Biociències. Treballs de Fi de Màster

Aquesta col·lecció recull Treballs de Fi de Màster (TFM) elaborats pels estudiants dels màsters de la Facultat de Biociències:

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2023-04-12
12:20
59 p, 4.1 MB Ulcerative colitis unsupervised classification using single cell colonic data / Sanzo Machuca, Ángela ; Casillas Viladerrams, Sònia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Corraliza Márquez, Ana María, dir. (Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Ulcerative colitis is a relapsing inflammatory bowel disease affecting the gut's mucosa. The disease is characterized by rectal bleeding, abdominal pain, and diarrhea, among others, due to the damaged caused in the epithelial barrier. [...]
2022
Màster Universitari en Bioinformàtica / Bioinformatics [1112]  
2023-02-24
12:15
61 p, 2.9 MB New insights into marine viral communities from Tropical and Subtropical oceans / López García, Ester María ; Martinez-Urtaza, Jaime, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Viruses, especially those that infect prokaryotes, are the most abundant and diverse biological entities in the oceans. Furthermore, viruses influence marine ecosystems through many different mechanisms (i. [...]
Els virus, especialment aquells que infecten procariotes, són les entitats biològiques més abundants i diverses dels oceans. S'ha determinat que els virus influeixen en els ecosistemes marins mitjançant molts mecanismes diferents (per exemple, matant selectivament els seus hospedadors). [...]

2022
Màster Universitari en Bioinformàtica / Bioinformatics [1112]  
2021-03-18
13:48
75 p, 3.3 MB Development of a new methodology to predict and engineer thermostable proteins / Robles Martín, Ana ; Guallar, Victor, dir. (Barcelona Supercomputing Center) ; Masgrau, Laura, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Studies of protein thermostability change prediction due to single mutations has been of great interest because of its importance for industries, biotechnological and biomedical research. However, the search of a highly accurate predictor has been unsuccessful. [...]
Els estudis sobre la predicció del canvi de termoestabilitat de proteïnes a causa de mutacions individuals han estat de gran interès per la seva importància per a la indústria, la investigació biotecnològica i biomèdica. [...]

2020
Màster Universitari en Bioinformàtica / Bioinformatics [1112]  
2021-03-04
14:37
33 p, 684.3 KB Machine learning based prediction of esterases' promiscuity / Xiang, Ruite ; Guallar, Victor, dir. (Barcelona Supercomputing Center) ; Daura i Ribera, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Els enzims són de gran interès per a la majoria de les indústries, no obstant la seva caracterització en el laboratori és costosa i molt laboriosa, fet que ha impulsat el desenvolupament de tecnologies de predicció de les activitats dels enzims. [...]
Enzymes are of great interest for a vast variety of industries; however, the experimental characterization is very time consuming and expensive. Moreover, industrial enzymes need to adapt to nonbiological conditions while maintaining high activity, promiscuity and stereo-selectivity, properties that are not well covered, currently, by prediction technologies which means that their characterization still relies solely on experimentation. [...]

2020
Màster Universitari en Bioinformàtica / Bioinformatics [1112]  
2019-03-19
05:54
22 p, 2.1 MB Effect of anthropogenic resources on wild boar (Sus scrofa Linnaeus, 1758) presence in the urban area of Barcelona / Recasens Gafas, Cristina ; López Olvera, Jorge R. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
The presence of wild boar has increased around cities, and in urban areas, in part due to feeding from human. This study was developed in the peri-urban area of Barcelona, where animals go into the city due to the fact that Collserola Natural Park - the natural habitat for wild boars - is next to the city. [...]
La presència de porc senglar ha augmentat a les ciutats, i en zones urbanes, en part degut a l'alimentació per part d'humans. Aquest estudi es va dur a terme a la zona periurbana de Barcelona, on els animals entren a la ciutat degut a que tenen el Parc Natural de Collserola (el seu hàbitat natural) al costat. [...]

2017  
2019-03-19
05:54
38 p, 5.5 MB Seasonal variation in floral resources and their potential consequences on plant-pollinator network structure / Lonighi Iturbide, Arturo ; Bosch, Jordi, 1961- , dir. (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Rodrigo Domínguez, Anselm (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Arnan, Xavier, dir. (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Implications of seasonal variation of floral resources in the Mediterranean on the network structure of a plant-pollinator community, regarding to changes in the degree of specialization of the network due to competition for resources.
Implicacions de la variació estacional dels recursos florals al Mediterrani sobre l'estructura de xarxa d'una comunitat planta-pol·linizador, en relació amb els canvis en el grau d'especialització de la xarxa a causa de la competència pels recursos.

2017  
2019-03-19
05:54
34 p, 799.0 KB A survey of ixodid species parasitizing wild boar (Sus scrofa) in Collserola Natural Park and molecular detection of selected tick-borne pathogens / Magen Moreno, Luis ; Mentabarre García, Gregorio ; López Olvera, Jorge R. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
A survey of ticks feeding on wild boar was performed between years 2013 and 2016 in Collserola Natural Park, a peri-urban park surrounded by the highly populated Barcelona metropolitan area. A total of 2. [...]
Durant els anys 2013-2016 es van mostrejar paparres paràsites del senglar al parc natural de Collserola, un parc peri-urbà envoltat per la zona metropolitana de Barcelona. Es van recollir 2. 235 paparres a partir de 261 senglars i es van classificar morfològicament. [...]

2017  
2019-03-19
05:54
22 p, 2.0 MB Inter-annual variation in the plant-pollinator network of a rupicolous plant community / Izquierdo Ferreiro, Iago ; Bosch Gras, Jordi ; Navarro Echeverría, Luis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Pollination networks are a representation of the interactions between the plant and pollinator communities in a particular location. Communities change in composition and structure from year to year, and therefore their interactions. [...]
Les xarxes de pol·linització representen les interaccions entre la planta i les comunitats de pol·linitzadors en un lloc concret. Les comunitats canvien de composició i estructura d'un any a altre, i per tant les seves interaccions. [...]

2017  
2019-03-19
05:54
25 p, 1.8 MB New species and records of Harpellales and Amoebidiales from the North-eastern Iberian Peninsula / Busquets Casas, Laia ; Guàrdia Valle, Laia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
New data on trichomycetes in the Iberian Peninsula: Two new Ameboid species (Paramoebidum contortum and Paramoebidium lateralis) and a new species of Harpelal (Ejectosporus quimera) have been described. [...]
Noves dades de tricomicets a la Península Iberica: S'han descrit dues noves espècies d'Amoebidials (Paramoebidum contortum i Paramoebidium lateralis) i una nova espècie d'Harpel·lals (Ejectosporus chimera). [...]

2016  
2019-03-19
05:54
38 p, 948.2 KB Modelling the dynamics of oak-pine Mediterranean forests in a climate change scenario / Bassols Garcia, Jordi ; Martínez Vilalta, Jordi, 1975-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; García-Valdés, Raúl, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Climate change is affecting forest communities all around the globe. Increased aridity due to warmer temperatures is causing widespread cases of drought-induced forest dieback, thus altering forest dynamics. [...]
El canvi climàtic està afectant les comunitats forestals a nivell global. L'increment de l'aridesa causat per les altes temperatures està provocant un augment de la mortalitat, alterant així les dinàmiques dels boscos. [...]

2017