Catalan journal of linguistics
El principal propòsit del Catalan Journal of Linguistics (CatJL) és la publicació d'articles de recerca de qualitat que desenvolupin teories sobre l'estructura de llenguatges particulars des de la perspectiva d'una teoria general del llenguatge humà. La publicació de la revista, que és la continuació dels Catalan Working Papers in Linguistics (CatWPL), és possible gràcies a la cooperació entre el Grup de Gramàtica Teòrica de la UAB i l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

 

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2021-12-23
04:38
28 p, 603.9 KB No Stress System Requires Recursive Feet / Golston, Chris (California State University Fresno)
A recursive foot is one in which a foot is embedded inside another foot of the same type: e. g. , iambic (iaσ(iaσσ́)) or trochaic (tr(trσ́σ)σ). Recent work has used such feet to model stress systems with full or partial ternary rhythm, in which stress falls on every third syllable or mora. [...]
Un peu mètric recursiu és aquell que està incrustat dins d'un altre peu del mateix tipus: p. ex. , un peu recursiu iàmbic (iaσ(iaσσ́)) o un peu recursiu trocaic (tr(trσ́σ)σ). Alguns treballs recents han fet servir aquest tipus de peu per modelar sistemes accentuals amb ritme ternari total o parcial, en què l'accent recau sobre cada tercera síl·laba o mora. [...]

2021 - 10.5565/rev/catjl.333
Catalan journal of linguistics, Vol. 20 (2021) , p. 9-35 (Articles)  
2021-12-23
04:38
2 p, 146.7 KB Catalan Journal of Linguistics : The First Twenty Years / Villalba, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Editorial note.
Nota editorial.

2021 - 10.5565/rev/catjl.366
Catalan journal of linguistics, Vol. 20 (2021) , p. 3-4 (Presentation)  
2021-12-23
04:38
20 p, 738.8 KB A Gradient Harmonic Grammar Account of Nasals in Extended Phonological Words / Revithiadou, Anthi (Aristotle University of Thessaloniki) ; Markopoulos, Giorgos (University of the Aegean)
The article aims at contributing to the long-standing research on the prosodic organization of linguistic elements and the criteria used for identifying prosodic structures. Our focus is on final coronal nasals in function words in Greek and the variability in their patterns of realization before lexical words. [...]
Aquest article pretén contribuir a la investigació sobre l'organització prosòdica dels elements lingüístics i els criteris que es fan servir per identificar les estructures prosòdiques. Ens centrem en l'estudi de les nasals coronals finals en paraules funcionals en grec i la seva variabilitat en els patrons de realització davant de paraules lèxiques. [...]

2021 - 10.5565/rev/catjl.330
Catalan journal of linguistics, Vol. 20 (2021) , p. 57-75 (Articles)  
2021-12-23
04:38
38 p, 943.0 KB Computational Perspectives on Phonological Constituency and Recursion / Yu, Kristine M. (University of Massachusetts Amherst. Department of Linguistics.)
Whether or not phonology has recursion is often conflated with whether or not phonology has strings or trees as data structures. Taking a computational perspective from formal language theory and focusing on how phonological strings and trees are built, we disentangle these issues. [...]
Que la fonologia mostri o no recursivitat sovint va lligat al fet que tingui o no cadenes o arbres en l'estructura de les seves dades. A partir de la perspectiva computacional de la teoria formal del llenguatge i tenint en compte com es construeixen les cadenes i els arbres fonològics, mirem de destriar aquestes qüestions. [...]

2021 - 10.5565/rev/catjl.354
Catalan journal of linguistics, Vol. 20 (2021) , p. 77-114 (Articles)  
2021-12-23
04:38
20 p, 503.3 KB In Favour of Layered Feet : A Response to Golston / Martínez-Paricio, Violeta (Universitat de València. Departamento de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación.) ; Kager, René (Utrecht University)
In this response we argue that the factorial typology predicted in Martínez-Paricio & Kager (2015), which representationally relies on the existence of internally layered ternary feet, is complete and accurate. [...]
En aquest article-resposta argumentem que la tipologia factorial predita a Martínez-Paricio i Kager (2015), basada representacionalment en l'existència de peus ternaris amb estructura interna binaria, és completa i precisa. [...]

2021 - 10.5565/rev/catjl.352
Catalan journal of linguistics, Vol. 20 (2021) , p. 37-55 (Articles)  
2021-12-23
04:38
4 p, 191.6 KB Preface : Recursivity in Phonology / Torres-Tamarit, Francesc (Université Paris 8) ; Cabré Monné, Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Lingüística Teòrica.)
2021 - 10.5565/rev/catjl.365
Catalan journal of linguistics, Vol. 20 (2021) , p. 5-7 (Presentation)  
2020-12-22
06:05
7 p, 279.0 KB Context and Linguistic Change / Martines, Josep (Universitat d'Alacant) ; Rodríguez Rosique, Susana (Universitat d'Alacant) ; Antolí Martínez, Jordi M. (Universitat d'Alacant)
2020 - 10.5565/rev/catjl.338
Catalan journal of linguistics, Special Issue (2020) , p. 5-11 (Presentation)  
2020-12-22
06:05
22 p, 367.3 KB Evidentiality and Socioepistemic Status of Participants : a Case Study of Spanish por lo visto 'seemingly' and al parecer 'apparently' / Cornillie, Bert (KU Leuven) ; Gras, Pedro (Universiteit Antwerpen)
This paper presents an interactional approach to the evidential discourse markers por lo visto 'seemingly' and al parecer 'apparently'. It is shown that these markers show a clear preference for interactional actions which involve exchange of information (tell, ask and reply). [...]
Aquest article presenta un enfocament interaccional dels marcadors discursius evidencials por lo visto i al parecer. Es demostra que aquests marcadors presenten una clara preferència per accions interactives que impliquen intercanvi d'informació (dir, preguntar i respondre). [...]

2020 - 10.5565/rev/catjl.321
Catalan journal of linguistics, Special Issue (2020) , p. 183-204 (Articles)  
2020-12-22
06:05
22 p, 582.0 KB Origin and Evolution of a Pragmatic Marker in Catalan : the Case of "Tanmateix" / Martínez Martínez, Caterina (Universitat d'Alacant)
This study offers an analysis of the origin and linguistic evolution of a question-tag in Catalan. We look at the evolution of tanmateix according to Cognitive Linguistics and, more in particular, Grammaticalization Theory and Discourse Analysis and Pragmatics. [...]
L'estudi que presentem pretén ser una proposta d'anàlisi del procés de gènesi i de canvi lingüístic d'una question-tag en llengua catalana. Examinem l'evolució de tanmateix segons les propostes de Lingüística Cognitiva i, concretament, la Teoria de la Gramaticalització, i les combinem amb els plantejaments de l'Anàlisi del Discurs i de la Pragmàtica. [...]

2020 - 10.5565/rev/catjl.320
Catalan journal of linguistics, Special Issue (2020) , p. 161-182 (Articles)  
2020-12-22
06:05
31 p, 501.1 KB Subjectivization and Intersubjectivization in the Evolution of the Verb "Témer" in Catalan (13th-19th c.) / Antolí Martínez, Jordi M. (Universitat d'Alacant)
In current-day Catalan, the verb témer ('to fear') has an intersubjective value, together with a lexical and epistemic/evidential value. It is used as a strategy of negative politeness in contexts where an apology is made or information that the speaker anticipates will displease or contradict the hearer/reader. [...]
En català actual, el verb témer presenta, juntament amb un valor lèxic i epistèmic/evidencial, un valor intersubjectiu. S'usa com a estratègia de cortesia negativa en contextos en què s'expressa disculpa o es transmet una informació que el parlant preveu que desagradarà o contradirà l'oient. [...]

2020 - 10.5565/rev/catjl.317
Catalan journal of linguistics, Special Issue (2020) , p. 129-159 (Articles)