Darreres entrades:
2022-07-28
09:19
13 p, 1.6 MB SplitIt : efficient and effective OCR System / Navarro Hernando, Daniel ; Espinosa Morales, Antonio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte es basa en trobar un model de reconeixement de text en imatges que sigui capaç de llegir la informació continguda en imatges de tiquets preses amb telèfon mòbil per després poder ser desplegat amb una aplicació sencera. [...]
The project is based on finding a model of text recognition in images that follows the ability to get the information contained in images of tickets present with a mobile phone, but later it can be displayed with a simple application. [...]

2022
Enginyeria de Dades [1394]  
2022-07-28
09:19
15 p, 2.0 MB Sistema d'integració, visualització i anàlisi de dades genètiques pel seguiment de malalties minoritàries / Pol Esteve, Laura ; Martí Godia, Enric, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La identificació de canvis en la seqüència o l'estructura de l'ADN pot conduir a determinar la causa que hi ha darrera de l'aparició d'una malaltia genètica. Diferents tècniques d'anàlisis de l'ADN han esdevingut rutinàries en la majoria de centres hospitalaris i centres de recerca per a l'estudi simultani dels gens que conté el genoma humà. [...]
La identificación de cambios en la secuencia o estructura del ADN puede conducir a determinar la causa que hay detrás de la aparición de una enfermedad genética. Diferentes técnicas de análisis del ADN se han convertido en rutinarias en la mayoría de centros hospitalarios y centros de investigación para el estudio simultáneo de los genes que contiene el genoma humano. [...]
The identification of changes in the sequence or structure of DNA can lead to determining the cause behind the occurrence of a genetic disease. Different DNA analysis techniques have become routine in most hospitals and research centers for the simultaneous study of the genes contained in the human genome. [...]

2022
Enginyeria de Dades [1394]  
2022-07-28
09:19
9 p, 556.4 KB Sistema d'alertes per a bases de dades / Sulé Carrasco, Marina ; Martí Godia, Enric, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball neix de la necessitat d'una empresa tecnològica alhora de garantir la qualitat de les dades rebudes a temps real d'una empresa externa amb les que, mitjançant la intel·ligència artificial, proporciona prediccions. [...]
Este trabajo nace de la necesidad de una empresa tecnológica a la hora de garantizar la calidad de los datos recibidos en tiempo real de una empresa externa con las que, mediante la inteligencia artificial, proporciona predicciones. [...]
This work comes from the need of a technological company to guarantee the quality of the data received in real time from an external company with, by means of artificial intelligence, provides predictions. [...]

2022
Enginyeria de Dades [1394]  
2022-07-28
09:19
11 p, 1.1 MB Network analysis to characterize neurodegenerative diseases / Rodoreda Pitarch, Xavier ; Casas Roma, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'esclerosi múltiple és una malaltia neurodegenerativa que afecta el sistema immunitari i al sistema nerviós central. L'anàlisi de xarxes en arquitectures multicapa en cervells pot donar informació sobre l'estat d'una persona respecte a la malaltia, més inclús que l'anàlisi de xarxes d'una sola capa. [...]
La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa que afecta al sistema inmunitario y al sistema nervioso central. El análisis de redes en arquitecturas multicapa en cerebros puede dar información sobre el estado de una persona con respecto a la enfermedad, más incluso que el análisis de redes de una sola capa. [...]
Multiple sclerosis is a neurodegenerative disease that affects the immune system and the central nervous system. Network analysis in multilayer architectures in brains can provide information about a person's condition regarding the disease, even more than singlelayer network analysis. [...]

2022
Enginyeria de Dades [1394]  
2022-07-28
09:19
9 p, 2.4 MB HIST4XAC : una eina d'anàlisi de documents pel manteniment del patrimoni històric / Molina Rodríguez, Adrià ; Ramos Terrades, Oriol, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Heritage Intelligent Support Tool for Xarxa d'Arxius Comarcals (HIST4XAC) és una eina web per visualització explorativa, "data profiler", que intenta proveïr una col·lecció de serveis i utilitats basades en aprenentatge profund i visió per computador a arxivers i científics de l'àmbit social. [...]
La Herramienta de soporte inteligente para la Red de Archivos Comarcales (HIST4XAC) es una herramienta web de visualización y exploración "data profiler" que intenta proporcionar un conjunto de servicios y utilidades basadas en el aprendizaje profundo y la visión por ordenador a los archiveros y científicos del ámbito social. [...]
The Heritage Intelligent Support Tool for the Comarcal Archives Network (HIST4XAC) is a web visualization tool, data profiler, that aims to provide a collection of services and utilities based on deep learning and computer vision to archivists and social scientists. [...]

2022
Enginyeria de Dades [1394]  
2022-07-28
09:19
10 p, 449.7 KB Anàlisi d'algorismes de Record Linkage sobre grafs / Boned Riera, Carlos ; Ramos Terrades, Oriol, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Una de les branques d'estudi dels Knowledge Graphs són els problemes de record linkage. S'han introduı̈t una gran sèrie d'algorismes que els intenten resoldre de manera efectiva i consistent. En aquest projecte avaluarem diferents tipus d'aquests algorismes, des de mètodes inductius com els que ofereix el Neo4j fins algorismes d'aprenentatge profund, passant per algorismes de machine learning. [...]
Una de las ramas de estudio de los Knowledge Graphs son los problemas de record linkage. Se han introducido una serie de algoritmos que los intentan resolver de manera efectiva y consistente. En este proyecto evaluaremos diferentes tipos de estos algoritmos, desde métodos inductivos como los que ofrece el Neo4j hasta algoritmos de aprendizaje profundo, pasando por algoritmos de machine learning. [...]
A large number of algorithms have been introduced that try to solve them effectively and consistently. In this project we will evaluate different types of these algorithms, from inductive methods such as those offered by Neo4j to deep learning algorithms, through machine learning algorithms. [...]

2022
Enginyeria de Dades [1394]  
2022-07-21
12:11
14 p, 5.2 MB Paral·lelització de la simulació de scattering biestàtic / Naciri Chergui, Mouad ; Moure López, Juan Carlos, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'ús de senyals d'oportunitat és una manera avantatjosa de detectar la superfície de la Terra i l'oceà en una configuració de radar biestàtica passiva, ja que permet sensors més petits en comparació als radars actius. [...]
The use of signal of opportunity (SoOp) is an advantageous way to sense the Earth and ocean surface in a passive bistatic radar configuration, as it allows for smaller sensors compared to active radars. [...]
El uso de señales de oportunidad es una forma ventajosa de detectar la superficie de la Tierra y el océano en una configuración de radar biestática pasiva, ya que permite sensores más pequeños en comparación con los radares activos. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
2022-07-21
12:11
12 p, 1.2 MB Millora d'imatges antigues mitjançant tècniques de processament d'imatge i visió per computador / Company Macarrón, Albert ; Vazquez Corral, Javier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest article vol fer una anàlisi del procés de millora d'imatge per algoritmes automatitzats. L'objectiu de l'anàlisi és determinar com són de bons els resultats de diferents models de processament d'imatges així com rendiment en diferents escenaris. [...]
This article is willing to analyze the process of image enhancement by automated algorisms. The aim of the analysis is to determine how good is the result of different image processing models as well as their performance in various scenarios. [...]
Este artículo pretende realizar un análisis del proceso de mejora de imagen por algoritmos automatizados. El objetivo del análisis es determinar lo buenos que son los resultados de diferentes modelos de procesamiento de imágenes así como rendimiento en diferentes escenarios. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
2022-07-21
12:11
14 p, 1.5 MB Aplicació de transformers en la detecció d'atacs epilèptics a partir de dades d'electroencefalograma (EEG) / Soler Arderiu, Esteve ; Sánchez Albaladejo, Gemma, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'epilèpsia és un trastorn neurològic que afecta a més de 50 milions de persones a tot el món i pot arribar a causar la mort. Aquests atacs queden reflectits en els senyals d'electroencefalograma (EEG). [...]
Epilepsy is a neurologic disorder that affects more than 50 million people worldwide and may even cause death. Seizures are reflected on the electroencephalogram (EEG) signals. There are multiple databases about patientwise epilepsy EEG data, both with and without seizures. [...]
La epilepsia es un trastorno neurológico que afecta a más de 50 millones de personas en todo el mundo y puede llegar a causar la muerte. Estos ataques se reflejan en los electroencefalogramas (EEG). [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
2022-07-21
12:11
9 p, 665.0 KB Empirical analysis of coherence for MPSoCs in avionics embedded critical systems / Sarraseca Julian, Marcel ; Moure López, Juan Carlos, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'adopció de MPSoC complexos en sistemes crítics integrats en aviònica obliga a una anàlisi detallada de la seva arquitectura i comportament per facilitar la certificació. Aquesta anàlisi es veu obstaculitzada per la documentació insuficient i el comportament poc evident d'algunes característiques clau del maquinari. [...]
The adoption of complex MPSoCs in avionics embedded critical systems mandates a detailed analysis of their architecture and behavior to facilitate certification. This analysis is hindered by insufficient documentation and the unobvious behavior of some key hardware features. [...]
La adopción de MPSoC complejos en sistemas críticos integrados de aviónica exige un análisis detallado de su arquitectura y comportamiento para facilitar la certificación. Este análisis se ve obstaculizado por la documentación insuficiente y el comportamiento poco obvio de algunas características clave del hardware. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]