CLIL. Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education

CLIL Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education és una revista en línia revisada per experts, orientada a professionals de l’educació, que té per objectiu delimitar un territori comú a professionals de la docència i la investigació amb la finalitat de fomentar un debat a tres bandes que integri teoria, recerca empírica i pràctiques innovadores. CJ desitja que tal debat condueixi a una millor comprensió de l’educació plurilingüe i pluricultural i, amb això, al perfeccionament de la pràctica educativa.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2022-07-30
06:49
16 p, 842.3 KB The role of English for specific purposes (ESP) in supporting the linguistic dimension in English-medium instruction (EMI) / Costa, Francesca (Università Cattolica del Sacro Cuore) ; Mastellotto, Lynn (Free University of Bolzano)
Partly because of the Bologna Declaration, the so-called English-Medium Instruction (EMI) courses in universities have undergone a strong surge in the last 15 years. This initial phase of growth in EMI has had an impact on LSP (Language for Specific Purposes) courses, which have in some cases suffered a consequent decline. [...]
Degut en part a la Declaració de Bolonya, els anomenats cursos de Docència universitària en anglès (DUA) a les universitats han experimentat un fort auge els darrers 15 anys. Aquesta fase inicial de creixement en DUA ha tingut un impacte en els cursos de Llengua /Anglès amb Finalitats Especifiques (LFE /AFE), que en alguns casos han patit una disminució. [...]
En parte debido a la Declaración de Bolonia, los llamados cursos English-Medium Instruction (EMI) en las universidades han experimentado un fuerte auge en los últimos 15 años. Esta fase inicial de crecimiento de EMI ha tenido un impacto en los cursos de LSP (Language for Specific Purposes), que en algunos casos han sufrido una disminución consecuente. [...]

2022 - 10.5565/rev/clil.91
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 5 Núm. 2 (2022) , p. 37-52 (Innovació i transmissió de coneixement)  
2022-07-30
06:49
5 p, 454.3 KB The A-B-C of content teaching in an EMI classroom : Reflecting on language and the co-construction of doing teaching / Clua, Monica (Universitat Internacional de Catalunya) ; Jiménez, Javier (Universitat Internacional de Catalunya. Departament de Ciències Bàsiques)
2022 - 10.5565/rev/clil.95
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 5 Núm. 2 (2022) , p. 65-69 (L'A-B-C de l'aprenentatge de continguts en contextos AICLE)  
2022-07-30
06:49
2 p, 261.3 KB Editorial CJ 5(2) / Clua, Monica (Universitat Internacional de Catalunya)
2022 - 10.5565/rev/clil.96
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 5 Núm. 2 (2022) , p. 5-6 (Editorial)  
2022-07-30
06:49
14 p, 590.0 KB The Role of the L1 in EMI classroom practices : Exploring identity shifts through language choice / Moncada-Comas, Balbina (Universitat de Lleida)
English-medium instruction (EMI) affects lecturers' classroom practices as they face a new teaching scenario where language(s) can be used to construct lecturers' identities. Therefore, lecturers can take up different identities because their language-choice acts depend on their communicative and identification purposes. [...]
La Docència universitària en anglès (DUA) afecta les pràctiques dels professors a l'aula perquè afronten noves situacions on la(es) llengua(es) contribueix(en) a la construcció de la seva identitat. [...]
La instrucción a través del inglés (EMI) afecta las prácticas de los profesores, porque afrontan un nuevo escenario en el que se pueden utilizar diferentes lenguas para construir sus identidades profesionales. [...]

2022 - 10.5565/rev/clil.84
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 5 Núm. 2 (2022) , p. 23-36 (Innovació i transmissió de coneixement)  
2022-07-30
06:49
15 p, 993.7 KB CLIL for medical universities : How to teach effectively in the glocal classroom / Valcke, Jennifer (Karolinska Institutet (Estocolm, Suècia)) ; Giezynska, Justyna (Luminar Foundation) ; Nagy, Andras (University of Pecs) ; Eltayb, Amani (Karolinska Institutet (Estocolm, Suècia))
This article offers insights into the knowledge, skills and attitudes medical educators need to teach effectively to culturally diverse cohorts of medical students. "CLIL in Medical Education: Reaching for Tools to Teach Effectively in English in a Multicultural and Multilingual Learning Space" (CLILMED), an Erasmus+ Strategic Partnership, designed a profile to assist medical educators in the process of intentional goal-setting and self-reflection around their pedagogy, language and culture. [...]
Aquest article ofereix una reflexió sobre els coneixements, habilitats i actituds que els educadors mèdics necessiten per a ensenyar eficaçment a cohorts culturalment diverses d'estudiants de medicina. [...]
Este artículo ofrece una reflexión sobre los conocimientos, habilidades y actitudes que los educadores médicos necesitan para enseñar eficazmente a cohortes culturalmente diversas de estudiantes de medicina. [...]

2022 - 10.5565/rev/clil.80
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 5 Núm. 2 (2022) , p. 7-21 (Innovació i transmissió de coneixement)  
2022-07-30
06:49
11 p, 876.8 KB Becoming "Language-Aware" in ICLHE : Creating a space of trust for collaborative partnerships between teachers, teacher trainers and language specialists / Kletzenbauer, Petra (University of Applied Sciences FH JOANNEUM) ; Fürstenberg, Ulla (Universität Graz) ; Reitbauer, Margit (Universität Graz)
In this paper, we present a cross-disciplinary collaboration model inspired by collaborative action research (CAR) developed at a computer science department at a University of Applied Sciences in Austria. [...]
En aquest article presentem un model de col·laboració interdisciplinària inspirat en la investigació-acció col·laborativa (IAC) desenvolupat en un departament d'informàtica d'una universitat de ciències aplicades d'Àustria. [...]
En este artículo presentamos un modelo de colaboración interdisciplinar inspirado en la Investigación-acción colaborativa (IAC) desarrollado en un departamento de informática de una Universidad de Ciencias aplicadas de Austria. [...]

2022 - 10.5565/rev/clil.81
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 5 Núm. 2 (2022) , p. 53-63 (Innovació i transmissió de coneixement)  
2022-02-11
05:36
12 p, 519.3 KB Socioeconomic Status, English Exposure and CLIL Motivation in High and Low Exposure CLIL Groups / Tompkins, Forrest Leah (Universidad Autónoma de Madrid)
Content and Language Integrated Learning (CLIL) programs are often praised for bringing equity to foreign language learning (e. g. , Lorenzo et al. , 2020). However, streaming processes, such as those of the Community of Madrid Bilingual Program, may reinforce social inequalities among students (e. [...]
Alguns estudis han posat en valor els programes d'Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengües Estrangeres (AICLE) per aportar equitat a l'aprenentatge de llengües estrangeres (p. ex. ; Lorenzo et al. [...]
Algunos estudios han puesto en valor los programas de Aprendizaje Integrado de Contenido y Lenguas Extranjeras (AICLE) por aportar equidad al aprendizaje de lenguas extranjeras (p. ej. , Lorenzo et al. [...]

2022 - 10.5565/rev/clil.67
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 5 Núm. 1 (2022) , p. 41-52 (Investigació i qüestions teòriques)  
2022-02-11
05:36
16 p, 1.9 MB "Comencem o no?" : Una anàlisi de les estratègies discursives docents per a la creació d'un bon clima relacional a l'aula / Pastor Borràs, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona)
Aquest article s'encamina cap a la voluntat de millora de la pràctica docent. L'objecte d'estudi és l'anàlisi del discurs oral d'una professora practicant, alumna del Màster oficial de Formació de Professorat d'Educació Secundària de la Universitat Autònoma de Barcelona de l'especialitat de Llengua i Literatura Catalanes. [...]
The main objective of this paper is to analyse the oral discourse of an intern teacher, a student who is in the process of earning a Master's Degree in Teaching in Secondary Schools at the Universitat Autònoma de Barcelona, in the specialisation track in the teaching of Catalan Language and Literature. [...]
Este artículo se encamina hacia la voluntad de mejora de la práctica docente. El objeto de estudio es el análisis del discurso oral de una profesora practicante, alumna del Máster oficial de Formación de Profesorado de Educación Secundaria de la Universidad Autónoma de Barcelona de la especialidad de Lengua y Literatura Catalanas. [...]

2022 - 10.5565/rev/clil.57
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 5 Núm. 1 (2022) , p. 53-68 (Investigació i qüestions teòriques)  
2022-02-11
05:36
18 p, 585.9 KB English Medium Instruction (EMI) in a Spanish University : Does Integration Ever Happen? / Andjelkov, Sonja (Universitat Autònoma de Barcelona)
This article reports on the case of a non-native English-speaking university instructor who teaches her academic subject in the English Medium of Instruction (EMI) track of the Primary Teacher-Education Bachelor's Degree programme offered by a publicly- funded Catalan university. [...]
Aquest article aborda el cas d'una professora que imparteix la seva assignatura a l'itinerari de Docència Universitària en anglès (DUI) del Grau d'Educació Primària (GEP) en una universitat pública catalana. [...]
Este artículo aborda el caso de una profesora que imparte su asignatura en el itinerario de Docencia Universitaria en inglés (DUI) del Grado de Educación Primaria (GEP) en una universidad pública catalana. [...]

2022 - 10.5565/rev/clil.75
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 5 Núm. 1 (2022) , p. 23-40 (Investigació i qüestions teòriques)  
2022-02-11
05:36
4 p, 314.4 KB "The psychological experience of integrating content and language" : A review / Lovtskaya, Anastasia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Obra ressenyada: K. R. TALBOT, M. T. GRUBER y R. NISHIDA (editors), The psychological experience of integrating content and language. Multilingual Matters. 2021.
2022 - 10.5565/rev/clil.86
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 5 Núm. 1 (2022) , p. 81-84 (Other)