawn in a participatory way and led by the management. It will be used by the Catalan Public Health System (Institut Catala de la Salut - ICS) and it should be updated regularly. − About the process of drafting the Ethical Code for the Catalan Public Health System (Institut Catala de la Salut - ICS): 1. The Ethical Code for the Catalan Public Health System (Institut Catala de la Salut - ICS) was developed in a participatory manner (6815 people) with the support of catalan care system managers. 2. There is a majority agreement that ethics is important and should be an Ethical Code for employees of the Catalan Public Health System (Institut Catala de la Salut - ICS). 3. The Ethical Code for the Catalan Public Health System (Institut Catala de la Salut - ICS) is a script to be considered by the Catalan Public Health System employees (managers and nonmanagers) and must transcend all decisions. 4. The Virtual Forum has been a space for reflection and discussion open to all employees and has channeled demands and suggestions. 5. The approval of the Ethical Code and its subsequent dissemination have been ensured. − About the ethical values for the Ethical Code for the Catalan Public Health System (Institut Catala de la Salut - ICS): 1. The most important values are: competence, fairness, trust, responsibility, cooperation, respect, innovation and integrity. 2. There is a strong agreement in both the identification of common Values and weighting of their importance. This agreement is independent of the scope of work, the profession of respondents and it is maintained over time. 3. Mostly, there is the perception that the employee respects the values proposed more than members of his own team. Both, the team respects them more than the organization. 4. The Values Document for the Catalan Public Health System (Institut Catala de la Salut - ICS) has been developed. 5. Values were redefined and evolved from the Values Document considering the opinion of the participants, of the Ethical Code Committee, management and the strategic plan of the organization to the Ethical Code. 6. Behaviors to promote and avoid in relation to each value have been developed. − About ethical issues: 1. There are ethical issues in relation to patients, professionals and other topics. The solutions of conflicts happen mostly through dialogue. 2. An important part of "unethical" behaviours are related to the lack of information and training of workers in ethics. 3. It was differed a type of workers that would be accumulating many conflicts. − About The Ethical Code for the Catalan Public Health System (Institut Catala de la Salut - ICS)'s future: We must continue to spread and create a Code of Ethics Committee for the organization.
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva, 2013
Nota: Bibliografia
Drets: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Català
Document: Tesis i dissertacions electròniques ; Tesi doctoral
Matèria: Metges ; Ètica professional ; Institut Català de la Salut
ISBN: 9788449036309

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/117199


259 p, 2.7 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2013-11-06, darrera modificació el 2021-08-21   Favorit i Compartir