Precise photometric redshifts with narrow-band filters, quality cuts and their impact on the measured galaxy clustering
Martí Sanahuja, Pol
Fernández Sánchez, Enrique, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física)
Miquel Pascual, Ramon, dir.
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física

Imprint: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014
Description: 1 recurs electrònic (109 p.)
Abstract: El cartografiat Physics of the Accelerating Universe (PAU) al telescopi William Herschel (WHT) farà servir una nova càmera òptica (PAUCam) amb un gran conjunt de filtres de banda estreta per a dur a terme un cartografiat de galàxies amb determinacions fotomètriques del desplaçament al roig (photoz) de precisió quasiespectroscòpica σ(z)/(1+z ) ~ 0,0035, així com també fer un mapa de l'estructura a gran escala de l'univers en tres dimensions fins iAB 22. 523. 0. A la primera part de la tesi es presenta un estudi detallat del rendiment en photoz utilitzant simulacions fotomètriques de 40 filtres equidistants de 12. 5 nm d'amplada (FWHM) cadascun, amb un ~25% de solapament entre ells i que en conjunt abasten de 450 nm a 850 nm en longitud d'ona, juntament amb un sistema de filtres de banda ampla ugrizY. A continuació, presentem la matriu de migració rij, que conté la probabilitat que una galàxia dins del interval j en desplaçament al roig real es mesuria l'interval i en photoz, i estudiar el seu efecte en la determinació de les correlacions espacials entre galàxies, tant les autocorrelacions com les correlacions creuades entre diferents intervals de photoz. Finalment, també estudiem l'impacte en el rendiment de la determinació de photozs en aplicar petites variacions en l'amplada, la cobertura de longituds d'ona, etc. , del conjunt de filtres, i trobem una àmplia regió en la qual els conjunts de filtres lleugerament modificats ofereixen resultats similars, deduint que el conjunt original és prou òptim. A la primera part de la tesi, es fa ús d'un tall de qualitat en la determinació dels photoz, és a dir, s'eliminen aquelles galàxies de la mostra per a les quals se sospita que l'estimació del photoz podria ser poc fiable, per així aconseguir la precisió que es necessita. A la segona part de la tesi, es mostra que l'aplicació d'aquests talls de qualitat pot esbiaixar substancialment tant les correlacions entre galàxies mesurades a cadascun del intervals en photoz com les creuades. A continuació, es desenvolupa un mètode simple i eficaç per corregir aquest efecte fent servir les mateixes dades. Finalment, s'aplica el mètode al catàleg de MegaZ, que conté al voltant d'un milió de galàxies vermelles lluminoses amb un desplaçament al roig de 0. 45 z 0. 65. Després de dividir la mostra en quatre intervals de photoz d'amplada Δz = 0. 05 utilitzant l'algoritme BPZ, veiem com les nostres correccions fan que les mesures de les correlacions entre galàxies en un mateix interval i entre els intervals creuats estiguin d'acord amb les prediccions. A continuació, busquem el senyal de les oscil·lacions acústiques de barions (BAO) en els quatre intervals de photoz, amb i sense l'aplicació dels talls de qualitat, i trobem un ampli acord entre les escales BAO extretes en ambdós casos. És interessant de notar que s'observa una correlació entre la densitat de galàxies i la qualitat de les determinacions de photoz fins i tot abans que s'apliqui qualsevol tall de qualitat. Això pot ser degut a efectes observacionals no corregits que resultin en gradients correlacionats en el cel entre la densitat de galàxies i la precisió en la determinació de photozs. El nostre procediment de correcció podria, doncs, ajudar a mitigar alguns d'aquests efectes sistemàtics.
Abstract: The Physics of the Accelerating Universe (PAU) survey at the William Herschel Telescope (WHT) will use a new optical camera (PAUCam) with a large set of narrowband filters to perform a photometric galaxy survey with a quasispectroscopic redshift precision of σ(z)/(1 + z) ~ 0. 0035 and map the largescale structure of the universe in three dimensions up to iAB 22. 523. 0. In the first part of the thesis we present a detailed photoz performance study using photometric simulations for 40 equallyspaced 12. 5nmwide (FWHM) filters with a ~25% overlap and spanning the wavelength range from 450 nm to 850 nm, together with a ugrizY broadband filter system. We then present the migration matrix rij, containing the probability that a galaxy in a true redshift bin j is measured in a photoz bin i, and study its effect on the determination of galaxy autoand crosscorrelations. Finally, we also study the impact on the photoz performance of small variations of the filter set in terms of width, wavelength coverage, etc. , and find a broad region where slightly modified filter sets provide similar results, with the original set being close to optimal. In the first part of the thesis we make use of a photometric redshift (photoz) quality cut, that is removing those galaxies from the sample for which one suspects that the photoz estimation might be unreliable, in order to achieve the stringent photoz precision needed. In the second part of the thesis, we show that applying these photoz quality cuts blindly can grossly bias the measured galaxy correlations within and across photometric redshift bins. We then develop a simple and effective method to correct for this using the data themselves. Finally, we apply the method to the MegaZ catalog, containing about a million luminous red galaxies in the redshift range 0. 45 z 0. 65. After splitting the sample into four Δz = 0. 05 photoz bins using the BPZ algorithm, we see how our corrections bring the measured galaxy autoand crosscorrelations into agreement with expectations. We then look for the BAO feature in the four bins, with and without applying the photoz quality cuts, and find a broad agreement between the BAO scales extracted in both cases. Intriguingly, we observe a correlation between galaxy density and photoz quality even before any photoz quality cuts are applied. This may be due to uncorrected observational effects that result in correlated gradients across the sky of the galaxy density and the galaxy photoz precision. Our correction procedure could also help to mitigate some of these systematic effects.
Note: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física, 2014
Rights: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Language: Anglès.
Document: Tesis i dissertacions electròniques ; doctoralThesis ; publishedVersion
Subject: Redishift ; Dustering ; Clark energy
ISBN: 9788449045653

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/283885


109 p, 6.3 MB

The record appears in these collections:
Research literature > Doctoral theses

 Record created 2014-12-17, last modified 2019-02-03   Favorit i Compartir