Ciències
La revista Ciències publica articles originals en català, sobre temes relacionats amb l’ensenyament i/o divulgació de les ciències. Està destinada a professorat de primària i secundària en la seva tasca educativa: facilitant l'intercanvi d'experiències i activitats pràctiques, ajudant-lo a mantenir-se al dia en continguts científics i didàctics, i informant-lo de les iniciatives de la pròpia comunitat professional.

 

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2022-09-13
07:20
18 p, 797.5 KB Reflexions i orientacions per al desplegament del nou currículum de ciències a l'ESO / Domènech Casal, Jordi (Institut Marta Estrada. Granollers)
Es descriuen els marcs i ítems del nou currículum i es fa una anàlisi i propostes per al desplegament i el disseny i seqüenciació d'unitats didàctiques i programacions anuals. Es comenten aspectes relatius a la seqüenciació de continguts en forma de progressions d'aprenentatges i la definició de les competències específiques i la seva concreció en objectius i criteris d'avaluació. [...]
Se describen los marcos e ítems del nuevo currículum y se realiza un análisis y propuestas para el despliegue y el diseño y secuenciación de unidades didácticas y programaciones anuales. Se comentan aspectos relativos a la secuenciación de contenidos en forma de progresiones de aprendizajes y la definición de las competencias específicas y su concreción en objetivos y criterios de evaluación. [...]
The frameworks and items of the new curriculum are described and an analysis and proposals are made for the deployment and design and sequencing of teaching units and anual programs. Aspects related to the sequencing of contents as of learning progressions and the definition of specific competences and their concretion in objectives and evaluation criteria are discussed. [...]

2022 - 10.5565/rev/ciencies.468
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, 2022, p. 2-20 (Reflexions i recerques sobre l'ensenyament de les ciències)
2 documents
2022-09-13
07:20
13 p, 546.5 KB Situacions d'aprenentatge : idees per al desplegament curricular de les ciències / Domènech Casal, Jordi (Institut Marta Estrada. Granollers)
Es descriuen marcs didàctics per a l'ensenyament de les ciències i la seva connexió amb diferents tipus de Situacions d'aprenentatge. Per facilitar el seu desplegament amb el nou currículum, es proposen orientacions per al disseny de les Situacions en base a la demanda, l'escenari i els continguts. [...]
Se describen marcos didácticos para la enseñanza de las ciencias y su conexión con distintos tipos de Situaciones de Aprendizaje. Para facilitar su despliegue con el nuevo currículo, se proponen orientaciones para el diseño de las Situaciones en base a la demanda, el escenario y los contenidos. [...]
Didactic frameworks for Science teaching and their connection with different types of Learning Situations are described. To facilitate its deployment with the new curriculum, guidelines are proposed for the design of situations based on demand, scenario and content. [...]

2022 - 10.5565/rev/ciencies.469
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, 2022, p. 20-32 (Reflexions i recerques sobre l'ensenyament de les ciències)
2 documents
2022-07-16
08:12
7 p, 230.0 KB Modelitzem la transferència, degradació i conservació de l'energia amb gots d'aigua i una safata / López Simó, Víctor (Universitat Autònoma de Barcelona) ; López, Òscar (INS Arraona, Sabadell)
Es presenta una activitat de modelització de l'energia implementada en diferents centres de secundària durant els darrers anys. L'alumnat disposa de gots d'aigua (un dels quals ple) i una safata, i ha de representar les transferències d'energia que consideri tot abocant aigua d'un got a un altre. [...]
We present a modeling-based activity implemented in different secondary schools over the last years. In this activity, students have some glasses of water (one of which is full) and a flat tray, and they must represent the energy transfers they consider by pouring water from one glass to another. [...]
Se presenta una actividad de modelización de la energía implementada en diferentes centros de secundaria durante los últimos años. El alumnado dispone de vasos de agua (uno de los cuales lleno) y una bandeja, que usará como anolgía para representar las transferencias de energía que considere mediante el trasvase de agua de un vaso a otro. [...]

2022 - 10.5565/rev/ciencies.464
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 44 (2022) , p. 21-27 (Experiències didàctiques i treballs pràctics)  
2022-07-16
08:12
10 p, 512.7 KB Anàlisi de textos argumentatius sobre el cicle de l'aigua : ús del coneixement científic en el posicionament d'una controvèrsia sòcio-científica / Pardo-Camacho, Cristina (Institut Sant Quirze del Vallès) ; Gayán Rico, Maria Elena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals)
Per a posicionar-se i argumentar en un dilema de dimensions científiques i socials és necessària l'alfabetització científica, per tal d'assegurar que la decisió és presa de forma lliure i informada. [...]
Arguing and taking a position in a scientific and social dilemma lies in science literacy, to ensure the decision is made in a free and informed manner. In classroom practice, knowledge transferability is complex, thus using real-life plausible contexts which requires an active role from the main public may have many benefits from an educational perspective. [...]
Para posicionarse y argumentar en un dilema de dimensiones científicas y sociales se necesita la alfabetización científica, con el fin de asegurar que la decisión se toma de forma libre e informada. [...]

2022 - 10.5565/rev/ciencies.460
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 44 (2022) , p. 40-49 (Reflexions i recerques sobre l'ensenyament de les ciències)  
2022-07-16
08:12
11 p, 628.4 KB Animacions en stop-motion : una oportunitat per aprofundir en el model cineticomolecular de la matèria / Barbero Camps, Elisabet (INS Santa Coloma de Farners(Santa Coloma de Farners))
El model cineticomolecular és primordial per a la interpretació de diversos fenòmens de la matèria i constitueix una base de l'aprenentatge de la química. Però les partícules no són observables i alguns aspectes del model són complexos d'integrar: per exemple, el moviment de les partícules i els seus canvis amb la temperatura tenen molta importància en el model, però difícilment es descriuen en representacions gràfiques. [...]
Kinetic-molecular theory is the key for interpretation of diverse matter phenomena, and it is the basis of chemical learning. However, particles cannot be seen, and some aspects of the model are difficult to acquire: for instance, particle movement related to temperature is very important in interpretations, but it is hardly represented in student's drawings and explanations. [...]
El modelo cineticomolecular es esencial para la interpretación de fenómenos diversos de la materia y constituye una base del aprendizaje de la química. Pero las partículas no son observables y algunos aspectos del modelo son complejos de integrar: el movimiento de las partículas y sus cambios con la temperatura tienen mucha importancia en el modelo, pero difícilmente se describen en representaciones graficas. [...]

2022 - 10.5565/rev/ciencies.461
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 44 (2022) , p. 10-20 (Experiències didàctiques i treballs pràctics)  
2022-07-16
08:12
7 p, 264.0 KB Un club de lectura crítica y colaborativa como vehículo para la reflexión sobre la educación STEM con profesorado en Asturias / Diego Rodríguez, Iván (Asturias4Steam, Valnalón) ; Álvarez Granada, María Yolanda (Centro de Profesorado y Recursos Avilés -Occidente)
Con el objetivo de potenciar una reflexión conjunta sobre la educación STEM y sus implicaciones en el aula, se establece una Red Formativa formada por profesorado de todos los niveles educativos no universitarios en Asturias para la lectura y discusión de artículos didácticos en el campo de las Ciencias y la Tecnología. [...]
Amb l'objectiu de potenciar una reflexió conjunta sobre l'educació STEM i les seves implicacions a l'aula, s'estableix una Xarxa Formativa formada per professorat de tots els nivells educatius no universitaris a Astúries per a la lectura i la discussió d'articles didàctics en el camp de les Ciències i la Tecnologia. [...]
With the aim of promoting joint reflection on the STE(A)M concept and its implications in the classroom, a STEM Journal Club was established for teachers from all non-university educational levels in Asturias for the reading and discussion of didactic articles in the field of Science and Technology. [...]

2022 - 10.5565/rev/ciencies.455
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 44 (2022) , p. 33-39 (Experiències didàctiques i treballs pràctics)  
2022-07-16
08:12
16 p, 397.1 KB Perspectives, Metodologies i Tecnologies en el desplegament de l'educació STEM / Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Domènech Casal, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Simarro Rodríguez, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; López Simó, Víctor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Grimalt-Álvaro, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals)
L'educació STEM es presenta sovint com una proposta innovadora i excitant que, tant al servei de l'augment de vocacions com orientada a millorar l'alfabetització de la població en aquest àmbit, ha arribat amb força al panorama educatiu també del nostre país. [...]
STEM education is often introduced as an innovative and exciting aproach that, both in the service of increasing vocations and aimed at improving citizens' literacy in this field, has strongly reached the educational landscape of our country. [...]
La educación STEM se presenta a menudo como una propuesta innovadora y excitante que, ya sea al servicio del aumento de vocaciones como orientada a mejorar la alfabetización de la población en este ámbito, ha llegado con fuerza al panorama educativo también de nuestro país. [...]

2022 - 10.5565/rev/ciencies.470
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 44 (2022) , p. 56-71 (Reflexions i recerques sobre l'ensenyament de les ciències)
2 documents
2022-07-16
08:12
5 p, 208.9 KB Pràctica sobre el soroll utilitzant una app d'un sonòmetre / Fenollar Moncho, José (IES Egara (Terrassa))
L'acústica és la branca de la física que estudia el so, però la contaminació acústica és la existencia de sons massa intensos i prolongats (soroll). L'excés de soroll, s'ha convertit en un nou problema amb el qual s'enfronta la nostra societat, ja que incidix en el nivell de qualitat de vida i té efectes nocius sobre la salut. [...]
Acoustics is the branch of physics that studies sound, but noise pollution is the existence of too intense and prolonged sounds (noise). Excessive noise has become a new problem our society faces, as it affects the level of quality of life and has harmful effects on health. [...]
La acústica es la rama de la física que estudia el sonido, pero la contaminación acústica es la existencia de sonidos demasiado intensos y prologados (ruido). El exceso de ruido, se ha convertido en un nuevo problema con el cual se enfrenta nuestra sociedad, ya que incide en el nivel de calidad de vida y tiene efectos nocivos sobre la salud. [...]

2022 - 10.5565/rev/ciencies.444
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 44 (2022) , p. 28-32 (Experiències didàctiques i treballs pràctics)  
2022-07-16
08:12
8 p, 373.1 KB Espai de ciències : projecte d'un espai d'aprenentatge científic a educació infantil / Hinojosa, Julià (Universitat de Barcelona. Departament d'Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica) ; Ferrer, Gemma (Escola Pia Sarrià-Calassanç (Barcelona))
En aquest escrit s'exposa, per tal de compartir-ho amb la comunitat educativa i científica, la concreció del nostre projecte: un espai d'ensenyament-aprenentatge científic per l'educació infantil. [...]
En este escrito se expone, para compartirlo con la comunidad educativa y científica, la concreción de nuestro proyecto: un espacio de enseñanza-aprendizaje científico para la educación infantil. [...]
This paper sets out, in order to share it with the educational and scientific community, the concretion of our project: a space for scientific teaching-learning for early childhood education. In this space, children come into contact with areas that are thought, designed and created in order to evolve their knowledge, arouse their curiosity and maintain their interest in the scientific world. [...]

2022 - 10.5565/rev/ciencies.453
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 44 (2022) , p. 2-10 (Experiències didàctiques i treballs pràctics)  
2022-07-16
08:12
16 p, 971.0 KB STEMtools : una proposta per a planificar el desplegament STEM a l'escola / Albalat Martínez, Ana (Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament) ; Mateo, Eva (Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament) ; Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Domènech Casal, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals)
El desplegament de STEM als centres educatius s'orienta a l'assoliment d'uns objectius STEM (vocacions, inclusió i gènere, ciutadania) que han de ser formulats en clau educativa. Es proposen diverses vies per a desplegar aquesta formulació, anomenades STEMtools, estructurades en tres eixos (Perspectives, Metodologies i Tecnologies). [...]
The development of STEM in schools aims to several STEM goals (vocations, inclusion and gender, citizenship) that canbe formulated in as educational strategies. We propose as STEMtools several strategies, that can be structured in three axes (Perspectives, Methodologies and Technologies). [...]
El despliegue de STEM en los centros educativos se orienta al logro de unos objetivos STEM (vocaciones, inclusión y género, ciudadanía) que deben ser formulados en clave educativa. Se proponen varias vías para desplegar esta formulación, llamadas STEMtools, estructuradas en tres ejes (Perspectivas, Metodologías y Tecnologías). [...]

2022 - 10.5565/rev/ciencies.451
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 44 (2022) , p. 72-87 (El Racó STEAM)