Catalan journal of linguistics
El principal propòsit del Catalan Journal of Linguistics (CatJL) és la publicació d'articles de recerca de qualitat que desenvolupin teories sobre l'estructura de llenguatges particulars des de la perspectiva d'una teoria general del llenguatge humà. La publicació de la revista, que és la continuació dels Catalan Working Papers in Linguistics (CatWPL), és possible gràcies a la cooperació entre el Grup de Gramàtica Teòrica de la UAB i l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

 

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2023-07-01
05:59
3 p, 243.5 KB Preface : Language Contact in Theoretical Syntax / Ortega-Santos, Ivan (University of Memphis) ; Gutiérrez Rodríguez, Edita (Universidad Complutense de Madrid)
Preface of the Catalan Journal of Linguistics 22: Language Contact in Theoretical Syntax.
Prefaci del Catalan Journal of Linguistics 22: Language Contact in Theoretical Syntax.

2023 - 10.5565/rev/catjl.407
Catalan journal of linguistics, Vol. 22 (2023) , p. 5-7 (Presentation)  
2023-07-01
05:59
19 p, 486.4 KB Simplification or complexification : auxiliary selection and anti-agreement effect in Brazilian Venetan / D'Alessandro, Roberta (Utrecht University) ; Frasson, Alberto (University of Wrocław)
In this paper we discuss a change in the auxiliary selectional pattern of Brazilian Venetan, a heritage Italo-Romance variety spoken in southern Brazil. Venetan varieties display a default form of the past participle in constructions with postverbal subjects and a fully agreeing form in constructions with preverbal subjects: this is true both for the homeland varieties of the language, spoken in northern Italy, as well as for the heritage variety under analysis in this paper, spoken in southern Brazil. [...]
En aquest article analitzem un canvi en el patró de selecció de l'auxiliar del vènet brasiler, una varietat d'herència italo-romànica parlada al sud del Brasil. Les varietats vènetes mostren una forma predeterminada del participi passat en construccions amb subjectes postverbals i una forma totalment concordada en construccions amb subjectes preverbals: això és cert tant per a les varietats de la llengua nativa, parlades al nord d'Itàlia, com per a la varietat d'herència parlada al sud del Brasil que s'analitza en aquest article. [...]

2023 - 10.5565/rev/catjl.381
Catalan journal of linguistics, Vol. 22 (2023) , p. 9-27 (Articles)  
2023-07-01
05:59
42 p, 1.1 MB English/Spanish relatives and their relative information structure : a view from language contact in Puerto Rico / Jiménez-Fernández, Ángel L. (Universidad de Sevilla)
The goal of this paper is to analyse the impact of Main Clause Phenomena (MCP) such as Negative Preposing (NPr) in four types of relative clauses, namely definite restrictive, indefinite restrictive, non-restrictive and kind-defining relative clauses, establishing a contrast between English and Spanish and discussing the interconnection of the two languages in a language contact situation such as the one observed in Puerto Rico. [...]
L'objectiu d'aquest article és analitzar l'impacte dels fenòmens de clàusula principal (MCP) com ara l'anteposició negativa (AN) en quatre tipus d'oracions relatives, això és, les oracions de relatiu definides, les restrictives indefinides, les no restrictives i les definidores de tipus, establint un contrast entre l'anglès i l'espanyol i discutint la interconnexió de totes dues llengües en una situació de contacte lingüístic com l'observada a Puerto Rico. [...]

2023 - 10.5565/rev/catjl.339
Catalan journal of linguistics, Vol. 22 (2023) , p. 29-70 (Articles)  
2023-07-01
05:59
29 p, 820.2 KB Clitic climbing and presuppositional negative markers in Occitano-Romance verbal complexes : exploring the crossroads of micro-syntactic phenomena / Llop Naya, Ares (University of Cambridge) ; Paradís Pérez, Anna (University of Oxford)
In this paper we propose that verbal clusters with restructuring verbs contain a defective embedded clausal boundary. Additionally, this paper constitutes a methodological and empirical contribution to syntactic microvariation in Occitano-Romance varieties: we describe the synchronic variation in the expression of presuppositional postverbal negation and the position of clitics in infinitival complex structures. [...]
En aquest treball proposem que els verbs de reestructuració seleccionen una subordinada encapçalada per un límit clausal defectiu. A més, aquest treball constitueix una contribució metodològica i empírica a la microvariació sintàctica en les varietats occitanoromàniques: descrivim la variació sincrònica en l'expressió de la negació pressuposicional postverbal i la posició dels clítics en les estructures complexes amb infinitius. [...]

2023 - 10.5565/rev/catjl.361
Catalan journal of linguistics, Vol. 22 (2023) , p. 97-125 (Articles)  
2023-07-01
05:59
25 p, 2.5 MB Parameters and language contact : morphosyntactic variation in Dutch dialects / van Craenenbroeck, Jeroen (KU Leuven) ; van Koppen, Marjo (Utrecht University)
The central issue addressed in this paper is the formal linguistic notion of parameter as a predictor for the (non-)occurrence of multiple linguistic phenomena. We start from a parametric analysis of a microvariational data set and we introduce a way of gauging the success of that analysis. [...]
El tema central d'aquest article és la noció lingüística formal de paràmetre com a predictor de la (no) aparició de múltiples fenòmens lingüístics. Partim d'una anàlisi paramètrica d'un conjunt de dades microvariacionals i introduïm una manera de mesurar l'èxit d'aquesta anàlisi. [...]

2023 - 10.5565/rev/catjl.363
Catalan journal of linguistics, Vol. 22 (2023) , p. 71-95 (Articles)  
2023-07-01
05:59
22 p, 1.5 MB The 'Big DP' hypothesis : new evidence from gender agreement in a Shipibo-Spanish language contact situation / Sánchez, Liliana (University of Illinois Chicago) ; Camacho, José (University of Illinois at Chicago) ; Mayer, Elisabeth (Australian National University) ; Rodríguez Alzza, Carolina (The University of Texas at Austin)
Previous evidence suggests clitics and determiners do not enter the same type of gender agreement relations in contact varieties of Spanish, despite proposals that treat clitics as determiners (big DP - Determiner Phrase - hypothesis) (Uriagereka 1995; Cecchetto 1999, 2000; Belletti 2005). [...]
Els treballs anteriors suggereixen que els clítics i els determinants no entren en el mateix tipus de relacions de concordança de gènere en varietats de contacte de l'espanyol, tot i les propostes que tracten els clítics com a determinants (hipòtesi del SD gros) (Uriagereka 1995; Cecchetto 1999, 2000; Belletti 2005). [...]

2023 - 10.5565/rev/catjl.357
Catalan journal of linguistics, Vol. 22 (2023) , p. 127-148 (Articles)  
2022-12-20
07:03
4 p, 241.4 KB Preface : Catalan Morphosyntax at the Interfaces - Synchronic and Diachronic Perspectives / Herbeck, Peter (Bergische Universität Wuppertal) ; Izzo, Paolo (Universität Wien) ; Kocher, Anna (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt)
2022 - 10.5565/rev/catjl.399
Catalan journal of linguistics, Vol. 21 (2022) , p. 5-8 (Presentation)  
2022-12-20
07:03
22 p, 435.6 KB The Morphological and Syntactic Status of the Analytic and Synthetic Future in Medieval Catalan / Alsina, Alex (Universitat Pompeu Fabra)
The goal of this paper is to investigate the morphological and syntactic properties of the synthetic and analytic future in medieval Catalan. The main claim is that the two future forms are independent structures. [...]
L'objectiu d'aquest treball és d'investigar les propietats morfològiques i sintàctiques dels futurs sintètic i analític en català medieval. La proposta principal és que les dues formes de futur són estructures independents. [...]

2022 - 10.5565/rev/catjl.364
Catalan journal of linguistics, Vol. 21 (2022) , p. 187-208 (Articles)  
2022-12-20
07:03
18 p, 334.0 KB An Unexpected Pronominalization of Some Temporal Measure Phrases / Rigau, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona)
Catalan partitive case, as well as the clitic en that represents it, is usually described as the case of the indefinite (or bare) direct object of transitive verbs and the indefinite (or bare) postverbal subject of unaccusative predicates. [...]
El cas partitiu en català, així com el clític en que el representa, sol ser descrit com el cas del complement directe indefinit (o escarit) dels verbs transitius i del subjecte indefinit (o escarit) postverbal dels predicats inacusatius. [...]

2022 - 10.5565/rev/catjl.377
Catalan journal of linguistics, Vol. 21 (2022) , p. 9-26 (Articles)  
2022-12-20
07:03
28 p, 566.6 KB A Surprise in the Past : The Historical Origins of the Catalan go-past / Cruschina, Silvio (University of Helsinki) ; Kocher, Anna (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt)
Crosslinguistically, the development of the verb go into a future tense is a common path of grammaticalization. In contrast, the past meaning of the go-periphrasis in Catalan is unexpected. Detges (2004) claims that the process of grammaticalization of the Catalan periphrastic perfect went from inchoative to foregrounding to past. [...]
El desenvolupament del verb de moviment go en un temps verbal de futur es un procés de gramaticalització comú des d'un punt de vista comparatiu. En canvi, es inesperat que en català la perifrasis amb el verb go+infinitiu adquireixi un sentit de temps passat. [...]

2022 - 10.5565/rev/catjl.379
Catalan journal of linguistics, Vol. 21 (2022) , p. 159-186 (Articles)