Darreres entrades:
2024-02-12
18:11
99 p, 3.4 MB Análisis de las características de los errores de traducción automática neuronal y su posedición : un estudio de las traducciones (del español al chino) de un artículo periodístico / Lai, Haohong ; Sánchez-Gijón, Pilar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
Malgrat la prevalença de l'ús de la traducció automàtica neuronal (TA neuronal) en l'era contemporània, hi ha pocs estudis que tracten de manera detallada les característiques dels errors que sorgeixen en les traduccions entre xinès i espanyol proporcionades per aquestes eines. [...]
A pesar de la prevalencia del uso de la traducción automática neuronal (TA neuronal) en la era contemporánea, existen escasos estudios que abordan de forma detallada las características de los errores que surgen en las traducciones entre chino y español proporcionadas por estas herramientas. [...]
Despite the prevalent use of neural machine translation (NMT) in the contemporary era, there are limited studies that delve into the detailed characteristics of the errors arising in translations between Chinese and Spanish provided by these tools. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Màster Universitari en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals [1270]  
2023-10-19
15:58
163 p, 2.6 MB La destrucción del reactor de mako n.º 1 : propuesta de retraducción de Final Fantasy VII / García Villegas, Pablo ; Mangiron i Hevia, Carme, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aunque Final Fantasy VII ha sido un videojuego ampliamente aclamado, la calidad de sus traducciones ha sido objeto de críticas a lo largo de los años. Este trabajo presenta una propuesta de retraducción jugable de una parte del videojuego, que aspira a alcanzar una calidad traductológica profesional, a pesar de haberse elaborado mediante herramientas de localización hechas de forma aficionada. [...]
Although Final Fantasy VII has been a widely acclaimed video game, the quality of its translations has been criticized over the years. This paper focuses on a proposed playable retranslation of the first minutes of Final Fantasy VII, which aims to achieve professional quality, despite being made using localization tools made by fans. [...]
Tot i que Final Fantasy VII ha estat un videojoc àmpliament aclamat, la qualitat de les seves traduccions ha estat objecte de crítiques al llarg dels anys. Aquest treball presenta una proposta de retraducció jugable d'una part del videojoc, que aspira a assolir una qualitat traducto lògica professional, tot i que s'ha fet mitjançant eines de localització fetes de manera aficionada. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Traducció Audiovisual [1349]  
2023-10-16
15:45
52 p, 1.3 MB Localización de videojuegos con software libre : Metodología para la localización de novelas visuales desarrolladas con Ren'Py / García Andrés, Carmen ; Mata Pastor, Manuel, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La localització de videojocs és un àmbit que va a l'alça dins la localització de programari i, com a tal, atrau l'atenció de professionals i estudiants dins de la disciplina. En aquest treball es pretén elaborar una guia i mètode de treball a seguir per aconseguir localitzar de manera íntegra una novel·la visual desenvolupada amb Ren'Py, un motor de programari lliure. [...]
La localización de videojuegos es un ámbito en auge dentro de la localización de software y, como tal, atrae la atención de profesionales y estudiantes dentro de esta disciplina. Por medio de este trabajo, se pretende elaborar una guía y un método de trabajo para localizar de manera íntegra una novela visual desarrollada en el motor Ren'Py, un programa de software libre. [...]
Video game localization is an area withing software localization that has gained the attention of professionals and students of this field. The aim of this paper is to design a guide and a method achieve and integral localization of visual novels developed with Ren'Py, a free software video game engine. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Tecnologies de la Traducció [4315970]  
2023-10-16
15:45
45 p, 1.2 MB Proyecto de localización de un medio interactivo / Lopez Pascual, Francesc ; Arevalillo Doval, Juan José, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu d'aquest treball és estudiar el procés de localització d'un mitjà interactiu, en aquest cas el videojoc Terraria, amb la fi d'experimentar amb els mecanismes relacionats amb el procés de localització, les eines utilitzades al llarg del curs i els obstacles que aquest procés haurà d'afrontar. [...]
El objetivo de este trabajo es estudiar el proceso de localización de un medio interactivo, en este caso el videojuego Terraria, con el fin de experimentar con los mecanismos involucrados en el proceso de localización, las herramientas utilizadas a lo largo del curso y los obstáculos que este proceso afrontará. [...]
The objective of this project is to study the localization process of an interactive medium, in this case that of the game Terraria, with the main goal of experimentation with mechanisms related to localization, the tools used thorough the duration of the course and the obstacles that this process will have to circumvent. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Tecnologies de la Traducció [4315970]  
2023-10-16
15:45
74 p, 2.6 MB Evaluación de la transcripción generada automáticamente con Whisper aplicada a la traducción audiovisual y la accesibilidad a contenido audiovisual / Acedo Ortega, Anna ; Sánchez-Gijón, Pilar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El present estudi busca analitzar la qualitat de la transcripció de l'eina Whisper des d'un punt de vista general de la correcció de la llengua. Per a això, es farà una comparació d'aquesta transcripció amb els subtítols generats automàticament de l'eina YouTube Studio i, finalment, amb la transcripció humana creada per l'autora del present treball. [...]
El presente estudio busca analizar la calidad de la transcripción de la herramienta Whisper desde un punto de vista general de la corrección de la lengua. Para ello, se hará una comparación de dicha transcripción con los subtítulos generados automáticamente de la herramienta YouTube Studio y, finalmente, con la transcripción humana creada por la autora del presente trabajo. [...]
The present study wants to analyze the quality of the transcription automatically generated by Whisper from a general point of view of language correctness. For this purpose, a comparison will be made between the transcription and the subtitles automatically generated by YouTube Studio and, finally, with the human transcription created by the author of this paper. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Tecnologies de la Traducció [4315970]  
2023-10-16
15:45
127 p, 6.8 MB La Traducción automática e Instagram / Filimon, Giulia ; Sánchez-Gijón, Pilar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Ja fa molt de temps que la traducció automàtica i la tecnologia van juntes de la mà i cada vegada són més els escenaris tecnològics que requereixen traducció. Instagram, una de les xarxes socials més conegudes mundialment, s'ha coronat com un espai en creixement que acull una gran diversitat de comunitats. [...]
La traducción automática y la tecnología hace ya muchos años que van juntas de la mano y es que cada vez son más los escenarios tecnológicos que requieren traducción. Instagram, una de las redes sociales más conocidas mundialmente, se ha coronado como un espacio en crecimiento que acoge una gran diversidad de comunidades. [...]
Machine translation and technology have shared a close bond over the past years; as technology evolves, new needs for translation raise. The widely known app, Instagram, has become a space where many different communities gather. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Tecnologies de la Traducció [4315970]  
2023-10-16
15:45
79 p, 2.4 MB The use of large language models for marketing content translation and transcreation / Prodan Ambartsumyan, Olga ; Simón Jiménez, Eduardo, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquesta tesi explora l'ús de grans models de llenguatge per a la transcreació de continguts de màrqueting. Amb els ràpids avenços en el processament del llenguatge natural i l'aparició de models de llenguatge potents com ChatGPT i DeepL, hi ha un interès creixent per utilitzar aquests models per automatitzar el procés de transcreació. [...]
Esta tesis explora el uso de grandes modelos lingüísticos para la transcreación de contenidos de marketing. Con los rápidos avances en el procesamiento del lenguaje natural y la aparición de potentes modelos lingüísticos como ChatGPT y DeepL, cada vez hay más interés en utilizar estos modelos para automatizar el proceso de transcreación. [...]
This thesis explores the use of large language models for marketing content transcreation. With the rapid advancements in natural language processing and the emergence of powerful language models like ChatGPT and DeepL, there is a growing interest in using these models to automate the transcreation process. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Tecnologies de la Traducció [4315970]  
2023-10-16
15:45
117 p, 2.9 MB Análisis de fine-tuning en modelos de TA para idiomas asiáticos en ámbitos de especialidad / Buades Prats, Antoni ; Simón Jiménez, Eduardo, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu d'aquest treball de final de màster és explorar el potencial i la utilitat de l'afinament o fine-tuning d'un motor de traducció automàtica (TA) per a millorar el rendiment dels processos de traducció. [...]
El objetivo de este trabajo de final de máster es explorar el potencial y la utilidad del afinamiento o fine-tuning de un motor de traducción automática (TA) para mejorar el rendimiento de los procesos de traducción. [...]
The objective of this thesis is to explore the potential and utility of a fine-tuning process of a machine translation (MT) engine as a tool to improve the performance of translation processes. Taking advantage of the latest advances in neural machine translation (NMT), the latter was applied in a specialised field, medical translation, specifically in the Japanese-Spanish language pair.

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Tecnologies de la Traducció [4315970]  
2023-10-16
15:45
83 p, 2.3 MB Mejora léxica del motor de traducción automática basada en reglas apertium para el par de lenguas español-italiano / Segura Sánchez Del Pozo, Sofía del Carmen ; Riera Irigoyen, Marc, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest treball té com a objectiu la millora de la qualitat del motor de traducció automàtica basada en regles Apertium per al parell de llengües castellà-italià. Per aconseguir-lo, es realitza una millora lèxica, afegint paraules no presents a les dades lingüístiques del motor i solucionant errors que es produeixen amb les ja presents. [...]
Este trabajo tiene como objetivo mejorar la calidad del motor de traducción automática basada en reglas Apertium para el par de lenguas español-italiano. Para ello, se realiza una mejora léxica, añadiendo palabras no presentes en los datos lingüísticos del motor y solucionando errores que se producen con las ya presentes. [...]
The aim of this work is to improve the quality of the rule-based machine translation engine Apertium for the Spanish-Italian language pair. In order to accomplish this, a lexical improvement is conducted, where words that are not included in the engine's linguistic data are added and errors related to the already included words are fixed. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Tecnologies de la Traducció [4315970]  
2023-10-16
15:45
82 p, 1.5 MB Estado de la cuestión de la automatización en el flujo de trabajo de la audiodescripción / Aznar Castillo, Noelia ; Amorós Soldevila, Xènia, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'audiodescripció (AD) és el servei que garanteix l'accés de les persones cegues o amb baixa visió a continguts audiovisuals com a cinemes, teatres, museus, etc. i que, d'una altra manera, no podrien accedir a aquesta classe de contingut. [...]
La audiodescripción (AD) es el servicio que garantiza el acceso de las personas ciegas o con baja visión a contenidos audiovisuales como cines, teatros, museos, etc. y que de otra manera no podrían acceder a esta clase de contenido. [...]
Audio Description (AD) is the service that guarantees access to audiovisual content such as cinemas, theaters, museums, etc. for blind or visually impaired people, who otherwise would not be able to access this kind of content. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Tecnologies de la Traducció [4315970]