Caigudes en població anciana : característiques epidemiològiques i utilitat clínica dels tests d'equilibri i marxa Timed up and go i Tinetti
Jiménez González, Mª Mercè
Miralles Basseda, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina)

Publicació: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2009
Resum: Objectiu: 1-Conèixer la capacitat predictiva i la utilitat clínica per predir caigudes de dos tests d'equilibri i marxa "Timed up go" i Tinetti en població geriàtrica ambulatòria 65 anys. 2-Conèixer la incidència,característiques epidemiològiques, i factors de risc que estan relacionats amb major risc de caigudes en el nostre medi. Estudi: Cohorts prospectiu multicèntric. Subjectes: 555 pacients majors de 65 anys visitats en els centres de salut del Maresme (Alella, Mataró, Premià i Canet). S'han exclòs els institucionalitzats i els domiciliaris. Material i mètodes: Es van recollir les variables sociodemogràfiques (sexe, edat i convivència), els factors de risc coneguts asociats a caigudes (caigudes prèvies, bastó, barreres arquitectòniques, el consum de fàrmacs i estat dels òrgans sensitius -vista i oïda-) i la capacitat per realitzar els test Timed up and Go, i Tinetti. Seguiment quadrimestral telefònic de 12 mesos de duració. Es va calcular la incidència de caigudes i de caiguts, la morbiditat soferta en les caigudes, incidència de caigudes múltiples i factors relacionats amb aquestes, correlació entre les diferents variables, i es va calcular l'anàlisi multivariant. Resultats: Incidència de caiguts: 23,6%(n=146), taxa d'incidència caigudes (*100 pers/any) 41,17% (n= 223)(21,15% en homes i 56% en dones), incidència caigudes múltiples 9%(n=50) (el 82% són dones). Les variables que es van relacionar de forma estadísticament significativa amb risc de tenir caigudes han estat: haver presentat caigudes prèvies,ser dona,augment de l'edat,caminar amb bastó,tenir major puntuació en l'índex de Charlson (morbiditat), pendre antidepressius o benzodiazepines,la polifarmàcia, presentar puntuacions més baixes en el test de Tinetti (tant en puntuació total com en els subapartats d'equilibri i marxa) o trigar més temps per a realitzar el test d'equilibri "Timed Up and Go". La sensibilitat i l'especificitat dels dos tests emprats és relativament baixa. En el model resultant en l'anàlisi multivariant els factors de risc escollits com a predicció de caigudes van ser: ser dona, presentar caigudes prèvies, utilitzar bastó, tenir un índex de Charlson 3, prendre antidepressius i tenir un test de Tinetti (subescala equilibri) alterat. El 68% de les caigudes han tingut conseqüències (n=100), originant en un 43,8% conseqüències moderades (contusions,esquinços,distensions,talls, abrassions o reducció de les funcions físiques en els 3 dies posteriors a la caiguda), seguit en un 19% de fractures. Les variables que es van relacionar de forma estadísticament significativa amb risc de caigudes múltiples han estat: ser dona,tenir caigudes prèvies, pendre antidepressius i la polifarmàcia. Els tests d'equilibri i marxa Timed up and Go (que es mesura en segons) i Tinetti no van resultar estadísticament significatius per la predicció de caigudes múltiples. Conclusions: La capacitat predictiva dels tests emprats és limitada i poc útil en la pràctica clínica. La incidència de caigudes ha estat d'un 26,3% (taxa d'incidència d'un 41,17%). En l'anàlisi univariant les variables significativament asociadse a presentar caigudes han estat: sexe femení, edad més avançada, presenta caigudes prèvies, caminar amb bastó, presentar un índex de comorbilitat elevat de Charlson, la polifarmàcia (sobretot antidepressius) o el Lawton en dones. En l'anàlisi multivariant les variables més significatives són: haver presentat caigudes prèvies, utilitzar bastó, ser dona, índex Charlson igual o major de 3, prendre antidepressius i tenir alteracions en la subescala d'equilibri del test de Tinetti. La població comunitària estudiada és,en general, molt sana, i sembla que a aquesta població no caldria utilitzar de forma sistemàtica els de Tinetti ni el TU&G, i es podrien reservar per pacients d'altres nivells assistencials, amb problemas més específics de marxa i equilibri.
Resum: Objective: 1 - Know the predictive ability and clinical usefulness in predicting falls in tests of balance and motion "Timed up go" and Tinetti in ambulatory geriatric population 65 years. 2 - Knowing the incidence, epidemiological characteristics, and factors risks that are associated with increased risk of falls in our environment. Type of study: multicentre prospective cohort. Subjects: 555 patients over 65 years visited the health centers in Maresme (Alella, Mataró, awards and Canet). Have been excluded institutionalized and home. Material and Methods: We collected sociodemographic variables (sex, age and cohabitation), the known risk factors associated with falls (previous falls, stick, architectural barriers, drug consumption and state of the light-sensitive organs i heard) and the ability to perform the Timed Up and Go test and Tinetti. Quarterly telephone monitoring for 12 months. We calculated the incidence of falls and falls, morbidity and mortality suffered in falls, the incidence of falls and the multiple factors associated with them. Has calculated the correlation between these variables and the analysis was performed multivariate. Results: Incidence of falls: 23. 6% (n=146), incidence rate falls (*100 pers/year) 41. 17%(n=223) (21. 15% in men i 56% in women), multiple incidence falls 9% (n=50) (82% are gifts). Variables that were statistically significantly related to risk of falls were: previous falls have presented, being female, increasing age, walking with a cane, have higher scores on the Charlson index (disease), taking antidepressants or benzodiazepines, polypharmacy, present lower scores on the Tinetti test (both total score and in the subsections of balance and walking) or take longer to perform the balancing test "Timed Up and Go. " The sensitivity and specificity of two tests used is relatively low. In the resulting model in the multivariate analysis the risk factors selected to predict falls were: being female, prior falls present, use a cane, having a Charlson index 3, take antidepressants and have a test of Tinetti (balance subscale) upset. 68% of the falls have had consequences (n=100), resulting in a 43. 8% a moderate (bruises, sprains, tension, cuts, abrasions, or reduction of physical functions in the 3 days after the fall) followed by 19% of fractures. Variables that were associated with a statistically significant risk of multiple falls were: being female, having a history of previous falls, take antidepressants and polypharmacy. Tests of balance and motion Timed Up and Go (which is measured in seconds) and Tinetti were not statistically significant for predicting multiple falls.
Nota: Descripció del recurs: 26 gener 2010
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Medicina, Departament de Medicina, 2009
Nota: Bibliografia
Drets: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Català
Document: Tesi doctoral
Matèria: Caigudes (Accidents) en la vellesa
ISBN: 9788469243886

Adreça alternativa:: https://hdl.handle.net/10803/4541
Adreça alternativa: https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=615903


96 p, 7.7 MB

84 p, 7.6 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2010-04-27, darrera modificació el 2022-08-18   Favorit i Compartir