Ciències
The journal Ciències publishes orginal articles in catalan about matters linked to learning and/or spreading of the sciences. It’s addressed to primary and secondary teachers in their teaching function : making the exchange of experiencies and practice activities easier, helping them to keep update in scientific and didactic contents and, informing them of the initiatives of professional community.

 

Usage statistics Most popular
Latest additions:
2020-06-20
07:14
10 p, 460.9 KB EduglobalSTEM i l'ecofeminisme : una mirada crítica i amigable des de l'activisme a les seves activitats / Cando Soler, Noa (Institut Lluís de Requesens)
En aquest aticle es pretén explicitar els mútliples paral·lelismes observats entre el grup de treball EduglobalSTEM i les pràctiques transformadores que es duen a terme des d'espais activistes propers a l'ecofeminisme. [...]
This article tries to highlight the many parallelisms observed between the EduglobalSTEM working group and the transformative practices that are carried out in activist spaces close to ecofeminism. Specifically, three situations related to the Escola d'Estiu EduglobalSTEM 2019 are analyzed in an observer-participant role. [...]

2020 - 10.5565/rev/ciencies.433
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 40 (2020) , p. 46-54  
2020-06-06
04:30
8 p, 332.0 KB Per a què STEM? Per sostenir la vida : Idees compartides per la Yayo Herrero a la primera Escola d'Estiu d'EduglobalSTEM / Guinart Berrueco, Oriol (INS Lauro)
Un dels debats que sovint oblidem és el de la intencionalitat educativa, el de les finalitats de l'educació. Des del nostre punt de vista, l'educació per la justícia global i ambiental i la transformació social han de ser un eix que travessi tots els aspectes del currículum, també el de les matèries STEM. [...]
One of the debates usually forgotten in education is that of the intentionality, that it, the aims of education. From our point of view, the aim of education for global and environmental justice, and for social transformation, must be central to the whole curriculum, including the STEM subjects. [...]

2020 - 10.5565/rev/ciencies.432
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 40 (2020) , p. 19-25  
2020-06-06
04:30
10 p, 693.3 KB La (r)evolució dels electrodomèstics, un cas pràctic de com incloure la justícia global en una seqüència didàctica STEM a secundària / Campeny i Ayala, David (Institut Bisbe Sivilla de Calella) ; Gallart Portas, Àngel (Institut Escola Àngela Bransuela de Mataró)
L'aprenentatge de qualsevol contingut STEM també pot incloure la mirada de la justícia global per tal de promoure el pensament crític entre l'alumnat convidant-lo a ser protagonista d'una acció de transformació social. [...]
Learning about any STEM content can also include the view of global justice in order to promote critical thinking among students by inviting them to be the protagonists of an action of social transformation. [...]

2020 - 10.5565/rev/ciencies.430
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 40 (2020) , p. 9-18  
2020-06-06
04:30
7 p, 743.2 KB La vulnerabilitat docent : reflexions d'un docent i el seu procés d'avaluació després d'un matí amb Neus Sanmartí. / Lorenzo, Felip (Institut Gorgs (Cerdanyola del Vallès))
Quan la majoria de docents comencem a crear alguna proposta didàctica ho fem pensant activitats, o els continguts o les competències que volem treballar o altres coses, però la tònica general és deixar l'avaluació pel final. [...]
When most teachers start to create a learning proposal, we usually focus on activities, contents or competences that we want to work on, but the main problem is that we tend to leave the assessment to the end. [...]

2020 - 10.5565/rev/ciencies.429
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 40 (2020) , p. 34-40  
2020-06-06
04:30
8 p, 483.6 KB El costat fosc de l'STEM i com combatre'l : contribucions de la Digna Couso a l'escola d'estiu d'EduglobalSTEM / Garcia, Núria (Institut Can Mas)
En els darrers anys l'educació en STEM està sent objecte d'un gran impuls des de les institucions públiques i part del sector privat. Es parla molt i s'especula al voltant dels interessos ocults que poden estar al darrera d'aquest impuls, interessos foscos, que tenen com a objectiu la perpetuació de l'statu quo geopolític i social-laboral. [...]
Over the last few years, STEM education has been gaining momentum from both public institutions and the private sector. Much is said and speculated about the hidden interests that may be behind this impulse, dark interests, which aim to perpetuate the geopolitical and social-labour status quo. [...]

2020 - 10.5565/rev/ciencies.428
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 40 (2020) , p. 26-33  
2020-06-06
04:30
5 p, 353.6 KB Experiència personal a l'escola d'estiu EduglobalSTEM : una història de pors, inseguretats, superació i empoderament. Aportacions del David Bueno a l'escola d'estiu EduglobalSTEM / Mateo, Anna (Institut Can Mas de Ripollet)
2020 - 10.5565/rev/ciencies.427
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 40 (2020) , p. 40-44  
2020-06-06
04:30
7 p, 482.8 KB 1a Escola d'Estiu Eduglobalstem : una experiència comunitària d'aprenentatge i apoderament de professorat / Caireta, Marina (Escola de Cultura de Pau)
En aquest article expliquem d'on parteix la 1a Escola d'Estiu EdulgbalSTEM (EEE19), quin és el context que l'ha fet possible i com esdevé una eina interessant d'apoderament de professorat. Plantegem l'interès d'introduir l'educació per la justícia global (EJG) a les aules STEM i resumim reptes i oportunitats que això implica per al professorat STEM. [...]
This article is about the origin of the 1st Summer School Edulgbalstem (EEE19), what has made its creation possible and how it has becomes an interesting tool for teachers' empowerment. Our proposal is the introduction of Global Justice Education in STEM classrooms and outline the challenges and opportunities that this would imply to STEM teachers. [...]

2020 - 10.5565/rev/ciencies.426
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 40 (2020) , p. 1-8  
2020-02-01
05:40
12 p, 785.4 KB L'educació per al nou paradigma energètic i climàtic / Riba i Romeva, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya) ; Pujol Soler, Jordi
Davant de la greu crisi energètica i climàtica d'origen antropològic en què estem entrant, el present article posa de relleu la gran responsabilitat del sistema educatiu en la preparació de les futures generacions per a un nou paradigma, de forma que puguin ser conscients i participar del debat social sobre la transició energètica i disposar d'informació suficient per anar-se formant un criteri propi. [...]
In the face of the severe climate and energy crisis of anthropological origin we are entering, this article highlights the great responsibility of the education system on preparing the future generations for a new paradigm, so that they can be aware and participate in the social debate on the energy transition and so they can have enough information to form their own criteria. [...]

2020 - 10.5565/rev/ciencies.422
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 39 (2020) , p. 29-40 (Ciència oberta al món)  
2020-02-01
05:40
8 p, 232.0 KB Fem el que diem que fem? : Aula de ciències amb perspectiva de gènere / Ramis Pérez, Elena ; Pipitone, Carolina (Universitat Autònoma de Barcelona.Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals)
La desigualtat de gènere a les ciències, tant a les aules com a l'ocupació és un tema que actualment,se'n comença a parlar més i cada cop es veu més la necessitat de fer un canvi. Partint d'una societatandrocèntrica, on la dona ha estat (o està) exclosa, on l'educació està basada en un model masculí i lesviolències de gènere es continuen perpetuant a l'aula, en aquest treball s'analitzen diverses entrevistes adiferents docents per observar la perspectiva que tenen respecte el gènere i com s'ha de treballar a l'aula. [...]
Gender inequality in science, both in classrooms and in the employment field, is a subject that is currently getting in the spotlight, showing that change needs to be done. Starting from an androcentric society, where women have been (or are) excluded, where education is based on a male model and gender violence are still perpetuated in the classrooms, this paper analyzes several interviews with different teachers to observe their take on gender perspective and how it should be treated in the classrooms. [...]

2020 - 10.5565/rev/ciencies.419
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 39 (2020) , p. 22-28 (Reflexions i recerques sobre l'ensenyament de les ciències)  
2020-02-01
05:40
7 p, 529.4 KB Lleis dels gasos i submarinisme : proposta didàctica per a l'estudi de la Llei de Boyle-Mariotte a partir de la investigació i l'aplicació al submarinisme / Sempere Serrano, Núria (IES Lluís Simarro Lacabra (Xàtiva))
Les lleis dels gasos ideals són un contingut bàsic de l'assignatura de Física i Química en l'ESO i que, pel seu caràcter experimental, poden ser un bon punt de partida per desenvolupar una pràctica investigadora dins del marc del model cinètic-molecular. [...]
Ideal gases' laws are essential content within the subjects of Physics and Chemistry in Compulsory Secondary Education. Particularly, since its experimental nature makes them a good starting point to develop a research activity in the framework of the kinetic molecular model. [...]

2020 - 10.5565/rev/ciencies.417
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 39 (2020) , p. 15-21 (Experiències didàctiques i treballs pràctics)