From quantum memories to single-site addressing with three-level atoms
Viscor, Daniel
Ahufinger, Verònica, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física)
Mompart Penina, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física)
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física

Imprint: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013
Description: 1 recurs electrònic (168 p.)
Abstract: El camp de la informació quàntica, que sorgeix de la combinació entre la teoria de la informació i la física quàntica, ha experimentat un enorme progrés durant les darreres dècades, donant lloc a avenços revolucionaris en una àmplia varietat de camps interdisciplinaris, com ara la computació quàntica, la comunicació quàntica, els mesuraments d'alta precisió, i l'estudi fonamental de la teoria quàntica. No obstant això, les ambicioses metes en què la comunitat científica esta centrada, per exemple, la criptografia quàntica, els simuladors quàntics, o fins i tot la computació quàntica, tot just han començat a destacar. En la majoria d'aplicacions de la informació quàntica, per tal d'emmagatzemar i processar la informació s'utilitzen normalment sistemes amb un gran nombre d'àtoms, mentre que la llum s'utilitza com una eina per a manipular i realitzar operacions lògiques, així com per transmetre els bits quàntics entre nodes distants d'una xarxa quàntica. Per tant, la realització d'una interfície adequada entre la llum i els conjunts d'àtoms és essencial en la ciència de la informació quàntica. Quant a la interacció llum-matèria, un dels sistemes més rellevants són els àtoms de tres nivells en interacció amb un parell de camps electromagnètics. Els sistemes de tres nivells mostren una rica varietat de fenòmens quàntics a causa de les interferències produïdes degut a les dues vies d'absorció de la llum. Aquestes interferències quàntiques donen lloc, per exemple, a l'atrapament coherent de població, la transparència induïda electromagnèticament, o el passatge adiabàtic via estimulació Raman, que han trobat aplicacions en moltes àrees de la informació quàntica. Aquesta tesi, que recull el treball d'investigació que he realitzat durant el meu doctorat sota la guia i el suport dels meus supervisors i col·laboradors, se centra principalment en aplicacions de la informació quàntica amb àtoms de tres nivells en interacció amb camps electromagnètics, tant a nivell semi clàssic i com completament quàntic. Els tres primers capítols de l'obra es centren en l'estudi teòric de nous mètodes per implementar memòries quàntiques per qubits de fotons individuals en superposició de dues components, tant de la polarització com de la freqüència. Les memòries quàntiques són dispositius capaços d'emmagatzemar i recuperar a voluntat estats quàntics de la llum amb una alta eficiència i fidelitat, i són components essencials en moltes aplicacions de la informació quàntica, com ara en repetidors quàntics o en fonts de fotons individuals. Així, l'estudi de mètodes per emmagatzemar diferents tipus de codificació de la informació quàntica en fotons és una tasca essencial. D'altra banda, propostes addicionals en el context del processat d'informació quàntica, dutes a terme durant el meu doctorat, es recullen en els capítols finals. En particular, primer ens centrem en el problema de l'adreçament de llocs individuals per àtoms neutres ultra freds en xarxes òptiques amb un àtom per lloc. Aquesta proposta es du a terme mitjançant l'ús d'una tècnica de passatge adiabàtic selectiu segons la posició. A més, en segon lloc ampliem un model teòric capaç de proporcionar prediccions fiables sobre un experiment per a la producció de parells de fotons individuals, d'alta puresa i ample de banda controlat, utilitzant una configuració de conversió paramètrica espontània.
Abstract: Quantum information science, which emerges from the combination of information theory and quantum physics, has experienced an enormous progress during the last decades, leading to revolutionary advances in a wide range of interdisciplinary fields, such as quantum computation, quantum communication, high precision measurements, and fundamental quantum science. However, the ambitious goals at which the scientific community aim, e. g. , quantum criptography, quantum simulators, or even quantum computation, have only started to stand out. In most quantum information applications, atomic ensembles are normally used to store and process the information, while light is used as a tool to manipulate and perform logical operations, as well as to transmit the quantum bits between distant nodes of a quantum network. Thus, the realization of a suitable quantum interface between light and atomic ensembles is essential in quantum information science. Regarding light-matter interaction, one of the most relevant systems are three-level atoms in interaction with a pair of electromagnetic fields. Three-level systems exhibit a rich variety of phenomena due to quantum interferences between the two absorption paths for the light. These quantum interferences lead, for instance, to coherent population trapping, electromagnetically induced transparency, or stimulated Raman adiabatic passage, which have found applications in many areas of quantum information. This thesis, which collects the research work that I have performed during my PhD under the guidance and support of my supervisors and collaborators, is mainly focused in quantum information applications using three level atoms in interaction with electromagnetic fields both at the semiclassical and fully quantum levels. The first three chapters of the work are focused on the theoretical study of novel methods to implement quantum memories for single photon qubits in superposition of two components, either polarization or frequency. Quantum memories are devices capable of storing and retrieving on demand quantum states of light with high efficiency and fidelity, and are essential components in many quantum information applications, such as quantum repeaters or single photon sources. Thus, the study of methods to store different kinds of quantum information encoding in photons is an essential task. Moreover, additional work in quantum information processing done during my PhD is collected in the final chapters. In particular, first we focus on the problem of single site addressing of ultracold neutral atoms in optical lattices with one atom per site, by using a position selective adiabatic passage technique. Next, we extend a theoretical model capable of providing reliable predictions for the production of controlled bandwidth and pure single photon pairs experiment, using a spontaneous parametric down-conversion setup.
Note: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física, 2013
Rights: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Language: Anglès
Document: Tesi doctoral
Subject: Teoria quàntica ; Òptica quàntica

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/117482


168 p, 4.6 MB

The record appears in these collections:
Research literature > Doctoral theses

 Record created 2013-11-06, last modified 2022-08-09   Favorit i Compartir