Tradumatica
The Revista Tradumàtica is an organ and a way for disseminating addressed to professionals linked with the translation world and the ICT. Its area is, then, the documentation, the terminology and the computing applied to Translation. The Revista Tradumàtica publishes articles about any aspect of this area. The points of view expressed in the journal are responsibility of their authors and they don’t necessarily belong to the editorial board which reserves the right to not publish those contributions that don’t fit in the journal aims. The copyright of the published contributions belong to the authors except if there’s any other agreement and conditions. These contributions would be reproduced partial or total only with the authorization of the journal editorial board and the author’s authorization. It’s necessary to quote the original source.

 

 

Usage statistics Most popular
Latest additions:
2022-01-05
04:13
25 p, 375.4 KB Clasificaciones de videojuegos : una propuesta práctica para estudios empíricos / Mejías-Climent, Laura (Universitat Jaume I)
El objetivo de este artículo es ofrecer una propuesta práctica de clasificación de videojuegos que pueda contribuir a la organización coherente y homogénea de estudios empíricos sobre distintos aspectos de su localización. [...]
L'objectiu d'aquest article és oferir una proposta pràctica per a la classificació de videojocs que pugui contribuir a l'organització coherent i homogènia d'estudis empírics sobre aquests productes interactius, amb l'objectiu de proposar-ne també l'establiment no només en el pla de la recerca, sinó també en el de la indústria o el de la premsa especialitzada. [...]
The aim of this article is to propose a practical classification of video games, which may contribute to systematizing and homogenizing empirical studies on different aspects of these interactive products, with a view to proposing its adoption not only at the research level, but also in the industry and the specialized press. [...]

2021 - 10.5565/rev/tradumatica.242
Tradumàtica, Núm. 19 (2021) , p. 22-46 (Tradumàtica oberta)  
2022-01-05
04:13
21 p, 1.5 MB Subtitlers on the Cloud : the Use of Professional Web-based Systems in Subtitling Practice and Training / Bolaños García-Escribano, Alejandro (University College London. Centre for Translation Studies (CenTraS)) ; Díaz-Cintas, Jorge (University College London. Centre for Translation Studies (CenTraS)) ; Massidda, Serenella (Roehampton University. Department of Media, Culture and Language)
The bourgeoning and rapid evolution of cloud-based applications has triggered profound transformations in the audiovisual translation (AVT) mediascape. By drawing attention to the major changes that web-based ecosystems have introduced in localisation workflows, we set out to outline ways in which these new technological advances can be embedded in the AVT classroom. [...]
El creixement i la ràpida evolució de les aplicacions basades en el núvol ha provocat una profunda transformació en l'àmbit mediàtic de la traducció audiovisual (TAV). Partint de l'observació sobre els principals canvis que els ecosistemes basats en la web han introduït en els fluxos de treball de localització, ens hem proposat d'esbrinar les diverses maneres en què aquests nous avenços tecnològics es poden introduir a les aules de TAV. [...]
El crecimiento y la rápida evolución de las aplicaciones basadas en la nube ha provocado una profunda transformación en el ámbito mediático de la traducción audiovisual (TAV). Partiendo de la observación sobre los principales cambios que los ecosistemas basados ​​en la web han introducido en los flujos de trabajo de localización, nos hemos propuesto averiguar las diversas formas en que estos nuevos avances tecnológicos se pueden introducir en las aulas de TAV. [...]

2021 - 10.5565/rev/tradumatica.276
Tradumàtica, Núm. 19 (2021) , p. 1-21 (Tradumàtica oberta)  
2022-01-05
04:13
19 p, 333.3 KB Introducing Machine Translation in the Translation Classroom : a Survey on Students' Attitudes and Perceptions / González Pastor, Diana (Universitat de València)
The translation sector is going under major changes that will undoubtedly be accentuated in the future owing to the development of automation and artificial intelligence, and more specifically, of machine translation. [...]
El sector de la traducció està experimentant grans canvis que, sens dubte, s'accentuaran en el futur gràcies al desenvolupament de l'automatització i la intel·ligència artificial i, més concretament, a la traducció automàtica. [...]
El sector de la traducción está experimentando grandes cambios que, sin duda alguna, se acentuarán en el futuro gracias al desarrollo de la automatización y la inteligencia artificial y, más concretamente, a la traducción automática. [...]

2021 - 10.5565/rev/tradumatica.273
Tradumàtica, Núm. 19 (2021) , p. 47-65 (Tradumàtica oberta)  
2022-01-05
04:13
23 p, 458.1 KB A Human-machine Cooperation Protocol for Machine Translation Output Edit Annotation / de Almeida Costa, Felipe (Universitat General de Minas Gerais) ; S. Pagano, Adriana (Universitat Federal de Minas Gerais) ; Castro Ferreira, Thiago (Universitat Federal de Minas Gerais) ; Meira, Jr., Wagner (Universitat Federal de Minas Gerais)
We report on a study exploring automatic edit annotation in a post-editing corpus with a new method for computing edit types. We examine edit type association with quality scores assigned to the machine translation output and the post-edited texts. [...]
Presentem un estudi que explora la detecció automàtica d'errors en un corpus de postedició amb un mètode inèdit per calcular tipus d'edició. Examinem la seva associació amb les puntuacions de qualitat assignades a la producció de traducció automàtica i als textos posteditats. [...]
Presentamos un estudio que explora la detección automática de errores en un corpus de posedición con un método novedoso para computar los diferentes tipos de corrección. Examinamos su asociación con la puntuación asignada a la calidad de los resultados de la traducción automática y de los textos poseditados. [...]

2021 - 10.5565/rev/tradumatica.292
Tradumàtica, Núm. 19 (2021) , p. 148-170 (Tradumàtica dossier)  
2022-01-05
04:13
13 p, 284.0 KB Interpreter identification in the Polish Interpreting Corpus / Koržinek, Danijel (Acadèmia Polonesa-Japonesa de Tecnologies de la Informació (Varsòvia, Polònia)) ; Chmiel, Agnieszka (Universitat Adam Mickiewicz (Poznań, Polònia))
This paper describes automated identification of interpreter voices in the Polish Interpreting Corpus (PINC). After collecting a set of voice samples of interpreters, a deep neural network model was used to match all the utterances from the corpus with specific individuals. [...]
Aquest article descriu la identificació automatitzada de veus d'intèrprets al Corpus d'Intèrprets Polonès (Polish Interpreting Corpus, PINC). Després de recollir un conjunt de mostres de veu de diversos intèrprets, s'ha utilitzat un model de xarxa neuronal profunda per fer coincidir les mostres de parla del corpus amb les de cada individu. [...]
Este artículo describe la identificación automática de voces de intérpretes en el Corpus Polaco de Interpretación. Tras recopilar una serie de muestras de voces de intérpretes, se utilizó un modelo de red neuronal profunda para asociar todas las elocuciones del corpus con individuos específicos. [...]

2021 - 10.5565/rev/tradumatica.291
Tradumàtica, Núm. 19 (2021) , p. 276-288 (Tradumàtica dossier)  
2022-01-05
04:13
19 p, 426.9 KB Translation quality management in the AI Age : new technologies to perform translation quality assurance operations / Vela Valido, Jennifer (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)
This article presents a selection of some of the latest technologies to perform translation quality management operations such as quality assurance and translation quality assessment using artificial intelligence and machine learning; it also discusses the impact of these technological advances in the latest academic research trends and the translation industry.
Aquest article presenta una selecció d'algunes de les últimes tecnologies i eines per dur a terme tasques que asseguren la qualitat de la traducció mitjançant la intel·ligència artificial, l'aprenentatge automàtic i l'automatització. [...]
Este artículo presenta algunas de las tecnologías y herramientas más recientes que se utilizan para llevar a cabo tareas de aseguramiento de la calidad de la traducción mediante inteligencia artificial, aprendizaje automático y automatización. [...]

2021 - 10.5565/rev/tradumatica.285
Tradumàtica, Núm. 19 (2021) , p. 93-111 (Tradumàtica dossier)  
2022-01-05
04:13
25 p, 374.3 KB English-Turkish Literary Translation Through Human-Machine Interaction / Şahin, Mehmet (Universitat Boğaziçi. Department of Translation and Interpreting Studies) ; Gürses, Sabri
This article investigates perceptions of technology-mediated translations of literary texts by two groups: translation students and professional literary translators. The participants post-edited an excerpt from a classic Dickens novel into Turkish using a machine translation (MT) system of their choice. [...]
Aquest article investiga la percepció de la traducció de textos literaris per mitjà de la tecnologia des de dues perspectives: d'una banda, la d'estudiants de traducció i, d'altra, la de traductors literaris professionals. [...]
El presente artículo investiga cómo perciben la traducción asistida por ordenador de textos literarios un grupo de estudiantes de traducción y otro de traductores literarios profesionales. Los participantes de nuestro experimento poseditaron la traducción al turco de un pasaje de una clásica novela de Dickens realizada con un sistema de traducción automática (TA) de su elección. [...]

2021 - 10.5565/rev/tradumatica.284
Tradumàtica, Núm. 19 (2021) , p. 171-203 (Tradumàtica dossier)  
2022-01-05
04:13
17 p, 505.4 KB What do post-editors correct? : A fine-grained analysis of SMT and NMT errors / Alvarez-Vidal, Sergi (Universitat Pompeu Fabra) ; Oliver, Antoni (Universitat Oberta de Catalunya) ; Badia, Toni (Universitat Pompeu Fabra)
The recent improvements in neural MT (NMT) have driven a shift from statistical MT (SMT) to NMT. However, to assess the usefulness of MT models for post-editing (PE) and have a detailed insight of the output they produce, we need to analyse the most frequent errors and how they affect the task. [...]
Les millores recents en la TA neuronal (TAN) han impulsat un canvi de la TA estadística (TAE) a la TAN. Tanmateix, per avaluar la utilitat dels models de TA per a la postedició (PE), és fonamental analitzar els errors més freqüents i com afecten la tasca. [...]
Los avances recientes en TA neuronal (TAN) han producido un giro desde la TA estadística (TAE) hacia la TAN. Sin embargo, para evaluar la utilidad de los modelos de TA para la posedición, es imprescindible analizar los errores más frecuentes y cómo afectan a esta tarea. [...]

2021 - 10.5565/rev/tradumatica.286
Tradumàtica, Núm. 19 (2021) , p. 131-147 (Tradumàtica dossier)  
2022-01-05
04:13
23 p, 391.6 KB Diseño y valoración de una audioguía multilingüe y accesible / Conde Ruano, José Tomás (Universidad del País Vasco (UPV/EHU))
Este trabajo describe y valora el producto desarrollado en virtud de un proyecto de innovación educativa cuyo objetivo es la creación de una audioguía multilingüe, accesible e inclusiva, de la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). [...]
Aquest treball descriu i valora el producte desenvolupat en virtut d'un projecte d'innovació educativa, l'objectiu del qual és la creació d'una audioguia multilingüe, accessible i inclusiva, de la Facultat de Lletres de la Universitat del País Basc (UPV/EHU). [...]
This article describes and assesses a product that was developed as part of an educational innovation project aimed at creating an accessible and inclusive multilingual audio guide for the Faculty of Arts at the University of the Basque Country (UPV/EHU). [...]

2021 - 10.5565/rev/tradumatica.280
Tradumàtica, Núm. 19 (2021) , p. 253-275 (Tradumàtica dossier)  
2022-01-05
04:13
17 p, 254.6 KB Communication and interactions in cloud platform subtitling / Artegiani, Irene (University of Roehampton)
This article explores recent developments in freelance subtitling work within the audio-visual translation (AVT) industry. During the 2010s, many LSPs operating globally moved their provision of paid, professional subtitling services to cloud platforms, and I argue that such platforms, while capable of generating collaborative environments, enact information patterns which weaken the communicative and collaborative aspects of production processes, while running the risk of compromising the quality of the subtitlers' position.
Aquest article explora l'actual desenvolupament del treball autònom de subtitulació dins la indústria de la traducció audiovisual (TAV). Durant la dècada de 2010, molts proveïdors de serveis lingüístics (PSL) que operen a nivell internacional han traslladat la seva prestació de serveis de subtitulació professionals de pagament a plataformes al núvol (Sakamoto, 2018). [...]
Este artículo explora los cambios recientes que ha experimentado el trabajo de los subtituladores autónomos dentro de la industria de la traducción audiovisual. Durante la década de 2010, muchos proveedores de servicios lingüísticos que operan a nivel internacional han trasladado sus servicios de subtitulación profesional remunerada a plataformas en la nube (Sakamoto, 2018). [...]

2021 - 10.5565/rev/tradumatica.282
Tradumàtica, Núm. 19 (2021) , p. 76-92 (Tradumàtica dossier)