Evolució [100770]
Tarrio Fernandez, Rosa Maria
Malgosa Morera, Assumpció
Galbany-Casals, Mercè
Ruíz Herrera Moreno, Aurora
Pereira Dos Santos, Cristina Maria
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències

Títol variant: Evolution
Títol variant: Evolución
Data: 2019-20
Resum: El Concepte d'Evolució per Selecció Natural de Darwin És Una de les mes Idees Revolucionàries del pensament occidental. OBJECTIUS GLOBAL: a) suscitar Una Preocupació fonamental per L'Evolució de Com a marc conceptual de Explicació de Capaç de proporcionar Una visió Sintètica de la Naturalesa, i d'exercir influència f Una decisiva Sobre la Comprensió de Un Mateix, I La seva s posició i esdevenir a El cosmos. b) Proporcionar ONU Coneixement Sòlid i Integrat del nucli de la teoria evolutiva moderna I Les seves implicacions -antropológicas, Sociològiques, filosòfiques- més rellevant, i de Com Aquest Coneixement ha Arribat un Ésser i contínua expandint-se per mitjà de la creativitat, El Mètode Científic rigorós , i La Cooperació Entre Investigadors, DINS deL context culturals i socials de Cada Moment. c) Exposició a la incertesa associada al canvi i les Múltiples perspectives del Coneixement i de la Realitat, les Quines davant difícilment POT donar-se Una Resposta senzilla i soltes. Capacitació en la tolerància davant l'ambigüitat, i Els DIVERSOS Estils de Aprendre a Aprendre i aprofundir en el SIGNIFICAT de la Realitat. d) Foment de l'autonomia intel·lectual i independència personal creativa en la recerca i Adquisició de Coneixement, Transmetent Una Actitud Crítica Constructiva Cap a l'Evolució, que condueixi al qüestionament permanent de QUALSEVOL Afirmació Relativa 1 this teoria, i en general de QUALSEVOL Coneixement i forma d' sabre o Actuació a la Llum de les intencions i Interessos subjacents. e) Ensenyar 1 traslladar PLANTEJAMENTS Teòrics 1 Situacions Concretes, demostrant l'aplicabilitat de la teoria evolutiva (p. ex. en ciències de la salut, agricultura i Conservació), i L'impacte positiu Que Un ciutadà ONU de l'estafa Sòlid coneixement m of this matèria POT Tenir en la societat. formatius Objectius: a) Desenvolupament de competències sintacticosemàntiques per a la transmissió de les idees evolutives amb rigor, evitant teleologismos del llenguatge. L'Evolució de l'ONU que Procés històric contingent, el pecat ni Finalitat Direcció. b) Adquisició d'Una perspectiva de Totes les Disciplines biològiques articulades estat un cap de Marc conceptual coherent de la Vida Sobre Evolució de la Terra. c) Coneixement de la Història i Relacions Socials del pensament evolutiu, incloent les Discussions més Recents Sobre la Necessitat de revisió de la Nova Síntesi. La teoria de l'Evolució biològica Sol Identificar únicament amb la Figura de Charles Darwin. 2 d) Coneixement de les Proves empíriques Principals Sobre les Que es fonamenta la teoria evolutiva moderna. L'Evolució biològica És Una teoria científica bronzejat Solguda Que A La Pràctica de Com Pot Ser ONU Fet considerada. e) Coneixement de les Principals TEORIES Sobre l'origen de la vida, de la naturalesa del l'Últim ancestre comú i La història del seu Diversificació (Extinció) en les Formes de Vida Presents, Fent Èmfasi en les Grans Transicions evolutives, en Connexió amb la dinàmica del planeta. El propòsit m de la biologia evolutiva es Interpretar Fenòmens Que No poden Ser compresos pecat conèixer El passat. f) Comprensió dels Conceptes i aproximacions metodològiques Bàsiques (basades en premisses Tacitas, basades en Models explícits) per a la inferència de Relacions evolutives (genealogies, filogènies) Entre Organismes 1 Diferents Nivells taxonòmics (Poblacions, Espècies, Categories d'Ordre Superior), i La seva datació (Rellotges Moleculars), a partir de Caràcters de naturalesa diversa (Seqüències genètiques, Marcadors Moleculars, propietats fisiològiques o anatòmiques). g) Comprensió del Mètode d'anàlisi evolutiva. En SENTIT Ampli L'Evolució és descendència amb modificació. Organismes evolutivament més emparentats tendeixen a PRESENTAR propietats biològiques més SIMILARS. Mitjançant l'Enfocament evolutiu És Possible predir la biologia de l'ONU Organisme per comparació amb: organismes emparentats i al contrari, la comparació és el mètode més general d'indagació en les regularitats del Canvi evolutiu. h) Comprensió de la base de de la genètica Evolució (variant Estructurals vs. variant Regula daures) i les Connexions Entre Evolució i desenvolupament. i) Comprensió de les Causes i Mecanismes del Procés evolutiu En els seus dos Dimensions: anagènesi i cladogénesis, Integrant les Aproximacions Clàssiques a l'estudi de l'Evolució amb les Tècniques Modernes d'anàlisi genètica (Seqüències genètiques, Marcadors Moleculars, Genètica Manipulació) i bioinformàtic (anàlisi comparatiu de Seqüències). j) Comprensió de la naturalesa i diversitat Humanes, i Les Connexions i interrelacions de La nostra espècie en l'Esquema evolutiu de la vida Sobre la Terra. k) Comprensió de la biologia evolutiva no Com a disciplina d'Interès Exclusivament formal, Sinó Com amb coneixement m fonamentalment implicacions Pràctiques en Múltiples àrees. L'Avanç Ràpid de la biologia evolutiva ha disparat al Desenvolupament de potents tipo de problemas de diseño y optimización.
Resum: The concept of evolution by natural selection of Charles Darwin is one of the most revolutionary ideas of Western thought. GLOBAL OBJECTIVES: a) To raise a vital concern for evolution as a conceptual framework of explanation capable of providing a synthetic view of nature, and of exerting a decisive influence on the understanding of oneself, and one's position in the future of our planet. b) To provide a solid and integrated knowledge of the core of modern evolutionary theory and its most relevant implications - anthropological, sociological, philosophical. To appreciate how this knowledge comes about and continues to expand through the creativity, the rigorous scientific method, and the cooperation among researchers, within the cultural and social context of each moment. c) To face the uncertainty associated with change and the multiple perspectives of knowledge and reality. d) Promotion of intellectual autonomy and personal creative independence in the search and acquisition of knowledge. e) To transfer theoretical approaches to concrete situations, demonstrating the applicability of evolutionary theory (e. g. in health sciences, agriculture and conservation), and the positive impact that a citizen with a solid knowledge of this subject can have in society. TRAINING OBJECTIVES: a) Development of syntactic-semantic competences for the transmission of evolutionary ideas with rigor, avoiding teleologism of language. Evolution is a contingent historical process, without purpose or direction. b) Acquisition of a perspective of all the biological disciplines articulated in a coherent conceptual framework of the evolution of life on Earth. c) Knowledge of the history and social relations of evolutionary thought, including the most recent discussions about the need to review the New Synthesis. The theory of biological evolution is usually identified only with the figure of Charles Darwin. d) Knowledge of the main empirical evidence on which modern evolutionary theory is based. Biological evolution is such a solid scientific theory that in practice it can be considered as a fact. 2 e) Knowledge of the main theories about the origin of life, the nature of the last common ancestor and the history of its diversification (extinction) in the present forms of life, emphasizing the great evolutionary transitions, in connection with the dynamics of the planet. The purpose of evolutionary biology is to interpret phenomena that cannot be understood without knowing the past. f) Understanding of basic concepts and methodological approaches (based on tacit premises, based on explicit models) for the inference of evolutionary relationships (genealogies, phylogenies) between organisms at different taxonomic levels (populations, species, higher order categories), and its dating (molecular clocks), from characters of diverse nature (genetic sequences, molecular markers, physiological or anatomical properties). g) Understanding of the method of evolutionary analysis. In a broad sense, evolution is descent with modification. Related organisms tend to have similar biological properties. Through the evolutionary approach, it is possible to predict the biology of an organism by comparison with related organisms. h) Understanding the genetic basis of evolution (structural variants vs. regulatory variants) and the connections between evolution and development. i) Understanding of the causes and mechanisms of the evolutionary process in its two dimensions: Anagenesis and cladogenesis, integrating the classical approaches to the study of evolution with modern techniques of genetic analysis (genetic sequences, molecular markers, genetic manipulation) and bioinformatics (analysis comparative of sequences). j) Understanding of human nature and diversity, and the connections and interrelationships of our species in the evolutionary scheme of life on Earth. k) Understanding of evolutionary biology not as a discipline of exclusively formal interest, but as fundamental knowledge with practical implications in multiple areas. The rapid advance of evolutionary biology has triggered the development of powerful technologies for health monitoring, law enforcement, agriculture, ecology, and the treatment of all kinds of design and optimization problems.
Resum: El concepto de evolución por selección natural de Charles Darwin es una de las ideas más revolucionarias del pensamiento occidental. OBJETIVOS GLOBALES: a) Suscitar una preocupación vital por la evolución como marco conceptual de explicación capaz de proporcionar una visión sintética de la naturaleza, y de ejercer una influencia decisiva sobre la comprensión de uno mismo, y su posición y devenir en el cosmos. b) Proporcionar un conocimiento sólido e integrado del núcleo de la teoría evolutiva moderna y sus implicaciones -antropológicas, sociológicas, filosóficas- más relevantes, y de cómo este conocimiento ha llegado a ser y continúa expandiéndose por medio de la creatividad, el método científico riguroso, y la cooperación entre investigadores, dentro del contexto cultural y social de cada momento. c) Exposición a la incertidumbre asociada al cambio y las múltiples perspectivas del conocimiento y de la realidad, ante las cuales difícilmente puede darse una respuesta sencilla y única. Capacitación en la tolerancia ante la ambigüedad, y los diversos estilos de aprender a aprender y profundizar en el significado de la realidad. d) Fomento de la autonomía intelectual e independencia personal creativa en la búsqueda y adquisición de conocimiento, transmitiendo una actitud crítica constructiva hacia la evolución, que conduzca al cuestionamiento permanente de cualquier afirmación relativa a esta teoría, y en general de cualquier conocimiento y forma de saber o actuación a la luz de las intenciones e intereses subyacentes. e) Enseñar a trasladar planteamientos teóricos a situaciones concretas, demostrando la aplicabilidad de la teoría evolutiva (p. ej. en ciencias de la salud, agricultura y conservación), y el impacto positivo que un ciudadano con un sólido conocimiento de esta materia puede tener en la sociedad. OBJETIVOS FORMATIVOS: a) Desarrollo de competencias sintáctico-semánticas para la transmisión de ideas evolutivas con rigor, evitando teleologismos del lenguaje. La evolución es un proceso histórico contingente, sin finalidad ni dirección. b) Adquisición de una perspectiva de todas las disciplinas biológicas articuladas en un marco conceptual coherente de evolución de la vida sobre la Tierra. c) Conocimiento de la historia y relaciones sociales del pensamiento evolutivo, incluyendo las discusiones más recientes sobre la necesidad de revisión de la Nueva Síntesis. La teoría de la evolución biológica suele identificarse únicamente con la figura de Charles Darwin. 2 d) Conocimiento de las pruebas empíricas principales sobre las que se fundamenta la teoría evolutiva moderna. La evolución biológica es una teoría científica tan sólida que en la práctica puede ser considerada como un hecho. e) Conocimiento de las principales teorías sobre el origen de la vida, la naturaleza del último ancestro común y la historia de su diversificación (extinción) en las formas de vida presentes, haciendo énfasis en las grandes transiciones evolutivas, en conexión con la dinámica del planeta. El propósito de la biología evolutiva es interpretar fenómenos que no pueden ser comprendidos sin conocer el pasado. f) Comprensión de los conceptos y aproximaciones metodológicas básicas (basadas en premisas tácitas, basadas en modelos explícitos) para la inferencia de relaciones evolutivas (genealogías, filogenias) entre organismos a diferentes niveles taxonómicos (poblaciones, especies, categorías de orden superior), y su datación (relojes moleculares), a partir de caracteres de naturaleza diversa (secuencias genéticas, marcadores moleculares, propiedades fisiológicas o anatómicas). g) Comprensión del método de análisis evolutivo. En sentido amplio la evolución es descendencia con modificación. Organismos evolutivamente más emparentados tienden a presentar propiedades biológicas más similares. Mediante el enfoque evolutivo es posible predecir la biología de un organismo por comparación con organismos emparentados y al contrario, la comparación es el método más general de indagación en las regularidades del cambio evolutivo. h) Comprensión de la base genética de la evolución (variantes estructurales vs. variantes reguladoras) y las conexiones entre evolución y desarrollo. i) Comprensión de las causas y mecanismos del proceso evolutivo en sus dos dimensiones: anagénesis y cladogénesis, integrando las aproximaciones clásicas al estudio de la evolución con las técnicas modernas de análisis genético (secuencias genéticas, marcadores moleculares, manipulación genética) y bioinformático (análisis comparativo de secuencias). j) Comprensión de la naturaleza y diversidad humanas, y las conexiones e interrelaciones de nuestra especie en el esquema evolutivo de la vida sobre la Tierra. k) Comprensión de la biología evolutiva no como disciplina de interés exclusivamente formal, sino como conocimiento fundamental con implicaciones prácticas en múltiples áreas. El rápido avance de la biología evolutiva ha disparado el desarrollo de potentes tecnologías para la monitorización de la salud, cumplimiento de la ley, agricultura, ecología, y el tratamiento de todo tipo de problemas de diseño y optimización.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Llengua: Català, anglès, castellà
Titulació: Biologia [2500250]
Pla d'estudis: Grau en Biologia [812]Català
6 p, 111.5 KB

Anglès
7 p, 111.3 KB

Castellà
9 p, 119.1 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Materials acadèmics > Guies docents

 Registre creat el 2019-09-09, darrera modificació el 2022-02-23   Favorit i Compartir