CLIL. Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education

CLIL Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education is an online peer-reviewed practitioner-oriented journal that includes articles in Catalan, English or Spanish. Based on current theory and research, the journal seeks to build common ground among teaching professionals and scholars by promoting a triadic discussion involving theory, empirical research and innovative practices, in the hope that this may lead to a better understanding of plurilingual and pluricultural education and thence to improved educational practices.

Usage statistics Most popular
Latest additions:
2021-07-31
06:10
8 p, 2.5 MB Una unitat didàctica basada en l'enfocament per tasques : reflexions i exemples / Vilagrasa Grandia, Albert (Escola Oficial d'Idiomes Barcelona-Drassanes) ; Birello, Marilisa (Universitat Autònoma de Barcelona)
En aquest article es presenta una proposta d'implementació d'una unitat didàctica que es basa en l'enfocament per tasques. Es fa un breu repàs teòric dels fonaments de l'enfocament per tasques per contextualitzar la proposta que es duu a terme amb un grup d'aprenents adults d'un centre públic de les Illes Balears. [...]
This article presents an experience of the implementation of a pedagogic unit based on the task-based approach. A brief theoretical review of the basis of task-based approach is made in order to contextualise the experience which is carried out with a group of adult learners in a public school in the Balearic Islands. [...]
En este artículo se presenta una experiencia de implementación de una unidad didáctica que se basa en el enfoque por tareas. Se hace un breve repaso teórico de los fundamentos del enfoque por tareas para contextualizar la experiencia que se lleva a cabo con un grupo de aprendices adultos de un centro público de las Islas Baleares. [...]

2021 - 10.5565/rev/clil.63
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 4 Núm. 2 (2021) , p. 63-70 (Innovació i transmissió de coneixement)  
2021-07-31
06:10
6 p, 515.6 KB L'ensenyament i aprenentatge del català a adults / Álvarez Verger, Joana (Escola Oficial d'Idiomes Barcelona-Drassanes) ; Estors Sastre, Laura (Universitat de Barcelona i Consorci per a la Normalització Lingüística) ; Pérez i Ventayol, Montserrat (Consorci per a la Normalització Lingüística)
L'ensenyament del català a adults ha anat canviant en les últimes dècades. S'ha passat d'un alumnat homogeni de persones castellanoparlants provinent d'altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol a una realitat d'aula molt diversa quant a procedències, llengües i experiències viscudes dels aprenents. [...]
The teaching of Catalan to adults has been changing in recent decades. We have moved from having a homogeneous group of Spanish-speaking students coming from other regions of Spain to a very diverse classroom reality in terms of backgrounds, languages and experiences of the learners. [...]
La enseñanza del catalán a adultos ha ido cambiando en las últimas décadas. Se ha pasado de un alumnado homogéneo, de personas castellanohablantes, procedentes de otras comunidades autónomas del Estado español, a una realidad de aula muy diversa en cuanto a procedencias, lenguas y experiencias vividas de los aprendices. [...]

2021 - 10.5565/rev/clil.64
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 4 Núm. 2 (2021) , p. 71-76 (L'A-B-C de l'aprenentatge de continguts en contextos AICLE)  
2021-07-31
06:10
14 p, 503.5 KB La recerca en aprenentatge de llengües i les percepcions sobre les pràctiques didàctiques a l'aula : el cas de l'ensenyament dels passats en català com a llengua addicional / Comajoan-Colomé, Llorenç (Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC))
Aquest article té un doble objectiu. D'una banda, fa un repàs a la relació complexa que hi ha hagut entre la recerca en l'ensenyament-aprenentatge de llengües addicionals a persones adultes i les pràctiques a l'aula. [...]
This article has a dual purpose. On the one hand, it reviews the complex relationship between research into the teaching and learning of additional languages to adults and classroom practice. The different positions that have existed around the current debate and trends are presented. [...]
Este artículo tiene un doble objetivo. Por un lado, se hace un repaso a la relación compleja que ha habido entre la investigación en la enseñanza-aprendizaje de lenguas adicionales a personas adultas y las prácticas en el aula. [...]

2021 - 10.5565/rev/clil.68
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 4 Núm. 2 (2021) , p. 7-20 (Investigació i qüestions teòriques)  
2021-07-31
06:10
14 p, 739.0 KB La retroacció correctiva oral amb estudiants adults poc escolaritzats / Sans Bertran, Maria Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Birello, Marilisa (Universitat Autònoma de Barcelona)
En els últims anys, el feedback correctiu ha despertat molt interès i s'han dut a terme un nombre considerable de recerques en aquest àmbit, especialment en la didàctica de l'anglès com a llengua segona o estrangera. [...]
In recent years, corrective feedback has aroused much interest and a considerable number of studies have been carried out in this field, especially in English as a second or foreign language, but in Catalan as an additional language it is still in its early stages. [...]
En los últimos años, la retroalimentación correctiva ha despertado mucho interés y se han llevado a cabo un número considerable de investigaciones en este ámbito, especialmente en la didáctica del inglés como segunda lengua o lengua extranjera, pero la investigación en el contexto de la enseñanza del catalán como lengua adicional es aún incipiente. [...]

2021 - 10.5565/rev/clil.69
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 4 Núm. 2 (2021) , p. 49-62 (Investigació i qüestions teòriques)  
2021-07-31
06:10
14 p, 710.2 KB Anàlisi d'errors en l'expressió escrita del català com a llengua addicional : contrast entre l'alumnat serbi i l'anglòfon / Cremades Cortiella, Elga (Universitat de les Illes Balears)
Aquest treball vol constituir una primera aproximació a les característiques de la interllengua de l'alumnat de català com a llengua addicional que té com a llengües primeres el serbi, d'una banda, i l'anglès, de l'altra, prenent com a base metodològica l'anàlisi d'errors i els estudis d'interllengua, tot tenint en compte, també, els corpus d'aprenents. [...]
The main aim of this paper is to offer a first approach to the characteristics of the interlanguage of students of Catalan as an additional language whose first languages ​​are Serbian, on the one hand, and English, on the other. [...]

2021 - 10.5565/rev/clil.65
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 4 Núm. 2 (2021) , p. 21-34 (Investigació i qüestions teòriques)  
2021-07-31
06:10
14 p, 583.9 KB Els universals lingüístics i el marcatge en l'ensenyament de la pronunciació del català com a llengua estrangera / Torres-Tamarit, Francesc (Université Paris 8) ; Vanrell Bosch, Maria del Mar (Universitat de les Illes Balears)
Aquest article explora la contribució que poden fer els universals lingüístics i la noció del marcatge tipològic a l'ensenyament i aprenentatge del sistema vocàlic i l'entonació del català. L'anàlisi demostra que el català se situa en un nivell mitjà de complexitat tipològica en relació amb les llengües més parlades dels nouvinguts. [...]
This paper explores how language universals and typological markedness can contribute to the process of teaching and learning the vowel system and the intonational phonology of Catalan as a second language. [...]
El presente artículo explora la contribución que pueden hacer los universales lingüísticos y la noción de marcado tipológico a la enseñanza y aprendizaje del sistema vocálico y la entonación del catalán. [...]

2021 - 10.5565/rev/clil.66
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 4 Núm. 2 (2021) , p. 35-48 (Investigació i qüestions teòriques)  
2021-07-31
06:10
2 p, 218.4 KB Editorial CJ 4(2) / Birello, Marilisa (Universitat Autònoma de Barcelona)
2021 - 10.5565/rev/clil.74
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 4 Núm. 2 (2021) , p. 5-6 (Editorial)  
2021-01-30
04:38
2 p, 249.1 KB Editorial / Evnitskaya, Natalia (Universitat Internacional de Catalunya)
2021 - 10.5565/rev/clil.62
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 4 Núm. 1 (2021) , p. 5-6 (Editorial)  
2021-01-30
04:38
13 p, 605.8 KB Music as a tool for foreign language learning in Early Childhood Education and Primary Education : Proposing innovative CLIL Music teaching approaches / Torras Vila, Berta (Universitat Autònoma de Barcelona)
The present paper aims at promoting pedagogical reflection by providing the theoretical foundations on the connections between foreign language learning (FLL) and music, which shapes a CLIL Music program named MOVIC (Movement & Music in English). [...]
Aquest article té com a objectiu promoure la reflexió educativa proporcionant els fonaments teòrics sobre les connexions entre l'aprenentatge de llengües estrangeres i la música, el qual configura els pilars d'un programa CLIL de Música en anglès anomenat MOVIC (Movement& Music in English). [...]
Este artículo tiene como objetivo promover la reflexión educativa proporcionando los fundamentos teóricos sobre las conexiones entre el aprendizaje de lenguas extranjeras y la música, el cual configura los pilares de un programa CLIL de Música en inglés llamado MOVIC (Movement & Music in English). [...]

2021 - 10.5565/rev/clil.60
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 4 Núm. 1 (2021) , p. 35-47 (Innovació i transmissió de coneixement)  
2021-01-30
04:38
8 p, 1.3 MB Developing oral expression during confinement with very young learners / Alcalà Arxé, Eva (Escola Lloriana)
As teachers, we are aware of the fact that hundreds of unexpected things can occur in our day-to-day lives with our students and that being flexible and able to adapt to new situations is one of the most important features of our jobs. [...]
Els mestres som plenament conscients del fet que en el nostre dia a dia a l'aula poden passar centenars de coses inesperades amb els nostres alumnes i que ser flexible i capaç d'adaptar-se a noves situacions és una de les característiques més importants de les nostres feines. [...]
Los maestros somos conscientes de que en nuestro día a día en el aula pueden ocurrir una multitud de situaciones inesperadas con nuestros alumnos y que ser flexible y capaz de adaptarse a nuevas situaciones es una de las características más importantes de nuestra tarea. [...]

2021 - 10.5565/rev/clil.55
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 4 Núm. 1 (2021) , p. 49-56 (Innovació i transmissió de coneixement)