Evaluación del estrés de captura mediante métodos físicos y químicos en la cabra montés (Capra pyrenaica) y su modulación con tranquilizantes
Casas Díaz, Encarna
Lavín González, Santiago, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals)
Marco Sánchez, Ignasi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals)

Publicació: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2008
Resum: Els objectius del present treball pretenen avaluar la resposta d'estrès de captura i maneig en la cabra salvatge (Capra pyrenaica) i les seves possibles conseqüències, valorar l'efecte d'un neurolèptic fenotiacínic de curta durada (acepromazina) i una butirofenona de llarga durada (haloperidol) sobre aquesta resposta, valorar les diferències entre la utilització de dues combinacions diferents d'anestèsics (xilazina+ketamina, medetomidina+ketamina), i valorar les diferències entre dos mètodes de captura física diferents (xarxa vertical i caixa trampa) i dos mètodes de captura química (rifle anestèsic i sarbatana). Les cabres salvatges capturades amb xarxa vertical i caixa trampa van ser immobilitzades durant tres hores per realitzar l'estudi d'estrès de captura mitjançant diferents mètodes físics. En ambdós mètodes es van establir dos grups: un grup tractat, que va rebre acepromazina o haloperidol intramuscular, i un grup control, que va rebre sèrum salí fisiològic intramuscular. Durant el període d'estudi es van enregistrar la freqüència cardíaca i la temperatura mitjançant tècniques telemètriques no agressives i es van obtenir mostres sanguínies mitjançant punció venosa (per realitzar l'hemograma i les determinacions bioquímiques). Els mètodes químics de captura es van aplicar en dos grups diferents de cabres salvatges. Es va utilitzar la teleanestèsia amb rifle anestèsic en cabres capturades en un tancat i amb sarbatana en cabres capturades en caixa trampa. En ambdós mètodes es va utilitzar la combinació d'anestèsics xilazina+ketamina, i en el grup del rifle anestèsic, a més, es va administrar la combinació medetomidina+ketamina. L'anestèsia es va allargar fins a una hora per poder realitzar l'estudi de l'efecte dels anestèsics mitjançant els mateixos paràmetres clínics, hematològics i bioquímics, a més de la freqüència respiratòria i saturació d'oxigen, que es van determinar en el grup capturat amb mètodes físics. La resposta d'estrès agut en la cabra salvatge es va caracteritzar per un augment del recompte total de leucòcits (WBC), del recompte diferencial de neutròfils, de l'activitat dels enzims creatina-cinasa (CK), aspartataminotransferasa (AST), lactat deshidrogenasa (LDH) i alanina aminotransferasa (ALT), de la concentració d'urea, creatinina, glucosa, bilirubina total i triglicèrids; i per una disminució de la freqüència cardíaca, de la temperatura rectal, d'alguns paràmetres eritrocitaris (recompte d'eritròcits - RBC, valor hematòcrit - PCV i concentració d'hemoglobina), del recompte diferencial de limfòcits i eosinòfils, de la concentració de proteïnes totals, de lactat i de potassi. Els mascles capturats amb xarxa vertical i caixa trampa van mostrar un augment de la LDH i la fosfatasa alcalina (FA), la glucosa i la creatinina, mentre que la concentració total de proteïnes va ser inferior en comparació amb les femelles. Les cabres salvatges capturades amb caixa trampa van mostrar una estabilització més tardana de la freqüència cardíaca i la temperatura rectal; un augment en el recompte diferencial de neutròfils, en l'activitat de l'AST, i en la concentració de bilirubina; i una disminució en el recompte diferencial d'eosinòfils i de la concentració de potassi. Els mascles capturats amb xarxa vertical van mostrar activitats elevades de la CK, AST, LDH i ALT, en canvi, les femelles capturades amb caixa trampa van mostrar el mateix augment en els enzims i, a més, un augment en la concentració de colesterol, urea i bilirubina total. En les cabres immobilitzades, el tractament amb acepromazina va fer disminuir la temperatura, el RBC, el PCV, la concentració d'hemoglobina, el WBC, el recompte diferencial de neutròfils i de limfòcits, l'activitat dels enzims CK, AST, LDH, ALT i la concentració d'urea, creatinina, bilirubina total, colesterol i potassi. L'efecte de l'acepromazina va ser una mica més evident en les femelles que en els mascles ja que van mostrar valors inferiors de RBC, PCV, concentració d'hemoglobina i de creatinina. El tractament amb haloperidol va provocar una estabilització més precoç de la freqüència cardíaca i de la temperatura, una disminució al PCV, la concentració d'hemoglobina i la de creatinina, i un augment en alguns enzims com l'AST, ALT i FA, i en la concentració d'urea. L'administració de la combinació anestèsica xilazina+ketamina va mostrar uns temps d'anestèsia inferiors, tot i que no són estadísticament diferents, i uns valors superiors al WBC en comparació amb la combinació medetomidina+ketamina. També va presentar un augment en el recompte diferencial de neutròfils i en l'activitat dels enzims CK i AST. Quan l'anestèsia s'administra amb rifle anestèsic els valors de PCV, VCM, HCM, CCMH i la concentració d'hemoglobina, urea i potassi són superiors a l'administració amb sarbatana, que presenta valors superiors de la concentració de proteïnes totals, bilirubina total, clorurs i l'activitat de la ALT. Els eosinòfils van disminuir en el grup anestesiat amb rifle. Els canvis produïts en els paràmetres clínics, hematològics i bioquímics en les cabres salvatges capturades mitjançant mètodes físics indiquen que la captura i el maneig d'aquesta espècie produeix una resposta d'estrès, de la mateixa manera que en altres espècies d'ungulats salvatges, i que aquesta depèn del tipus de mètode que s'utilitza. Aparentment la captura mitjançant xarxa vertical mostra una resposta inferior a la realitzada amb caixa trampa, per la qual cosa es pot considerar com un mètode menys estressant. Els efectes vasodilatadors de l'acepromazina als receptors alfa-adrenèrgics, juntament amb altres propietats com la hipotèrmia, es mostren beneficiosos per contrarestar els efectes adversos de les catecolamines i els glucocorticoides en els animals capturats mitjançant mètodes físics, i s'evita així el desenvolupament de patologies associades a l'estrès com la miopatia de captura. Amb les dades obtingudes en aquest estudi, no està clar l'efecte que té l'administració d'haloperidol ni la diferent resposta en funció del sexe als animals davant d'un mateix estímul estressant. L'administració de la combinació anestèsica xilazina+ketamina ha obtingut temps d'anestèsia inferiors als de la combinació medetomidina+ketamina, tot i que no mostren diferències estadísticament significatives, i no presenten diferències molt importants en els paràmetres clínics, hematològics i bioquímics. L'aplicació mitjançant rifle anestèsic o sarbatana dependrà més del medi on s'ha de realitzar l'anestèsia que del mètode d'administració en si mateix, ja que les diferències trobades en els paràmetres analitzats no són atribuïbles a un estrès major o menor produït per utilitzar rifle o sarbatana.
Resum: Los objetivos del presente trabajo fueron evaluar la respuesta de estrés de captura y manejo en la cabra montés (Capra pyrenaica) y sus posibles consecuencias, valorar el efecto de un neuroléptico fenotiacínico de corta duración (acepromacina) y una butirofenona de larga duración (haloperidol) sobre dicha respuesta, valorar las diferencias entre la utilización de dos combinaciones diferentes de anestésicos (xilacina+ketamina, medetomidina+ketamina), y valorar las diferencias entre dos métodos de captura física diferentes (red vertical y caja trampa) y dos métodos de captura química (rifle anestésico y cerbatana). Las cabras monteses capturadas con red vertical y caja trampa se inmovilizaron durante tres horas para realizar el estudio de estrés de captura mediante diferentes métodos físicos. En ambos métodos se establecieron dos grupos: un grupo tratado, que recibió acepromacina o haloperidol intramuscular, y un grupo control, que recibió suero salino fisiológico intramuscular. Durante el periodo de estudio se registraron la frecuencia cardiaca y la temperatura mediante técnicas telemétricas no agresivas y se obtuvieron muestras sanguíneas mediante punción venosa (para realizar el hemograma y las determinaciones bioquímicas). Los métodos químicos de captura se aplicaron en dos grupos diferentes de cabras monteses. Se utilizó la teleanestesia con rifle anestésico en cabras capturadas en un cercado y con cerbatana en cabras capturadas en caja trampa. En ambos métodos se utilizó la combinación de anestésicos xilacina+ketamina, y en el grupo del rifle anestésico, además, se administró la combinación medetomidina+ketamina. La anestesia se prolongó hasta una hora para poder realizar el estudio del efecto de los anestésicos mediante los mismos parámetros clínicos, hematológicos y bioquímicos, además de la frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno, que se determinaron en el grupo capturado con métodos físicos. La respuesta de estrés agudo en la cabra montés se caracterizó por un aumento del recuento total de leucocitos (WBC), del recuento diferencial de neutrófilos, de la actividad de las enzimas creatina cinasa (CK), aspartato aminotransferasa (AST), lactato deshidrogenasa (LDH) y alanina aminotransferasa (ALT), de la concentración de urea, creatinina, glucosa, bilirrubina total y triglicéridos; y por una disminución de la frecuencia cardiaca, de la temperatura rectal, de algunos parámetros eritrocitarios (recuento de eritrocitos - RBC, valor hematocrito - PCV y concentración de hemoglobina), del recuento diferencial de linfocitos y eosinófilos, de la concentración de proteínas totales, de lactato y de potasio. Los machos capturados con red vertical y caja trampa mostraron un aumento de la LDH y fosfatasa alcalina (FA), la glucosa y la creatinina, mientras que la concentración total de proteínas fue inferior que en las hembras. Las cabras monteses capturadas con caja trampa mostraron una estabilización más tardía de la frecuencia cardiaca y la temperatura rectal; un aumento en el recuento diferencial de neutrófilos, en la actividad de la AST, y en la concentración de bilirrubina; y una disminución en el recuento diferencial de eosinófilos y de la concentración de potasio. Los machos capturados con red vertical mostraron elevadas actividades de la CK, AST, LDH y ALT, en cambio, las hembras capturadas con caja trampa mostraron el mismo aumento en las enzimas y, además, un aumento en la concentración de colesterol, urea y bilirrubina total. En las cabras inmovilizadas, el tratamiento con acepromacina hizo disminuir la temperatura, el RBC, el PCV, la concentración de hemoglobina, el WBC, el recuento diferencial de neutrófilos y de linfocitos, la actividad de las enzimas CK, AST, LDH, ALT y la concentración de urea, creatinina, bilirrubina total, colesterol y potasio. El efecto de la acepromacina fue un poco más evidente en las hembras que en los machos ya que mostraron valores inferiores de RBC, PCV, concentración de hemoglobina y de creatinina. El tratamiento con haloperidol provoca una estabilización más temprana de la frecuencia cardiaca y de la temperatura, una disminución en el PCV, la concentración de hemoglobina y la de creatinina, y un aumento en algunas enzimas como la AST, ALT y FA, y en la concentración de urea. La administración de la combinación anestésica xilacina+ketamina mostró unos tiempos de anestesia inferiores, aunque no estadísticamente diferentes, y unos valores superiores en el WBC en comparación con la combinación medetomidina+ketamina. También presentó un aumento en el recuento diferencial de neutrófilos y en la actividad de las enzimas CK y AST. Cuando la anestesia se administra con rifle anestésico los valores de PCV, VCM, HCM, CCMH y la concentración de hemoglobina, urea y potasio son superiores a la administración con cerbatana, que presenta valores superiores de la concentración de proteínas totales, bilirrubina total, cloruros y la actividad de la ALT. Los eosinófilos disminuyeron en el grupo anestesiado con rifle. Los cambios producidos en los parámetros clínicos, hematológicos y bioquímicos en las cabras monteses capturadas mediante métodos físicos indican que la captura y el manejo de esta especie provoca una respuesta de estrés, al igual que en otras especies de ungulados salvajes, y que ésta depende del tipo de método que se utiliza. Aparentemente la captura mediante red vertical muestra una respuesta inferior a la realizada con caja trampa, por lo que se puede considerar como un método menos estresante. Los efectos vasodilatadores de la acepromacina en los receptores alfa-adrenérgicos, junto con otras propiedades como la hipotermia, se muestran beneficiosos para contrarrestar los efectos adversos de las catecolaminas y los corticoesteroides en los animales capturados mediante métodos físicos, evitando así el desarrollo de patologías asociadas al estrés como la miopatía de captura. Con los datos obtenidos en este estudio, no está claro el efecto que tiene la administración de haloperidol ni la diferente respuesta en función del sexo en los animales frente a un mismo estímulo estresante. La administración de la combinación anestésica xilacina+ketamina ha obtenido tiempos de anestesia inferiores a los de la combinación medetomidina+ketamina, aún sin mostrar diferencias estadísticamente significativas, y no presentan diferencias muy importantes en los parámetros clínicos, hematológicos y bioquímicos. La aplicación mediante rifle anestésico o cerbatana dependerá más del medio donde se debe realizar la anestesia que del método de administración en sí mismo, ya que las diferencias encontradas en los parámetros analizados no son atribuibles a un mayor o menor estrés provocado por utilizar rifle o cerbatana.
Resum: The objectives of this study were to asess capture and handling stress response of the Spanish ibex (Capra pyrenaica) and their possible consequences; to evaluate the effect of a short-acting phenotiazine neuroleptic (acepromazine) and a long-acting butirophenone (haloperidol) on this response; to avaluate differences between two different anaesthetic combinations (xilazyne+ketamine, medetomidine+ketamine), and to evaluate differences between two methods of physical capture (drive net and box trap) and two methods of chemical capture (anaesthetic riffle and blow pipe). To carry out the study of stress capture using the different physical methods, Spanish ibexes were captured by drive net and box trap and then, were restrained for three hours. In both methods there were two groups: a treated group with intramuscular acepromazine or haloperidol, and a control group injected with intramuscular saline. During the study period the heart rate and the rectal temperature were registered by non-invasive techniques and blood samples of jugular vein were also taken to determine haematological and biochemical parameters. To evaluate the chemical methods two different groups of Spanish ibexes were used. Anaesthetic riffle was used in ibexes captured by corral trap whereas blow pipe was used in ibexes captured by box trap. The anaesthetic mixture xylazine+ketamine was used in some of the animals anaesthetised with riffle, the combination medetomidine+ketamine was also used. To study the effects of the anaesthesia the animals were kept for one hour. The clinical, haematological and biochemical parameters, as well as respiratory frequency and oxygen saturation determined, were the same than those determined for the group captured by physical means. The acute stress response in the Spanish ibex was characterized for a higher white blood cell count (WBC), neutrophil count, concentration of creatine kinase (CK), aspartate aminotransferase (AST), lactate dehydrogenase (LDH), alanine aminotransferase (ALT), urea, creatinine, glucose, total bilirubin and triglycerides, and a decrease of heart rate, rectal temperature, and some of the haematological parameters: red blood cell count (RBC), packed cell volume (PCV) and haemoglobin; lymphocyte and eosinophil counts, and the biochemical parameters: concentration of total proteins, lactate and potassium. Males captured by drive net showed a higher concentration of LDH and phosphatase alkaline (PA), glucose and creatinine; and total proteins concentration was lower when compared with females. Spanish ibexes captured by box trap showed a later stabilization of heart rate and rectal temperature; a higher neutrophil count, concentration of AST and total bilirubin; and a decrease of eosinophil count and potassium. Males captured by drive net showed high concentrations of CK, AST, LDH and ALT, and the females captured by box trap showed the same increase in muscular enzymes and a rise in cholesterol, urea and total bilirubin concentration. In the Spanish ibexes restrained, acepromazine treatment resulted in a decrease in the rectal temperature, RBC, PCV, haemoglobin, WBC, neutrophil and lymphocyte count, CK, AST, LDH, ALT, urea, creatinine, total bilirubin, cholesterol and potassium concentrations. Acepromazine effect was more evident in females than in males since they showed lower values for RBC, PCV, haemoglobin and creatinine concentrations. Haloperidol treatment produced a sooner stabilization of heart rate and rectal temperature, a decrease of PCV, haemoglobin and creatinine concentrations, and an increase of some enzymes, like AST, ALT and PA, and urea concentration. The induction time was lower in the group anaesthetised with xylazine+ketamine, although there were not statistically differences, and higher values of WBC than those treated with medeteomidine+ketamine mixture. Besides, the latter showed an increase in neutrophil count and in CK and AST concentrations. When the anaesthesia was administered using riffle, values of PCV, mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular haemoglobin (MCH), mean corpuscular haemoglobin concentration (MCHC), haemoglobin and concentration of urea and potassium, were higher than when the anaesthesia was administered by blowpipe. The latter showed high values in total proteins, total bilirubin, chlorides and ALT concentrations. Eosinophils count decreased in the group anaesthetised with riffle. Changes produced in clinical, haematological and biochemical values in Spanish ibexes captured by physical means show that were is an stress response induced by capture and handling, like in others species of wild ungulates, and this response depends on the method used. Animals captured with drive net show a lower response than animals captured with box trap, therefore the first method is less stressful. Vasodilatation induced by acepromazine on alfa-adrenergic receptors, as well as others alterations like hypothermia, are useful to counteract the adverse effects of catecholamines and corticosteroids in captured animals by physical means. Thus, pathologies related with stress like myopathy of capture can be avoided. With data obtained in this study, the haloperidol effect and the different response depending on the sex at the head of the same stress situation are not clear. Xylazine+ketamine mixture showed lower anaesthetic times than medetomidine+ketamine, without statistically differences, and showed no important differences in clinical, haematological and biochemical values. The fact that there were no differences between the two anaesthetic methods, based on the parameters studied, makes that the decision of the anaesthetic administration by riffle or blowpipe will depend more on environmental conditions than on the anaesthetic method itself.
Nota: Consultable des del TDX
Nota: Títol obtingut de la portada digitalitzada
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Veterinària, Departament de Medicina i Cirurgia Animals, 2007
Drets: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Castellà
Document: Tesi doctoral
Matèria: Cabra montés (Raça caprina) ; Efectes de l'estrès sobre ; Animals
ISBN: 9788469119907

Adreça alternativa:: https://hdl.handle.net/10803/5737


257 p, 4.9 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2009-05-07, darrera modificació el 2022-05-08   Favorit i Compartir