Política de sòl i desenvolupament econòmic : el sòl d'activitat econòmica a les Terres de Lleida: regulació urbanística, promoció i estratègia territorial a l'eix de l'A-2 / autora: Laura Capel Tatjer; director i tutor acadèmic: Dr. Oriol Nel·lo Colom.
Capel, Laura, autor.
Nel·lo, Oriol, 1957-, supervisor acadèmic.
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia.

Imprint: [Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.
Description: 1 recurs en línia (449 pàgines) : mapes, gràfics.
Abstract: La tesi prova de donar resposta a la relació entre les polítiques de sòl i el desenvolupament econòmic, a partir de l'anàlisi de cas de les Terres de Lleida, i de manera específica de l'entorn de l'eix A-2. S'analitzen qüestions relacionades amb la regulació urbanística del sòl d'activitat econòmica urbà i urbanitzable, la seva dimensió en el context lleidatà i a Catalunya i la seva relació amb la dimensió econòmica de l'activitat industrial en aquest entorn. S'analitza també el paper de les polítiques públiques de planejament territorial i de promoció econòmica desenvolupades a diferents escales territorials, en la consolidació d'aquest eix en termes econòmics, i la coordinació entre elles. La recerca dóna resposta a quatre preguntes concretes, relacionades amb aspectes d'ordre estrictament econòmic com amb el planejament i l'ordenació territorial i urbanística i amb l'anàlisi de polítiques públiques, tant a nivell del discurs com de les estratègies desenvolupades. Es segueix una metodologia quantitativa, analitzant la base de dades del Mapa Urbanístic de Catalunya, que ofereix dades de sòl homogènies per a tots els municipis catalans, combinada amb estadístiques econòmiques diverses. Es fa servir així mateix una metodologia qualitativa, d'entrevistes en profunditat a diversos actors institucionals, per a analitzar les politiques territorials, de sòl i de promoció econòmica implementades a l'entorn de l'A-2. La tesi s'estructura quatre grans parts. La primera es centra en els aspectes generals de la recerca, tant a nivell organitzatiu i metodològic, en el marc teòric en que es basa, així com la seva aplicació al cas de Catalunya. La segona part analitza els factors de consolidació econòmica de l'eix A-2, posicionant Terres de Lleida a escala catalana i l'eix A-2 a escala de l'àmbit territorial i en relació a altres eixos consolidats. La tercera part es centra de forma específica en l'anàlisi del sòl d'activitat econòmica d'aquest àmbit i l'entorn de l'eix A-2, realitzant una comparació en termes similars que a la part segona, però aplicada al sòl, i tenint en compte les seves condicions de dimensió, consolidació, ocupació, accessibilitat i preu. Per últim, la quarta part analitza les polítiques de caire territorial i de promoció econòmica implementades en aquest entorn i el seu impacte en la configuració de l'eix A-2 com un eix econòmic emergent. La recerca estableix com Terres de Lleida i l'entorn de l'eix de l'A-2 tot i mostrar una tendència positiva de creixement demogràfic i econòmic, també de l'activitat industrial, en els anys anteriors a la crisi econòmica, no ha observat després un salt de posició dins la jerarquia territorial de Catalunya. En canvi, Terres de Lleida, i l'eix A-2 dins d'aquestes, compte amb una dimensió de sòl urbà, però especialment de sòl urbanitzable, molt superior a la seva dimensió econòmica. Aquest es troba, a més, distribuït de manera desigual en els municipis, en alguns casos sense aparent relació entre la quantitat de sòl i la dimensió econòmica dels mateixos. Les polítiques desenvolupades a l'àmbit de Terres de Lleida i l'entorn de l'A-2 han tingut, de forma general, la voluntat de contribuir al seu creixement, en alguns casos des d'una perspectiva de re-equilibri territorial. La coordinació entre les polítiques de sòl i les de promoció econòmica a diverses escales territorials analitzades és, tot i que existeix una col·laboració entre les diferents institucions analitzades, relativament poc intensa. Finalment, a les conclusions s'ofereixen una sèrie de reflexions al voltant de les implicacions per a les polítiques públiques.
Abstract: The thesis analyses the relationship between land policies and economic development, based on the case analysis of Terres de Lleida, and specifically on the A-2 axis. We analyze issues related to urban regulation of the industrial land,, their size in the Lleida context and in Catalonia, as well as their relationship with the economic dimension of industrial activity in this area The role of public policies of territorial planning and economic promotion developed at different territorial scales, in the consolidation of this axis in economic terms, and the coordination among them, is also analyzed. The research responds to four specific questions, related to aspects of strictly economic order and those related with urban land for economic activity. The analysis of the public policies is done both at the discourse level and the strategies developed. A quantitative methodology is used, analyzing the database of the Mapa Urbanistic de Catalunya, which offers homogeneous land data for all the Catalan municipalities, combined with various economic statistics. A qualitative methodology, specifically, in-depth interviews with various institutional actors, is also used to analyze the territorial, land and economic promotion policies implemented in the A-2 axis' area. The thesis is divided into four major sections. The first one focuses on the general aspects of the research, both at the organizational and methodological level, in the theoretical framework on which it is based, as well as its application to the case of Catalonia. The second part analyzes the factors of economic consolidation of the A-2 axis, positioning Terres de Lleida on a Catalan scale and the A-2 axis at the level of the territorial area and in relation to other consolidated axes. The third part focuses specifically on the analysis of the lad for economic activity in this area and the A-2 axis, comparing it in terms similar to the second part, taking into account the land conditions of dimension, consolidation, level of occupation, accessibility and price. Finally, the fourth part analyzes the territorial and economic promotion policies implemented in this environment and its impact on the configuration of the A-2 axis as an emerging economic axis. The research establishes that Terres de Lleida and the A-2 axis environment despite showing a positive trend of population and economic growth, also of industrial activity, in the years prior to the economic crisis, has not witnessed a jump regarding its position within the territorial hierarchy of Catalonia. On the other hand, Terres de Lleida, and the A-2 axis within these, have a dimension of urban land, but especially of non-urbanized land, far superior to its economic dimension. This is also distributed unevenly in the municipalities, in some cases with no apparent relationship between the amount of land and the municipalities' economic dimension. The policies developed in the Terres de Lleida area and the A-2 area have had as a goal to contribute to its growth, in some cases from a perspective of territorial re-equilibrium. We analyze the coordination between land policies and those of economic promotion at different territorial scales, to determine that, although there is a collaboration between the different institutions analyzed, this shows a low level of intensity. The Thesis offers in the conclusions a series of reflections on the public policy implications.
Note: Tesi. Doctorat. Universitat Autònoma de Barcelona. 2017.
Note: Departament responsable de la tesi: Departament de Geografia.
Rights: L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: Creative Commons
Language: Català.
Document: Tesis i dissertacions electròniques. ; doctoralThesis ; publishedVersion
Subject: Ordenació del territori ; Lleida (Província)
ISBN: 9788449075261

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/457539


450 p, 10.7 MB

The record appears in these collections:
Research literature > Doctoral theses

 Record created 2018-02-22, last modified 2019-09-27   Favorit i Compartir