Últimas adquisiciones:
2023-09-29
20:19
12 p, 2.0 MB Monitorització de constants vitals amb tecnologia RADAR / Fuertes Centeno, Víctor ; Carrabina Bordoll, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte consta del desenvolupament d'un algorisme capaç d'extreure i calcular paràmetres vitals d'un usuari (respiracions i pulsacions amb una Tecnologia no invasiva, el RADAR. L'aplicació d'ús és l'àmbit auto-motiu (el projecte es fa amb la col·laboració de l'empresa IDNEO TECHNOLOGIES). [...]
2023
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]  
2023-09-29
18:34
82 p, 6.2 MB Detecció i anàlisi avançat d'objectes amb un ESP32CAM amb connexió al cloud per MQTT / Torres Parellada, Nil ; Aragonés Ortiz, Raúl, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball consisteix en el disseny i desenvolupament de diverses millores significatives en el dispositiu de Detecció Avançada de Temperatures Infraroges, utilitzant un ESP32CAM que vaig desenvolupar per al TFG del Grau en Enginyeria Informàtica a inicis d'aquest any 2023. [...]
2023
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]  
2023-09-29
16:30
29 p, 1.8 MB Quantum Internet / Saltos Galvez, Kevin ; Vázquez Castro, María Ángeles, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
During my TFG, I investigated the current state of quantum technologies, with a focus on quantum communications and the Quantum Internet. The initial phase includes analyzing the fundamental characteristics of quantum communications, which involves the use of qubits. [...]
Durant el meu TFG, vaig investigar sobre l'estat actual de les tecnologies quàntiques, especialmente en les comunicacions quàntiques i la Internet quàntica. La fase inicial inclou l'anàlisi de les característiques fonamentals de les comunicacions quàntiques, que implica l'ús de qubits. [...]

2023
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]  
2023-09-29
15:54
162 p, 15.4 MB Disseny i Simulació de Constel·lacions LEO mitjançant Skydel i Processament dels Senyals amb FGI-GSRx Modificat / Castro Lara, Adrián ; Seco Granados, Gonzalo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Les constel·lacions de satèl·lits en òrbita terrestre baixa (LEO) han sorgit com una solució a la demanda de serveis globals de comunicacions, observació de la Terra, monitoratge ambiental i navegació per satèl·lit. [...]
Low Earth Orbit (LEO) satellite constellations have emerged as a solution to the demand for global communications, Earth observation, environmental monitoring and satellite navigation services. LEO constellations offer greater data transmission capacity, better image resolution and greater navigation accuracy compared to satellites in higher orbits. [...]

2023
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]  
2023-09-28
12:49
15 p, 2.0 MB La regla 3-30-300 a Barberá del Vallés / Segura Rodríguez, Alex ; Domingo-Marimon, Cristina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En este proyecto de zonas verdes en Barberà del Vallès, se ha aplicado la regla de 3-30-300 para evaluar la presencia y calidad de las áreas verdes en la ciudad. El objetivo principal de este trabajo es analizar si la ciudad de Barberá del Vallés (Barcelona) cumple la regla de 3-30-300 propuesta por el planificador urbano Nieuwenhuijsen y determinar que mejoras puede aportar una ciudad más verde. [...]
In this green areas project in Barberà del Vallès, the 3-30-300 rule has been applied to assess the presence and quality of green areas in the city. The main objective of this work is to analyze whether the city of Barberá del Vallés (Barcelona) complies with the 3-30-300 rule proposed by the urban planner Nieuwenhuijsen and to determine what improvements a greener city can provide. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
2023-09-28
12:37
12 p, 23.5 MB Millora de la gestió de l'aigua en l'entorn de la UAB / Salvatella Pastor, Robert ; Vilariño Freire, Fernando, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La gestió eficient de l'aigua en una universitat és fonamental, especialment durant èpoques prolongades de sequera. Un sistema de gestió d'aigua adequat pot ajudar les universitats a adaptar-se als canvis en els patrons climàtics i maximitzar els recursos hídrics disponibles. [...]
The efficient management of water at a university is essential, especially during prolonged periods of drought. An appropriate water management system can help universities adapt to changing weather patterns and maximise available water resources. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
2023-09-28
12:26
14 p, 2.9 MB De les dades a l'acció : monitoratge de l'aigua / Sahuquillo Planas, Pere ; Rivas Contreras, Santiago, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El treball s'enfoca principalment en analitzar i avaluar el consum de l'aigua en els edificis d'un municipi fictici amb l'objectiu de proporcionar a l'entitat encarregada una eina que li permeti gestionar el consum d'aigua de manera eficient. [...]
The project focuses primarily on analyzing and evaluating water consumption in the buildings of a fictional municipality created by myself, with the aim of providing the local government with a tool to manage water consumption efficiently. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
2023-09-28
12:13
14 p, 5.3 MB La mobilitat a l'Arc Metropolità de Barcelona : situació, mesures i solucions / Ruiz Gallego, Òscar ; Avellaneda Garcia, Pau, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El vehicle privat és un dels principals contribuents al canvi climàtic i l'escenari multicrisi que pot devenir posa en dubte un model de mobilitat basat en ell. El present article té per objectiu analitzar les pautes de mobilitat entre les ciutats de l'Arc Metropolità de Barcelona, identificar les mancances que existeixen en aquest àmbit a nivell d'infraestructures i serveis de transport i valorar els grans projectes de mobilitat definits per al mateix, especialment el del Quart Cinturó. [...]
Private transport is one of the main contributors to climate change and the multi-crisis scenario that can take place bring into question the model of mobility based on it. This article aims to analyse the mobility patterns between the cities of the Metropolitan Arch of Barcelona, to identify the shortcomings that exist in this area in terms of transport infrastructures and services and to evaluate the mobility projects defined for it, especially the one known as the "Fourth Belt". [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
2023-09-28
11:57
13 p, 4.9 MB Perspectives de l'oferta i la demanda i aproximacions des de les Smart Cities / Roman Salas, Guillem ; Valle Álvaro, Elisabet del, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els darrers anys s'ha fet palès el fet de que l'accés a l'habitatge s'ha anat complicant de cada vegada més, especialment per a les generacions més joves, que constitueixen les capes de la societat que per motius evidents menys temps han tingut d'acumular recursos. [...]
In recent years, it has become clear that access to housing has become increasingly difficult, especially for younger generations, who constitute the layers of society who, for obvious reasons, have had less time to accumulate resources. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
2023-09-28
11:37
11 p, 1.4 MB Soluciones inteligentes con tecnologías disruptivas para entornos caóticos - Movilidad urbana / Quella Aracil, Yuri ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Uno de los grandes retos de las ciudades del mañana será gestionar el gran volumen de personas que se desplaza de un sitio a otro mediante un vehículo. Este trabajo final de grado es un estudio y propuesta de una posible solución empleando tecnologías disruptivas para entornos que podrían convertirse en caóticos. [...]
2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]