A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet Intranet i campus virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Traducció i Interpretació  Mapa del web 
La Facultat
Les raons per venir a la Facultat de Traducció i d'Interpretació
Història i dades
Ressenya històrica
La facultat en xifres
Com s'organitza
Deganat
Gestió Acadèmica i Suport Logístic i Punt d'Informació
Els estudiants
Personal facultat
Estructura docent
Departaments
Altres
Protocol emergències
Titulacions
Màsters i postgraus
Serveis
Servei de Recursos Informàtics i Multimèdia
Més serveis
L'oferta de la Facultat a les empreses
Els estudis
Oferta d'estudis
Totes les titulacions
Graus EEES
Estudis que passaran a ser graus
Màsters oficials
Màsters/postgraus UAB
Horaris i exàmens
Horaris i aules
Calendari d'exàmens
Accés als estudis
Accés a primer curs
Accés per trasllat d'expedient
Accés per canvi d'estudis
Accés per convalidació d'estudis (estrangers no UE)
Beques
Beques de formació d'investigació
Beques d'estudi
Pràctiques
Pràctiques en empreses
FAQs
Lliure elecció
Lliure elecció
Mobilitat i intercanvi
Oficina d'Intercanvis
Alumnes que vénen d'intercanvi / incoming students
Welcome International Students
Benvinguts estudiants Seneca
Alumnes que marxen d'intercanvi / outgoing students
Erasmus Estudi
Sicue-Sèneca
Programa Propi UAB
Més informació
Altres programes d'intercanvi
Normativa intercanvis
Informació acadèmica
Graus EEES
Accés
Accés des de preinscripció
Prova d'aptitud (Accés al Grau en Traducció i Interpretació)
Canvi d'Estudis
Convalidació d'estudis (estrangers no UE)
Estudiants visitants
Canvi d'Estudis per Interdisciplinarietat
Reincorporacions
Matrícula
Procediment per a alumnes de nou ingrés
Estudiants UAB
Cursos propedèutics
Modificació de Matrícula
Preu, deduccions i recàrrecs
Pagament
Demanar beca
La via lenta
Règim de permanència
Règim de dedicació
Anys de permanència
Progressió de matrícula
Continuació d'estudis
Avaluació
Procés i convocatòria
Publicació i revisió d'exàmens
Pràcticum i treball de fi de grau
Avaluació per compensació
Expedient acadèmic
Reconeixement Acadèmic
Reconeixement de crèdits de CFGS
Reconeixement de crèdits universitaris
Canvi de Llengua C
Transferència de crèdits
Simultaneïtat d'estudis
Baremació d'expedients
Programes d'intercanvi
Informació general
Estudiants de la UAB
Estudiants que vénen a la UAB
Mobilitat a la FTI
Finalitzar els estudis
Memòria de Traducció
Pràctiques en empreses
Premis extraordinaris de titulació
Títols oficials
Suplement Europeu del Títol
Certificats
Títols propis
Llicenciatures i diplomatures
Accés
Reincorporacions
Estudiants visitants
Simultaneïtat d'estudis
Accés per convalidació d'estudis (estrangers no UE) a Llicenciatura
Matrícula
Estudiants de nou accés
Estudiants UAB
Modificació de Matrícula
Preu, deduccions i recàrrecs
Pagament
Demanar beca
Règim de permanència
Estudiants de nou ingrés
Crèdits màxims i mínims de matrícula
Convocatòries per assignatura
Anul·lacions de matricula
Exàmens
Convocatòries d'examen
Convocatòria extraordinaria de febrer
Reavaluació
Revisió d'exàmens
Expedients acadèmics
Adaptacions d'estudis
Baremació d'expedients
Canvi d'estudis per extinció de la titulació: equiparació
Llengua C
Lliure elecció
Memòria de Traducció
Pràctiques en empreses
Simultaneïtat d'estudis
Convalidacions
Convalidació d'estudis
Homologació d'estudis
Convalidació d'estudis (estrangers)
Trasllat d'expedient
Trasllat de la UAB a una altra universitat
Trasllat d'una altra universitat a la UAB
Programes d'intercanvi
Informació general
Estudiants de la UAB
Estudiants que vénen a la UAB
Mobilitat a la FTI
Finalitzar els estudis
Premis extraordinaris de titulació
Projecte Final de Carrera
Reavaluació
Títols oficials
Títols propis
Certificats
Suplement Europeu al Títol
Formularis
Legislació Universitària
Assegurança Escolar
Màsters i postgraus
Estudis de postgrau
Matrícula del màster
Treball de recerca del Màster
Estudis de doctorat
Formació continuada
Recerca
La Facultat i la recerca
Professors emèrits
Professors emèrits i jubilats de la facultat
Emèrits 2012
Els departaments
Departament
de Traducció
i d'Interpretació
Altres
departaments
Infraestructura i serveis
Serveis de suport
Suport a la qualitat
Patents i llicències
Impacte dels articles d'investigació
Ajuts per al màster oficial
Màster europeu de traducció
Imprimir
 
Webmaster FTI Inici Mapa web
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats