CLIL. Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education

CLIL Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education és una revista en línia revisada per experts, orientada a professionals de l’educació, que té per objectiu delimitar un territori comú a professionals de la docència i la investigació amb la finalitat de fomentar un debat a tres bandes que integri teoria, recerca empírica i pràctiques innovadores. CJ desitja que tal debat condueixi a una millor comprensió de l’educació plurilingüe i pluricultural i, amb això, al perfeccionament de la pràctica educativa.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2021-01-30
04:38
2 p, 249.1 KB Editorial / Evnitskaya, Natalia (Universitat Internacional de Catalunya)
2021 - 10.5565/rev/clil.62
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 4 Núm. 1 (2021) , p. 5-6 (Editorial)  
2021-01-30
04:38
13 p, 605.8 KB Music as a tool for foreign language learning in Early Childhood Education and Primary Education. Proposing innovative CLIL Music teaching approaches / Torras Vila, Berta (Universitat Autònoma de Barcelona)
The present paper aims at promoting pedagogical reflection by providing the theoretical foundations on the connections between foreign language learning (FLL) and music, which shapes a CLIL Music program named MOVIC (Movement & Music in English). [...]
Aquest article té com a objectiu promoure la reflexió educativa proporcionant els fonaments teòrics sobre les connexions entre l'aprenentatge de llengües estrangeres i la música, el qual configura els pilars d'un programa CLIL de Música en anglès anomenat MOVIC (Movement& Music in English). [...]
Este artículo tiene como objetivo promover la reflexión educativa proporcionando los fundamentos teóricos sobre las conexiones entre el aprendizaje de lenguas extranjeras y la música, el cual configura los pilares de un programa CLIL de Música en inglés llamado MOVIC (Movement & Music in English). [...]

2021 - 10.5565/rev/clil.60
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 4 Núm. 1 (2021) , p. 35-47 (Innovació i transmissió de coneixement)  
2021-01-30
04:38
8 p, 1.3 MB Developing oral expression during confinement with very young learners / Arxé, Eva Alcalà (Escola Lloriana)
As teachers, we are aware of the fact that hundreds of unexpected things can occur in our day-to-day lives with our students and that being flexible and able to adapt to new situations is one of the most important features of our jobs. [...]
Els mestres som plenament conscients del fet que en el nostre dia a dia a l'aula poden passar centenars de coses inesperades amb els nostres alumnes i que ser flexible i capaç d'adaptar-se a noves situacions és una de les característiques més importants de les nostres feines. [...]
Los maestros somos conscientes de que en nuestro día a día en el aula pueden ocurrir una multitud de situaciones inesperadas con nuestros alumnos y que ser flexible y capaz de adaptarse a nuevas situaciones es una de las características más importantes de nuestra tarea. [...]

2021 - 10.5565/rev/clil.55
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 4 Núm. 1 (2021) , p. 49-56 (Innovació i transmissió de coneixement)  
2021-01-30
04:38
12 p, 867.0 KB My favorite subject is lengua because the teacher es un crack : translanguaging in CLIL student writing / Moore, Pat (Universidad Pablo de Olavide) ; López Stoelting, Sara (Universidad Pablo de Olavide)
We interpret CLIL as bilingual education inasmuch as it is can help create bilinguals; and we are interested in the behaviour of emergent bilinguals. We also subscribe to the idea of holistic linguistic repertoires instead of separable languages. [...]
Interpretem AICLE com a educació bilingüe atès que contribueix a crear bilingües; i ens interessa el comportament dels bilingües emergents. Ens adherim també a la idea de repertoris lingüístics holístics en comptes de llengües separables. [...]
Interpretamos AICLE como educación bilingüe en la medida en que contribuye a crear bilingües; y nos interesa el comportamiento de los bilingües emergentes. Nos adherimos también a la idea de repertorios lingüísticos holísticos en vez de lenguas separables. [...]

2021 - 10.5565/rev/clil.49
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 4 Núm. 1 (2021) , p. 7-18 (Investigació i qüestions teòriques)  
2021-01-30
04:38
16 p, 1.2 MB Teaching about sustainable consumption with sustainable tools / Knight, Janine (Universitat Internacional de Catalunya)
This paper focuses on the topic of sustainable consumption in order to support teacher trainers and future primary teachers in planning and integrating Education for Sustainable Development (ESD) competencies within their classes. [...]
Aquest article se centra en el tema del consum sostenible per tal de donar suport als formadors de mestres i futurs mestres de primària en la planificació i integració de les competències en Educació per al Desenvolupament Sostenible (EDS) dins de les seves classes. [...]
Este artículo se centra en el tema del consumo sostenible para dar apoyo a los formadores de maestros y futuros maestros de primaria en la planificación e integración de las competencias en Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) dentro de sus clases. [...]

2021 - 10.5565/rev/clil.41
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 4 Núm. 1 (2021) , p. 19-34 (Innovació i transmissió de coneixement)  
2021-01-30
04:38
10 p, 1.9 MB The Teaching and Learning of Physical Education in Primary and Secondary Education : Get you fit through a CLIL circuit! / López Cancho, Judith (Universitat Autònoma de Barcelona)
When foreign language learning became a social goal, the Department of Education of Catalonia began to organize language teaching programs with a specific goal: to create a multilingual school project that would offer students the opportunity to start learning and using languages in contexts such as Physical Education. [...]
Quan l'aprenentatge de llengües estrangeres va convertir-se en objectiu social, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va començar a organizar programes d'ensenyament de llengües amb un objectiu concret: crear un projecte d'escola multilíngue que oferís als estudiants la possibilitat de començar a aprendre i utilitzar les llengües en contextos com l'Educació Física. [...]
Cuando el aprendizaje de lenguas extranjeras se convirtió en objetivo social, el Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña comenzó a organizar programas de enseñanza de lenguas con un objetivo concreto: crear un proyecto de escuela multilingüe que ofreciera a los estudiantes la posibilidad de empezar a aprender y utilizar las lenguas en contextos como la Educación Física. [...]

2021 - 10.5565/rev/clil.26
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 4 Núm. 1 (2021) , p. 57-66 (L'A-B-C de l'aprenentatge de continguts en contextos AICLE)  
2020-07-29
04:42
2 p, 180.3 KB Editorial / Andria, Maria (National and Kapodistrian University of Athens)
2020 - 10.5565/rev/clil.58
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 3 Núm. 2 (2020) , p. 5-6 (Editorial)  
2020-07-29
04:42
19 p, 2.6 MB Coteaching in CLIL in Catalonia / Escobar Urmeneta, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
This article addresses the issue of coteaching in Content and Language Integrated Learning (CLIL) contexts. It does so by retrieving and reviewing data from previous studies on CLIL projects carried out in school-university partnership with three secondary schools based in Barcelona and its metropolitan area, in Catalonia (Spain), in which coteaching was adopted as a strategy for inclusive CLIL. [...]
Aquest article aborda la qüestió de la co-docència en contextos d'Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua (AICLE). Amb aquesta finalitat, recupera i revisa dades d'estudis previs sobre projectes AICLE realitzats en partenariat escola-universitat amb tres centres d'educació secundària amb seu a Barcelona i la seva àrea metropolitana, a Catalunya (Espanya), en els quals es va adoptar la co-docència com a estratègia per a un AICLE inclusiu. [...]
Este artículo aborda la cuestión de la co-docencia en contextos de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas (AICLE). Para ello, recupera y revisa datos de estudios previos sobre proyectos AICLE realizados en partenariado escuela-universidad con tres centros de educación secundaria con sede en Barcelona y su área metropolitana, en Cataluña (España), en los que se adoptó la co-docencia como estrategia para un AICLE inclusivo. [...]

2020 - 10.5565/rev/clil.54
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 3 Núm. 2 (2020) , p. 37-55 (Investigació i qüestions teòriques)  
2020-07-29
04:42
14 p, 762.7 KB Exploring Pragmatic Competence in Formal Communicative Contexts : the case of thanking by native and non-native speakers of Greek / Gkouma, Athanasia (National and Kapodisitrian University of Athens) ; Andria, Maria (National and Kapodisitrian University of Athens) ; Mikros, Georgios (Hamad Bin Khalifa University)
The aim of the current study is to investigate the role of second language (L2) proficiency in the pragmatic competence of learners of L2 Greek. More specifically, it aims at exploring whether L2 proficiency can have an impact on the strategies that L2 learners use in order to express the speech act of thanking in L2 Greek. [...]
L'objectiu d'aquest estudi preliminar és el d'explorar l'acte de parla de l'agraïment en contextos comunicatius formals. Més específicament, s'investiguen les possibles diferències en l'expressió de l'agraïment per part de parlants nadius i no nadius de grec. [...]
El objetivo de este estudio preliminar es el de explorar el acto de habla del agradecimiento en contextos comunicativos formales. Más específicamente, se investigan las posibles diferencias en la expresión del agradecimiento por parte de hablantes nativos y no nativos de griego. [...]
Σκοπός Σκοπός της παρούσας προκαταρκτικής έρευνας είναι ηδιερεύνηση της γλωσσικής πράξης της ευχαριστίας σε επίσημαεπικοινωνιακά περιβάλλοντα. [...]

2020 - 10.5565/rev/clil.48
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 3 Núm. 2 (2020) , p. 57-70 (Investigació i qüestions teòriques)  
2020-07-29
04:42
16 p, 1.0 MB Mi futuro, mi pasión favorita o un camino a la cultura antigua... : el significado de las motivaciones en aprendientes de griego moderno como segunda lengua / Rodríguez-Lifante, Alberto (Universidad de Alicante. Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura) ; Andria, Maria (National and Kapodistrian University of Athens)
El estudio de la motivación como variable individual en el aprendizaje de lenguas ha generado en las últimas décadas un cuerpo de contribuciones extenso en relación con el éxito en el rendimiento de sus aprendientes y con los procesos de enseñanza y aprendizaje. [...]
The study of motivation as an individual variable in language learning has produced an extensive body of contributions in the recent decades in relation to the success in language learners' performance and to teaching and learning processes. [...]
L'estudi de la motivació com a variable individual en l'aprenentatge de llengües ha generat en les últimes dècades un cos de contribucions extens en relació amb l'èxit en el rendiment dels seus aprenents i amb els processos d'ensenyament i aprenentatge. [...]

2020 - 10.5565/rev/clil.47
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 3 Núm. 2 (2020) , p. 71-86 (Investigació i qüestions teòriques)