Tradumatica

 

 

La Revista Tradumàtica és un òrgan d'expressió i un mitjà de difusió per a professionals vinculats amb el món de la traducció i les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. El seu àmbit temàtic és, per tant, la Documentació, la Terminologia i la Informàtica aplicades a la Traducció. La Revista Tradumàtica publica articles sobre qualsevol aspecte relacionat amb temes. Els punts de vista expressats en la publicació són responsabilitat dels seus autors i no corresponen necessàriament als del consell de redacció, el qual es reserva el dret de no publicar col·laboracions que no s'ajustin als objectius de la revista. El copyright de les contribucions publicades és de les autores o dels autors, llevat que s'hagin acordat altres condicions. Sols poden reproduir-se totalment o parcial quan s'obtingui una autorització del consell de redacció de la revista i de l'autor i se citi la font original.
Darreres entrades:
2017-01-10
08:32
11 p, 941.0 KB A general view of the localization of apps for mobile devices : status, challenges and trends. Formats and customary processes in the translation of iOS and Android apps / Simón Jiménez, Eduard
Given the exponentially quickening inrush of mobile devices into our lives, predicting even the near-term evolution of this trend may be audacious, but is still essential. With this challenge in mind, this article tries to thresh out the scenarios that localization professionals may face when catching up with the latest trends on localization for mobile devices. [...]
El ritme amb què incorporem dispositius mòbils a les nostres vides s’accelera de manera exponencial. Per aquest motiu, qualsevol predicció de l’evolució d’aquesta tendència, fins i tot a curt termini, és arriscada, però tanmateix és necessària. [...]
El ritmo al que incorporamos dispositivos móviles a nuestras vidas se acelera de manera exponencial. Por este motivo, cualquier predicción sobre la evolución de esta tendencia, incluso a corto plazo, resulta arriesgada, si bien es igualmente necesaria. [...]

2016
Tradumàtica, Núm. 14 (2016) , p. 5-15 (Tradumàtica dossier)  
2017-01-10
08:32
9 p, 460.4 KB Developing and testing Kanjingo : a mobile app for post-editing / Moorkens, Joss (Dublin City University. ADAPT Centre/School of Applied Language and Intercultural Studies) ; O'Brien, Sharon (Dublin City University. ADAPT Centre/School of Applied Language and Intercultural Studies) ; Vreeke, Joris (Dublin City University. ADAPT Centre Design & Innovation Lab)
This paper describes the development of the mobile post-editing application Kanjingo, and the developers’ intentions for the tool. There have, to date, been two rounds of usability testing of Kanjingo, with good responses from participants. [...]
Aquest article descriu el desenvolupament de Kanjingo, una aplicació mòbil per a la postedició, i les motivacions de la seva creació. L’aplicació ha estat sotmesa, fins ara, a dues rondes d’avaluació pel que fa a la facilitat d’ús, amb respostes positives dels participants. [...]
Este artículo describe el desarrollo de Kanjingo, una aplicación móvil para la posedición, y las motivaciones de su creación. La aplicación ha sido sometida, hasta la fecha, a dos rondas de evaluación sobre su facilidad de uso, con respuestas positivas de los participantes. [...]

2016
Tradumàtica, Núm. 14 (2016) , p. 58-65 (Tradumàtica dossier)  
2017-01-10
08:32
16 p, 2.5 MB La localització de l’apli de missatgeria Telegram al sard : l’experiència de Sardware i una aplicació docent / Martín-Mor, Adrià (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d’Interpretació)
Aquest article descriu l’experiència de localització col·laborativa del client de missatgeria Telegram a la llengua sarda. Atès que Telegram és un programa lliure que permet a l’usuari modificar i aplicar paquets de llengua externs, s’ha seguit l’exemple d’altres comunitats de parlants de llengües minoritzades com la catalana, de qui s’ha rebut assessorament. [...]
This article describes a collaborative project localising the Telegram messaging client into Sardinian. Since Telegram is an open programme which allows users to make modifications and add external language packs, we followed the example of other minority language communities –as in the case of Catalan–, from which we received guidance. [...]
Este artículo describe la experiencia de localización colaborativa del cliente de mensajería Telegram a la lengua sarda. Telegram es un programa de software libre que permite al usuario modificar y aplicar paquetes de lengua externos, lo cual ha hecho posible seguir el ejemplo de otras comunidades de hablantes de lenguas minorizadas como la catalana, de la que se ha recibido asesoramiento. [...]

2016
Tradumàtica, Núm. 14 (2016) , p. 112-123 (Tradumàtica dossier)
2 documents
2017-01-10
08:32
15 p, 491.9 KB Analysis of translation errors and evaluation of pre-editing rules for the translation of English news texts into Spanish with Lucy LT / Mercader-Alarcón, Julia (Universitat d'Alacant Universitat Autònoma de Barcelona) ; Sánchez-Martínez, Felipe (Universitat d’Alacant)
In this paper we study the effect of pre-editing rules on the quality of the translations produced by the MT system Lucy LT when translating English news texts into Spanish. We carried out an error annotation of the first 200 segments of the News Crawl: articles from 2014 corpus and devised a set of 8 pre-editing rules. [...]
En aquest article, s’estudia l’efecte de les regles de preedició en la qualitat de les traduccions produïdes pel sistema de TA Lucy LT en la traducció anglès-espanyol d’articles de notícies. [...]
En este artículo, se estudia el efecto de las reglas de preedición en la calidad de las traducciones producidas por el sistema de TA Lucy LT en la traducción inglés−español de artículos de noticias. [...]

2016
Tradumàtica, Núm. 14 (2016) , p. 172-186 (Tradumàtica oberta)  
2017-01-10
08:32
9 p, 644.8 KB La gestión de la terminología en interpretación social a través de dispositivos móviles / Ortego Antón, María Teresa (Universidad de Valladolid. Departamento de Lengua Española Área de Traducción e Interpretación)
Los traductores tienen a su disposición una gran cantidad de herramientas y aplicaciones para gestionar la terminología. Sin embargo, los intérpretes sociales, cuya función es permitir a la población que no domina la lengua oficial del país acceder a los servicios básicos y comunicarse con los proveedores de dichos servicios (Shlessinger, 2011: 6), no se han beneficiado del mismo nivel de innovación y su metodología de trabajo todavía sigue siendo rudimentaria y manual. [...]
Els traductors tenen a l’abast una gran quantitat d’eines i d’aplicacions per a gestionar la terminologia. Tanmateix, els intèrprets socials, la funció dels quals és permetre a la població que no domina la llengua oficial del país accedir als serveis bàsics i comunicar-se amb els proveïdors d’aquests serveis (Shlessinger, 2011: 6), no s’han beneficiat del mateix nivell d’innovació, i la seva metodologia de treball continua essent rudimentària i manual. [...]
Translators have a great variety of tools and applications for terminology management. However, social interpreters have not benefited from the same level of innovation and their working methods are still rudimentary. [...]

2016
Tradumàtica, Núm. 14 (2016) , p. 49-57 (Tradumàtica dossier)  
2017-01-10
08:32
13 p, 406.7 KB El uso de dispositivos y aplicaciones móviles en el aula de traducción : perspectiva de los estudiantes / Arnáiz-Uzquiza, Verónica (Universidad de Valladolid (Spain)) ; Álvarez-Álvarez, Susana (Universidad de Valladolid (Spain))
En el presente artículo se analiza el uso de los dispositivos y aplicaciones móviles por parte de los estudiantes de Grado en Traducción e Interpretación de las universidades españolas durante su proceso formativo a partir de los datos obtenidos en una encuesta. [...]
En aquest article s’analitza l’ús dels dispositius i de les aplicacions mòbils per part dels estudiants del grau en traducció i interpretació de les universitats de l’Estat espanyol durant el seu procés formatiu a partir de les dades obtingudes en una enquesta. [...]
This paper presents the results of a survey that describes the use of mobile devices and apps by Translation and Interpreting students in Spain during their learning process. The sample consists of a total of 280 undergraduate students from 13 different Spanish universities.

2016
Tradumàtica, Núm. 14 (2016) , p. 100-111 (Tradumàtica dossier)  
2017-01-10
08:32
9 p, 397.7 KB El uso de blogs y wikis en la formación del traductor / García Santiago, María Dolores (Universidad de Granada. Departamento de Información y Comunicación)
Se describe el proyecto de innovación docente universitario consistente en el uso y aplicación de una wiki para la adquisición de competencias dentro de la formación y actualización del traductor. [...]
En l'article es descriu el projecte d'innovació docent universitari consistent en l'ús i aplicació d'una wiki per a l'adquisició de competències dins de la formació i actualització del traductor. [...]
This paper describes an innovative educational project at University. It lies in using and applying a wiki. The aim is to acquire competencies of translating studies. A questionnaire analized the learning level reached and the use habits of Web 2. [...]

2016
Tradumàtica, Núm. 14 (2016) , p. 147-155 (Tradumàtica oberta)  
2017-01-10
08:32
6 p, 155.8 KB La integración de los dispositivos móviles en el entorno de trabajo de los profesionales de la traducción y la interpretación / del Pozo Caamaño, Rocío
En aquest article es fa un repàs dels dispositius mòbils, que han suposat una certa revolució en la manera de treballar de traductors i d’intèrprets. En poc espai podem portar molta informació, documentar-nos per a un proper treball i atendre els nostres clients des de qualsevol lloc. [...]
This article is a review of mobile devices that have brought about a revolution in the way translators and interpreters work. In very little space, we can now carry a lot of information, document ourselves for future jobs and answer our clients from anywhere. [...]
En este artículo se hace un repaso por los dispositivos móviles que han supuesto una cierta revolución en la forma de trabajar de traductores e intérpretes. En poco espacio podemos llevar mucha información, documentarnos para un futuro trabajo y atender a nuestros clientes desde cualquier sitio. [...]

2016
Tradumàtica, Núm. 14 (2016) , p. 43-48 (Tradumàtica dossier)  
2017-01-10
08:32
15 p, 2.9 MB La localització de Facebook al sard / Beccu, Alessandro (Istitutu de sa limba sarda) ; Martín-Mor, Adrià (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d’Interpretació)
Aquest article descriu l’experiència de localització de la plataforma Facebook a la llengua sarda. Atès que es tracta d’una llengua en procés d’estandardització, la localització de la xarxa social més gran del món representa una oportunitat per a la presència digital del sard, alhora que implica un repte en els plans organitzatiu i terminològic, com també pel que fa al procés d’estandardització.
Custu artìculu contat s’esperièntzia de localizatzione de sa prataforma Facebook in limba sarda. Sigomente si tratat de una limba in fase de istandardizatzione, sa localizatzione de sa rete sotziale chi tenet prus membros in su mundu rapresentat un’oportunidade pro sa presèntzia digitale de su sardu, ma est fintzas unu disafiu pro su chi pertocat sa terminologia e su pranu organizativu e gasi etotu pro su protzessu de normalizatzione.
This article describes the experience of localising the Facebook platform into Sardinian. Since this is a language in the process of being standardised, the localisation of the biggest social network in the world into Sardinian represents an opportunity to promote this minoritised language digitally. [...]
Este artículo describe la experiencia de localización de la plataforma Facebook a la lengua sarda. Dado que esta es una lengua en proceso de estandarización, la localización de la red social más grande del mundo representa una oportunidad para la presencia digital del sardo, a la vez que implica un reto en el plano organizativo y terminológico, así como en cuanto al proceso de estandarización.

2016
Tradumàtica, Núm. 14 (2016) , p. 85-99 (Tradumàtica dossier)
2 documents
2017-01-10
08:32
19 p, 443.1 KB Catálogo de herramientas sobre la traducción y los dispositivos móviles / Serón Ordóñez, Inmaculada (Universidad Pablo de Olavide. Departamento de Filología y Traducción)
El presente catálogo recoge herramientas relacionadas con las múltiples intersecciones entre la traducción y los dispositivos móviles; no está ceñido ni a procesos específicos (p. ej. , la traducción de aplicaciones o el uso de aplicaciones para traducir o interpretar) ni a terminales concretos. [...]
Aquest catàleg recull eines relacionades amb les múltiples interseccions entre la traducció i els dispositius mòbils; no es limita ni a processos específics (per exemple, la traducció d’aplicacions o l’ús d’aplicacions per a traduir o interpretar) ni a terminals concrets. [...]
This catalogue includes tools related to the multiple intersections between translation and mobile devices; it is not limited to either specific processes (such as app translation or the use of apps to translate/interpret) or concrete terminals. [...]

2016
Tradumàtica, Núm. 14 (2016) , p. 128-146 (Tradumàtica dossier)