Escola d'Enginyeria. Treballs de fi de grau
Aquesta col·lecció recull els Treballs de fi de grau elaborats pels estudiants de l'Escola d’Enginyeria de la UAB, dins dels estudis de grau, a partir dels cursos 2012/13 i 2013/14 segons la titulació.

Els plans d'estudis de les titulacions de l'Escola d'Enginyeria sempre han inclòs la realització d'un treball de final de carrera. Històricament se'ls ha anomenat "Projectes de final de carrera" (PFC) i amb els nous graus, a partir del curs 2012/13 o 2013/14 segons la titulació, han passat a ser "Treballs de fi de grau" (TFG).

Al DDD es troben en dues col·leccions diferents i, per tant, s'ha de fer la consulta per separat. Els projectes de final de carrera (PFC) de les titulacions anteriors es poden consultar a: Enginyeria. Projectes de final de carrera.

Darreres entrades:
2017-10-16
09:23
11 p, 7.4 MB Aplicación online para determinar la relación entre color y emoción / Blanco de la Cruz, Jose Carlos ; Pàrraga, Alejandro, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El objetivo de este proyecto se centra en la creación de una herramienta, que permita determinar la capacidad humana de relacionar una gama de colores concreta a una emoción o conjunto de emociones. [...]
The main objective of this project remains on create a tool that allows the human capacity to relate a specific color range to an emotion or set of emotions. It is known that not all people react in the same way when perceiving a color [1], therefore, the tool should tke into account extra aspects of the user, such as the region from where the experiment is done or the age of the person. [...]
L'objectiu d'aquest projecte es centra en la creació d'una eina, que permeti determinar la capacitat humana de relacionar una gamma de colors concreta a una emoció o conjunt d'emocions. És sabut que no totes lespersones reaccionen de la mateixa manera en percebre un color [1], per tant, l'eina ha de tenir en compte aspectes extra de l'usuari, com la regió des d'on es fa l'experiment o l'edat de la persona. [...]

2017-06-26
Enginyeria Informàtica [958]  
2017-10-16
09:23
10 p, 1.7 MB IE2KinectSupport : llibreria d'abstracció del SDK de Kinect per al motor InvasionEngine 2 / Castell Vilches, A. ; Martí Gòdia, Enric, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El mon dels videojocs está en constant canvi i una de les coses que més està canviant és el seu desenvolupament. Empreses que abans necesitaven equips de moltes persones amb vàries disciplines per poder desenvolupar un joc, a dia d’avui es veuen superades per produccions realitzades per nombres reduïts de persones, en ocasions persones que han portat tot el desenvolupament per compte pròpia. [...]
The gaming world is in constant change and one of the things that is changing most is the development, years before companiesneed many people with various disciplines to develop a game, today these developments are surpassed by productions made by small numbers of people, sometimes appear people who have taken all the development for their own. [...]
El mundo de los videojuegos está en constante cambio y una de las cosas que más se ve afectada es su desarrollo. Empresas que anteriormente necesitaban de equipos de muchas personas con varias disciplinas para desarrollar un juego, a día de hoy se ven superadas por producciones realizadas por grupos reducidos de personas, en ocasiones incluso hay personas que llevan todo el desarrollo por cuenta propia. [...]

2017-06-27
Enginyeria Informàtica [958]  
2017-10-16
09:23
12 p, 1.5 MB Ninja Runner / Clemente Rodríguez, Xavier ; Pàrraga, Alejandro, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Ninja runner es un proyecto que tiene como finalidad desarrollar una aplicación para dispositivos Android, siguiendo las fases de creación de videojuegos de principio a fin. Para su realización, se ha utilizado el entorno de programación Unity 4. [...]
Ninja runner is a project that aims to develop an application for Android devices, into following the phases of the videogame creation process from beginning to end. In regard to its creation, the programming environment that was used is Unity 4. [...]
Ninja Runner és un projecte que té com a finalitat desenvolupar una aplicació per a dispositius Android, seguint les fases de creació de videojocs de principi a fi. Per a la seva realització, s'ha utilitzat l'entorn de programació Unity 4. [...]

2017-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
2017-10-16
09:23
13 p, 1.4 MB Sistema de reconocimiento de emociones faciales / Martínez Moreno, Adrià ; Diaz Chito, Katerine, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Actualmente existe la necesidad de ser capaces de clasificar las expresiones faciales de los humanos de manera automática para realizar algún tipo de análisis. El proyecto está dirigido al estudio e implementación de un sistema de reconocimiento de emociones faciales, utilizando redes neuronales (Deep Learning). [...]
Currently there is a need to be able to automatically classify the facial expressions of humans to perform some type of analysis. The project is aimed at the study and implementation of a program that performs the recognition of a system of recognition of facial emotions using neural networks (Deep Learning). [...]
Actualment hi ha la necessitat de ser capaços de classificar les expressions facials dels humans de manera automàtica per realitzar algun tipus d'anàlisi. El projecte està dirigit a l'estudi i implementació d'un sistema de reconeixement d'emocions facials, utilitzant xarxes neuronals (Deep Learning). [...]

2017-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
2017-10-16
09:23
12 p, 1.0 MB Creació d'una aplicació per l'aprenentatge en la programació / Acedo Casellas, Pau ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El treball proposat tracta de la creació d'una aplicació senzilla per a mòbil, per acostar i facilitar l'aprenentatge de la programació o d'altres aspectes relacionats amb la informàtica (història, diferència en els llenguatges de programació, etc) als estudiants de secundària. [...]
The aim of this project is to create a simple mobile application to approach and facilitate the learning of programming or other aspects related to computer science (history, difference of programming languages, etc. [...]
El trabajo propuesto trata de la creación de una aplicación sencilla para móvil, para acercar y facilitar el aprendizaje de la programación o de otros aspectos relacionados con la informática (historia, diferencia en los lenguajes de programación, etc) a los estudiantes de secundaria. [...]

2017-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
2017-10-16
09:23
10 p, 902.5 KB Disseny i implementació d'una plataforma de recomanació automàtica / Blázquez Ávila, Andreu ; Rusiñol Sanabra, Marçal, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els sistemes recomanadors són una de les eines més utilitzades en l'actualitat per les grans companyies degut al gran catàleg de productes del que disposen. En aquest projecte destacarem la importància d'aquests sistemes, realitzarem el estudi de l'estat del art dels algoritmes més interessants i analitzarem el comportament d'aquests algoritmes. [...]
Recommendation systems are one of the most used tools by the companies due to the large product catalog that they have. This project will show the importance of these systems, the algorithms used to build them and the results of one implementation. [...]
Los sistemas recomendadores son una de las herramientas más utilizadas en la actualidad por las grandes compañías debido al gran catálogo de productos del que disponen. En este proyecto destacaremos la importancia de estos sistemas, realizaremos el estudio del estado del arte de los algoritmos más interesantes y analizaremos el comportamiento de estos algoritmos. [...]

2017-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
2017-10-16
09:23
12 p, 4.0 MB Estética computacional aplicada a la industria automotriz / Crego Quirante, José Luis ; Pàrraga, Alejandro, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; López Peña, Antonio Manuel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La industria automotriz está cada vez más capacitada para ofrecer a sus clientes vehículos que no sólo cumplen con las prestaciones necesarias sino que también resultan estéticamente atractivos para el comprador. [...]
The automotive industry is increasingly able to offer its customers vehicles that not only meet the required performance but are also aesthetically attractive to the buyer. This is a very broad field and little explored since the characteristics of a vehicle that make it aesthetically appealing are many and the variety of tastes of the customers as well. [...]
La indústria automotriu està cada vegada més capacitada per a oferir als seus clients vehicles que no només compleixen amb les prestacions necessàries sino que també resulten estèticament atractius per al comprador. [...]

2017-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
2017-10-16
09:23
12 p, 1.9 MB La ciudad del zombie comilón / Díez García, Juan ; Pàrraga, Alejandro, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La ciudad del zombi comilón es un videojuego Arcade de dos dimensiones que crea una sensación de falso 3D. Para su creación se ha llevado a cabo una metodología Agile. Esto es debido a que para lograr la diversión en un juego se necesita bastante feed-back de jugadores. [...]
La ciudad del zombie comilón is a project based on the development of a two-dimensional arcade video game creating a false 3D feel. In order to carry out this project, a hybrid methodology between Scrum and Agile has been used, this is because for a game to be fun, you need enough feedback from players. [...]
La ciudad del zombi comilón és un videojoc Arcade de dos dimensions que crea una sensació de fals 3D. Per la seva creació s'ha portat a terme una metodologia Agile. Això es degut a que per obtenir la diversió en un joc es necessita bastant feed-back de jugadors. [...]

2017-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
2017-10-16
09:23
10 p, 1.2 MB Detección de proteínas multifuncionales con funciones celulares ocultas utilizando BIG-DATA / Enöckl Cabacas, Helmut ; Bernal del Nozal, Jorge, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Las proteínas moonlighting son proteínas con funciones múltiples totalmente independientes y ocultas, es decir, se desconocen muchas de las funciones que tienen las proteínas moonlighting. Además, las proteínas moonlitghting están estrechamente ligadas a enfermedades genéticas. [...]
Moonlighting proteins are proteins with multiple totally independent and hidden function sand, that is to say, that many of the functions that have the moonlighting proteins are unknown. They are also closely linked to genetic diseases. [...]
Les proteïnes moonlighting són proteïnes amb funcions múltiples totalment independents i ocultes, és a dir, es desconeixen moltes de les funcions que tenen les proteïnes moonlighting. A més, les proteïnes moonlitghting estan estretament lligades a malalties genètiques. [...]

2017-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
2017-10-16
09:23
12 p, 1.3 MB Descripción de los colores de una imagen mediante técnicas de deep learning / Prades Palacios, Oscar ; Benavente Vidal, Robert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En este proyecto proponemos una solución para la descripción de los colores de una imagen, basada en el modelo propuesto por Wang et al. [10]. En una primera fase, se implementa un modelo auto-supervisado en el cual se utilizan como supervisión los histogramas de color generados por las mismas imágenes utilizadas durante el aprendizaje. [...]
The aim of this project is to propose a solution for the description of the colors of an image, based on the model proposed by Wang et al. [10]. In a first stage, a self-supervised model is implemented and trained with the color histograms generated by the images used in the learning process. [...]
En aquest projecte proposem una solució per a la descripció dels colors d'una imatge, basada en el model proposat per Wang et al. [10]. En una primera fase, s'implementa un model auto-supervisat en el qual s'utilitzen com supervisió els histogrames de color generats per les mateixes imatges utilitzades durant l'aprenentatge. [...]

2017-06-28
Enginyeria Informàtica [958]