Tradumatica

 

 

La Revista Tradumàtica és un òrgan d'expressió i un mitjà de difusió per a professionals vinculats amb el món de la traducció i les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. El seu àmbit temàtic és, per tant, la Documentació, la Terminologia i la Informàtica aplicades a la Traducció. La Revista Tradumàtica publica articles sobre qualsevol aspecte relacionat amb temes. Els punts de vista expressats en la publicació són responsabilitat dels seus autors i no corresponen necessàriament als del consell de redacció, el qual es reserva el dret de no publicar col·laboracions que no s'ajustin als objectius de la revista. El copyright de les contribucions publicades és de les autores o dels autors, llevat que s'hagin acordat altres condicions. Sols poden reproduir-se totalment o parcial quan s'obtingui una autorització del consell de redacció de la revista i de l'autor i se citi la font original.
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2024-01-25
08:39
9 p, 234.9 KB Collaborative possibilities of CAT tools in the revision process / Summers, Elana (Zurich University of Applied Sciences) ; Kappus, Martin (Zurich University of Applied Sciences) ; Ehrensberger-Dow, Maureen (Zurich University of Applied Sciences)
In many MA programmes, input about translation technology is provided in dedicated courses that run parallel to the practical courses. In a session in a revision course module, co-taught by the translation technology lecturer and a translation lecturer, students discovered the collaborative possibilities that CAT tools can offer.
En molts programes de màster, les tecnologies de la traducció s'ensenyen en cursos específics que s'imparteixen paralel·lament als cursos pràctics. En una sessió d'un mòdul del curs de revisió, impartida conjuntament per un professor de tecnologies de la traducció i un professor de traducció, els estudiants han descobert les possibilitats de col·laboració que poden oferir les eines TAO.
En muchos programas de máster, las tecnologías de la traducción se enseñan en cursos específicos que se imparten paralelamente a los cursos prácticos. En una sesión de un módulo del curso de revisión, impartida conjuntamente por un profesor de tecnologías de la traducción y un profesor de traducción, los estudiantes descubrieron las posibilidades de colaboración que pueden ofrecer las herramientas TAO.

2023 - 10.5565/rev/tradumatica.314
Tradumàtica, Núm. 21 (2023) , p. 300-308 (Tradumàtica breu)  
2024-01-07
05:44
14 p, 229.4 KB No more buying cats in a bag? Literary Translation in the age of language automation / Declercq, Christophe (Utrecht University) ; Van Egdom, Gys-Walt (Utrecht University)
This paper is an introduction to the special Issue on Computer-Aided Literary Translation. It explores varying degrees of automation and the role of humans in automated processes, be it as experts or novices. [...]
Aquest article és la introducció al número especial sobre Traducció Literària Assistida per Ordinador. En aquesta secció especial s'analitzen els diferents graus d'automatització i el paper de l'ésser humà en els processos automatitzats, ja sigui com a expert o com a principiant. [...]
Este artículo es la introducción al número especial sobre Traducción Literaria Asistida por Ordenador. En esta sección especial se analizan los distintos grados de automatización y el papel del ser humano en los procesos automatizados, ya sea como experto o como principiante. [...]

2023 - 10.5565/rev/tradumatica.407
Tradumàtica, Núm. 21 (2023) , p. 49-62 (Tradumàtica dossier)
3 documents
2023-12-25
05:38
31 p, 683.1 KB The Riddle of (Literary) Machine Translation Quality / van Egdom, Gys-Walt (Utrecht University) ; Kosters, Onno (Utrecht University) ; Declercq, Christophe (Utrecht University)
This study aims to gauge the reliability and validity of metrics and algorithms in evaluating the quality of machine translation in a literary context. Ten machine translated versions of a literary story, provided by four different MT engines over a period of three years, are compared applying two quantitative quality estimation scores (BLEU and a recently developed literariness algorithm). [...]
Aquest estudi pretén calibrar la fiabilitat i la validesa de mètriques i algoritmes per avaluar la qualitat de la traducció automàtica en un context literari. Es comparen deu versions traduïdes automàticament d'una història literària, proporcionades per quatre motors de traducció automàtica diferents al llarg d'un període de tres anys, aplicant dues puntuacions quantitatives d'estimació de la qualitat (BLEU i un algoritme de literarietat desenvolupat recentment). [...]
Este estudio pretende calibrar la fiabilidad y la validez de métricas y algoritmos para evaluar la calidad de la traducción automática en un contexto literario. Se comparan diez versiones traducidas automáticamente de una historia literaria, proporcionadas por cuatro motores de traducción automática diferentes a lo largo de un periodo de tres años, aplicando dos puntuaciones cuantitativas de estimación de la calidad (BLEU y un algoritmo de literariedad desarrollado recientemente). [...]

2023 - 10.5565/rev/tradumatica.345
Tradumàtica, Núm. 21 (2023) , p. 129-159 (Tradumàtica dossier)  
2023-12-25
05:38
32 p, 764.0 KB Machine vs Human Translation of Formal Neologisms in Literature : : Exploring E-tools and Creativity in Students / Noriega-Santiáñez, Laura (Universidad de Málaga) ; Corpas Pastor, Gloria (Universidad de Málaga)
This article compares the output of three neural machine translation systems (Google Translate, DeepL, and Phrase TMS) and human translation (undergraduate level students, English into Spanish). It focuses on five formal neologisms extracted from literary texts, thus considering creativity, and technology adoption and training.
Aquest article compara el resultat de tres sistemes neuronals de traducció automàtica (Google Translate, DeepL i Phrase TMS) i la traducció humana (estudiants de nivell universitari, de l'anglès al castellà). [...]
Este artículo compara el resultado de tres sistemas neuronales de traducción automática (Google Translate, DeepL y Phrase TMS) y la traducción humana (estudiantes de nivel universitario, del inglés al español). [...]

2023 - 10.5565/rev/tradumatica.338
Tradumàtica, Núm. 21 (2023) , p. 233-264 (Tradumàtica dossier)  
2023-12-25
05:38
35 p, 1.0 MB Hacia una traducción literaria accesible para personas con discapacidad auditiva : ¿puede la traducción escrita o signada trasmitir la "literariedad" del lenguaje poético? / Rivas Carmona, María del Mar (Universidad de Córdoba) ; Ávila Ramírez, Rocío (Universidad de Córdoba)
En este trabajo evaluamos, a partir de un estudio de caso, los beneficios de la utilización de los programas de TA para facilitar el acercamiento a la cultura y literatura de las personas sordas. Asimismo, aportamos pautas y reflexionamos sobre la necesidad de diseñar un sistema de traducción automatizada y accesible de español a LSE.
En aquest treball avaluem, a partir d'un estudi de cas, els beneficis de l'ús dels programes de TA per facilitar l'acostament a la cultura i la literatura de les persones sordes. Després de fer un estudi sobre la recepció de dos poemes originals en francès i anglès traduïts per traductores literàries, la versió de TA en castellà i l'adaptació a imatges en LSE, reflexionem sobre l'efecte de factors com ara la dificultat del text i el grau d'adaptació/simplificació del format meta, així com el grau d'alfabetització i de coneixement de la LSE per part dels/les participants, en la comprensió del text en general, així com en la seva percepció i experiència com a text literari. [...]
In this paper we evaluate, on the basis of a case study, the benefits of the use of AT programmes to facilitate the approach to culture and literature of deaf people. After studying the reception of two original poems in French and English in their versions translated by literary translators, the MT version in Spanish and the adaptation to images in LSE, we reflect on the effect of factors such as the difficulty of the text and the degree of adaptation/simplification of the target format, as well as the participants' degree of literacy and knowledge of LSE, on the understanding of the text in general, as well as on the perception and experience of the text as literary. [...]

2023 - 10.5565/rev/tradumatica.339
Tradumàtica, Núm. 21 (2023) , p. 265-299 (Tradumàtica dossier)  
2023-12-25
05:38
49 p, 626.9 KB La traducción automática literaria : análisis de errores de la traducción automática y las traducciones de estudiantes del mismo texto original / Ferragud Ferragud, Maria (Universitat Jaume I)
En aquest treball es compara la TA i les traduccions fetes per alumnes del mateix text original. L'objectiu és determinar si la TA i les traduccions de l'alumnat tenen aspectes en comú. Els resultats obtinguts mostren que, tot i que la TA comet més errors i de major gravetat que les alumnes, alguns d'aquests coincideixen.
This article compares the MT of a literary text with human translations by translation students. The main purpose of this study is to determine whether MT and translations by students have aspects in common and differ from published human translations. [...]
En este trabajo se compara la TA y las traducciones hechas por alumnas del mismo texto original. El objetivo es determinar si la TA y las traducciones del alumnado tienen aspectos en común. Los resultados obtenidos muestran que, si bien la TA comete más errores y más graves que las alumnas, algunos de ellos coinciden.

2023 - 10.5565/rev/tradumatica.334
Tradumàtica, Núm. 21 (2023) , p. 184-232 (Tradumàtica dossier)  
2023-12-24
05:10
21 p, 863.9 KB Online cloud dubbing : : how home recording stormed the dubbing industry / Rodríguez Fernández-Peña, Alfonso Carlos (Universidad de Oviedo)
The audiovisual industry has undergone a transformative shift with the rise of home recording and cloud dubbing, challenging traditional dubbing norms. This transformation is fuelled by technological advancements that make recording accessible and affordable worldwide. [...]
La indústria audiovisual ha experimentat un canvi transformador amb l'auge de la gravació domèstica i el doblatge al núvol, desafiant les normes tradicionals del doblatge. Aquesta transformació es veu impulsada pels avenços tecnològics que fan que la gravació sigui accessible i assequible a tot el món. [...]
La industria audiovisual ha experimentado un cambio transformador con el auge de la grabación doméstica y el doblaje en la nube, desafiando las normas tradicionales del doblaje. Esta transformación se ve impulsada por los avances tecnológicos que hacen que la grabación sea accesible y asequible en todo el mundo. [...]

2023 - 10.5565/rev/tradumatica.335
Tradumàtica, Núm. 21 (2023) , p. 28-48 (Tradumàtica oberta)  
2023-12-24
05:10
26 p, 694.2 KB Escritores que dictan : ¿y por qué no los traductores literarios? / Zapata, Julián (Toronto Metropolitan University) ; Cruz, Tatiana (Toronto Metropolitan University) ; S. C. Teixeira, Carlos (Universitat Rovira i Virgili)
Este artículo explora el dictado como técnica de escritura y traducción literaria. Primero, da testimonio histórico de los múltiples casos de escritores que han utilizado esta técnica. Luego, expone el interés creciente por la traducción dictada y propone que las tecnologías del habla y otras formas de interacción persona-ordenador deben tener un papel importante en el desarrollo de nuevas tecnologías para la traducción literaria.
Aquest article explora el dictat com a tècnica d'escriptura i traducció literària. Primer, dona testimoni històric dels múltiples casos d'escriptors que han utilitzat aquesta tècnica. Després, exposa l'interès creixent per la traducció dictada, i proposa que les tecnologies de la parla i d'altres formes d'interacció humà-ordinador han de tenir un paper important en el desenvolupament de noves tecnologies per a la traducció literària.
This article explores dictation as a literary writing and translation technique. It first provides an overview of the multiple cases of writers who have used this technique throughout history. It then exposes the growing interest in translation dictation, and proposes that speech input and other forms of human-computer interaction should play an important role in the development of new technologies for literary translation.

2023 - 10.5565/rev/tradumatica.342
Tradumàtica, Núm. 21 (2023) , p. 103-128 (Tradumàtica dossier)  
2023-12-22
06:00
27 p, 594.4 KB El femenino en IATE a través de las traducciones de fisherman, lawyer y secretary / López Medel, María (Universitat d'Alacant)
La base de datos terminológica de la Unión Europea traduce casi exclusivamente en masculino los sustantivos de cargos y profesiones en la combinación inglés-español. Analizamos las fichas bilingües de IATE de tres sustantivos (fisherman, lawyer y secretary) de particular interés en cuanto al género y la frecuencia en cuatro corpus europeos. [...]
La base de dades terminològica de la Unió Europea tradueix gairebé exclusivament en masculí els substantius de càrrecs i professions en la combinació anglès-castellà. Analitzem les fitxes bilingües de IATE de tres substantius (fisherman, lawyer i secretary) de gran interés quant al gènere i la freqüència en quatre corpus europeus. [...]
The European Union's terminological database translates profession nouns and positions almost exclusively into masculine in the English-Spanish combination. We analyse IATE's bilingual entries of three nouns (fisherman, lawyer and secretary) of particular interest in terms of gender and frequency in four European corpora. [...]

2023 - 10.5565/rev/tradumatica.312
Tradumàtica, Núm. 21 (2023) , p. 1-27 (Tradumàtica oberta)  
2023-12-22
06:00
24 p, 342.0 KB Brazilian short prose in German : a study of literary post-editing / Kolb, Waltraud (University of Vienna)
This article investigates the post-editing workflow and types of edits made in the context of a real-life literary translation project. The source text is a short narrative by Brazilian author Lima Barreto. [...]
Aquest article investiga el flux de treball de postedició i els tipus d'edició realitzats en el context d'un projecte real de traducció literària. El text original és una narració breu de l'autor brasiler Lima Barreto. [...]
Este artículo investiga el flujo de trabajo de posedición y los tipos de edición realizados en el contexto de un proyecto real de traducción literaria. El texto original es una narración breve del autor brasileño Lima Barreto. [...]

2023
Tradumàtica, Núm. 21 (2023) , p. 63-86 (Tradumàtica dossier)