Treballs de recerca i projectes de final de carrera
Aquesta col·lecció recull els treballs acadèmics finals (projectes de final de carrera, treballs de màster, postgrau, tesines...) elaborats pels estudiants de la Universitat amb la finalitat d'augmentar la seva visibilitat a la xarxa.
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2024-02-20
16:25
28 p, 1.6 MB Multi-enzymatic synthesis of acetoin from ethanol in one pot reactor / Rodríguez Fuentes, Daniella Sophia ; Guillén, Marina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Romero, Oscar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Production, purification, and characterization of PcAOX for its use in the synthesis of Acetoin through the multi-enzymatic system comprising the following enzymes, Pyruvate decarboxylase from Zymobacter palmae (ZpPDC), alcohol oxygenase from Phanerochaete chrysosporium (PcAOX) and catalase from bovine liver, as an alternative of the previous system that comprised Pyruvate decarboxylase from Zymobacter palmae (ZpPDC), alcohol dehydrogenase from Saccharomyces cerevisiae (ScADH), and NAD(P)H oxidase (SpNOX) from Streptococcus pyogene which needed the addition of NADH/NAD+ cofactor.
Producció, purificació i caracterització de PcAOX per al seu ús en la síntesi d'Acetoin a través del sistema multi-enzimàtic que comprèn les següents enzims, la piruvat descarboxilasa de Zymobacter palmae (ZpPDC), l'oxigenasa d'alcohol de Phanerochaete chrysosporium (PcAOX) i la catalasa de fetge boví, com a alternativa al sistema anterior que comprenia la piruvat descarboxilasa de Zymobacter palmae (ZpPDC), l'alcohol deshidrogenasa de Saccharomyces cerevisiae (ScADH) i l'oxidasa NAD(P)H (SpNOX) de Streptococcus pyogene, que necessitava l'addició del cofactor NADH/NAD+.

2024
Màster Universitari en Enginyeria Biològica i Ambiental [1560]  
2024-02-20
15:58
39 p, 857.0 KB Biodegradación mediante hongos de contaminantes emergentes : retardantes de llama y antibióticos / Ramos Meza, Gisselle Dayana ; Sarrà i Adroguer, Montserrat, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Beltrán-Flores, Eduardo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Se evaluó la capacidad degradativa de algunos hongos sobre los retardantes de llama organofosforados (OPFRs): fosfato de tris (2-etilhexilo) (TEHP), el trietil fosfato (TEP) y el tributil fosfato (TBP), además se estudió la degradación de los antibióticos oxitetraciclina (OXT), sulfadiazina (SFD) y la enrofloxacina (ERF). [...]
Es va avaluar la capacitat de degradació d'alguns fongs sobre els retardants de flama organofosforats (OPFRs): fosfat de tris (2-etilhexilo) (TEHP), el trietil fosfat (TEP) i el tributil fosfat (TBP), a més es va estudiar la degradació dels antibiòtics oxitetraciclina (OXT), sulfadiazina (SFD) i la enrofloxacina (ERF). [...]

2023
Màster Universitari en Enginyeria Biològica i Ambiental [1560]  
2024-02-20
15:48
31 p, 978.3 KB Exploring the reductive dehalogenase degrading 1,2-dichloroethane in Dehalogenimonas alkenigignens strain BRE15M and its proteome growing with different substrates / Galmes Melo, Judit ; Soder-Walz, Jesica M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Marco Urrea, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
The microorganism Dehalogenimonas alkenigignens BRE15M depends on halogenated alkanes for its anaerobic respiration. We demonstrate its ability to grow while degrading 1,2-dichloroethane (1,2-DCA) and 1,2-dichloropropane (1,2-DCP). [...]
El microorganisme Dehalogenimonas alkenigignens BRE15M depèn d'alcans halogenats per a la seva respiració anaeròbica. Demostrem la seva capacitat de créixer mentre degrada el 1,2-dicloroetà (1,2-DCA) i el 1,2-dicloropropà (1,2-DCP). [...]

2024
Màster Universitari en Enginyeria Biològica i Ambiental [1560]  
2024-02-20
15:01
34 p, 2.4 MB Sustainable-by-design energy systems for the energy transition / de Tomás Pascual, Alexander ; Madrid, Cristina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
We present the environmental evaluation of 261 energy transition configurations for the year 2050 in Portugal by combining Life Cycle Assessment and Multi-Scale Integrated Analysis of Societal and Ecosystem Metabolism (MuSIASEM) frameworks. [...]
Presentem l'avaluació ambiental de 261 configuracions de transició energètica diferents per l'any 2050 a Portugal, combinant anàlisi de cicle de vida (LCA) i anàlisi multi escala de metabolisme social i ecosistèmic (MuSIASEM). [...]

2024
Màster Universitari en Enginyeria Biològica i Ambiental [1560]  
2024-02-20
14:51
15 p, 437.2 KB UIO66 metal-organic framework as a support material of Cu/ZnO/CeO2 nanoparticles for the hydrogenation of carbon dioxide to produce methanol / Capdevila Cardona, Marc ; Sanchez, Antoni, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest treball s'analitza el potencial de la metal-organic framework (MOF) per a millorar la producció de metanol a partir de la hidrogenació de CO2, per dur-ho a terme es fa una síntesi de diferents catalitzadors i es proven per veure el que obté millors resultats. [...]
In this work, the potential of metal-organic frameworks (MOFs) to improve methanol production from the hydrogenation of CO2 is analyzed. To carry out this task, a synthesis of different catalysts is performed and tested to see which yields the best results. [...]

2023
Màster Universitari en Enginyeria Biològica i Ambiental [1560]  
2024-02-20
14:11
26 p, 1.0 MB Assessment of the toluene-degrading potential of an Aromatoleum-enriched culture in a chlorinated co-contaminated environment / Borja Portugal, Maria Jessica ; Pinel Cabello, Maria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Soder-Walz, Jesica M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Toluene is one of the most frequent volatile organic compounds (VOCs) in contaminated groundwater due to its intensive use in industry, improper disposal, and accidental spills. Microbial bioremediation is a suitable and environmentally friendly technology for degrading organic contaminants frequently present in aquifers. [...]
2023
Màster Universitari en Enginyeria Biològica i Ambiental [1560]  
2024-02-12
20:48
39 p, 1.4 MB Salsa Consciente y Danza Movimiento Terapia (SCyDMT) Un abordaje terapéutico para promover la intimidad en las parejas / Méndez Selles, Yudit ; Pérez, Susana, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
La Dansa Moviment Teràpia (DMT) és una de les tècniques psicoterapèutiques en què s'utilitza la dansa per a la reflexió clínica a la teràpia de parella. En fusionar-lo amb eines de la salsa, un dels balls de més ràpida expansió al món i amb efectes terapèutics ja vistos, aquest estudi investiga l'efectivitat d'un mètode que barreja la salsa conscient i la DMT (SCyDMT) aplicat a 7 parelles per comprendre com a través de processos relacionals com la comunicació, l'empatia kinestèsica, i tècniques psicocorporals com el moviment sincronitzat i la sintonia efectiva entre d'altres, es pot promoure la intimitat a les parelles.
La Danza Movimiento Terapia (DMT) es una de las técnicas psicoterapéuticas en la que se utiliza la danza para la reflexión clínica en la terapia de pareja. Al fusionarlo con herramientas de la salsa, uno de los bailes de más rápida expansión en el mundo y con efectos terapéuticos ya vistos , este estudio investiga la efectividad de un método que mezcla la salsa consciente y la DMT (SCyDMT) aplicado a 7 parejas para comprender cómo a través de procesos relacionales como la comunicación, la empatía kinestésica, y técnicas psicocorporales como el movimiento sincronizado y la sintonía efectiva entre otras, se puede promover la intimidad en las parejas.

2024
Màster en Dansa Moviment Teràpia [1614]  
2024-02-12
18:11
99 p, 3.4 MB Análisis de las características de los errores de traducción automática neuronal y su posedición : un estudio de las traducciones (del español al chino) de un artículo periodístico / Lai, Haohong ; Sánchez-Gijón, Pilar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
Malgrat la prevalença de l'ús de la traducció automàtica neuronal (TA neuronal) en l'era contemporània, hi ha pocs estudis que tracten de manera detallada les característiques dels errors que sorgeixen en les traduccions entre xinès i espanyol proporcionades per aquestes eines. [...]
A pesar de la prevalencia del uso de la traducción automática neuronal (TA neuronal) en la era contemporánea, existen escasos estudios que abordan de forma detallada las características de los errores que surgen en las traducciones entre chino y español proporcionadas por estas herramientas. [...]
Despite the prevalent use of neural machine translation (NMT) in the contemporary era, there are limited studies that delve into the detailed characteristics of the errors arising in translations between Chinese and Spanish provided by these tools. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Màster Universitari en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals [1270]  
2024-01-17
11:12
376 p, 22.4 MB Revista "!Hola!" (1944-1979) : testimoni d'història, política i cultura / Recoder, Maria Josep ; Moragas Spà, Miquel de, 1943-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Bellaterra, 1982  
2024-01-11
09:19
50 p, 2.0 MB Integració sociolaboral de joves sense sostre a la ciutat de Barcelona / Durán Piñero, Antoni ; Garcia Hernández, Rosa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
El sensellarisme és un fenomen d'àmbit mundial que cada vegada afecta a un major número de persones i, les seves causes són de caràcter estructural, multifactorial i transversals. Els factors tenen un caràcter global i han incrementat de manera exponencial en nombre de persones sense llar, entre ells destaquem: la situació d'inestabilitat geopolítica a nivell mundial, la persistent crisi econòmica de l'any 2008 i accentuada pel COVID, les polítiques migratòries restrictives de l'UE, la saturació dels serveis públics i en el cas d'Espanya la manca de planificació i inversió per part de totes les Administracions.
El sinhogarismo es un fenómeno de ámbito mundial que cada vez afecta a un mayor número de personas y sus causas son de carácter estructural, multifactorial y transversales. Los factores tienen un carácter global y han incrementado de forma exponencial en número de personas sin hogar, entre ellos destacamos: la situación de inestabilidad geopolítica a nivel mundial, la persistente crisis económica del año 2008 y acentuada por el COVID, las políticas migratorias restrictivas de la UE, la saturación de los servicios públicos y en el caso de España la carencia de planificación e inversión por parte de todas las Administraciones.
Homelessness is a worldwide phenomenon that affects an increasing number of people and its causes are structural, multifactorial and transversal. The factors have a global character and have increased exponentially in the number of homeless people, among them we highlight: the situation of geopolitical instability at world level, the persistent economic crisis of 2008 and accentuated by the COVID, migration policies restrictive measures of the EU, the saturation of public services and, in the case of Spain, the lack of planning and investment by all Administrations.

2023
Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social [3780]  
Enfocat a:
Biociències. TFM (27)
Ciències. TFM (435)
Ciències de l'Educació, TFM (156)
Ciències de la Comunicació. TFM (215)
Ciències Polítiques i Sociologia. TFM (135)
Enginyeria. TFM (994)
Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents. Treballs de recerca (84)
Filosofia i Lletres. TFM (448)
Psicologia. TFM (87)
Traducció i Interpretació. TFM (159)
Treballs de construcció de tipologies en Ciències Socials (23)
Veterinària. Treballs (299)
Veterinària. TFM (69)