Perfil psicopatològic i perfil de la personalitat, segons el model psicobiològic de Cloninger, en pacients amb artrosi de genoll i fibromiàlgia, com a síndromes de sensibilització central al dolor / Marina López i Ruiz ; direcció: Dr. Joan Deus i Yela
López i Ruiz, Marina
Deus Yela, Juan, dir.
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Clínica i de la Salut

Imprint: [Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.
Description: 1 recurs en línia (154 pàgines) : il·lustracions.
Abstract: Les patologies musculoesquelètiques són una de les causes més comunes de discapacitat degut al dolor. Dues de les patologies on el dolor crònic (DC) està típicament present són l'artrosi (OA), de genoll com a més freqüent, i la fibromiàlgia (FM). És obvi que l'OA i la FM són diferents tot i que, a més del DC, pot haver-hi una característica comú, la sensibilització, en concret la del Sistema Nerviós Central (SC), definida com hipersensibilitat al dolor, alodínia tàctil, hiperalgèsia a pressió i sumació temporal. Diferents estudis mostren relació entre les característiques psicològiques i trastorns psicopatològics i les malalties com l'OA i la FM, centrant-se en ansietat i depressió. Els trets de personalitat també són rellevants en malalties cròniques, però no s'ha estudiat tant com a síndrome de SC, i menys en la OA. La percepció del dolor relacionada amb la personalitat, no s'ha estudiat profundament en presència de SC. Així, els objectius principals d'aquesta tesi són definir el perfil psicopatològic, el patró de personalitat i el lligam de la percepció del dolor amb la personalitat en un grup de pacients amb DC, amb i sense el fenomen de SC. Metodologia. L'estudi va ser dut a terme als Serveis de Reumatologia de l'Hospital del Mar i l'Hospital CIMA-Sanitas, a Barcelona, durant 18 mesos. La selecció dels pacients es va fer segons els criteris de l'American College of Rheumatology per FM i OA. Els grups van formar-se per pacients amb artrosi amb SC (OA-SC), sense ella (OA-noSC), amb FM i grup control (C). Es van emprar l'Inventari Clínic Multiaxial de Millon, l'Inventari de Temperament i Caràcter de Cloninger i el Qüestionari de Dolor McGill, en l'avaluació psicopatològica, de personalitat i percepció subjetiva del dolor, respectivament. Es van dur a terme anàlisis de la variància, de regressió logística, de correlacions i de regressió lineal. Resultats. Els resultats mostren que el perfil del grup OA respecte el grup C emfatitza en les escales Histriònica, Passiu-Agressiu, Antisocial, Compulsiva, Esquizotípica i Somatoforme. En el grup OA-SC versus OA-noSC ho són l'escala Límit i Depressió Major. En el grup FM respecte al grup OA-noSC destaquen les escales Esquizoide, Depressiva, Histriònica i Sàdica, Límit, Somatoforme, Trastorn per Estrès Post-traumàtic i Depressió Major. I, finalment, en el grup FM respecte l'OA-SC, grups que presenten SC al dolor, ho són les escales Somatoforme i Depressió Major. La dimensió de temperament d'ED és típicament característica de pacients amb DC, sempre i quan, aquests pacients presentin SC. Les dimensions d'Evitació del Dany (ED) i Auto-Direcció (AD) són les més rellevants en la diferenciació del grup de FM. La percepció del dolor es correlaciona amb Cerca de Novetat (CN) (positiva i negativament), ED, Dependència a la Recompensa (DR) i Persistència (P) (totes tres en sentit positiu), és a dir, totes les dimensions de temperament. La percepció de dolor es correlaciona amb les dimensions de caràcter d'AD i Cooperació (CO), en sentit negatiu i positiu, respectivament. Les dimensions ED i CO de la personalitat prediuen en un 37,2% la percepció del dolor espontàni. Conclusions. El perfil psicopatològic dels grups sensibilitzats se centra especialment en trets somatoformes i de depressió major. El fenomen de SC sembla determinar la importància de la dimensió ED en pacients amb DC. Els nivells de percepció del dolor referits es correlacionen amb diverses dimensions de la personalitat, destacant l'ED. Les dimensions d'ED i AD prediuen en un 37,2% els resultats en percepció subjetiva del dolor espontàni. Així, es continua augmentant el gruix de literatura a favor de la importància de la psicopatologia i la personalitat per tractar millor als pacients amb DC, i especialment, en pacients que presentin SC.
Abstract: Musculoskeletal pathologies are one of the most common causes of disability due to pain. Two pathologies where chronic pain (CP) is typically present are osteoarthritis (OA), of the knee as most common, and fibromyalgia (FM). Obviously, OA and FM are different, although, in addition to CP, there is a mutual characteristic, central sensitization (CS), defined as pain hypersensitivity, tactile allodynia, hyperalgesia by pressure and temporal summation. Research shows the relationship between psychological characteristics and diseases such as OA and FM, focusing on anxiety and depression. Personality traits are also relevant in chronic diseases, but have not been studied in patients with CS, nor in OA. Perception of pain related to personality has not been neither studied deeply in the presence of CS. Thus, the main objectives of this thesis are to define the psychopathological profile, the personality pattern and the link pain perception with personality in a group of patients with CP, of ​​which 2 subgroups present the CS phenomenon. Methodology. The study was carried out at the Rheumatology Services of the Hospital del Mar and the Hospital CIMA-Sanitas in Barcelona, during 18 months. The patient selection was done according to the criteria of the American College of Rheumatology for FM and OA. The groups were formed by patients with osteoarthritis with CS (OA-CS), without it (OA-noCS), with FM and control group (C). The Millon Clinical Multiaxial Inventory, Temperament and Character Inventory of Cloninger, and the McGill Pain Questionnaire, were used in psychopathological and personality assessment. Analysis of the variance, logistic regression, correlation and linear regression were carried out. Results. The results show that the profile of OA group versus C group emphasizes the Histrionic, Passive-Aggressive, Antisocial, Compulsive, Schizotypal and Somatoform scales. In the OA-CS group versus OA-noCS highlights Limit and Major Depression scales. In the FM group versus OA-noCS group, the Schizoid, Depressive, Histrionic, Sadistic, Borderline, Somatoform, Posttraumatic Stress Disease and Major Depression scales are the most relevant. And, finally, in the FM group versus OA-CS, both sensitized, Somatoform and Major Depression scales are the most important. The temperament dimension of Harm Avoidance (HA) is typically characteristic of patients with CP, as long as these patients present CS. The dimensions of HA and Self-Directedness (SD) are the most relevant in the differentiation of the FM group. The perception of pain is correlated with Novelty Seeking (NS) (positively and negatively), HA, Reward Dependence (RD) and Persistence (P) (all three in the positive way), that is, all dimensions of temperament. The perception of pain is correlated with the character dimensions of SD and Cooperativeness (CO), in negative and positive sense, respectively. The HA and CO dimensions of the personality predict 37. 2% of the perception of pain. Conclusions. The psychopathological profile of the sensitized groups focuses especially on somatoform and major depression. The CS phenomenon seems to determine the importance of the HA dimension in patients with CP. The levels of pain perception are correlated with different dimensions of personality, highlighting the HA dimension. The dimensions of HA and SD predict 37. 2% of the results regarding subjective perception of spontaneuos pain. Thus, the amount of literature continues to increase in favor of the importance of psychopathology and personality to better treat patients with CP, and especially in patients who present CS.
Note: Departament responsable de la tesi: Departament de Psicologia Clínica i de la Salut.
Note: Tesi. Doctorat. Universitat Autònoma de Barcelona. 2017.
Rights: L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: Creative Commons
Language: Català
Document: Tesis i dissertacions electròniques. ; doctoralThesis ; publishedVersion
Subject: Dolor ; Aspectes psicològics ; Artrosi ; Fibromiàlgia ; Pacients
ISBN: 9788449076510

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/459081


155 p, 2.6 MB

The record appears in these collections:
Research literature > Doctoral theses

 Record created 2018-05-07, last modified 2021-02-07   Favorit i Compartir