Prevalença de malaltia cardiovascular subclínica i associació amb factors de risc cardiovasculars no clàssics en el pacient amb diabetis mellitus tipus 1 / tesi doctoral presentada per Enric Serra Planas ; treball realitzat sota la direcció de: Eva Aguilera Hurtado i Manel Puig Domingo
Serra Planas, Enric
Aguilera, Eva, dir.
Puig Domingo, Manuel, dir.
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina

Imprint: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.
Description: 1 recurs en línia (166 pàgines)
Abstract: El maneig i el seguiment dels factors de risc cardiovascular clàssics com la hipertensió arterial, la hipercolesterolèmia, la hiperglucèmia i el tabaquisme no han aconseguit modificar la causa principal de morbimortalitat dels pacients amb diabetis mellitus del tipus 1, la malaltia arterial coronària. La importància d'aquesta complicació de la diabetis contrasta amb la controvèrsia que existeix sobre la necessitat d'un cribratge cardiovascular entre els pacients amb diabetis i malaltia cardiovascular subclínica, les diferents opinions sobre les proves d'imatge per a la diagnosi de la malaltia cardiovascular en fase preclínica i el poc coneixement del paper, en els pacients amb diabetis mellitus del tipus 1, de determinats factors de risc cardiovasculars de nova aparició com són la vitamina D, diversos marcadors inflamatoris o la malaltia hepàtica per dipòsit de greix no alcohòlica. En aquesta investigació s'ha aprofundit en l'estudi meticulós d'una cohort de malalts de l'àrea Mediterrània de Badalona afectes de diabetis mellitus del tipus 1, asimptomàtics des del punt de vista cardiovascular i amb més de 10 anys d'evolució de la seva malaltia, mitjançant la caracterització clínica, l'anàlisi de paràmetres sèrics de potencial rellevància com l'adiponectina, l'YKL-40, la 25-hidroxivitamina D, així com l'avaluació ecogràfica hepàtica per a la detecció d'esteatosi hepàtica no alcohòlica. Tota la informació que se n'ha extret s'ha correlacionat amb dades d'ateroesclerosi precoç obtingudes mitjançant la mesura de la calcificació arterial coronària per tomografia computeritzada i la mesura del gruix de la capa íntima-mitja arterial carotídia mitjançant l'ecografia. Com a resultats s'ha constatat que la nostra cohort, mostra significativa de la població amb diabetis mellitus del tipus 1 de la nostra àrea, presenta una molt reduïda prevalença de malaltia cardiovascular subclínica, aproximadament del 10%. A part, s'ha detecta una bona correlació entre els resultats de l'ecografia carotídia i la quantificació del calci coronari mitjançant la tomografia, fet que assenyala el potencial d'aquestes proves pel diagnòstic de la malaltia cardiovascular subclínica en els pacients amb diabetis mellitus del tipus 1. L'avaluació dels factors de risc cardiovasculars no clàssics quant a l'associació amb la presència de malaltia cardiovascular preclínica ha descartat les concentracions de vitamina D i els marcadors sèrics com l'adiponectina o l'YKL-40 però, per contra, en l'estudi univariant de la vinculació entre la presència d'esteatosi hepàtica la l'ateroesclerosi carotídia, es va confirmar una vinculació. Es conclou que, en el nostre territori de reconegut baix risc cardiovascular, existeix una molt reduïda prevalença de malaltia cardiovascular subclínica entre els pacients amb diabetis mellitus del tipus 1, que no en justifica el cribratge generalitzat però que, en pacients determinats, disposem de proves diagnòstiques per a la seva detecció. Per tant, en l'estudi del pacient amb diabetis mellitus del tipus 1 de l'àrea Mediterrània i, basant-nos en les dades obtingudes, ens podem valdre de l'ecografia carotídia per a la detecció i de l'ecografia abdominal per a l'estratificació del risc cardiovascular. Aquest coneixement més profund de l'ateroesclerosi del pacient amb diabetis mellitus del tipus 1 de la nostra àrea, quant a prevalença com a mètodes de diagnosi, gravetat i factors associats, ens ajuda a dissenyar intervencions preventives, terapèutiques i de seguiment potencialment més dirigides i eficaces.
Abstract: The management and monitoring of classical cardiovascular risk factors such as hypertension, hypercholesterolemia, hyperglycaemia and smoking habit have not been able to modify the main cause of morbidity and mortality in patients with type 1 diabetes mellitus, the coronary artery disease. The importance of this diabetes complication contrasts with the existing controversy about the need for cardiovascular screening among patients with diabetes and subclinical cardiovascular disease, with different opinions about some image tests for the diagnosis of the cardiovascular disease in the preclinical phase and with the lack of knowledge about the real role, in patients with type 1 diabetes mellitus, of certain new cardiovascular risk factors such as vitamin D, different inflammatory markers or liver disease for non-alcoholic fat deposit. In this research we have studied a cohort of patients with type 1 diabetes mellitus from the Mediterranean area of ​​Badalona, asymptomatic from a cardiovascular point of view and with more than 10 years of evolution of their disease, through clinical characterization, analysis of serological parameters of potential relevance such as adiponectin, YKL-40 and 25-hydroxyvitamin D, as well as liver ecographic evaluation for the detection of hepatic non-alcoholic steatosis. All the information extracted has been correlated with early atherosclerotic data obtained by measuring coronary artery calcification by computerized tomography and the measurement of the carotid intima-media thickness through ultrasound. As a result, our cohort, a significant sample of the population with type 1 diabetes mellitus in our area, has a very low prevalence of subclinical cardiovascular disease, approximately 10%. In addition, a good correlation between the results of carotid ultrasound and the quantification of coronary calcium by tomography has been detected, indicating the potential of these tests for the diagnosis of subclinical cardiovascular disease in patients with type 1 diabetes mellitus. The evaluation of the non-classical cardiovascular risk factors regarding the association with the presence of preclinical cardiovascular disease has discarded the concentrations of vitamin D and the serum markers such as adiponectin or YKL-40 but, opposite of that, in the univariate study of the association between the presence of liver steatosis and carotid atherosclerosis, a link was confirmed. It is concluded that, in our territory with recognized low cardiovascular risk, there is a very small prevalence of subclinical cardiovascular disease among patients with type 1 diabetes mellitus, which does not justify generalized screening, but that, in certain patients, we have diagnostic test for its detection. Therefore, in the study of the patient with type 1 diabetes mellitus from the Mediterranean area and, based on the data obtained, we can use the carotid ultrasound for detection and abdominal ultrasound for the stratification of the cardiovascular risk. This deeper understanding of the atherosclerosis of the patient with type 1 diabetes mellitus in our area, in terms of prevalence, diagnostic methods, severity and associated factors, helps us to design preventative, therapeutic and follow-up interventions that are potentially more targeted and effective.
Note: Tesi. Doctorat. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina. 2018.
Rights: L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: Creative Commons
Language: Català
Document: Tesis i dissertacions electròniques ; doctoralThesis ; publishedVersion
Subject: Diabetis ; Arterioesclerosi ; Cardiovascular
ISBN: 9788449084126

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/666933


167 p, 3.4 MB

The record appears in these collections:
Research literature > Doctoral theses

 Record created 2019-08-05, last modified 2021-02-07   Favorit i Compartir