Per citar aquest document: https://ddd.uab.cat/record/165285
Cap a una gestió il·lustrada i humanista de les entitats locals. Model de governança local per al segle XXI: qualitat, modernització, desenvolupament organitzatiu i quantificació economicofinancera / Pere Espaulella Afán de Rivera ; directora: Judith Gifreu i Font
Espaulella Afán de Rivera, Pere
Gifreu Font, Judith, dir.
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques

Publicació: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016
Descripció: 1 recurs electrònic (1112 p.)
Resum: El fil conductor d'aquesta recerca consisteix en què per poder implementar un quadre de comandament integral amb un sistema de comptabilitat analítica i d'indicadors de gestió a les administracions públiques locals resulta necessari justificar la seva raó de ser. I aquesta la trobem en que són organitzacions de serveis des de les necessitats de la ciutadania. La nova dimensió estratègica dels governs locals juntament amb la transparència en l'elaboració, execució i control de les polítiques públiques, així com l'anàlisi de la llei de transparència, accés a la informació i bon govern i la seva implantació pràctica són tractats al capítol primer. L'anàlisi jurídica de l'administració pública local com a prestadora de serveis públics es desenvolupa en el capítol segon on es repassen les diferents modalitats de gestió del servei públic, s'analitza la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local i de la qual se'n fa una crítica. L'anàlisi teòrica es desenvolupa en el capítol tercer, on s'exposa un mètode general que permeti assegurar la producció qualitativa dels serveis municipals per satisfer les necessitats comunitàries. En aquest sentit es proposa el màrqueting de serveis, entès com un dispositiu orientat a una cultura organitzativa municipal, partint d'un pla d'actuació, passant per la planificació i programació, confecció del catàleg i finalitzant amb la producció del paquet de serveis a oferir a la ciutadania. En el capítol quart s'aprofundeix en la gestió pública i la planificació estratègica. Es reflexiona sobre la nova gestió pública, on la societat demanda dels seus governs locals prestar més i millors serveis amb menys recursos. En aquest sentit, qüestions com la direcció estratègica, l'eficàcia i l'eficiència de la gestió, el redisseny organitzatiu, la cerca de nous estils de direcció, la millora de la qualitat dels serveis públics, el seu seguiment i control de gestió i l'avaluació dels seus resultats, són alguns dels reptes de les transformacions dels ens locals, en l'assoliment d'una nova legitimitat. Atesa la necessitat d'una adaptació de les administracions públiques als nous requeriments de la ciutadania, es fa necessària l'anàlisi i avaluació de les polítiques públiques, recollides al capítol cinquè, per analitzar l'assoliment dels objectius inicials i per l'aplicació de les innovacions de la nova gestió pública, essent els components del sistema de control de gestió aplicable: la planificació, l'execució, l'avaluació i l'acció correctora. En el capítol sisè es descriuen els models de gestió de la qualitat susceptibles de ser aplicats a les administracions públiques locals. Aquests models determinen l'acompliment de l'excel·lència organitzativa, com és l'orientació cap a resultats, l'orientació a la ciutadania, el lideratge i la coherència, la gestió per processos i fets, el desenvolupament i implicació de les persones, el procés continu d'aprenentatge, la innovació i millora, el desenvolupament d'aliances i la responsabilitat social de l'organització. En el capítol setè s'exposa tot un seguit de noves eines adreçades a l'administració postmoderna, destacant la gestió del coneixement a les organitzacions, la innovació a l'administració, la gestió de projectes i l'indicador com una eina de planificació, entre d'altres. Seguidament, el capítol vuitè desenvolupa un sistema de control mitjançant la utilització del quadre de comandament integral proposat, entès com una eina de gestió adequada per aclarir l'estratègia municipal, per aconseguir-ne el seu consens, per comunicar-la a tota l'organització, per alinear-la amb els objectius personals i departamentals, per vincular-la amb els objectius a llarg termini juntament amb els pressupostos anuals, per identificar les iniciatives tàctiques i alinear-les i per obtenir retroalimentació per aprendre d'ella i millorar-la. Finalment, al capítol novè de l'estudi fa esment a la necessitat de disposar i d'aplicar un codi d'ètica en el quefer diari de l'administració pública local.
Resum: The thread of this research is that to implement a balanced scorecard with a system of accounting and management indicators in local public administrations is necessary to justify its reason for being. And this is found in service organizations from the needs of citizens. The new strategic dimension of local governments along with transparency in the preparation, execution and control of public policies, as well as the analysis of the transparency law, access to information and good governance and its practical implementation is addressed in the first chapter. The legal analysis of local government as a provider of public services is developed in the second chapter which reviews the different types of management of public services analyses the law 27/2013 of 27 December rationalization and sustainability of the local administration and it's criticisms. The theoretical analysis is developed in the third chapter, which sets a general method that would ensure the production of qualitative municipal services to meet community needs. In this regard it proposes marketing services, understood as a device aimed at a municipal organizational culture, based on an action plan, including the planning and scheduling, preparation of the catalogue and ending with the production of the package of services offered to the public. The fourth chapter delves into public management and strategic planning. It reflects on the new public management, where society demands its local governments provide more and better services with fewer resources. In this regard, issues such as strategic management, effectiveness and efficiency of management, organizational redesign, the search for new styles of management, improving the quality of public services, the monitoring and control and management evaluation of results are some of the challenges of the transformation of local authorities in achieving a new legitimacy. Due to the need for adaptation of public administrations for the new requirements of citizenship, analysis and evaluation of public policies is necessary, contained in chapter five, to analyse the achievement of initial objectives and implementing innovations NPM, being the components of the control system applicable management: planning, implementation, evaluation and corrective action. The sixth chapter describes the models of quality management that can be applied to local public administrations. These models determine the performance of organizational excellence, such as the focus on results, targeting citizenship, leadership and consistency, management by processes and facts, development and involvement of people, the continuous process of learning, innovation and improvement, partnership development and social responsibility of the organization. In the seventh chapter exposes a series of new tools aimed at the post modern administration, emphasizing knowledge management in organizations, innovation management, project management and the indicator as a planning tool, among others. Next, the eighth chapter develops a control system using the balanced scorecard proposed understood as a management tool to clarify the appropriate municipal strategy to give them their consensus to communicate to the entire organization to align with personal and departmental goals to tie it with long-term goals together with the annual budget, identify tactical initiatives and align them to get feedback and learn from it and improve it. Finally, in the ninth chapter of the study mentions the need to have and implement a code of ethics in the daily work of the local public administration.
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques, 2016
Drets: L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons Creative Commons
Llengua: Català.
Document: Tesis i dissertacions electròniques ; doctoralThesis ; publishedVersion
Matèria: Administració pública ; Administració local ; Aspectes legals ; 2013 ; Espanya
ISBN: 9788449060267

Adreça alternativa: http://hdl.handle.net/10803/368202


1112 p, 8.8 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2016-10-03, darrera modificació el 2017-10-14   Favorit i Compartir