Catalan journal of linguistics
El principal propòsit del Catalan Journal of Linguistics (CatJL) és la publicació d'articles de recerca de qualitat que desenvolupin teories sobre l'estructura de llenguatges particulars des de la perspectiva d'una teoria general del llenguatge humà. La publicació de la revista, que és la continuació dels Catalan Working Papers in Linguistics (CatWPL), és possible gràcies a la cooperació entre el Grup de Gramàtica Teòrica de la UAB i l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

 

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2020-12-22
06:05
7 p, 279.0 KB Context and Linguistic Change / Martines, Josep (Universitat d'Alacant) ; Rodríguez Rosique, Susana (Universitat d'Alacant) ; Antolí Martínez, Jordi M. (Universitat d'Alacant)
2020 - 10.5565/rev/catjl.338
Catalan journal of linguistics, Special Issue (2020) , p. 5-11 (Presentation)  
2020-12-22
06:05
22 p, 367.3 KB Evidentiality and Socioepistemic Status of Participants : a Case Study of Spanish por lo visto 'seemingly' and al parecer 'apparently' / Cornillie, Bert (KU Leuven) ; Gras, Pedro (Universiteit Antwerpen)
This paper presents an interactional approach to the evidential discourse markers por lo visto 'seemingly' and al parecer 'apparently'. It is shown that these markers show a clear preference for interactional actions which involve exchange of information (tell, ask and reply). [...]
Aquest article presenta un enfocament interaccional dels marcadors discursius evidencials por lo visto i al parecer. Es demostra que aquests marcadors presenten una clara preferència per accions interactives que impliquen intercanvi d'informació (dir, preguntar i respondre). [...]

2020 - 10.5565/rev/catjl.321
Catalan journal of linguistics, Special Issue (2020) , p. 183-204 (Articles)  
2020-12-22
06:05
22 p, 582.0 KB Origin and Evolution of a Pragmatic Marker in Catalan : the Case of "Tanmateix" / Martínez Martínez, Caterina (Universitat d'Alacant)
This study offers an analysis of the origin and linguistic evolution of a question-tag in Catalan. We look at the evolution of tanmateix according to Cognitive Linguistics and, more in particular, Grammaticalization Theory and Discourse Analysis and Pragmatics. [...]
L'estudi que presentem pretén ser una proposta d'anàlisi del procés de gènesi i de canvi lingüístic d'una question-tag en llengua catalana. Examinem l'evolució de tanmateix segons les propostes de Lingüística Cognitiva i, concretament, la Teoria de la Gramaticalització, i les combinem amb els plantejaments de l'Anàlisi del Discurs i de la Pragmàtica. [...]

2020 - 10.5565/rev/catjl.320
Catalan journal of linguistics, Special Issue (2020) , p. 161-182 (Articles)  
2020-12-22
06:05
31 p, 501.1 KB Subjectivization and Intersubjectivization in the Evolution of the Verb "Témer" in Catalan (13th-19th c.) / Antolí Martínez, Jordi M. (Universitat d'Alacant)
In current-day Catalan, the verb témer ('to fear') has an intersubjective value, together with a lexical and epistemic/evidential value. It is used as a strategy of negative politeness in contexts where an apology is made or information that the speaker anticipates will displease or contradict the hearer/reader. [...]
En català actual, el verb témer presenta, juntament amb un valor lèxic i epistèmic/evidencial, un valor intersubjectiu. S'usa com a estratègia de cortesia negativa en contextos en què s'expressa disculpa o es transmet una informació que el parlant preveu que desagradarà o contradirà l'oient. [...]

2020 - 10.5565/rev/catjl.317
Catalan journal of linguistics, Special Issue (2020) , p. 129-159 (Articles)  
2020-12-22
06:05
14 p, 649.2 KB The Place of Semantics and Pragmatics in a Linguistic Approach to Texts / Coutinho, Antónia (Universidade NOVA de Lisboa)
This paper follows the approach assumed by a text linguistics inherited from Coseriu (2007) and framed, from the theoretical and epistemological points of view, within the scope of the Socio- Discursive Interactionism (Bronckart 1997). [...]
Aquest article segueix l'enfocament assumit per la lingüística del text heretada de Coseriu (2007) i emmarcada, des dels punts de vista teòric i epistemològic, dins de l'àmbit de l'interaccionisme sociodiscursiu (Bronckart 1997). [...]

2020 - 10.5565/rev/catjl.311
Catalan journal of linguistics, Special Issue (2020) , p. 115-128 (Articles)  
2020-12-22
06:05
22 p, 414.7 KB Intersubjective Impersonals in Context : a Multivariate Analysis of Spanish "Uno" and "Se" in Spoken Language / De Cock, Barbara (Université catholique de Louvain)
This paper offers a multivariate analysis of the alternation between 2 Spanish constructions traditionally considered as impersonal, namely uno and se, in 3 different spoken language genres. The proposed analysis will show that, while the traditionally described syntactic factors related to this alternation and to the analysis of each of these forms account for part of the alternation, it is the much less studied pragmatic-discursive factors that offer a better explanation. [...]
Aquest article ofereix una anàlisi multivariant de l'alternança entre dues construccions espanyoles tradicionalment considerades com a impersonals, concretament, uno i se, en 3 gèneres diferents de llengua oral. [...]

2020 - 10.5565/rev/catjl.310
Catalan journal of linguistics, Special Issue (2020) , p. 93-114 (Articles)  
2020-12-22
06:05
31 p, 439.9 KB Anaphora and Subjectification in Lexicalized Feminine Clitic Constructions / Cifuentes Honrubia, José Luis (Universidad de Alicante. Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura)
In this paper I will examine anaphoric relationships in lexicalized feminine clitic constructions (dormirla [to sleep it off], pirárselas [to beat it], etc. ). Lexicalized feminine clitic constructions have no syntactic reference for the clitic, but there is an implicit contextual semantic reference to an implicated and recognized concept. [...]
En aquest treball analitzarem les relacions anafòriques en les construccions amb clític femení lexicalitzat (dormirla, pirárselas, etc. ). Les construccions amb clític femení lexicalitzat no tenen referència sintàctica pel clític, però hi ha implicada una referència semàntica contextual a un concepte implicat i reconegut. [...]

2020 - 10.5565/rev/catjl.309
Catalan journal of linguistics, Special Issue (2020) , p. 61-91 (Articles)  
2020-12-22
06:05
29 p, 481.0 KB Formal Variation and Language Change in Catalan Quantifiers : the Role of Pragmatics / Ramos, Joan-Rafael (Universitat de València. Departament de Filologia Catalana)
This article studies the formal variation of the masculine singular forms of the quantifiers u/un 'one', algú/algun 'someone, some', ningú/ningun 'no-one, anyone, not one, any, none' and cada u/cada un 'everyone, each one' in contemporary Catalan. [...]
Aquest article estudia la variació formal de les formes de masculí singular dels quantificadors u/un 'one', algú/algun 'someone, some', ningú/ningun 'no one, anyone, not one, any, none' i cada u/cada un 'everyone, each one' en català actual. [...]

2020 - 10.5565/rev/catjl.308
Catalan journal of linguistics, Special Issue (2020) , p. 31-59 (Articles)  
2020-12-22
06:05
17 p, 282.0 KB Is "Back to my Point" a Pragmatic Marker? : an Inquiry into the Historical Development of some Metatextual Discourse Management Markers in English / Traugott, Elizabeth Closs (Stanford University. Department of Linguistics)
Discourse management markers (DMMs) that "signal a meta-comment on the structure of the discourse" (Fraser 2009) are widely attested in historical data. Most discourse management markers (e. g. and, anyway, by the way, but, now, then) meet well-known criteria for pragmatic markers such as multifunctionality, opacity, optionality, (inter)subjectivity, relatively high frequency, and shortness. [...]
Els marcadors de gestió del discurs (DMM) que "assenyalen un metacomentari sobre l'estructura del discurs" (Fraser 2009) estan àmpliament provats per les dades històriques. La majoria de marcadors de gestió del discurs (per exemple, and, anyway, by the way, but, now, then) compleixen criteris ben coneguts per als marcadors pragmàtics com la multifuncionalitat, l'opacitat, l'opcionalitat, la (inter)subjectivitat, la freqüència relativament alta i la brevetat. [...]

2020 - 10.5565/rev/catjl.307
Catalan journal of linguistics, Special Issue (2020) , p. 13-29 (Articles)  
2020-12-19
05:06
20 p, 421.9 KB Gender and number in the nominal domain : an introduction / Arsenijević, Boban (Karl-Franzens-Universität Graz) ; Borik, Olga (Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED))
In this introduction, we provide a general overview of the properties of gender and number, two nominal grammatical categories that this special issue is devoted to. Grammatical gender and number have been studied from a variety of theoretical viewpoints and still there is no commonly established and well-defined view on the nature of the two categories. [...]
En aquesta introducció, fem un repàs general de les propietats del gènere i del nombre, les dues categories nominals de què s'ocupa aquest volum monogràfic. L'estudi del gènere i del nombre gramaticals s'ha abordat des de diverses perspectives teòriques i encara no hi ha una visió generalment acceptada i ben definida de la naturalesa d'aquestes dues categories. [...]

2020 - 10.5565/rev/catjl.328
Catalan journal of linguistics, Vol. 19 (2020) , p. 5-24 (Presentation)