Darreres entrades:
2022-01-18
17:32
76 p, 747.3 KB Poesía accesible : la subtitulación para sordos de las actuaciones del poetry Slam Barcelona / Macrea, Claudia Ioana ; Arias Badia, Blanca, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En el presente Trabajo Fin de Máster pretendemos realizar una investigación sobre el subtitulado para sordos intralingüístico en español de poesía, en concreto del slam o poesía escénica, a partir del análisis de un corpus monolingüe que se compone por los SPS de los vídeos de los poemas subtitulados durante la colaboración con el Poetry Slam Barcelona. [...]
This final project aims to research the intralinguistic subtitling of poetry for the deaf in Spanish, specifically slam or stage poetry, based on the analysis of a monolingual corpus made up of the SDH subtitles of the videos of the subtitled poems during the collaboration with the Poetry Slam Barcelona. [...]
En el present Treball Fi de Màster investiguem la subtitulació per a sords intralingüística en espanyol de poesia, en concret de l'slam o poesia escènica, a partir de l'anàlisi d'un corpus monolingüe compost pels SPS dels vídeos dels poemes subtitulats durant la col·laboració amb el Poetry Slam Barcelona. [...]

2020
Màster Universitari en Traducció Audiovisual [1349]  
2021-10-08
13:19
91 p, 2.2 MB Entrenament, avaluació i integració d'un traductor automàtic neuronal de l'àmbit biomèdic a una empresa / Méndez Arroyo, Marta ; Oliver González, Antoni, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La traducció automàtica neuronal està, actualment, a l'ordre del dia de totes les agències del sector. En aquest treball de fi de màster es duu a terme la creació d'un motor de traducció automàtica neuronal, amb la combinació d'idiomes EN>ES, en l'àmbit biomèdic en col·laboració amb una agència de traducció i mitjançant la configuració de Marian. [...]
La traducción automática neuronal está, actualmente, a la orden del día de todas las agencias del sector. En este trabajo de fin de máster se lleva a cabo la creación de un motor de traducción automática neuronal con la combinación de idiomas EN>ES, del ámbito biomédico en colaboración con una agencia de traducción y a partir de la configuración de Marian. [...]
Neural Machine translation is the new state-of-art in all the translation industry. In this Master's Degree dissertation, we create a neural machine translation engine with the language combination EN>ES about biomedicine in collaboration with a translation agency, built from Marian's configuration. [...]

2020
Màster en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció [1350]  
2021-10-08
13:19
86 p, 1.5 MB Localització de programari : proposta de pautes per a la localitzación de les tecles d'accés / Quevedo Nadal, Lluís ; Mata Pastor, Manuel, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Davant la fragmentació innegable del sector de la traducció, disposar els recursos d'accés lliure s'ha convertit en tota una odissea per al traductor. La localització de programari és un procés laboriós i complex, durant el qual hi ha una gran varietat de factors que cal tenir en compte. [...]
Ante la innegable fragmentación que vive el sector de la traducción, disponer de recursos de acceso libre se ha convertido en una odisea para el traductor. La localización de software es un proceso laborioso y complejo, durante el cual hay una gran variedad de factores que se deben tener en cuenta. [...]
Given the obvious fragmentation of the translation industry, having free access to resources has become an odyssey for the translator. Software localization is a laborious and complex process, in which there are a variety of factors that must be considered. [...]

2020
Màster en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció [1350]  
2021-10-08
13:19
87 p, 3.7 MB Avaluació de la traducció automàtica d'imatges mitjançant sistemes de reconeixement de text en dispositius mòbils : Google Translate Images i Microsoft Translator Images / Páez Mérida, María ; Simon Jimenez, Eduardo, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest treball presenta un exercici d'avaluació de resultats de traducció automàtica mitjançant les aplicacions mòbils de traducció d'imatges Google Translate Images i Microsoft Translator Images, en la combinació d'idiomes anglès espanyol. [...]
Este trabajo presenta un ejercicio de evaluación de resultados de traducción automática mediante las aplicaciones móviles de traducción de imágenes Google Translate Images y Microsoft Translator Images, en la combinación de idiomas inglés español. [...]
This paper presents an exercise in evaluating machine translation results using the mobile image translation applications Google Translate Images and Microsoft Translator Images in the English Spanish language combination. [...]

2020
Màster en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció [1350]  
2021-10-08
13:19
95 p, 1.8 MB Traducció automàtica de la parla : creació i avaluació de sis motors de TAE / Jiménez Molina, Noelia ; Sánchez Gijón, María Pilar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La traducció automàtica (TA) ha millorat notablement aquests darrers anys. No obstant això, la traducció de la parla i el processament del llenguatge natural encara són un desafiament per als sistemes de TA. [...]
La traducción automática (TA) ha mejorado notablemente en los últimos años; sin embargo, la traducción del habla y el procesamiento del lenguaje natural siguen siendo todo un reto para los sistemas de TA. [...]
Machine Translation (MT) has been greatly improved in recent years. Nevertheless, Spoken Language Translation (SLT) and natural language processing remain a major challenge for MT engines. The purpose of this work is to provide a possible solution to the lack of naturalness in SLT. [...]

2020
Màster en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció [1350]  
2021-10-08
13:19
68 p, 1.5 MB Dragos Manager : Desenvolupament d'un programa de gestió de projectes per a traductors / Pérez Atienza, Daniel ; Piqué Huerta, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En aquest projecte hem dissenyat i desenvolupat una eina informàtica que hem anomenat Dragos Manager amb l'objectiu de facilitar i agilitzar alguns processos i tasques de la gestió de projectes de traducció. [...]
En este proyecto hemos diseñado y desarrollado una herramienta informática a la que hemos llamado Dragos Manager con el objetivo de facilitar y agilizar ciertos procesos y tareas de la gestión de proyectos de traducción. [...]
In this project we have designed and developed a computer tool called Dragos Manager with the aim of facilitating and speeding up certain processes and tasks in the management of translation projects. [...]

2020
Màster en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció [1350]  
2021-10-08
13:19
126 p, 1.6 MB Millora d'un sistema de traducció basat en regles : extracció aleatòria de piulades; automatització de la traducció En > CA mitjançant Apertium, i avaluació de la qualitat amb mètriques automàtiques / Garcia Moré, Èric ; Martín Mor, Adrià, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest treball descriu un projecte de col·laboració amb Softcatalà per millorar la qualitat del parell anglès-català d'Apertium. La tasca posa èmfasi en l'oralitat escrita, raó per la qual s'ha triat la xarxa social Twitter per a l'extracció de corpus en llengua anglesa. [...]
Este trabajo describe un proyecto de colaboración con Softcatalà para mejorar la calidad del par de lenguas inglés-catalán de Apertium. La tarea se centra en la oralidad escrita, por lo que se ha escogido la red social Twitter para la extracción de corpus en lengua inglesa. [...]
This paper describes a collaboration project with Softcatalà aimed at improving raw quality of the English-Catalan language pair on the RBMT platform Apertium. The task described focuses on spoken-like discourse, hence why Twitter has been chosen for English corpus extraction. [...]

2020
Màster en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció [1350]  
2021-10-08
13:19
77 p, 903.8 KB Implementació de traducció automàtica i postedició en empreses de traducció de l'Estat espanyol / García Querol, Daniel ; Sánchez Gijón, María Pilar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest treball consisteix en un qüestionari enviat a empreses de tot l'Estat espanyol amb la finalitat de recopilar informació sobre l'ús que es fa de la traducció automàtica i de la postedició per part de les empreses de traducció. [...]
Este trabajo consiste en un cuestionario enviado a empresas de todo el Estado español con la finalidad de recopilar información sobre el uso que se hace de la traducción automática y de la posedición por parte de las empresas de traducción. [...]
This master thesis consists of a form sent to companies from all over Spain in order to collect information on the use of automatic translation and post-editing by translation companies. This form collects data on the different types of companies and the extent to which the implementation of machine translation has been successful in each of the companies surveyed, considering both the internal aspects that determine machine translation being used, such as the subjects and types of text or language combinations, and the external aspects, such as the differences between companies, the types of projects or the agents that actively participate in the translation process - the project manager, the translator and the client. [...]

2020
Màster en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció [1350]  
2021-10-08
13:19
54 p, 1.6 MB Combinació de les eines de reconeixement de veu i de TAO : Anàlisi d'errors i de productivitat / Rendón Gentil, María del Mar ; Sánchez Gijón, María Pilar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Els sistemes de reconeixement de veu han experimentat un augment durant els darrers anys gracies als avenços que s'han dut a terme en l'àmbit de la Intel·ligència Artificial. Tanmateix, la seva aplicació no gaudeix de gaire popularitat en el context de la pràctica de la traducció per diversos factors, entre els quals es troba la manca de precisió. [...]
Los sistemas de reconocimiento de voz han experimentado un auge en los últimos años gracias a los avances que se están llevando a cabo en el ámbito de la Inteligencia Artificial. Sin embargo, su aplicación no goza de mucha popularidad en el contexto de la práctica de la traducción por diversos factores, entre los que se encuentra la falta de precisión. [...]
Nowadays, automatic speech recognition systems (ASR) have experienced an important growth thanks to the advances in the field of Artificial Intelligence. However, they are not very popular in the context of translation practice due to several factors, including the lack of accuracy. [...]

2020
Màster en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció [1350]  
2021-10-08
13:19
54 p, 1.7 MB Entrenament d'un motor de TAE a partir d'un corpus de guies docents / Geli Anticó, Rut ; Piqué Huerta, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En aquest TFM es porta a terme l'entrenament d'un motor de traducció automàtica estadística del català i el castellà cap a l'anglès a partir d'un corpus de guies docents de la Universitat Autònoma de Barcelona i mitjançant la plataforma MTradumàtica. [...]
En este TFM se lleva a cabo el entrenamiento de un motor de traducción automática estadística del catalán y el castellano hacia el inglés a partir de un corpus de guías docentes de la Universitat Autònoma de Barcelona y mediante la plataforma MTradumàtica. [...]
The aim of this project is training a statistical translation engine from Catalan and Spanish into English based on teaching guides from the university Universitat Autònoma de Barcelona, and using the platform MTradumàtica. [...]

2020
Màster en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció [1350]