Últimas adquisiciones:
2024-06-12
16:18
88 p, 2.0 MB Repensar el barri : imaginaris urbans, convivència i joventut immigrant / Duran Lombardía, Marina ; Molina, José Luis, (Molina González) dir. ; Narciso Pedro, Laia, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural
Amb l'arribada a Europa d'immigrants extracomunitaris, s'ha desenvolupat l'imaginari que relaciona els barris populars amb la violència, la degradació, el crim, el conflicte i el perill, evidenciant no només una percepció negativa dels espais, sinó també dels seus habitants. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Màster Universitari en Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social [1175]  
2024-05-23
19:07
72 p, 575.4 KB Trouble on Tralfamadore : Sex and Gender in Slaughterhouse-Five from the Second World War to Second Wave Feminism / Martínez, Karina Mercedes ; Martín Alegre, Sara, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
This dissertation conducts a close-reading analysis of sex and gender in Vonnegut Jr. 's Slaughterhouse-Five (1969). It argues that the controversial depiction of Billy Pilgrim's listless relationships and escapist fantasies intentionally undermine hegemonic masculinity, reflecting the precarious state of gender relations between WWII and Second Wave Feminism. [...]
Aquesta dissertació realitza un anàlisi de lectura propera del sexe i el gènere a Slaughterhouse-Five (1969) de Vonnegut Jr. Argumenta que la polèmica representació de les relacions apàtiques de Billy Pilgrim i les fantasies escapistes socaven intencionadament la masculinitat hegemònica, reflectint l'estat precari de les relacions de gènere entre la Segona Guerra Mundial i el Feminisme de la Segona Onada. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2024
Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies [1099]  
2024-05-22
17:09
104 p, 1.2 MB Children's literary museums as spaces for reading promotion : analyses of two case studies through the lenses of the reading response theory / Portillo Menéndez, Gabriela ; Aliagas, Cristina, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The field of reading promotion has expanded its area of influence during the last decades. In addition to schools and libraries, practitioners are exploring other arenas to develop their practices and generalize the habit of reading to further contexts. [...]
El campo de la promoción de la lectura ha ampliado su área de influencia durante las últimas décadas. Además de las escuelas y las bibliotecas, los profesionales están explorando otros ámbitos para desarrollar sus prácticas y generalizar el hábito de la lectura a otros contextos. [...]

2023 (International Master of Children's Literature, Media and Culture)  
2024-01-10
09:01
93 p, 909.4 KB Régimen extintivo de las empleadas del hogar y sus derechos económicos asociados : el quebrantamiento del principio de igualdad / Gámez Bakkali, Jonás ; Gutiérrez Colominas, David, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El presente trabajo de fin de Máster versará sobre un eje fundamental: el régimen jurídico extintivo de las empleadas del hogar, así como la acción protectora subsiguiente a las situaciones que se pudieren derivar de esa hipotética resolución contractual.
En consecuencia, la motivación básica sobre la que pivotará nuestra empresa encuentra su acicate en el estudio de las inconsistencias jurídicas existentes en la actualidad entre dos sistemas que se insertan en un mismo régimen: el SEEH, y el del resto de trabajadoras del resto del RGSS.

2022
Màster Universitari en Drets Sociolaborals [1122]  
2023-12-21
21:05
42 p, 1.0 MB Transport públic gratuït : examinant els models i els seus efectes / González Parra, Víctor ; Nel·lo, Oriol, 1957-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En un context de canvi climàtic, s'ha tornat imprescindible repensar el funcionament de les nostres ciutats i especialment el model de mobilitat, amb un alt grau de dependència als combustibles fòssils i per tant, estretament vinculat a les emissions de CO2. [...]
Per aquest motiu és important explorar alternatives més radicals al model de mobilitat actual, i a les seves externalitats, no només des del punt de vista de les emissions. És necessària una transició que integri perspectives d'equitat social, del model urbà, d'accés al dret a la ciutat i al dret a la mobilitat. [...]
El principal objetivo de la transición energética es la descarbonización de la actividad antrópica en todo el globo. Una de las principales estrategias que domina las agendas de los Estados es la electrificación de los vehículos para reducir de forma efectiva la contribución del modelo de movilidad a la problemática ambiental. [...]
In a context of climate change, it has become essential to rethink the functioning of our cities and especially the mobility model, with a high degree of dependence on fossil fuels and therefore closely linked to CO2 emissions. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Màster Universitari en Estudis Territorials i Planejament [1475]  
2023-12-21
20:41
31 p, 1.9 MB Metodología para el aprovechamiento de la Estadística de Variaciones Residenciales y el Padrón Continuo en la reconstrucción de los itinerarios migratorios de población inmigrante en España : un estudio de caso sobre la población nacida en Colombia / Acosta Ortiz, Oscar Mauricio ; Recaño Valverde, Joaquín, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
Aquest article presenta una metodologia innovadora de construcció d'itineraris migratoris interns, aprofitant els registres del Padró municipal (PC) i el registre d'altes i baixes de l'Estadística de Variacions Residencials (EVR), que és administrat per Institut Nacional d'Estadística INE i que per reserves legals només lliura es anonimitzada. [...]
En este artículo se presenta una metodología innovadora de construcción de itinerarios migratorios internos, aprovechando los registros del Padrón municipal (PC) y el registro de altas y bajas de la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR), que es administrado por Instituto Nacional de Estadística INE y que por reservas legales solo entrega anonimizada. [...]
This article presents an innovative methodology for constructing internal migration itineraries, taking advantage of the records of the Municipal Register (PC) and the registration of registrations and cancellations of the Residential Variations Statistics (EVR), which is administered by the National Institute of Statistics INE. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Màster Universitari en Estudis Territorials i Planejament [1475]  
2023-12-21
20:19
38 p, 509.3 KB Bike Theft in Barcelona : Reporting Behaviour and Impacts on Cycling / Sax, Julius ; Honey-Rosés, Jordi, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
Les bicicletes són un element clau per al transport sostenible a les zones urbanes. La prevalença del robatori de bicicletes és un repte important per aprovar la bicicleta com a mitjà de transport. [...]
Las bicicletas son un elemento clave para el transporte sostenible en las zonas urbanas. La prevalencia del robo de bicicletas es un desafío importante para respaldar la bicicleta como medio de transporte. [...]
Bicycles are a key element for sustainable transportation in urban areas. The prevalence of bicycle theft is a major challenge to endorsing cycling as a means of transport. However, its impact on the local cycling community and high under- reporting rate remains understudied. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Màster Universitari en Estudis Territorials i Planejament [1475]  
2023-12-21
19:32
41 p, 2.9 MB Equidad socio-espacial del sistema de transporte público ferroviario. La implementación de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao / Acco Fortún, Ivonne Raisa ; Nel·lo, Oriol, 1957-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
Els sistemes de transport públic ferroviari influeixen substancialment per augmentar la cohesió social en un territori, o per contra, per a la formació d'espais de desigualtat entre els grups socials. [...]
Los sistemas de transporte público ferroviario influyen sustancialmente para aumentar la cohesión social en un territorio, o por el contrario, para la formación de espacios de desigualdad entre los grupos sociales. [...]
Given the lack of demographic work on the reality of internal migration in Navarra, this article Public rail transport systems have a substantial influence on increasing social cohesion in a territory, or on the contrary, on the formation of spaces of inequality between social groups. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Màster Universitari en Estudis Territorials i Planejament [1475]  
2023-12-21
18:41
26 p, 5.7 MB There are so many people from so many different places. And then there are the locals / Levin, Adina Rose ; Solana Solana, A. Miguel, dir. ; López Gay, Antonio, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
Aquest estudi aprofundeix en la naturalesa complexa de la migració transnacional de formació universitària a Barcelona, il·luminant diversos factors que configuren les experiències dels migrants i condueixen a la fragmentació social. [...]
Este estudio profundiza en la naturaleza compleja de la migración transnacional de personas con educación universitaria en Barcelona, arrojando luz sobre varios factores que moldean las experiencias de los migrantes y conducen a la fragmentación social. [...]
This study delves into the complex nature of transnational university-educated migration in Barcelona, shedding light on various factors that shape migrants' experiences and lead to social fragmentation. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Màster Universitari en Estudis Territorials i Planejament [1475]  
2023-12-21
15:47
28 p, 2.4 MB Patrones de la migración interna de la población joven en Navarra (2001-2021) / Echarte Sunsundegui, Iker ; López Gay, Antonio, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
Ante la falta de trabajos demográficos sobre la realidad de la migración interna en Navarra, este artículo pretende realizar un recorrido por los principales patrones de migración interna juvenil a lo largo de las primeras dos décadas del siglo XXI. [...]
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població [1125]