Facultat de Ciències de la Comunicació. Treballs de fi de màster
Darreres entrades:
2023-02-24
15:09
106 p, 1.8 MB Las redes sociales como estrategia de difusión de la lucha contra las violencias de género : El caso de la Señal de Socorro / Moraes, Lua de ; Corominas, Maria, 1961-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest treball té com a objectiu principal entendre el paper de les xarxes socials en relació amb la difusió de la lluita contra la violència de gènere. El cas estudiat és el del Senyal de Socors. [...]
El presente trabajo tiene como objetivo principal entender el papel de las redes sociales en relación a la difusión de la lucha contra la violencia de género. El caso estudiado es el de la Señal de Socorro. [...]
The main objective of this paper is to understand the role of social networks in relation to the dissemination fo the fight against gender violence. Tha case estudied is that of the Signal for Help. [...]

2022
Màster Universitari en Mitjans, Comunicació i Cultura [1117]  
2023-02-21
19:29
113 p, 17.2 MB Violencia machista en canales digitales : cómo abordar el problema desde una perspectiva comunicacional / Benavente Benavente, Andrea Belén ; Quercia Bertrand, Juan ; Rojas Castro, Samanta ; Vásquez Salazar, Juan Camilo ; Verdugo Herrera, Nicolás Ignacio ; Balsebre, Armand, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat.) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El fenomen de la violència masclista en canals digitals és una problemàtica poc explorada i de mutació constant gràcies a noves plataformes i formats digitals. En aquest TFM realitzem un projecte de recerca des d'una aproximació descriptiva sense precedents, que ens va determinar com passa la violència masclista en canals digitals i quin és el seu nivell d'impacte a la societat. [...]
El fenómeno de la violencia machista en canales digitales es una problemática poco explorada y de constante mutación gracias a nuevas plataformas y formatos digitales. En el presente TFM realizamos un proyecto de investigación desde una aproximación descriptiva sin precedentes, que nos permitió determinar cómo ocurre la violencia machista en canales digitales y cuál es su nivel de impacto en la sociedad. [...]
The phenomenon of sexist violence on digital channels is a problem that has been little explored and is constantly changing thanks to new platforms and digital formats. In this TFM we carry out a research project from an unprecedented descriptive approach, which determined how sexist violence occurs in digital channels and what is its level of impact on society. [...]

2022
Màster Universitari en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques [1273]  
2023-02-21
19:04
171 p, 1.3 MB El usuario mercancía : La alienación del cognitariado en las plataformas sociales / Vázquez Paredes, Adrián ; Soriano Clemente, Jaume, 1965-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aproximació a la subjectivitat de l'usuari com a peça fonamental del procés productiu que desenvolupen les plataformes socials. Aquesta investigació aborda la manera com l'usuari percep el seu paper a la cadena de valor que fan les empreses propietàries d'aquests territoris digitals i aprofundeix en l'alienació que experimenta l'individu com a consuencia d'aquest procés productiu que hem anomenat "treball digital latent".
Aproximación a la subjetividad del usuario como pieza fundamental del proceso productivo que desarrollan las plataformas sociales. Esta investigación aborda la manera en la que el usuario percibe su papel en la cadena de valor que realizan las empresas propietarias de estos territorios digitales y profundiza en la alieación que experimenta el individuo como consuencia de este proceso productivo al que hemos denominado "Trabajo digital latente".
Approach to the user's subjectivity as a comerstone of the production process developed by social platforms. This research adresses how the user perceives his role in the value chain carried out by companies which own digital territories and depens into the alienation experimented by the individual as a consequence of this productive process designated as "dormand digital work".

2022
Màster Universitari en Mitjans, Comunicació i Cultura [1117]  
2023-02-21
18:39
101 p, 936.2 KB La representación transgénero en la ficción seriada : El caso de 'Euphoria' en HBO / Martin, Nathalie ; Ferré Pavia, Carme, 1969- , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest treball té com a objectiu estudiar la representació del col·lectiu trans en la ficció seriada, a través de l'anàlisi de contingut de la primera temporada d'Euphoria (2019), creada per Sam Levinson. [...]
Este trabajo tiene como objetivo estudiar la representación del colectivo trans en la ficción seriada, a través del análisis de contenido de la primera temporada de Euphoria (2019), creada por Sam Levinson. [...]
This paper aims to study the representation of the trans collective in serialized fiction, through the content analysis of the first season of Euphoria (2019), created by Sam Levinson. Delimiting the study sample to the streaming platform HBO Max, other works that also include trans characters, positively or pejoratively, are determined. [...]

2022
Màster Universitari en Mitjans, Comunicació i Cultura [1117]  
2023-02-21
18:26
135 p, 1.9 MB Narrativas Interseccionales sobre la Noche en el Nuevo Cine Latinoamericano Una propuesta desde los Estudios Culturales / Márquez Rosales, Gabriela Paz ; Gayà Morlà, Catalina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest estudi pilot és una proposta des dels estudis culturals que se centra a la nit entenent-la com a narrativa mediàtica. L'objectiu és comprendre la manera com aquesta es representa com a temps/espai territori a través de l'anàlisi audiovisual de 14 pel·lícules del nou cinema llatinoamericà disponibles a plataformes de streaming que han estat premiades a festivals internacionals. [...]
El presente estudio piloto es una propuesta desde los estudios culturales que se centra en la noche entendiendola como narrativa mediática. El objetivo es comprender la manera en que esta se representa como tiempo/espacio territorio a través del análisis audiovisual de 14 películas del nuevo cine latinoamericano disponibles en plataformas de streaming que han sido premiadas en festivales internacionales. [...]
This pilot study is a proposal from cultural studies that focuses on the night, understanding it as a media narrative. The objective is to understand the way in which this is represented as a time/space territory through the audiovisual analysis of 14 films of the new Latin American cinema available on streaming platforms that have been awarded at international festivals. [...]

2022
Màster Universitari en Mitjans, Comunicació i Cultura [1117]  
2022-02-28
20:37
88 p, 2.1 MB Implementación de la inteligencia artificial en la verificación periodística: diagnóstico y propuesta en tiempos de desinformación / Vela Salas, Andrés ; Giraldo Luque, Santiago, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
En un moment en el qual els mitjans de comunicació perden part de la seva credibilitat a causa de la proliferació de la desinformació, sorgeixen noves tecnologies que faciliten als professionals la verificació de contingut periodístic. [...]
En un momento en el que los medios de comunicación pierden parte de su credibilidad debido a la proliferación de la desinformación, surgen nuevas tecnologías que facilitan a los profesionales la verificación de contenido periodístico. [...]
At a time when the media is losing some of its credibility due to the proliferation of misinformation, new technologies that are emerging make it easier for professionals to verify journalistic content. [...]

2021
Màster Universitari en Periodisme i Innovació en Continguts Digitals [1392]  
2022-02-28
20:27
76 p, 3.7 MB La polarización afectiva en Cataluña: estudio de caso de la campaña electoral de las elecciones autonómicas de 2021 / Carrillo García, Marc ; Giraldo Luque, Santiago, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
Aquest treball busca identificar quins actors (polítics, mediàtics i ciutadans) difonen missatges amb major contingut polaritzador a Twitter en un context de campanya electoral, concretament el de les eleccions autonòmiques de 2021 a Catalunya. [...]
El presente trabajo busca identificar qué actores (políticos, mediáticos y ciudadanos) difunden mensajes con mayor contenido polarizador en Twitter en un contexto de campaña electoral, en concreto el de las elecciones autonómicas de 2021 en Cataluña. [...]
The present work tries to identify which actors (politicians, media and citizenships) have the capacity to spread content with the higher polarization during an electoral campaing in Twitter, specifically in the 2021 regional election in Catalonia. [...]

2021
Màster Universitari en Periodisme i Innovació en Continguts Digitals [1392]  
2022-02-28
20:10
101 p, 1.6 MB Análisis crítico del discurso de la cobertura mediática del alegato antiespecista de Joaquin Phoenix en la entrega de los Premios Oscars de 2020 / Hage Monfort, Tehfe Cristina ; Giró, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura
Els mitjans de comunicació, tant per la seva vinculació amb les esferes de poder, com pel seu paper de mediadors i mediatizadors han tingut un paper clau en la perpetuació del sistema especista. Per consegüent, resulta interessant estudiar en quina mesura i de quina forma les notícies relacionades amb moviments o persones que critiquen el sistema especista es mostren al públic des dels mitjans de comunicació. [...]
Los medios de comunicación, tanto por su vinculación con las esferas de poder, como por su papel de mediadores y mediatizadores han tenido un papel clave en la perpetuación del sistema especista. Por consiguiente, resulta interesante estudiar en qué medida y de qué forma las noticias relacionadas con movimientos o personas que critican el sistema especista se muestran al público desde los medios de comunicación. [...]
The media, both because of their links with the spheres of power and because of their role as mediators and mediatisers, have played a key role in the perpetuation of the speciesist system. It is therefore interesting to study to what extent and in what way news related to movements or individuals who criticise the speciesist system are shown to the public by the media. [...]

2021
Màster Universitari en Mitjans, Comunicació i Cultura [1117]  
2022-02-28
19:54
216 p, 5.1 MB La invisibilització de les persones migrants sense dret a vot en la comunicació electoral: el cas dels comicis municipals de 2019 a Salt. Propostes per a una comunicació inclusiva / Grañé i Burrassó, Emma ; Carrillo Pérez, Nereida, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura
L'increment de població migrant a Salt durant les darreres dècades va fer que el poble es convertís en un dels més racialitzats de Catalunya, amb un 40% de població d'origen estranger. Conseqüentment, les diferències socials i econòmiques entre la població s'han accentuat encara més, essent la falta de dret a vot una de les més greus problemàtiques. [...]
El incremento de población migrante en Salt durante las últimas décadas hizo que el pueblo se convirtiese en uno de los más racializados de Cataluña, con un 40% de población extranjera. Consecuentemente, las diferencias sociales y económicas entre la población se han acentuado aún más, siendo la falta de derecho a voto una de las más graves problemáticas. [...]
The increase of the migrant population in Salt over the last few decades has made the town one of the most racialised in Catalonia, with 40% of the population being foreign. Consequently, the social and economic differences between the population have become even more accentuated, with the lack of the right to vote being one of the most serious problems. [...]

2021
Màster Universitari en Mitjans, Comunicació i Cultura [1117]  
2022-02-28
19:36
144 p, 2.7 MB Los nuevos modelos de la mujer china en los reality shows: el caso de Sisters who make waves / Chen, Yangyang ; Gallego Ayala, Joana, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura
Aquest estudi té com a objectiu analitzar la imatge de la dona en el programa Sisters who make waves 2020 ("Sisters") mitjançant l'anàlisi de contingut. S'arriba a la conclusió que "Sisters" ha ofert més espais per a les veus de les dones de mitjana edat. [...]
Este trabajo tiene como objetivo analizar la imagen de la mujer en el programa Sisters who make waves 2020("Sisters") mediante el análisis de contenido. Se llega a la conclusión de que "Sisters" ha ofrecido más espacios para las voces de las mujeres de mediana edad. [...]
This study aims to analyze the image of women in the program Sisters who make waves 2020("Sisters") through content analysis. It is concluded that "Sisters" has offered more spaces for the voices of middle-aged women. [...]

2021
Màster Universitari en Mitjans, Comunicació i Cultura [1117]