El Nord-est de Jorge Amado en català : la traducció de Tocaia Grande i de Gabriela, cravo e canela / Assumpta Forteza ; dirigida per Montserrat Bacardí i Joaquim Sala-Sanahuja
Forteza, Assumpta
Bacardí, Montserrat, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
Sala-Sanahuja, Joaquim, 1954-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental

Imprint: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2011
Abstract: El principal objectiu d'aquesta tesi és la descripció i l'anàlisi de les solucions de traducció adoptades per als referents culturals d'obres literàries brasileres, concretament de les novel·les Tocaia Grande i Gabriela, cravo e canela de Jorge Amado i les seves versions catalanes. Per arribar a aquest objectiu general definim els objectius específics següents: a) Elaborar una bibliografia de les traduccions catalanes d'obres literàries brasileres. b) Fer un breu repàs de la recepció de la literatura brasilera als Països Catalans a partir de la bibliografia elaborada. c) Fer una síntesi dels estudis traductològics més rellevants que se centren en els referents culturals i en els possibles àmbits de classificació d'aquests referents. d) Establir una tipologia d'àmbits de classificació dels referents culturals que resulti operativa en l'anàlisi de la traducció de textos literaris en general i, concretament, de les novel·les objecte d'estudi. e) Identificar els referents culturals presents a Tocaia Grande i Gabriela, cravo e canela i en les seves traduccions catalanes i classificar-los en funció de la tipologia establerta. f) Sintetitzar les últimes aportacions més significatives relacionades amb les tècniques de traducció dels referents culturals. g) Establir la tipologia de tècniques de traducció que feim servir en l'anàlisi que duim a terme. h) Identificar i classificar les solucions que s'adopten en els textos d'arribada en funció de les tècniques de traducció aplicades. Pel que fa a la metodologia aplicada en la descripció i l'anàlisi de les solucions adoptades per als referents culturals de Tocaia Grande i de Gabriela en les traduccions al català, l'estudi comença amb el buidatge del corpus de treball, que consisteix a identificar els referents culturals, primer en els originals brasilers i després en les versions catalanes. En segon lloc, definim una tipologia d'àmbits de classificació que ens permeti agrupar en diverses categories els referents culturals identificats durant el procés de buidatge. A més, consideram la conveniència d'establir una llista de tècniques de traducció que s'adapti als objectius plantejats, per la qual cosa ens basam en la proposta de Josep Marco (2004), en què defineix una llista de tècniques de traducció adequada al tractament dels referents culturals. Aquests dos instruments, els àmbits de classificació dels referents culturals i les tècniques de traducció, constitueixen, doncs, la base metodològica que ens serveix per a analitzar les obres que estudiam. La tesi que presentam està constituïda per una part central en què, en primer lloc, elaboram una bibliografia de traduccions catalanes d'obres brasileres, repassam l'estat de la qüestió de la recepció de la literatura brasilera i ens apropam a la figura de Jorge Amado i a les traduccions catalanes de les novel·les d'aquest autor. En segon lloc, sintetitzam algunes propostes teòriques que contemplen el vincle entre cultura i llenguatge i cultura i traducció, i recollim les aportacions teòriques principals que contemplen la importància dels elements culturals en l'àmbit de la traductologia i les tècniques de traducció. Aquesta síntesi constitueix el marc teòric sobre el qual definim la nostra proposta amb relació als dos instruments metodològics en què basam l'anàlisi que duim a terme. Per acabar, analitzam i descrivim les solucions de traducció adoptades en els textos que constitueixen el corpus del nostre estudi. Al final d'aquesta part central incloem un capítol de conclusions en què presentam els resultats més rellevants relacionats amb les línies de recerca de la tesi. Tancam el capítol de les conclusions amb unes reflexions sobre les possibles línies de recerca que l'elaboració de la tesi ens ha suggerit.
Abstract: The main objective of this thesis is the description and analysis of the solutions adopted in the translation of cultural references in Brazilian literary works, specifically novels Tocaia Grande and Gabriela, cravo e canela by Jorge Amado and their Catalan versions. The specific objectives of the study are as follows: a) Bibliography gathering of Brazilian/Catalan translations of literary works. b) Brief review of the reception of Brazilian literature in the Catalan speaking territories. c) Literature review of relevant translation studies that focus on cultural references and possible areas of classification of these references. d) Establish a typology of cultural references that may be operative in the analysis of the translation of literary texts in general and, specifically, the novels under study. e) Identify the cultural references present in Tocaia Grande and Gabriela, cravo e canela and its Catalan translations and classify them according to the typology established. f) Synthesize the most significant recent contributions related to the technical translation of cultural references. g) Establish the type of translation techniques used in the analysis. h) Identify and classify the solutions adopted in the meta texts depending on the translation techniques applied. Regarding the methodology used in the description and analysis of the solutions adopted for cultural references in Tocaia Grande and Gabriela in translations into Catalan, the study begins with the gathering of corpus that identifies the cultural references, first in the Brazilian texts and then in the Catalan versions. Secondly, a typology of levels of classification is defined. It allows for grouping into several categories cultural references identified during the process of gathering data. We also consider the desirability of establishing a list of translation techniques that suit the PhD objectives, based on Josep Marco (2004) proposal –which defines a list of translation techniques appropriate to treatment of cultural references. These two instruments, the areas of classification of cultural references and translation techniques, are therefore the basic methodology used to analyze the works under study. The PhD is formed by a central part with a bibliography of Catalan translations Brazilian literature, and also the state of the art in reception of Brazilian literature. Special focus is played to the figure of Jorge Amado and Catalan translations of novels by this author. Secondly, some theoretical posits are proposed which contemplate the link between culture and language/culture and translation, and collect the major theoretical contributions that look into the importance of cultural elements in the field of translation and translation techniques. This synthesis is the framework on which we define our proposal in relation to two methodological tools in which the analysis is based. Finally, an analysis and description of possible solutions adopted in translating the texts that constitute the corpus of the study. The PhD ends with central conclusions put forward the results related to the research of the thesis. The chapter concludes with some reflections on possible lines of research raised while studying and writing the PhD.
Note: Bibliografia
Note: Tesi doctoral - Universitat Autónoma de Barcelona, Facultat deTraducció i d'Interpretació, Departament de Traducció i d'Interpretació, 2010
Note: Descripció del recurs: el 27-10-2011
Rights: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Language: Català.
Document: Tesis i dissertacions electròniques ; doctoralThesis
Subject: Literatura brasilera ; Traduccions
Works: Amado, Jorge.. Gabriela, cravo e canela
ISBN: 9788469464182

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/42017


334 p, 1.3 MB

The record appears in these collections:
Research literature > Doctoral theses

 Record created 2012-10-04, last modified 2019-02-09   Favorit i Compartir