CLIL. Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education

CLIL Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education és una revista en línia revisada per experts, orientada a professionals de l’educació, que té per objectiu delimitar un territori comú a professionals de la docència i la investigació amb la finalitat de fomentar un debat a tres bandes que integri teoria, recerca empírica i pràctiques innovadores. CJ desitja que tal debat condueixi a una millor comprensió de l’educació plurilingüe i pluricultural i, amb això, al perfeccionament de la pràctica educativa.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2022-02-11
05:36
12 p, 519.3 KB Socioeconomic Status, English Exposure and CLIL Motivation in High and Low Exposure CLIL Groups / Tompkins, Forrest Leah (Universidad Autónoma de Madrid)
Content and Language Integrated Learning (CLIL) programs are often praised for bringing equity to foreign language learning (e. g. , Lorenzo et al. , 2020). However, streaming processes, such as those of the Community of Madrid Bilingual Program, may reinforce social inequalities among students (e. [...]
Alguns estudis han posat en valor els programes d'Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengües Estrangeres (AICLE) per aportar equitat a l'aprenentatge de llengües estrangeres (p. ex. ; Lorenzo et al. [...]
Algunos estudios han puesto en valor los programas de Aprendizaje Integrado de Contenido y Lenguas Extranjeras (AICLE) por aportar equidad al aprendizaje de lenguas extranjeras (p. ej. , Lorenzo et al. [...]

2022 - 10.5565/rev/clil.67
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 5 Núm. 1 (2022) , p. 41-52 (Investigació i qüestions teòriques)  
2022-02-11
05:36
16 p, 1.9 MB "Comencem o no?" : : Una anàlisi de les estratègies discursives docents per a la creació d'un bon clima relacional a l'aula / Pastor Borràs, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona)
Aquest article s'encamina cap a la voluntat de millora de la pràctica docent. L'objecte d'estudi és l'anàlisi del discurs oral d'una professora practicant, alumna del Màster oficial de Formació de Professorat d'Educació Secundària de la Universitat Autònoma de Barcelona de l'especialitat de Llengua i Literatura Catalanes. [...]
The main objective of this paper is to analyse the oral discourse of an intern teacher, a student who is in the process of earning a Master's Degree in Teaching in Secondary Schools at the Universitat Autònoma de Barcelona, in the specialisation track in the teaching of Catalan Language and Literature. [...]
Este artículo se encamina hacia la voluntad de mejora de la práctica docente. El objeto de estudio es el análisis del discurso oral de una profesora practicante, alumna del Máster oficial de Formación de Profesorado de Educación Secundaria de la Universidad Autónoma de Barcelona de la especialidad de Lengua y Literatura Catalanas. [...]

2022 - 10.5565/rev/clil.57
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 5 Núm. 1 (2022) , p. 53-68 (Investigació i qüestions teòriques)  
2022-02-11
05:36
18 p, 585.9 KB English Medium Instruction (EMI) in a Spanish University : Does Integration Ever Happen? / Andjelkov, Sonja (Universitat Autònoma de Barcelona)
This article reports on the case of a non-native English-speaking university instructor who teaches her academic subject in the English Medium of Instruction (EMI) track of the Primary Teacher-Education Bachelor's Degree programme offered by a publicly- funded Catalan university. [...]
Aquest article aborda el cas d'una professora que imparteix la seva assignatura a l'itinerari de Docència Universitària en anglès (DUI) del Grau d'Educació Primària (GEP) en una universitat pública catalana. [...]
Este artículo aborda el caso de una profesora que imparte su asignatura en el itinerario de Docencia Universitaria en inglés (DUI) del Grado de Educación Primaria (GEP) en una universidad pública catalana. [...]

2022 - 10.5565/rev/clil.75
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 5 Núm. 1 (2022) , p. 23-40 (Investigació i qüestions teòriques)  
2022-02-11
05:36
4 p, 314.4 KB Reseña : "La experiencia psicológica de integrar contenido y lengua" / Lovtskaya, Anastasia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Obra ressenyada: K. R. TALBOT, M. T. GRUBER y R. NISHIDA (editors) , The psychological experience of integrating content and language. Multilingual Matters. 2021.
2022 - 10.5565/rev/clil.86
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 5 Núm. 1 (2022) , p. 81-84 (Other)  
2022-02-11
05:36
15 p, 686.9 KB "El inglés me hizo sentirme orgulloso de mí mismo" : La evolución de las identidades imaginadas de los estudiantes de Grado de Educación Primaria en inglés / Evnitskaya, Natalia (Universitat Internacional de Catalunya) ; Torras Vila, Berta (Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya)
Este estudio de caso pretende hacer un seguimiento longitudinal de cómo evolucionan las identidades imaginadas como usuarios de inglés de dos estudiantes de magisterio durante el Grado de Educación Primaria en inglés (EMI-TED) ofrecido por una universidad pública de Cataluña (España). [...]
Aquest estudi de cas pretén fer un seguiment longitudinal de com evolucionen les identitats imaginades com a usuaris d'anglès de dos estudiants de magisteri durant el Grau d'Educació Primària en anglès (EMI-TED) ofert per una universitat pública de Catalunya (Espanya). [...]
This case study aims to track longitudinally how the imagined identities as English users of two student-teachers evolve during the English-Medium Primary Teacher Education Bachelor's Degree (EMI-TED) offered by one public university in Catalonia (Spain). [...]

2022 - 10.5565/rev/clil.85
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 5 Núm. 1 (2022) , p. 7-21 (Investigació i qüestions teòriques)  
2022-02-11
05:36
5 p, 897.3 KB The A-B-C of The Teaching and Learning of the Middle Level Cycle "Pharmacy and Parapharmacy Technician" in Vocational Education / Cladera Bohigas, Tònia (APAC (Associació de Professors d'Anglès de Catalunya))
The author briefly describes the main purpose of this certificate course, one of the options in vocational training offered by the public education system in Spain. It then gives details about the pedagogical approaches currently being applied in this course as well as the role of language in class and the benefits of using a foreign language instead of the students' L1. [...]
L'autora descriu breument l'objectiu d'aquest cicle d'educació secundària postobligatòria i detalla la metodologia actual, el rol de la llengua i els beneficis d'usar una llengua estrangera. També ofereix exemples de projectes, activitats educatives de qualitat i tècniques que poden ser útils a altres professors de Formació Professional.
La autora describe brevemente el objetivo de este ciclo de educación secundaria post-obligatoria y detalla la metodología actual, el rol de la lengua y los beneficios de usar una lengua extranjera. [...]

2022 - 10.5565/rev/clil.50
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 5 Núm. 1 (2022) , p. 69-73 (L'A-B-C de l'aprenentatge de continguts en contextos AICLE)  
2022-02-11
05:36
2 p, 214.4 KB Editorial CJ 5(1) / Escobar Urmeneta, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona)
Editorial CJ 5(1).
2022 - 10.5565/rev/clil.90
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 5 Núm. 1 (2022) , p. 5-6 (Editorial)  
2022-02-11
05:36
5 p, 531.2 KB La relación entre investigación y la práctica en el aula : Un binomio posible y deseable / Birello, Marilisa (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gil-Juan, Maria-Rosa (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Delgado, Rosalía (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Planàs, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona)
La relación entre la investigación y la práctica en el aula es una cuestión que interesa y preocupa tanto al mundo académico como al mundo de la escuela. Este artículo presenta la discusión entre tres docentes que trabajan a caballo entre la escuela y la universidad sobre cuestiones candentes relativas a la educación lingüística y literaria, la potencialmente fructífera relación entre escuela y universidad, y la necesidad de creación de puentes institucionales entre ambos ámbitos. [...]
La relació entre la recerca i la pràctica a l'aula és una qüestió que interessa i preocupa tantal món acadèmic com al món de l'escola. Aquest article presenta la discussió entre tres docents que treballen a cavall entre l'escola i la universitat sobre qüestions candents relatives a l'educació lingüística i literària, la potencialment fructífera relació entre escola i universitat, i la necessitat de creació de ponts institucionals entre tots dos àmbits. [...]
The relationship between research and classroom practice is an issue of equal interest and concern to both domains. This article presents a discussion among three teachers who combine jobs in both secondary education and university contexts. [...]

2022 - 10.5565/rev/clil.88
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 5 Núm. 1 (2022) , p. 75-79 (Other)  
2021-07-31
06:10
8 p, 2.5 MB Una unitat didàctica basada en l'enfocament per tasques : reflexions i exemples / Vilagrasa Grandia, Albert (Escola Oficial d'Idiomes Barcelona-Drassanes) ; Birello, Marilisa (Universitat Autònoma de Barcelona)
En aquest article es presenta una proposta d'implementació d'una unitat didàctica que es basa en l'enfocament per tasques. Es fa un breu repàs teòric dels fonaments de l'enfocament per tasques per contextualitzar la proposta que es duu a terme amb un grup d'aprenents adults d'un centre públic de les Illes Balears. [...]
This article presents an experience of the implementation of a pedagogic unit based on the task-based approach. A brief theoretical review of the basis of task-based approach is made in order to contextualise the experience which is carried out with a group of adult learners in a public school in the Balearic Islands. [...]
En este artículo se presenta una experiencia de implementación de una unidad didáctica que se basa en el enfoque por tareas. Se hace un breve repaso teórico de los fundamentos del enfoque por tareas para contextualizar la experiencia que se lleva a cabo con un grupo de aprendices adultos de un centro público de las Islas Baleares. [...]

2021 - 10.5565/rev/clil.63
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 4 Núm. 2 (2021) , p. 63-70 (Innovació i transmissió de coneixement)  
2021-07-31
06:10
6 p, 515.6 KB L'ensenyament i aprenentatge del català a adults / Álvarez Verger, Joana (Escola Oficial d'Idiomes Barcelona-Drassanes) ; Estors Sastre, Laura (Universitat de Barcelona) ; Pérez i Ventayol, Montserrat (Consorci per a la Normalització Lingüística)
L'ensenyament del català a adults ha anat canviant en les últimes dècades. S'ha passat d'un alumnat homogeni de persones castellanoparlants provinent d'altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol a una realitat d'aula molt diversa quant a procedències, llengües i experiències viscudes dels aprenents. [...]
The teaching of Catalan to adults has been changing in recent decades. We have moved from having a homogeneous group of Spanish-speaking students coming from other regions of Spain to a very diverse classroom reality in terms of backgrounds, languages and experiences of the learners. [...]
La enseñanza del catalán a adultos ha ido cambiando en las últimas décadas. Se ha pasado de un alumnado homogéneo, de personas castellanohablantes, procedentes de otras comunidades autónomas del Estado español, a una realidad de aula muy diversa en cuanto a procedencias, lenguas y experiencias vividas de los aprendices. [...]

2021 - 10.5565/rev/clil.64
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 4 Núm. 2 (2021) , p. 71-76 (L'A-B-C de l'aprenentatge de continguts en contextos AICLE)