Darreres entrades:
2015-07-29
08:05
97 p, 3.1 MB Analítica de datos en Twitter / Mir Montserrat, Dani ; López Vicario, José (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Als últims anys, les xarxes socials han esdevingut una eina empresarial indispensable amb la que, en definitiva, augmentar les vendes a les companyies. El present treball fa front al repte de realitzar analítica a Twitter, mitjançant la comparativa entre dues grans marques com son adidas i Nike, i experimentant amb l'algorisme k-menas i tècniques Natural Language Processing amb les que extraure patrons d'interès. [...]
En los últimos años, las redes sociales se han convertido en una herramienta empresarial indispensable con la que, en definitiva, aumentar las ventas en las compañías. El presente trabajo afronta el reto de realizar analítica en Twitter, mediante la comparativa entre dos grandes marcas como son adidas y Nike, y experimentando con el algoritmo k-means y técnicas Natual Language Processing con las que extraer patrones de interés. [...]
In recent years, social media have become an indispensable business tool to ultimately increase sales companies. This paper addresses the challenge of performing analytics on Twitter, by comparing two great brands such as adidas and Nike, and experimenting with k-means algorithm and Natual Language Processing techniques to extract interesting patterns. [...]

2015
2 documents
2015-04-15
08:05
66 p, 4.5 MB Estudi de viabilitat tecnològica de tags RFID sobre diferents substrats / Aguilà Moliner, Pau ; Bonache Albacete, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Electrònica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest projecte s'han dissenyat i simulat diferents models de tags RFID per a la banda UHF sobre diferents classes de substrats i tintes conductores amb l'objectiu d'estudiar la viabilitat de la tecnologia de Printed Electronics per a la seva d'implementació física. [...]
En este proyecto se han diseñado y simulado diferentes modelos de tags RFID para la banda UHF sobre diferentes clases de substratos y tintas conductoras con el objetivo de estudiar la viabilidad de la tecnología de Printed Electronics para su implementación física. [...]
In this project different models of UHF-RFID tags has been designed and simulated on different types of substrates and conductive inks in order to study the feasibility of Printed Electronics technology for its physical implementation. [...]

2013  
2014-07-04
09:50
89 p, 2.0 MB Construction and performance of network codes / Curto Díaz, Joaquim ; Vázquez Castro, María Ángeles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El principal objectiu d'aquest treball és implementar i exposar una descripció teòrica per a diferents esquemes de Physical Layer Network Coding. Utilitzant un esquema bàsic com a punt de partida, el projecte presenta la construcció i l'anàlisis de diferents esquemes de comunicació on la complexitat va augmentant a mesura que anem avançant en el projecte. [...]
El principal objetivo de este trabajo es implementar y exponer una descripción teórica para diferentes esquemas de Physical Layer Network Coding. Utilizando un esquema básico como punto de partida, el proyecto presenta la construcción y el análisis de distintos sistemas de comunicaciones donde la complejidad va aumentando a medida que avanzamos en el proyecto. [...]
The main goal of this work is to implement and provide a theoretical description for different Physical Layer Network Coding schemes. Using a basic scheme as starting point, the project presents the construction and performance of different communication systems with increasing complexity. [...]

2013  
2014-01-24
09:55
211 p, 2.8 MB Diseño, implementación y validación de un sistema de localización híbrido basado en una red de sensores inalámbricos (WSN) / Egea Roca, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; López Vicario, José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte estudia la implementació d'un sistema de localització híbrid amb la combinació del posicionament GPS y el posicionament obtingut mitjançant mesures de potència rebuda (RSS) utilitzant una xarxa de sensors sense fils (WSN). [...]
Este proyecto estudia la implementación de un sistema de localización híbrido con la combinación del posicionamiento GPS y el posicionamiento obtenido mediante medidas de potencia recibida (RSS) a partir de una red de sensores inalámbricos (WSN). [...]
This thesis studies the implementation of a positioning System combining GPS positioning and positioning obtained by the Receive Signal Strength (RSS) measurements from a Wireless Sensor Network (WSN). [...]

2012  
2014-01-24
09:55
59 p, 3.5 MB Desarrollo de tecnología Bulk Acoustic Wave / Giménez Bonastre, Alfred Raul ; Menéndez Nadal, Óscar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El creciente uso de dispositivos móviles y el gran avance en la mejora de las aplicaciones y.
El creixent ús de dispositius mòbils i el gran avanç en la millora de les aplicacions i sistemes.
The increasing use of mobile devices and the breakthrough improvement in applications and.

2012  
2014-01-24
09:55
152 p, 6.6 MB Análisis y diseño de antenas dipolo y parche para aplicaciones implantadas en el cuerpo humano / Cisneros Gonzalez, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Parrón Granados, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Gemio Valero, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En els darrers anys, els sistemes de telemetria per a aplicacions mèdiques han crescut.
En los últimos años, los sistemas de telemetría para aplicaciones médicas han crecido.
In the last years, telemetric systems for medical applications have significantly grown in diagnostic.

2012  
2012-08-31
11:50
109 p, 2.4 MB Diseño de "Double folded slot antenna" a 94 GHz / Calvo Torralba, Sergi ; Paco Sánchez, Pedro Antonio de, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
2011  
2011-09-17
09:43
94 p, 1.0 MB Diseño de filtros Bulk Acoustic Wave con topología en escalera de altas prestaciones / Pascual Rodríguez, Víctor ; Menéndez Nadal, Óscar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Degut als avenços als dispositius de telecomunicacions durant l'última dècada, els filtres integrats en aquests dispositius requereixen de millors prestacions, baix cost i, per sobre de tot, requereixen unes dimensions el més reduïdes possibles. [...]
Debido a los avances en los dispositivos de telecomunicaciones durante la última década, los filtros integrados en estos dispositivos requieren mejores prestaciones, bajo coste y, sobretodo, requieren unas dimensiones lo más reducidas posibles. [...]
Due to advances in telecommunications devices along the last decade, filters integrated in these devices require a higher performance, low cost and, specially, require the minimum dimensions achievable. [...]

2011  
2011-09-17
09:43
102 p, 2.3 MB BAW notch filter for WiMAX applications / Río Jiménez, Jaime del ; Menéndez Nadal, Óscar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Als darrers anys la necessitat de connectar-se a internet des de qualsevol lloc s'ha incrementat exponencialment sobretot de manera inalàmbrica. Degut al finit espectre radioelèctric es tendeix a aprofitar totes les franges freqüencials d'aquest convivint diferents sistemes en franges properes podent induir-se interferències mútuament. [...]
En los últimos años la necesidad de conectarse a internet en cualquier lugar se ha incrementado exponencialmente sobre todo de manera inalámbrica. Debido al finito espectro radioeléctrico se tiende a aprovechar cada franja frecuencial de éste conviviendo diferentes sistemas en franjas cercanas pudiendo inducirse interferencias mutuamente. [...]
In the recent years the need of being connected to internet from everywhere has grown exponentially specially in a wireless way. In due to the finite radioelectric spectrum the trend is to use all the frecuencial bands of it coexisting different systems in nearby bands that might produce interferences between them. [...]

2011  
2011-05-20
00:42
139 p, 9.3 MB Analysis and optimization of the satellite-to-plane link of an aeronautical global system / Alegre Godoy, Ricard ; Vázquez Castro, María Ángeles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest projecte s'ha analitzat i optimitzat l'enllaç satèl·lit amb avió per a un sistema aeronàutic global. Aquest nou sistema anomenat ANTARES està dissenyat per a comunicar avions amb estacions base mitjançant un satèl·lit. [...]
En este proyecto se ha analizado y optimizado el enlace satélite a avión para un sistema aeronáutico global. Este nuevo sistema, ANTARES, está diseñado para comunicar aviones y estaciones base mediante un satélite. [...]
In this project it is analyzed and optimized the satellite-to-plane link of an aeronautical global system. This new upcoming system called ANTARES is intended for communicating airplanes and ground stations through a satellite system. [...]

2010