Anàlisi de l'estructura i procés d'innovació de quatre grans hospitals de Barcelona
Balcells i Díaz, Manel
Bonfill i Cosp, Xavier, dir.
Asenjo Sebastian, Miguel Angel, dir.
Bigorra Llosas, Joan, dir.
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva

Imprint: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015
Description: 1 recurs electrònic (197 p.)
Abstract: TITOL: Anàlisi de l'estructura i procés d'innovació de quatre grans hospitals de Barcelona. INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ: A Catalunya, en general, i dins del sistema sanitari i hospitalari en particular, es constata una gran producció científica, de gran qualitat, en l'àmbit biomèdic, i poc retorn econòmic en forma de patents, llicències i sobretot en productes al mercat, provinents del desenvolupament de projectes sorgits dels propis hospitals. Aquesta Tesi intenta mostrar les circumstàncies que envolten aquests projectes, la seva cadena de valor, els gaps que es produeixen a la mateixa i, per tant, les possibles solucions. OBJECTIUS: Són tres: Fer una anàlisi tipus benchmarking internacional entre diversos casos d'èxit, després fer una anàlisi de l'ecosistema innovador de quatre dels grans hospitals de Barcelona, i conèixer els colls d'ampolla dels seus projectes i, per tant, les possibles solucions. MATERIAL I MÈTODE: S'analitzen els casos del Karolinska Institutet, del NHS de Gran Bretanya, dels Hospitals de Toronto i dels Hospitals de París. Pel que fa als Hospitals, s'estudien l'Hospital de Sant Pau, l'Hospital Clínic de Barcelona, l'Hospital de Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat (Barcelona) i el Parc de Salut Mar. Per a l'estudi de l'evolució dels projectes, i com a treball de camp, s'han realitzat un total de vuit entrevistes qualitatives, seguint la metodologia del mètode COREQ (amb 32 items), amb els responsables d'Innovació dels Hospitals, i amb quatre reconeguts experts en Innovació. RESULTATS: Els resultats mostren la sistematització, amb els conseqüents bons resultats, dels processos d'innovació del models internacionals, i mostren també la dificultat per al desenvolupament dels projectes provinents dels Hospitals estudiats. Les entrevistes mostren el criteri dels experts pel que fa als gaps existents i les propostes de possibles solucions. DISCUSSIÓ: La discussió s'ha centrat bàsicament sobre els projectes d'innovació provinents dels Hospitals, la seva evolució, de com s'ha de produir la relació públicoprivada, sobre què cal fer per millorar la actual situació, de com el context europeu Horitzó 20/20 pot ser determinant, de quines fortaleses i limitacions tenen els Hospitals i, finalment, quines propostes de futur són viables. CONCLUSSIONS: Les conclusions de la Tesi, són: 1. La necessitat de complementarietat dels Hospitals. 2. La necessitat d'una interfase entre Hospitals i Empresa. 3. La creació d'un model centralitzat amb antenes i professionals qualificats, que desenvolupin aquesta interfase. 4. La necessitat de canvis regulatoris que permetin la competitivitat dels Hospitals. 5. L'oportunitat que representa l'estratègia europea RIS3 i l'Horitzó 20/20. 6. El paper de palanca que han de desenvolupar les administracions públiques.
Abstract: TÍTULO: Análisis de la estructura y proceso de innovación en cuatro grandes hospitales de Barcelona. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN: En Cataluña, en general, y dentro del sistema sanitario y hospitalario en particular, se constata una gran producción científica, de gran calidad, en el ámbito biomédico, y poco retorno económico en forma de patentes, licencias y sobretodo en productos al mercado, provenientes del desarrollo de proyectos surgidos de los propios hospitales. Esta Tesis, intenta mostrar las circunstancias que rodean estos proyectos, su cadena de valor, los gaps que se producen en la misma y, por tanto, las posibles soluciones. OBJETIVOS: Son tres: Hacer un análisis tipo benchmarking internacional entre diversos casos de éxito, después hacer un análisis del ecosistema innovador de cuatro grandes hospitales de Barcelona, y conocer los cuellos de botella de sus proyectos y, por tanto, las posibles soluciones. MATERIAL Y MÉTODO: Se analizan los casos del Karolinska Institutet, del NHS de Gran Bretaña, de los Hospitales de Toronto y de los Hospitales de París. En cuanto a los Hospitales, se estudian el Hospital de Sant Pau, el Hospital Clínic de Barcelona, el Hospital de Sant Joan de Déu de Esplugues de Llobregat (Barcelona) y el Parc de Salut Mar. Para el estudio de la evolución de los proyectos, y como trabajo de campo, se han realizado un total de ocho entrevistas cualitativas, siguiendo la metodología del método COREQ (con 32 ítems), con los responsables de Innovación de los Hospitales, y con cuatro reconocidos expertos en Innovación. RESULTADOS: Los resultados muestran la sistematización, con los consecuentes buenos resultados, de los procesos de innovación de los modelos internacionales, y muestran también la dificultad para el desarrollo de los proyectos provenientes de los Hospitales estudiados. Las entrevistas muestran el criterio de los expertos en cuanto los gaps existentes y las propuestas de posibles soluciones. DISCUSIÓN: La discusión se ha centrado básicamente sobre los proyectos de innovación provenientes de los Hospitales, su evolución, de cómo se tiene que producir la relación público-privada, sobre qué hacer para mejorar la situación actual, de cómo el contexto Europeo Horizon 20/20 puede ser determinante, de cuáles son las fortalezas y limitaciones que tienen los Hospitales y, finalmente, cuáles propuestas de futuro son viables. CONCLUSIONES: Las conclusiones de la Tesis, son: 1. La necesidad de complementariedad de los Hospitales. 2. La necesidad de una interface entre Hospitales y Empresas. 3. La creación de un modelo centralizado con antenas y profesionales cualificados, que desarrollen esta interface. 4. La necesidad de cambios regulatorios que permitan la competitividad de los Hospitales. 5. La oportunidad que representa la estrategia europea RIS3 y Horizon 20/20. 6. El papel de palanca que tienen que desarrollar las administraciones públicas.
Abstract: TITLE: Analysis of the structure and process of innovation in four large hospitals in Barcelona. INTRODUCTION AND JUSTIFICATION: In Catalonia, in general, and especially inside the hospital healthcare system, we can observe large scientific output, of great quality, in the biomedical field, and low income return as far as patents are concerned, licenses and above all in products to the market, originating from projects developed within the hospitals themselves. This Thesis tries to show the circumstances surrounding these projects, its value chain, the gaps that are produced in the same, and therefore, the possible solutions. OBJECTIVES: There are three: Perform an international benchmarking type analysis between successful cases, and then perform an analysis of the innovative ecosystem of four large hospitals in Barcelona, getting to know the bottlenecks of their projects and, therefore, the possible solutions. MATERIALS AND METHODS: The following cases are analysed: Karolinska Institutet, Great Britain's NHS, Toronto Hospitals and Hospitals in Paris. In regards to the local Hospitals, the following were studied: Hospital de Sant Pau, Hospital Clínic de Barcelona, Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat (Barcelona) and Parc de Salut Mar. For the project evolution study, and as fieldwork, a total of eight qualitative interviews were carried out, following the COREQ method (with 32 items) methodology, as well as the Hospitals' Innovation coordinators, and four renowned experts on Innovation. RESULTS: The results show the systematization and consistent good results, of the innovation processes of the international models; these also showed the difficulty for the development of projects from the Hospitals studied. The interviews are the opinion of the experts concerning the existing gaps and proposals for possible solutions. DISCUSSION: The discussion was basically focused on innovation projects from the Hospitals, their solutions, how the Public-Private relationship must be produced, what to do to improve the current situation, how the Horizon 20/20 concept can be decisive, what strengths and limitations do the Hospitals have and finally, what future proposals may be viable. CONCLUSIONS: The conclusions of the Thesis are: 1. The need of complementarities of the Hospitals. 2. The need of an interface between Hospitals and Companies. 3. The creation of a centralized model with antennae and qualified professionals, who can develop this interface. 4. The need for regulatory changes that would allow the competitiveness of the Hospitals. 5. The opportunity represented through the European strategy, RIS3, as well as, Horizon 20/20. 6. The leverage role that must be developed by the public administrations.
Note: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva, 2014
Rights: L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons Creative Commons
Language: Català
Document: Tesi doctoral ; Versió publicada
Subject: Ecosistema ; Ecosystem ; Innovació ; Innovación ; Innovation ; Hospitals ; Hospitales
ISBN: 9788449051418

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/285563


197 p, 1.8 MB

The record appears in these collections:
Research literature > Doctoral theses

 Record created 2015-02-10, last modified 2022-05-07   Favorit i Compartir