De la història natural a l'evolucionisme : aspectes de l'estudi de la natura a Catalunya i a Espanya als segles XVII i XIX
Camós Cabeceran, Agustí
Arrizabalaga, Jon, dir. (Institució Milà i Fontanals)

Publicació: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2008
Resum: Es tracta d'una tesi dins de l'àmbit de Història de Ciència, presentada per compendi de publicacions. Les cinc publicacions que es presenten aborden diferents aspectes del desenvolupament del coneixement científic del éssers vius al llarg dels segles XVIII i XIX, a Catalunya i a l'estat espanyol, quan s'està produint un profund canvi en la forma de comprendre la natura, passant d'una visió fixista i aïllada de cada organisme, a una evolucionista i on el éssers vius estan fortament relacionats amb els altres organismes i el medi. La primera publicació és un capítol d'un llibre sobre la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, on s'estudia la direcció d'història natural des de la fundació de la institució, l'any 1764, fins a la reapertura de la Universitat de Barcelona, l'any 1845. La segona publicació també és un capítol d'un llibre, en aquest cas sobre Humboldt i la ciència espanyola, on s'analitza la forma en què diferents medis de comunicació espanyols tracten la figura de Humboldt durant la vida d'aquest gran naturalista alemany. La tercera publicació és un article publicat a la revista Llull, on s'explica com el barceloní Antoni Bergnes de las Casas (1801-1879) va ser un important difusor de la cultura científica a través de la seva obra editorial i de les revistes que dirigí. La quarta publicació també és un article, publicat a la revista Asclepio, on s'analitza com a través de la revista il·lustrada La Abeja, dirigida per Bergnes, és difonen plantejaments evolucionistes, particularment lamarckistes. En aquest sentit es destaca la traducció de la Histoire Naturelle des végétaux, la primera obra traduïda de Lamarck, a més de diversos articles. . La cinquena publicació és la introducció a la primera traducció al català de la Philosophie zoologique de Lamarck, on s'analitza la figura d'aquest gran naturalista francès, el tractament historiogràfic que ha rebut així com les causes que l'han originat, i la presencia de les seves idees a Catalunya i a l'estat espanyol durant la seva vida i fins 1868, quan comença el gran debat públic sobre l'evolució de les espècies al conjunt de l'estat. Aquí es constata la notable presència dels plantejaments evolucionistes de Lamarck al llarg del segle XIX especialment a Catalunya. A la discussió de les diferents publicacions s'afegeixen noves dades sobre els diferents temes tractats, especialment en relació a la presència de les idees de Lamarck a Catalunya i a l'estat espanyol. Com a conclusions de les investigacions presentades s'assenyalen les següents. Per una banda, la necessitat d'estudiar notables naturalistes del segle XVIII i XIX sovint oblidats, com Josep Comes i Bonells, Antoni Llobet i Vall-llosera a Catalunya i Juan Mieg a Madrid, les institucions on es desenvoluparen els estudis naturalistics, i la divulgació científica al llarg del segle XIX especialment a través de les revistes il·lustrades, per tal de comprendre millor el desenvolupament de l'estudi científic de la natura durant aquest període a Catalunya i a l'estat espanyol. Per altra banda cal prosseguir l'estudi de la presència de les idees lamarckistes a Catalunya i al conjunt de l'estat, estudiant a fons l'obra dels alumnes espanyols de Lamarck a París, i continuar el seu estudi fins a la guerra civil i en la reintroducció de les idees evolucionistes a Espanya cap finals dels anys cinquanta del segle XX. Finalment, i a la llum d'aquestes dades que posen de manifest la important presència de les plantejaments evolucionistes de Lamarck al llarg del segle XIX, es fa necessari reconsiderar la visió de l'anomenada revolució darwinista centrada de forma gairebé exclusiva en la influència de Darwin i els seus seguidors, per comprendre la notable influència d'altres pensadors com l'esmentat Lamarck.
Resum: Doctoral thesis: From the natural history to the evolutionism: Aspects of the study of the nature in Catalonia and in Spain in XVIII and XIX centuries. It is a thesis in the area of History of Science, presented by summary of publications. The five publications that are presented approach different aspects of the development of the scientific knowledge of the living beings along XVIII and XIX centuries, in Catalonia and in the Spanish state, when a deep change is being produced in the form of understanding the nature, passing from a fixist vision and isolated of each organism, to an evolutionist vision and where the living beings are strongly related with the other organizations and the environment. The first publication is a chapter of a book on the Real Academia de Ciències i Arts de Barcelona, where the direction of natural history is studied from the foundation of the institution, the year 1764, until the reopening of the University of Barcelona, in year 1845. The second publication is also a chapter of a book, in this case about Humboldt and the Spanish science, where analyzes the form in what different Spanish environments of communication treat the figure of Humboldt during his life. The third publication is an article published in the magazine Llull. It explains like the person from Barcelona Antoni Bergnes de las Casas (1801-1879) was an important diffusor of the scientific culture across his work publishing and from the magazines he was director. The fourth publication is also an article, published in the magazine Asclepio. In this article is analyzed how through the illustrated magazine La Abeja, directed for Bergnes, it spread evolutionist approaches, particularly lamarckism. The fifth publication is the introduction to the first translation into the Catalan of the Philosophie zoologique of Lamarck. It explain the works of this great French naturalist, the historiogràfic treatment that it has received as well as the causes that have originated it is analyzed, and witnesses of his ideas in Catalonia and in the Spanish state during his life and until 1868, when the great public debate starts about the evolution of the species in the whole of the state. Here the remarkable presence of the evolutionist approaches of Lamarck along the 19th century especially in Catalonia is ascertained. As conclusions of the presented research the following ones are pointed out. On the one hand, the need to study remarkable naturalists of XVIII and XIX century often forgotten, like Josep Comes i Bonells, Antoni Llobet i Vall-llosera in Catalonia and Juan Mieg in Madrid, the institutions where the naturalistics studies, and the scientific divulging in spain along the 19th century especially through the illustrated magazines, in order to understand better the development of the scientific study of the nature during this period in Catalonia and in the state Spanish. On the other hand it is necessary to continue the study of the presence of the lamarckism ideas in Catalonia and in the set of the spanish state, studying thoroughly the work of the Spanish pupils of Lamarck in Paris, and to continue its study until the civil war and in the re-introduction of the ideas evolutionist on Spain the fifties of the XX century. Finally, and in the light of this datum that they bring to light the important presence of the evolutionist approaches of Lamarck along the 19th century, the vision of the called Darwinian revolution centered in an almost exclusive way on the influence of Darwin and his supporters, to include the remarkable influence of other thinkers like the mentioned Lamarck, makes necessary to reconsider.
Nota: Consultable des del TDX
Nota: Títol obtingut de la portada digitalitzada
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina, Departament de Biologia Cel·lular i Fisiologia, 2007
Nota: Bibliografia
Drets: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Català
Document: Tesi doctoral
Matèria: Ciències naturals ; Història ; Evolució (Biologia)
ISBN: 9788469121382

Adreça alternativa:: https://hdl.handle.net/10803/3796


178 p, 1.2 MB

30 p, 7.7 MB

44 p, 8.6 MB

20 p, 4.9 MB

65 p, 9.0 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Documents dels grups de recerca de la UAB > Centres i grups de recerca (producció científica) > Ciències > Institut d'Història de la Ciència (IHC)
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2009-05-07, darrera modificació el 2022-05-08   Favorit i Compartir