La Representació semàntica de les construccions de suport des d'una perspectiva multilingual
Colominas Ventura, Carme
Badia i Cardús, Antoni, dir.
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació

Imprint: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2001
Abstract: Aquesta tesi versa sobre un tipus de construccions, que anomenarem construccions de suport (1), formades per un verb i un grup nominal amb un nom predicatiu que constitueixen semànticament un predicat complex: (1) a. fer una caminada b. donar un consell (a algú) c. tenir confiança (en algú/alguna cosa) El que caracteritza bàsicament els exemples de és que el verb, si bé constitueix sintàcticament el predicat, diríem que ha perdut part o la totalitat del seu significat habitual com a verb ple i que l'esdeveniment denotat és expressat més aviat per tot el sintagma verbal. El problemes que plantegen aquestes construccions són bàsicament els següents: - En primer lloc, la no correspondència entre el nucli sintàctic i el nucli semàntic planteja un problema d'anàlisi que va lligat a la prèvia detecció d'una construcció de suport per tal d'arribar a una interpretació correcta a nivell de l'oració. - Per una altra banda, la seva possible substitució per una forma lèxica (verb o còpula + adjectiu) genera, des del punt de vista contrastiu, diferències estructurals entre llengües que suposen un problema per a la traducció. - I finalment, la restringida commutabilitat dels seus elements fa necessària algun tipus de generalització sobre les restriccions de selecció lèxica especialment des del punt de vista de la generació. L'objectiu bàsic d'aquesta tesi és el d'oferir una representació interlingual que permet donar compte dels tres tipus de problemes plantejats. Quant a l'aspecte formal, la proposta d'anàlisi que presentem es basa en el model de descripció lingüística de Head-Driven Phrase Structure Grammar (Pollard i Sag, 1994) (HPSG) enriquit amb la proposta de tractament de la informació semàntica de The Generative Lexicon (GL) de Pustejovsky (1991, 1995). L'estructura bàsica de la representació semàntica d'un signe de la qual partim és com la següent: Quant al contingut de l'anàlisi partim del supòsit que els verbs de suport seleccionen nominalitzacions amb unes característiques semàntiques similars - més específiques - a les seves pròpies. Les restriccions semàntiques que els verbs de suport imposen sobre els seus complements són de naturalesa argumental i eventiva, i es vehiculen en la nostra proposta de representació a través de la quàlia, i més concretament a través de les propietats de prominència dintre d'aquesta estructura, en el sentit que un verb de suport requereix un nom predicatiu amb una estructura de quàlia que té les mateixes qualitats de prominència que les seves. Com a resultat de la unificació de quàlies entre la informació semàntica del verb i la del nom obtenim una representació semàntica en el nivell del sintagma verbal que és estructuralment idèntica a una forma lèxica equivalent.
Abstract: This thesis deals with certain types of constructions, which we will refer to as light verb constructions. These are formed by a verb and a nominal group with a predicative noun, which semantically make a complex predicate, such as: (1) a. to take a walk b. to give advice (to someone) c. to have confidence (in someone/something) What basically characterize the examples given in (1), is that the verb, although it syntactically constitutes the predicate, has partly or completely lost its usual meaning as a full or complete verb, and that the denoted event therefore, is rather expressed by the whole verb phrase. The main problems created by these constructions are the following: -Firstly , the non-correspondence between the syntactic and the semantic nucleus creates an analysis problem. -Secondly, its possible substitution by a lexical form (verb or copula + adjective) generates, from a contrastive point of view, structural differences in languages, which imply problems in translation. -Finally, the fact that there are semantically-motivated restrictions on which verbs select which nominalizations in a support construction demands some sort of explanation. The main objective of this thesis is to supply an interlingual representation that could give an account of the three problems mentioned above. As for the formal aspect, the analysis proposal is based on the model of linguistic description of Head-Driven Phrase Structure Grammar (Pollard and Sag,1994) (HPSG), together with the proposal of processing of semantic information The Generative Lexicon (GL,) by Pustejovsky (1991, 1995). The basic structure of the semantic representation of a sign from which we start is as follows: As for the analysis content, we start from the assumption that light verbs select nominalizations with semantic characteristics similar - or more specific - to their own ones. The semantic restrictions that light verbs impose on their complements, are of an argumental and eventive nature. They are conveyed in our proposal through qualia, and more particularly through the prominence of properties inside this structure, in the sense that light verbs demand predicative nouns with a qualia structure with the same prominence qualities as theirs. As a result of the unifications of qualias between the semantic information of verb and noun, we can obtain a semantic representation at the level of verb phrase, which is structurally identical to an equivalent lexical form.
Note: Consultable des del TDX
Note: Títol obtingut de la portada digitalitzada
Note: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Traducció i Interpretació, 2001
Note: Bibliografia
Rights: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Language: Català
Document: Tesi doctoral
Subject: Traducció simultània ; Gramàtica comparada i general ; Oracions ; Semàntica
ISBN: 8469988417

Adreça alternativa:: https://hdl.handle.net/10803/5252


224 p, 591.6 KB

The record appears in these collections:
Research literature > Doctoral theses

 Record created 2009-05-07, last modified 2022-08-04   Favorit i Compartir