Escola d'Enginyeria. Treballs de fi de grau
Aquesta col·lecció recull els treballs de fi de grau elaborats pels estudiants de l'Escola d’Enginyeria de la UAB, dins dels estudis de grau, a partir dels cursos 2012/13 i 2013/14 segons la titulació.

Els plans d'estudis de les titulacions de l'Escola d'Enginyeria sempre han inclòs la realització d'un treball de final de carrera. Històricament se'ls ha anomenat "Projectes de final de carrera" (PFC) i amb els nous graus, a partir del curs 2012/13 o 2013/14 segons la titulació, han passat a ser "Treballs de fi de grau" (TFG).

Al DDD es troben en dues col·leccions diferents i, per tant, s'ha de fer la consulta per separat. Els projectes de final de carrera (PFC) de les titulacions anteriors es poden consultar a: Enginyeria. Projectes de final de carrera.

Estadístiques d'ús Els més consultats

Darreres entrades:
2020-07-06
16:28
14 p, 15.7 MB Estudi i implementació de l'incorporació de micropython a un sistema de control de microsatèl·lits / Campos Llopart, Ferran ; Gesa Boté, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Amb l'objectiu d'innovar en el sector aeroespacial, el treball de final de grau pretén, per primer cop dins del sector, introduir l'ús de codi Python per al control de microsatèl·lits. Aquest tipus de satèl·lits utilitzen microcontroladors amb característiques i recursos molt reduïts, amb l'objectiu de reduir al màxim el seu cost i mida. [...]
Con el objetivo de innovar en el sector aeroespacial, el trabajo de fin de carrera pretende, por primera vez dentro del sector, introducir el uso del código Python para controlar microsatélites. Este tipo de satélites utilizan microcontroladores con características y recursos muy reducidos, con el objetivo de reducir al máximo su coste. [...]
With the goal of innovating in the aerospace sector, this final project aims to introduce the usage of Python code in order to control microsatellites. These types of satellites use microcontrollers, with scarce resources, with the purpose of reducing its volume and cost. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
2020-07-06
16:28
15 p, 903.5 KB Implementació d'una Progressive Web App per a un sistema d'alertes / Cabrera Morillas, Marcos ; Talló Sendra, Marc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El que sempre demana un client és que una aplicació funcioni correctament, sigui senzilla d'utilitzar, lleugera i no consumeixi moltes dades de xarxa. Amb aquesta aplicació es vol aconseguir que la relació metge pacient sigui molt més controlada. [...]
Lo que siempre pide un cliente es que una aplicación funcione correctamente, sea fácil de utilizar, ligera i que no consuma muchos datos de red. Con esta aplicación se quiere conseguir que la relación médico paciente sea mucho más controlada. [...]
A client always wants to an application runs correctly, it is easily to manage, it is light, and it doesn't consume a lot of megabytes of internet. With this application we want to control the relationship between the doctor and the patient. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
2020-07-06
16:28
10 p, 1.3 MB Application of deep learning tools in data analysis for the "Data Science and Engineering Club UAB" / Rodríguez Mir, Ferran ; Gonzàlez i Sabaté, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
In an increasingly complex world, with greater interactions between users and computer data systems, a great need is being generated by several business sectors for professionals specialized in Data Science and Data Analysis. [...]
Ante un mundo cada vez más complejo, con mayores interacciones entre usuarios y sistemas informáticos de datos, se está generando una gran necesidad por parte de varios sectores empresariales de profesionales especializados en el Análisis y la Ciencia de Datos. [...]
Davant d'un món cada vegada més complex, amb més interaccions entre usuaris i sistemes informàtics de dades, s'està generant una gran necessitat per part de diversos sectors empresarials de professionals especialitzats en l'Anàlisi i la Ciència de Dades. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
2020-07-06
16:28
11 p, 412.2 KB Unichat : aplicación de chat para universidades / Gómez Nogués, Pol ; Casas Roma, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
A día de hoy, las aplicaciones web son una herramienta fundamental para ofrecer un servicio online. Paralelamente, ha aumentado la demanda de los usuarios para poder comunicarse entre sí utilizando dichos servicios. [...]
Today, web applications are a fundamental tools to offer a service. The demand of users to be able to communicate with each other using these services has increased. Due to this, many paradigms have been designed to resolve these situations, considering the specific purpose to be achieved for each organization. [...]
Avui dia, les aplicacions web són una eina fonamental per a oferir un servei online. Paral·lelament, ha augmentat la demanda dels usuaris per a poder comunicar-se entre si utilitzant aquests serveis. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
2020-07-06
16:28
16 p, 1.9 MB Minguet, aplicació de restauració / Mancheño Maymó, Víctor ; Talló Sendra, Marc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El restaurant Minguet necesita una modernització urgent, ja que el model de treball que utilitzen ha quedat antiquat. Per aquesta raó l'objectiu del treball és dissenyar una aplicació per a millorar la comunicació entre l'empresa i els clients de forma ​user-friendly per a que usuaris no familiaritzats amb aplicacions complexes o internet siguin capaços d'utilitzar-la de forma adecuada​. [...]
The Minguet restaurant needs an urgent modernization, because the work model they use it has become dated. For that reason this work goal is to design an application to improve the communication between company and client in a user friendly way to non expert users in internet technologies are able to use it correctly. [...]
El restaurante Minguet necesita una modernización urgente, ya que el modelo de trabajo que utilitzan ha quedado anticuado. Por esta razón el objetivo del trabajo es diseñar una aplicación per a mejorar la comunicación entre la empresa y los clientes de forma ​user-friendly ​ para que usuarios no familiarizados con aplicaciones complejas o internet sean capaces de utilizarla de manera adecuada. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
2020-07-06
16:28
12 p, 1.2 MB Análisis y aplicaciones del Big Data en bases de datos abiertas / Leal García, Christian ; Musach Pi, Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En este proyecto vamos a tratar de mostrar las ventajas y aplicacions que nos ofrecen las técnicas y herramientas utilizadas en los procesos Big Data. Para ello, plasmaremos un marco teórico lógico donde definiremos términos, técnicas y herramientas relacionadas con el ámbito de Big Data para familiarizarnos con el entorno. [...]
In this project we will try to show the advantages and applications offered by the techniques and tools used in Big Data processes. To do this, we will explain a logical theoretical framework where we will define terms, techniques and tools related to the Big Data field to familiarize ourselves with the environment. [...]
En aquest projecte tractarem de mostrar els avantatges i aplicacions que ens ofereixen les tècniques i eines utilitzades en els processos Big Data. Per a això, plasmarem un marc teòric lògic on definirem termes, tècniques i eines relacionades amb l'àmbit de Big Data per familiaritzar-nos amb l'entorn. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
2020-07-06
16:28
10 p, 531.1 KB Cerca i implementació d'un RTOS per a un system on chip PSoC / Bellés Solà, Jordi ; Aragonés Ortiz, Raúl, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest document es presenten un seguit de conceptes relacionats amb els sistemes operatius en temps real per entendre el context en què s'utilitzen i perquè s'utilitzen, enfocats al desenvolupament d'aplicacions en la plataforma PSoC i el seu idle PSoC Creator. [...]
En este documento se presentan una serie de conceptos relacionados con los sistemas operativos en tiempo real para entender el contexto en que se utilizan y para que se utilizan, enfocados al desarrollo de aplicaciones en la plataforma PSoC y PSoC Creator. [...]
This document presents a series of concepts related to real-time operating systems to understand the context in which they are used and for which they are used, focused on the development of applications on the PSoC and PSoC Creator platform. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
2020-07-06
16:28
10 p, 2.8 MB GNSS integrity & robustness tool / Becerra Hervás, Albert ; Egea-Roca, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Mobile applications are one of the main technologies of the present and future due to the incremental usage of the Smartphones. Many of these applications require being able to obtain the user location and thus, the concepts of integrity and robustness, which are referred to the quality of the satellite-based positioning methods results, are growing in importance. [...]
Les aplicacions mòbils són una de les principals tecnologies del present i del futur a causa de l'ús incremental dels Smartphones. Moltes d'aquestes aplicacions requereixen poder obtenir la ubicació de l'usuari i, per tant, els conceptes d'integritat i robustesa, referits a la qualitat dels resultats dels mètodes de posicionament basats en satèl·lit, són cada cop més importants. [...]
Las aplicaciones móviles son una de las principales tecnologías del presente y del futuro debido del uso incremental de los Smartphones. Muchas de estas aplicaciones requieren poder obtener la ubicación del usuario y, por tanto, los conceptos de integridad y robustez, referidos a la calidad de los resultados de los métodos de posicionamiento basados ​​en satélite, son cada vez más importantes. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
2020-07-06
16:28
12 p, 14.5 MB QGIS plugin for geospatial data processing in the cloud / Casas Carrasquer, Oriol ; Ponsa Mussarra, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
QGIS is a GIS open source software tool which with the help of a plugin can communicate with a web service, both of them have been developed in this project. A group of researchers has developed Machine Learning algorithms that process geospatial images, these processes have considerable computational costs to run in a local machine. [...]
QGIS és una eina GIS de programari de codi obert que amb l'ajuda d'un plugin es pot comunicar amb un servei web, els quals han estat desenvolupats en aquest projecte. Un grup d'investigadors han desenvolupat algoritmes d'aprenentatge automàtic que processen imatges geospatials, aquests processos tenen uns costos computacionals considerables per executar-se en una màquina local. [...]
QGIS es una herramienta GIS de código abierto que con la ayuda de un plugin se puede comunicar con un servicio web, los cuales han sido desarrollados en este proyecto. Un grupo de investigadores han desarrollado algoritmos de aprendizaje automático que procesan imágenes geoespaciales, estos procesos tienen unos costes computacionales considerables para ejecutarse en una máquina local. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
2020-07-06
16:28
2.8 MB Anàlisis i estudi de Lightning Network a Bitcoin / Houlail Sairouni, Miriam ; Navarro-Arribas, Guillermo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Actualment, la xarxa Lightning o Lightning Network està sent molt coneguda en el món de la informàtica i en el món de les criptomonedes, ja que aquesta xarxa té com a objectiu solucionar algunes de les mancances que té Bitcoin. [...]
Nowadays the Lightning network is very well known in the computer world and in the world of crypto-currencies, since this network aims to solve some of the deficiencies that Bitcoin has. Some of the major deficiencies that Bitcoin suffers today are scalability, instant payments and micro-payments. [...]
Actualmente, la red Lightning o Lightning Network está siendo muy conocida en el mundo de la informática y en el mundo de las criptomonedas, ya que esta red tiene como objetivo solucionar algunas de las carencias que tiene Bitcoin. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]