Els processos d'ensenyament i aprenentatge dels joves tutelats en Centres Residencials d'Acció Educativa (CRAE)
Pérez Romero, Antonio
Jurado de los Santos, Pedro, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada

Publicació: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015
Descripció: 1 recurs electrònic (758 p.)
Resum: Els adolescents que viuen en Centres Residencials d'Acció Educativa (CRAE) formen part d'una població que es troba clarament en situació de desprotecció i risc social greu a causa de les circumstàncies personals i sòciofamiliars per les quals travessen. Les dades referides al desenvolupament acadèmic d'aquests joves són força decebedores, evidenciant un problema de dimensió significativa, ja que la manca d'unes competències bàsiques, i en molt casos, el fet de no haver assolit el títol de l'ESO, els dificultarà la possibilitat de continuar estudiant, l'accés a una ocupació i possiblement l'exercici de la ciutadania activa. A partir de les breus consideracions anteriors, que permeten delimitar el problema d'investigació, establim aquesta recerca amb la finalitat d'analitzar en profunditat el perfil dels adolescents tutelats i residents en CRAE, indagant en els factors (personals, sociofamiliars i educatius) que influeixen en el desenvolupament acadèmic i, a més, prenent com a referència el grau de domini de les seves competències bàsiques. Un cop identificats els factors, la finalitat que se'n deriva fa referència a l'elaboració d'un model d'intervenció socioeducativa per als CRAE que permeti actuar no tan sols sobre l'adolescent, sinó que a més incideixi en l'institut o centre de formació, la família i sobre el mateix centre residencial, per així augmentar el rendiment acadèmic dels adolescents. En conseqüència, s'estableix un marc teòric de referència sobre la base de tres pilars fonamentals reflectits a partir de tres capítols: els Centres Residencials d'Acció Educativa, en què s'analitza el funcionament d'aquests recursos residencials i es profunditza en el perfil i les necessitats dels adolescents atesos. En aquest capítol s'emfatitza també en la intervenció socioeducativa en els CRAE, fent referència als Projectes Educatius Individuals (PEI) i els principis metodològics que se'n deriven. El segon capítol està centrat en els factors condicionants dels processos d'ensenyament-aprenentatge, a partir de la delimitació conceptual del fracàs escolar i des del punt de vista que aquest és un constructe polièdric que es conforma a partir de la interrelació de diferents factors que no fan referència en exclusiva als joves, sinó que, a més, influeixen el sistema sociofamiliar, el centre educatiu i el CRAE on resideixen. El tercer capítol s'emmarca en el paper de les competències en els processos d'ensenyament-aprenentatge. És fonamental posar de rellevància l'abordatge dels processos d'ensenyament sota el paraigua de l'aprenentatge basat en competències per garantir, en la mesura del possible, que aquests joves adquireixen els aprenentatges necessaris per desenvolupar-se de la forma més eficient possible en la seva quotidianitat. En nombroses ocasions, els CRAE tenen l'evidència de les veritables dificultats dels joves per resoldre situacions de la vida quotidiana, posant de manifest una excessiva dependència de l'equip educatiu del centre. Per aquest motiu en aquesta Tesi Doctoral es presenta i fonamenta un model d'ensenyament-aprenentatge basat en la gestió per competències, vinculat al Projecte Educatiu Individual al qual fèiem referència anteriorment. A continuació establim el marc aplicat d'aquesta Tesi Doctoral començant per la seva fonamentació, basada en una metodologia bimodal (utilitza de forma complementària un procediment metodològic quantitatiu i qualitatiu), seguidament es defineixen les variables a estudiar, la població i la mostra, a més de la descripció i fonamentació de la tipologia d'instruments que s'utilitzen: qüestionaris, entrevistes i anàlisi documental. Els resultats obtinguts, a partir de l'anàlisi qualitativa i quantitativa, la utilització d'una estadística descriptiva i inferencial, així com el tractament de dades qualitatives, ens permeten concloure que són nombrosos i diversos els condicionants que incideixen en el desenvolupament acadèmic dels joves tutelats. Les conclusions més significatives fan referència a: • La importància de l'estabilitat de l'estat emocional i relacional. • L'estabilitat familiar. • Les expectatives que els tutors/res i el professorat dipositen en els adolescents són menors que la que mostren els propis joves. • El desenvolupament d'uns hàbits d'estudi facilita un augment del rendiment acadèmic. • La manca de concentració i atenció mostrades en el desenvolupament de les tasques acadèmiques és evident en una part significativa d'adolescents que han participat en la recerca. • La competència Social i ciutadana, Aprendre a aprendre i Autonomia i iniciativa, a més de la dimensió en Resolució de problemes s'erigeixen com a preponderant en relació al grau de domini de les competències bàsiques. • Els joves s'autoperceben amb un domini més elevat de competències bàsiques que el percebut pels seus tutors/res als CRAE i els seus professors/res als instituts o centres de formació. • Els joves mostren unes expectatives més elevades en el nivell d'estudis a assolir que els que manifesten els seus tutors/res als CRAE. • Existeix la necessitat de donar a conèixer als instituts i centres de formació què és un CRAE, quina finalitat té, quins professionals atenen als joves, i quin suport poden oferir en relació a la tasca educativa conjunta. Posteriorment, es planteja un model d'intervenció socioeducativa fonamentat en quatre eixos d'actuació (adolescent, CRAE, família i institut o centre de formació), amb la finalitat d'augmentar el rendiment acadèmic dels joves. Per acabar, s'expliciten les limitacions i les noves línies d'investigació que se'n deriven de la recerca.
Resum: The adolescents who live in Welfare Residential Centres (CRAE) are part of a vulnerable population who experience defencelessness and social risk as a consequence of their personal and social/family circumstances. The data related to their academic development are quite disappointing showing a significative problem. The lack of basic competences, and in many cases, to not have achieved the Secondary School Diplome, hinder the possibility to keep studying, the access to an occupation and, probably, even the opportunity to exercise an active citizenship. Base on the previous considerations, which allow us to delimitated our research question, we plan this study with the ultimate purpose to deeply analyze the guarded adolescents in CRAEs, enquiring into the factors (personal, social/family and educative) that influence in their academic progress taking as a reference their basic competences level. Once those factors are identified, the study aims to draw up a socioeducative intervention model to implement within CRAEs, allowing not only a work with the adolescent, but also with school, educational centre, family and the residential centre itself, providing an academic achievement increase. As a consequence, it is offered a theoretical frame based on the three pillars expanded on three chapters. The first one called Child Residential Centres, analyzes the operating mode of those residential placements and goes in depth the profile and needs of the fostered adolescents. In this chapter is also analyzed the educative intervention at CRAEs, specially concerning the Individual Educational Project (PEI) and their methodological principles. The second chapter deals with the conditioning factors of the teaching-learning process, taking as a reference the concept of academic failure and stating that concept as a multidimensional construction based on the interface of different factors which are not only related to the adolescents but also to the family, educative system and the residential centre where they live. The third chapter presents the role of the competences in the teaching-learning process. The important thing is to set out this process as a competence-based learning program, so it is possible to guarantee the needed skills to these teenagers and facilitating their self development in their daily life. It is usual to observe from CRAEs, as a witness, how the adolescents have often troubles to solve quotidian situations making clear the high dependency with the educational team. That is the reason why this PhD study presents and lays the foundation of a teaching-learning model to achieve competencies related to the early named Individual Educational Project (PEI). Set forth below is the framework used for this PhD. Starting with its foundation, based on a bimodal methodology, that means the use of complementary quantitative and qualitative procedures, then variables, population and sample are defined. Description and foundation of instrumental typology are described as well: surveys, interviews and documentary analysis. The results, based on qualitative and quantitative analysis, using a descriptive and inferential statistics, as well as qualitative data processing, allow us to conclude that there are many and various factors that affect the academic development of young mentored youngsters. The most significant conclusions refer to: • The importance of the stability of emotional and relational state. • The family stability. • Tutors/teachers expectations are lower than those showed by youngsters. • Develop study habits facilitates an increase of educational achievement. • Lack of concentration and attention shown in the development of academic work is evident in a significant proportion of adolescents participating in the research. • Social and civic, Learning to learn and Autonomy and initiative competence, as well as the dimension Conflict Resolution set as dominant in relation to the degree of mastery of basic skills. • Young people perceive themselves with a higher mastery of basic skills that perceived by their tutors to CRAE and their teachers at Secondary School or Training Centres. • Young people show higher expectations on their studies level goal that those show by their tutors at CRAE. • There is a need to inform Secondary School and Training Centres what a CRAE is, its purpose, the kind of professionals working there and what CRAEs can offer in relation to a complete educational work. Afterwards, a socio-educational intervention model is presented based on four areas of action: teenagers, CRAE, family and Secondary School or Training Centre, in order to increase the academic achievement of young people. Finally, limitations and new research lines from the research are described.
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada, 2015
Drets: L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons Creative Commons
Llengua: Català.
Document: Tesis i dissertacions electròniques ; doctoralThesis ; publishedVersion
Matèria: Competències ; Rendiment acadèmic ; Joves tutelats
ISBN: 9788449054068

Adreça alternativa: http://hdl.handle.net/10803/299195


758 p, 4.5 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2015-07-20, darrera modificació el 2017-10-15   Favorit i Compartir