Incorporació de dades 3D en visors web : desenvolupament d'una app corporativa per al Consorci del Besòs
Carrera Balsells, Pol
Ferrero, Ignacio
Calafí, Joaquim
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres

Fecha: 2018
Descripción: 59 p.
Resumen: Aquest projecte final ha consistit en la creació d'un primer prototip d'una App webmapping que permet visualitzar i consultar un model urbà 3D dels edificis de l'àmbit territorial del Consorci del Besòs, així com també visualitzar l'àmbit dels projectes del consorci i els directoris que contenen la documentació. Tant el buscador de projectes com el model 3D són anteriors a aquesta aplicació, fruit de 2 Treballs Finals de Màster posteriorment explicats amb més detall. Es tracta d'una aplicació pensada per a ser utilitzada a nivell intern dins el Consorci, essent una eina que permeti als tècnics poder situar els projectes en un entorn molt més ric i comprensible, com és el 3D. Durant el desenvolupament de l'app s'han fet anar diverses tecnologies, triant finalment utilitzar una aplicació web basada en HTML, CSS i les llibreries Cesium. js. i Sheet. js. Cesium és una biblioteca de codi obert de JavaScript que proporciona per defecte un visor amb globus 3D i multitud de capes cartogràfiques. Permet continguts tant dinàmics com estàtics i suporta multitud de formats com KML, JSON o 3D TILES. Partint d'un model Multipatch d'ESRI (. SHP), s'ha convertit a 3D TILES i a través d'aquesta llibreria s'ha carregat, situant-lo en un entorn cartogràfic 3D, simbolitzant-lo i fent-lo consultable. També s'han carregat els àmbits dels projectes i l'àmbit que avarca consorci. La llibreria Sheet. js permet llegir arxius d'Excel com una variable JSON. El consorci emmagatzema tota la informació en una unitat de xarxa interna de l'oficina, i en una taula d'Excel es registren tots els projectes, amb el nom, l'ID o municipi, però també amb les rutes URL cap a cada directori de la xarxa interna on hi ha les fotos, la documentació tècnica o l'estat del treball. Quan es troba un projecte, apareix una sèrie d'icones que permeten accedir a diferent documentació o visualitzar l'àmbit en el mapa. En aquesta part del projecte s'ha modificat el buscador per a que l'àmbit sigui compatible amb el nou mapa de Cesium. En aquest projecte, les principals dificultats han residit en adaptar el treball previ per assolir els objectiu propis d'aquesta aplicació. Aprendre com fer compatible el model Multipatch d'ESRI a Cesium. js, o adaptar el buscador per a que pugui treballar amb el mapa de Cesium. js han estat les tasques que han ocupat més temps. També Cesium. js en sí -tractant-se d'una llibreria relativament jove i amb una documentació a vegades discreta- ha portat alguns problemes d'execució més endavant explicats.
Resumen: Este proyecto final ha consistido en la creación de un primer prototipo de una App webmapping que permite visualizar y consultar un modelo urbano 3D de los edificios del ámbito territorial del Consorcio del Besòs, así como también visualizar el ámbito de los proyectos del consorcio y los directorios que contienen la documentación. Tanto el buscador de proyectos como el modelo 3D son anteriores a esta aplicación, fruto de 2 Trabajos Finales de Máster posteriormente explicados con más detalle. Se trata de una aplicación pensada para ser utilizada a nivel interno dentro del Consorcio, siendo una herramienta que permita a los técnicos poder situar los proyectos en un entorno mucho más rico y comprensible, como es el 3D. Durante el desarrollo de la app se han utilizado diferentes tecnologías, eligiendo finalmente utilizar una aplicación web basada en HTML, CSS y las librerías Cesium. js. y Sheet. js. Cesium es una biblioteca de código abierto de JavaScript que proporciona por defecto un visor con globo 3D y multitud de capas cartográficas. Permite contenidos tanto dinámicos como estáticos y soporta multitud de formatos como KML, JSON o 3D TILES. Partiendo de un modelo Multipatch de ESRI (. shp), se ha convertido a 3D TILES y a través de esta librería se ha cargado, situándose en un entorno cartográfico 3D, simbolizándolo y haciéndolo consultable. También se han cargado los ámbitos de los proyectos y el ámbito que abarca el consorcio. La librería Sheet. js permite leer archivos de Excel como una variable JSON. El consorcio almacena toda la información en una unidad de red interna de la oficina, y en una tabla de Excel se registran todos los proyectos, con el nombre, el ID o municipio, pero también con las rutas URL hacia cada directorio de la red interna donde están las fotos, la documentación técnica o el estado del trabajo. Cuando se encuentra un proyecto, aparece una serie de iconos que permiten acceder a diferente documentación o visualizar el ámbito en el mapa. En esta parte del proyecto se ha modificado el buscador para que el ámbito sea compatible con el nuevo mapa de Cesium. En este proyecto, las principales dificultades han residido en adaptar el trabajo previo para alcanzar los objetivos de esta aplicación. Aprender cómo hacer compatible el modelo Multipatch de ESRI a Cesium. js, o adaptar el buscador para que pueda trabajar con el mapa de Cesium. js han sido las tareas que han ocupado más tiempo. También Cesium. js en sí -tratando de una librería relativamente joven y con una documentación a veces discreta- ha llevado a algunos problemas de ejecución más adelante explicados.
Resumen: This end-of-master project consisted in the creation of a first prototype of a webmapping application that allows visualizing and consulting a 3D urban model of the buildings belonging to the territorial scope of the Besòs Consortium, as well as visualizing the scope of the consortium's projects and also the directories that contain all project's documentation. Both the project search engine and the 3d model are prior to this application, being the result of 2 Master's Thesis later explained in more detail. It is an application designed to be used internally within the Consortium, being a tool that allows technicians to place projects in a much richer and understandable environment, such as 3D. During the development of the application several technologies have been tested, finally choosing an application based on HTML, CSS and the Cesium. js libraries and Sheet. js. Cesium is an open-source JavaScript library that offers by default a3D globe map and a multitude of cartographic layers. The contents, both dynamic and static, support a multitude of formats such as KML, JSON or 3D TILES. Starting from a Multipatch model of ESRI (. shp), it has been converted into 3D TILES and through this library it has been loaded, situating itself in a 3D cartographic environment, symbolizing what can be consulted. The scope of the projects and the consortium scope have also been loaded. The Sheet. js library allows you to read Excel files as a JSON variable. The consortium stores all the information in an internal network unit of the office, and in an Excel table all the projects are registered, with the name, ID or municipality, but also with the URL routes to each directory of the internal network where are the photos, the technical documentation or the status of the work. When a project is found, a series of icons appears that allow the access to different documentation or visualize the scope on the map. In this part of the project the search engine has been modified so that the scope appears on the new Cesium map. In this project, the main difficulties have been to adapt the previous work in order to achieve the objectives of this application. Learn how to make the Multipatch ESRI model compatible with Cesium. js, or adapt the search engine so that you can work with the Cesium. js map have been the tasks that have taken up most of the time. Also, Cesium. js itself – being a relatively young library and having a lack of documentation in some cases- has led to some execution problems later explained.
Derechos: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons Creative Commons
Lengua: Català.
Colección: Facultat de Filosofia i Lletres: Màster en geoinformació
Documento: masterThesis
Materia: Cartografia digital ; Consorci del Besòs (Barcelona) ; Sistemes d'Informació geogràfica ; Processament de dades ; Informació geogràfica, Sistemes d' ; Geolocalització, Serveis de ; Aplicacions web ; Visualització tridimensional (Informàtica)

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/2072/335468


Treball fi de màster
59 p, 2.9 MB

El registro aparece en las colecciones:
Documentos de investigación > Trabajos de investigación y proyectos de final de carrera

 Registro creado el 2018-11-09, última modificación el 2019-03-07   Favorit i Compartir