Planejament Territorial [42513]
Nel·lo Colom, Oriol
Cebollada Frontera, Angel
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres

Títol variant: Regional Planning
Títol variant: Planeamiento Territorial
Data: 2018-19
Resum: 1 El Master d'Estudis Territorials i de la Població del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona té per objectiu la formació de professionals en l'anàlisi i la gestió del territori. Enguany dedicarà el seu programa troncal a l'estudi i a l'elaboració de propostes per a la planificació i la gestió dels espais públics a la ciutat de L'Hospitalet de Llobregat. El programa complert, consultable en el Quadern de Troncal, està integrat per quatre mòduls -Temes Avançats, Ordenació del Territori, Sistemes d'Informació Geogràfica i Paisatge, Ciutat i espais metropolitans-, els cicles de conferències a L'Hospitalet de Llobregat i a Bellaterra i el treball de camp. A continuació trobareu el contingut del mòdul d'Ordenació del Territori. L'ordenació del territori: tècnica professional, instrument administratiu i designi polític Els processos de transformació del territori en les societats contemporànies es caracteritzen per la seva velocitat i la seva profunditat. La integració de l'espai a escala planetària i l'avenç del procés d'urbanització comporten canvis radicals tant en l'estructuració dels sistemes urbans, com en l'ocupació del territori, la utilització dels recursos i la configuració del paisatge. Canvis que són alhora causa i efecte de les dinàmiques demogràfiques, de l'organització dels processos productius, de la circulació dels factors (capital, mercaderies, informació, força de treball), de l'estructuració social i de la distribució de la riquesa. A escala regional, a les regions mediterrànies europees, la integració del territori i l'avençdel procés d'urbanització ocorregudes durant el darrer mig segle han estat estretament relacionades amb el desenvolupament econòmic, la disminució de les desigualtats territorials, la unificació dels mercats laborals i la major accessibilitat als serveis. Tanmateix, la concreció de les transformacions territorials ha comportat també en molts casos l'aparició o l'agreujament de diverses problemàtiques, vinculades a factors com l'ocupació accelerada del sòl, la dispersió de la urbanització, l'especialització funcional dels llocs, l'augment del cost dels serveis, l'increment de les necessitats de la mobilitat, el malbaratament dels recursos naturals o els riscos de la segregació social. En aquest context, és a dir, davant de les potencialitats i les problemàtiques que es deriven de les transformacions territorials contemporànies, pren una importància creixent la capacitat dels poders públic d'ordenar el territori en benefici de la col·lectivitat. Per això resulta necessari dotar-se de diagnosis, instruments i normatives capaços d'orientar, potenciar i, quan s'escaigui, corregir, les dinàmiques territorials en curs. Aquest és el camp de l'ordenació del territori com a tècnica professional, com a actuació administrativa i com a designi polític. Objectius del mòdul: el coneixement dels instruments i l'aprenentatge de les tècniques El mòdul s'insereix en el programació troncal del METIP 2018-2019, que té com a finalitat principal oferir als estudiants la possibilitat de participar en l'elaboració, a efectes didàctics, d'un instrument d'ordenació del territori. A aquests efectes, tots els mòduls del primer semestre del Màster s'integren en un únic programa, configurat, a més de les sessions didàctiques, per un exercici intensiu de treball de camp, dos cicles de conferències i tres setmanes de tallers. L'exercici proposat per aquest any és l'elaboració d'un document de La planificació i gestió dels espais públics a la ciutat de L'Hospitalet de Llobregat i el seu entorn. En aquest context, el mòdul de planejament territorial del Màster d'Estudis Territorials i de la Població té precisament com objectiu perfeccionar la capacitat dels estudiants de intervenir professionalment en l'ordenació del territori. Per fer-ho, constarà de tres tipus de continguts: a) En primer lloc, s'estudiaran els diversos instruments disponibles per a l'ordenació i la gestió del territori. Es partirà de l'experiència catalana de les darreres dècades en aquest camp i, a partir de l'estudi de les seves realitzacions, amb el seu potencial i les seves limitacions, s'avançarà cap a l'adquisició de coneixements i tècniques de caràcter general. b) En segon lloc, s'analitzarà la problemàtica específica de la planificació i la gestió dels espais públics en els entorns urbans, en un context caracteritzat, per un costat, per la presència d'unes transformacions urbanes -econòmiques, socials, físiques- particularment ràpides i, per l'altre, per un agreujament de les problemàtiques ambientals -clima i recursos. c) Finalment, es presentaran i posaran en debat diverses tendències que avui s'apunten en el camp del 2 c) Finalment, es presentaran i posaran en debat diverses tendències que avui s'apunten en el camp del planejament territorial i urbanístic, a través de fórmules com les de smart cities, cimate-proof planning, low-carbon city i green infrastructures.
Resum: The Master's Degree in Territorial Studies and Population of the Department of Geography of the Autonomous University of Barcelona aims to train professionals in the analysis and management of the territory. This year will dedicate its core program to the study and elaboration of proposals for the planning and management of public spaces in the city of L'Hospitalet de Llobregat. The complete program, which can be consulted in the 'Quadern de Troncal', is made up of four modules -Advanced Themes, Land Use Planning, Geographic Information Systems and Landscape, City and metropolitan areas-, conference cycles in L'Hospitalet de Llobregat and Bellaterra and the field work. Below you will find the content of the Territorial Planning module. 1 The planning of the territory: professional technique, administrative instrument and political design The processes of transformation of the territory into contemporary societies are characterized by their speed and depth. The integration of space on a planetary scale and the progress of the urbanization process entail radical changes both in the structuring of urban systems, as in the occupation of the territory, the use of resources and the configuration of the landscape. Changes that are both the cause and effect of demographic dynamics, the organization of productive processes, the circulation of factors (capital, goods, information, labor power), social structure and the distribution of wealth. At the regional level, in the European Mediterranean regions, the integration of the territory and the progress of the urbanization process during the last half century have been closely related to economic development, the diminution of territorial inequalities, the unification of labor markets and the greater accessibility to the services. However, the concretion of territorial transformations has also led to the emergence or worsening of various problems, linked to factors such as accelerated land use, dispersion ofurbanization, functional specialization of sites, increasing the cost of services, increasing mobility needs, wasting natural resources or the risks of social segregation. In this context, in other words, in view of the potentialities and problems that arise from contemporary territorial transformations, the capacity of the public authorities to order the territory to the benefit of the community becomes increasingly important. For that reason it is necessary to equip itself with diagnosis, instruments and regulations able to orient, improve and, where appropriate, correct, the territorial dynamics in course. This is the field of territorial planning as a professional technique, as an administrative action and as a political design. Objectives of the module: the knowledge of the instruments and the learning of the techniques The module is included in the core programming of METIP 2018-2019, whose main purpose is to offer students the possibility to participate in the preparation, for didactic purposes, of an instrument for ordering the territory. For these purposes, all the modules of the first semester of the Master are integrated into a single program, configured, besides the didactic sessions, for an intensive field work exercise, two conference cycles and three weeks of workshops. The exercise proposed for this year is the preparation of a document on The planning and management of public spaces in the city of L'Hospitalet de Llobregat and its surroundings . In this context, the Territorial Planning module of the Master's Degree in Territorial and Population Studies is precisely aimed at improving the ability of students to intervene professionally in the planning of the territory. To do this, it will consist of three types of contents: a) First of all, the various instruments available for the planning andmanagement of the territory will be studied. It will be based on the Catalan experience of the last decades in this field and, basedon the study of its achievements,with its potential andits limitations, will move towards acquiring knowledge and techniques of character general b) Secondly, the specific problems of the planning and management of public spaces in urban environments will be analyzed, in a context characterized, on the one hand, by the presence of urban transformations - economic, social, physical - Particularly fast and, on the other, by an aggravation of the environmental problems - climate and resources. c) Finally, various tendencies that are now being addressed in the field of urban and territorial planning will be presented and discussed, through formulas such as smart cities, cimate-proof planning, low-carbon city and green infrastructures.
Resum: El Master de Estudios Territoriales y de la Población del Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona tiene por objetivo la formación de profesionales en el análisis y la gestión del territorio. Este año dedicará su programa troncal al estudio y la elaboración de propuestas para la planificación y la gestión de los espacios públicos en la ciudad de L'Hospitalet de Llobregat. El programa completo, consultable en el Cuaderno de Troncal, está integrado por cuatro módulos -Temas Avanzados, Ordenación del Territorio, Sistemas de Información Geográfica y Paisaje, Ciudad y espacios metropolitanos-, los ciclos de conferencias en L'Hospitalet de Llobregat y Barcelona y el trabajo de campo. A 1 metropolitanos-, los ciclos de conferencias en L'Hospitalet de Llobregat y Barcelona y el trabajo de campo. A continuación el contenido del módulo de Ordenación del Territorio. La ordenación del territorio: técnica profesional, instrumento administrativo y designio político Los procesos de transformación del territorio en las sociedades contemporáneas se caracterizan por su velocidad y su profundidad. La integración del espacio a escala planetaria y el avance del proceso de urbanización conllevan cambios radicales tanto en la estructuración de los sistemas urbanos, como en la ocupación del territorio, la utilización de los recursos y la configuración del paisaje. Cambios que son a la vez causa y efecto de las dinámicas demográficas, de la organización de los procesos productivos, de la circulación de los factores (capital, mercancías, información, fuerza de trabajo), de la estructuración social y de la distribución de la riqueza. A escala regional, en las regiones mediterráneas europeas, la integración del territorio y el avance del proceso de urbanización ocurridos durante el último medio siglo han estado estrechamente relacionados con el desarrollo económico, la disminución de las desigualdades territoriales, la unificación de los mercados laborales y la mayor accesibilidad a los servicios. Sin embargo, la concreción de las transformaciones territoriales ha comportado también en muchos casos la aparición o el agravamiento de diversas problemáticas, vinculadas a factores como la ocupación acelerada del suelo, la dispersión de la urbanización, la especialización funcional de los puestos, la el aumento del coste de los servicios, el incremento de las necesidades de movilidad, el derroche de los recursos naturales o los riesgos de la segregación social. En este contexto, es decir, frente a las potencialidades y las problemáticas que se derivan de las transformaciones territoriales contemporáneas, toma una importancia creciente la capacidad de los poderes público de ordenar el territorio en beneficio de la colectividad. Por ello resulta necesario dotarse de diagnosis, instrumentos y normativas capaces de orientar, potenciar y, cuando sea necesario, corregir, las dinámicas territoriales en curso. Este es el campo de la ordenación del territorio como técnica profesional, como actuación administrativa y como designio político. Objetivos del módulo: el conocimiento de los instrumentos y el aprendizaje de las técnicas El módulo se inserta en el programación troncal del METIP 2018-2019, que tiene como finalidad principal ofrecer a los estudiantes la posibilidad de participar en la elaboración, a efectos didácticos, de un instrumento de ordenación del territorio. A estos efectos, todos los módulos del primer semestre del Máster se integran en un único programa, configurado, además de lassesiones didácticas, para un ejercicio intensivo de trabajo de campo, dos ciclos de conferencias y tres semanas de talleres. El ejercicio propuesto para este año es la elaboración de un documento de La planificación y gestión de los espacios públicos en la ciudad de L'Hospitalet de Llobregat y su entorno. En este contexto, el módulo de planeamiento territorial del Master de Estudios Territoriales y de la Población tiene precisamente como objetivo perfeccionar la capacidad de los estudiantes de intervenir profesionalmente en la ordenación del territorio. Para ello, constará de tres tipos de contenidos: a) En primer lugar, se estudiarán los diversos instrumentos disponibles para la ordenación y la gestión del territorio. Se partirá de la experiencia catalana de las últimas décadas en este campo y, a partir del estudio de sus realizaciones, con su potencial y sus limitaciones, se avanzará hacia la adquisición de conocimientos y técnicas de carácter general. b) En segundo lugar, se analizará la problemática específica de la planificación y la gestión de los espacios públicos en los entornos urbanos, en un contexto caracterizado, por un lado, por la presencia de unas transformaciones urbanas -económicas, sociales, físicas- particularmente rápidas y, por el otro, por un agravamiento de las problemáticas ambientales -clima y recursos. c) Finalmente, se presentarán y pondrán en debate diversas tendencias que hoy se apuntan en el campo del planeamiento territorial y urbanístico, a través de fórmulas como las de smart cities, cimate-proof planning, low-carbon city y green infraestructures.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Llengua: Català
Titulació: Estudis Territorials i de la Població [4313300]
Pla d'estudis: Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població [1125]Català
5 p, 79.0 KB

Anglès
5 p, 79.1 KB

Castellà
5 p, 79.1 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Materials acadèmics > Guies docents

 Registre creat el 2018-09-04, darrera modificació el 2020-10-31   Favorit i Compartir