CLIL. Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education

CLIL Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education is an online peer-reviewed practitioner-oriented journal that includes articles in Catalan, English or Spanish. Based on current theory and research, the journal seeks to build common ground among teaching professionals and scholars by promoting a triadic discussion involving theory, empirical research and innovative practices, in the hope that this may lead to a better understanding of plurilingual and pluricultural education and thence to improved educational practices.

Usage statistics Most popular
Latest additions:
2020-07-29
04:42
2 p, 180.3 KB Editorial / Andria, Maria (National and Kapodistrian University of Athens)
2020 - 10.5565/rev/clil.58
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 3 Núm. 2 (2020) , p. 5-6 (Editorial)  
2020-07-29
04:42
19 p, 2.6 MB Coteaching in CLIL in Catalonia / Escobar Urmeneta, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
This article addresses the issue of coteaching in Content and Language Integrated Learning (CLIL) contexts. It does so by retrieving and reviewing data from previous studies on CLIL projects carried out in school-university partnership with three secondary schools based in Barcelona and its metropolitan area, in Catalonia (Spain), in which coteaching was adopted as a strategy for inclusive CLIL. [...]
Aquest article aborda la qüestió de la co-docència en contextos d'Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua (AICLE). Amb aquesta finalitat, recupera i revisa dades d'estudis previs sobre projectes AICLE realitzats en partenariat escola-universitat amb tres centres d'educació secundària amb seu a Barcelona i la seva àrea metropolitana, a Catalunya (Espanya), en els quals es va adoptar la co-docència com a estratègia per a un AICLE inclusiu. [...]
Este artículo aborda la cuestión de la co-docencia en contextos de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas (AICLE). Para ello, recupera y revisa datos de estudios previos sobre proyectos AICLE realizados en partenariado escuela-universidad con tres centros de educación secundaria con sede en Barcelona y su área metropolitana, en Cataluña (España), en los que se adoptó la co-docencia como estrategia para un AICLE inclusivo. [...]

2020 - 10.5565/rev/clil.54
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 3 Núm. 2 (2020) , p. 37-55 (Investigació i qüestions teòriques)  
2020-07-29
04:42
14 p, 762.7 KB Exploring Pragmatic Competence in Formal Communicative Contexts : the case of thanking by native and non-native speakers of Greek / Gkouma, Athanasia (National and Kapodisitrian University of Athens) ; Andria, Maria (National and Kapodisitrian University of Athens) ; Mikros, Georgios (Hamad Bin Khalifa University)
The aim of the current study is to investigate the role of second language (L2) proficiency in the pragmatic competence of learners of L2 Greek. More specifically, it aims at exploring whether L2 proficiency can have an impact on the strategies that L2 learners use in order to express the speech act of thanking in L2 Greek. [...]
L'objectiu d'aquest estudi preliminar és el d'explorar l'acte de parla de l'agraïment en contextos comunicatius formals. Més específicament, s'investiguen les possibles diferències en l'expressió de l'agraïment per part de parlants nadius i no nadius de grec. [...]
El objetivo de este estudio preliminar es el de explorar el acto de habla del agradecimiento en contextos comunicativos formales. Más específicamente, se investigan las posibles diferencias en la expresión del agradecimiento por parte de hablantes nativos y no nativos de griego. [...]
Σκοπός Σκοπός της παρούσας προκαταρκτικής έρευνας είναι ηδιερεύνηση της γλωσσικής πράξης της ευχαριστίας σε επίσημαεπικοινωνιακά περιβάλλοντα. [...]

2020 - 10.5565/rev/clil.48
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 3 Núm. 2 (2020) , p. 57-70 (Investigació i qüestions teòriques)  
2020-07-29
04:42
16 p, 1.0 MB Mi futuro, mi pasión favorita o un camino a la cultura antigua... : el significado de las motivaciones en aprendientes de griego moderno como segunda lengua / Rodríguez-Lifante, Alberto (Universidad de Alicante. Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura) ; Andria, Maria (National and Kapodistrian University of Athens)
El estudio de la motivación como variable individual en el aprendizaje de lenguas ha generado en las últimas décadas un cuerpo de contribuciones extenso en relación con el éxito en el rendimiento de sus aprendientes y con los procesos de enseñanza y aprendizaje. [...]
The study of motivation as an individual variable in language learning has produced an extensive body of contributions in the recent decades in relation to the success in language learners' performance and to teaching and learning processes. [...]
L'estudi de la motivació com a variable individual en l'aprenentatge de llengües ha generat en les últimes dècades un cos de contribucions extens en relació amb l'èxit en el rendiment dels seus aprenents i amb els processos d'ensenyament i aprenentatge. [...]

2020 - 10.5565/rev/clil.47
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 3 Núm. 2 (2020) , p. 71-86 (Investigació i qüestions teòriques)  
2020-07-29
04:42
7 p, 416.1 KB Formación del profesorado a través de las prácticas profesionalizadoras / París Mañas, Georgina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
La presente revisión teórica pretende explorar la dualidad de perfiles del docente cuando este interviene en un contexto de formación inicial y reglada como profesor, o por el contrario cuando actúa en un contexto laboral como formador. [...]
The present theoretical review attempts to explore the duality of teacher profiles when the teacher intervenes in a context of initial and regulated training as a teacher, or conversely when he acts in a work context as a trainer. [...]
La present revisió teòrica pretén explorar la dualitat de perfils del docent quan aquest intervé en un context de formació inicial i reglada com a professor, o per contra quan actua en un context laboral com a formador. [...]

2020 - 10.5565/rev/clil.46
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 3 Núm. 2 (2020) , p. 7-13 (Investigació i qüestions teòriques)  
2020-07-29
04:42
22 p, 6.6 MB Classroom observation in second language classrooms : bridging the gap between theory and practice for pre-service and in-service teachers of Greek as an L2 / Iakovou, Maria (National and Kapodistrian University of Athens)
This paper is a qualitative study in the framework of a broader project (LETEGR2) that aims to shed light on the way classroom-based observation might contribute to bridging the gap between teaching theory and practice and assisting teacher education. [...]
La investigació següent és un estudi qualitatiu que forma part d'un projecte més ampli anomenat LETEGR2. L'objectiu d'aquesta investigació és explicar com l'observació a l'aula pot contribuir a disminuir la bretxa entre els coneixements teòrics, la pràctica docent i la formació del professorat. [...]
La presente investigación es un estudio cualitativo que forma parte de un proyecto más amplio llamado LETEGR2. El objetivo de esta investigación es elucidar cómo la observación en el aula puede contribuir a disminuir la brecha entre los conocimientos teóricos, la práctica docente y la formación del profesorado. [...]

2020 - 10.5565/rev/clil.45
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 3 Núm. 2 (2020) , p. 15-36 (Investigació i qüestions teòriques)  
2020-01-31
04:48
1 p, 305.3 KB Open Letter to Mª José Lobo on the Occasion of her Retirement / Caballero de Rodas, Beatriz (Universitat Autònoma de Barcelona)
2020 - 10.5565/rev/clil.44
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 3 Núm. 1 (2020) , p. 65-65 (Other)  
2020-01-31
04:48
2 p, 219.1 KB Editorial / Escobar Urmeneta, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
2020 - 10.5565/rev/clil.43
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 3 Núm. 1 (2020) , p. 5-6 (Editorial)  
2020-01-31
04:48
7 p, 512.2 KB Reescritura en pareja : una tarea de aprendizaje inicial de lo escrito / Ottin Pecchio, Giovanna (Language & Education Research Group)
This paper presents a re-writing task to be carried out in pairs by 5 to 7-year old early readers and writers. The paper aims to (i) show the importance of the pedagogical decisions undertaken by a teacher who choose to implement tasks which allow her to observe learning processes that remain hidden under other circumstances; and (ii)underscore the advanced capacities that the learners may show in their conversations and in their shared product texts when they are given the opportunity to do so. [...]
En aquest article es presenta una tasca de reescriptura de textos en parella de dos infants en els moments inicials del procés d'aprenentatge del llenguatge escrit (entre 5 i 7 anys). Els objectius d'aquest article són els següents: (i) mostrar la importància de la decisió pedagògica del docent sobre el tipus de tasca que permet observar els processos d'aprenentatge que romandrien ocults en altres situacions; i (ii) cridar l'atenció sobre les capacitats que els aprenents poden arribar a mostrar tant en les interaccions verbals entre ells com en la producció de textos reescrits compartits, quan se'ls dona l'oportunitat de fer-ho. [...]
En este artículo se presenta una tarea de reescritura de textos en pareja de dos niños en los momentos iniciales del proceso de aprendizaje del lenguaje escrito (entre 5 y 7 años). Los objetivos de este artículo son los siguientes: (i) mostrar la importancia de las decisiones pedagógicas tomadas por el docentesobre un tipo de tarea que permite observar los procesos de aprendizaje que permanecerían ocultos en otras situaciones; y (ii) llamar la atención sobre las capacidadesque los aprendices pueden llegar a mostrar tanto en las interacciones verbales entre ellos como en la producción de textos reescritos compartidos, cuando se les da la oportunidad de hacerlo. [...]

2020 - 10.5565/rev/clil.42
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 3 Núm. 1 (2020) , p. 57-63 (Innovation & Knowledge Transfer)  
2020-01-31
04:48
11 p, 531.1 KB Profesionales del futuro : la formación por competencias a través de la co-presentación / Graell Martín, Mariona (Universitat Internacional de Catalunya)
Este artículo presenta una experiencia práctica que permite desarrollar distintas competencias de la asignatura de aprendizaje de las lenguas y lectoescritura III en una sola actividad. En la Universidad Internacional de Catalunya la co-presentación propone a los estudiantes unificar distintos saberes para dar respuesta a un reto específico de materia: presentando, analizando y evaluando un trabajo elaborado por otro equipo de estudiantes. [...]
This article presents a practical experience that allows to develop different competences of the language learning and literacy III subject in a single activity. At the Universitat International de Catalunya, the co-presentation proposes students to unify different knowledge to respond to a specific subject matter challenge: presenting, analyzing and evaluating a work prepared by another team of students. [...]
Aquest article presenta una experiència pràctica que permet desenvolupar diferents competències de l'assignatura d'aprenentatge de les llengües i lectoescriptura III en una sola activitat. A la Universitat Internacional de Catalunya la co-presentació proposa als estudiants unificar diferents sabers per donar resposta a un repte específic de matèria: presentant, analitzant i avaluant un treball elaborat per un altre equip d'estudiants. [...]

2020 - 10.5565/rev/clil.39
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 3 Núm. 1 (2020) , p. 45-55 (Innovation & Knowledge Transfer)