Aprendre a valorar les lectures literàries : anàlisi d'una intervenció didàctica a cicle inicial / Vanesa Amat Castells ; directora Teresa Colomer Martínez
Amat Castells, Vanesa
Colomer Martínez, Teresa, dir.
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials

Imprint: [Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016
Description: 1 recurs electrònic (543 p.) : gràf
Abstract: Aquest estudi se centra en la planificació i l'anàlisi d'una intervenció didàctica, que té l'objectiu de promoure l'aprenentatge de valorar les lectures literàries al primer cicle d'educació primària. Es parteix de la consideració que aprendre a valorar les obres i a expressar, oralment i per escrit, els judicis sobre les lectures és clau en el desenvolupament de la formació del lector literari. L'objectiu principal és conèixer de quina manera una intervenció didàctica, que consisteix en la lectura d'un àlbum, la conversa sobre l'obra i l'escriptura de textos valoratius, i que inclou la proposta d'una pauta d'arguments com a material de suport, pot resultar útil en l'aprenentatge literari. Els referents teòrics s'estructuren a partir de tres blocs. En el primer, s'exposen les concepcions sobre la formació del lector literari i les respostes lectores, així com diferents nocions en referència als processos de comprensió, interpretació i valoració, i algunes de les implicacions didàctiques que se'n deriven, com ara la pràctica de relectura. Es fa èmfasi en els aspectes propis del tractament de la lectura i la literatura en la formació dels anomenats primers lectors, a l'inici de l'educació primària, i en els processos de selecció de les obres. En el segon, s'exploren les característiques dels àlbums i les seves potencialitats per a l'aprenentatge literari. Per últim, s'ofereix una visió de les possibilitats formatives de les converses a l'aula, així com les actuacions concretes que el mestre hauria de considerar en el desenvolupament de discussions sobre obres literàries. La part empírica de la recerca analitza la intervenció didàctica aplicada en un grup de 17 alumnes de segon curs. Es du a terme en dues fases. En la primera, els alumnes elaboren textos valoratius individuals sobre les lectures. Aquests escrits es prenen en consideració com a dades inicials. En la segona, s'aplica la intervenció completa, de manera que els textos s'elaboren després de la conversa, durant sis setmanes consecutives, en relació a sis obres que presenten diversitat d'elements constitutius. El conjunt de dades obtingudes d'aquest grup es complementa amb les observacions d'un segon grup de 17 alumnes i també amb els resultats que deriven d'una recerca prèvia, duta a terme en dos grups de 4 alumnes cadascun, que s'incorpora en aquest estudi com a projecte pilot. D'aquesta manera, es poden comparar les qüestions referents a les característiques i al grau d'incidència de cadascuna de les propostes ─conversa, pauta d'arguments, escriptura valorativa─ en gran grup i en petit grup. Els resultats confirmen la necessitat que els alumnes disposin d'espais d'intercanvi d'idees i d'eines de suport que els ofereixin metallenguatge literari, de manera que puguin pensar i parlar sobre les obres des de l'inici de l'escolaritat. La finalitat de la proposta és ajudar-los a apreciar l'acte creatiu de l'autor, però també a millorar la comprensió i la interpretació de les lectures literàries. De les conclusions se'n desprenen algunes de les actuacions didàctiques més eficaces per desenvolupar la formació del lector literari a l'inici de l'educació primària.
Abstract: This study focuses on the planning and analysis of an educational intervention aimed at helping students to learn how to evaluate literary reading at the first cycle of primary. It is based on the consideration that learning to evaluate works and to express opinions (orally and in writing) on reading material is essential in developing the training of literary readers. The main objective is to discover how an educational intervention, which consists of reading a picturebook, discussing the work and writing evaluative texts, and which includes a proposed a set of discussion and writing prompts as support material, may be useful in literary learning. The theoretical components are structured in three sections. The first section introduces ideas on the training of literary readers and reading responses, along with various notions related to comprehension, interpretation and evaluation processes, and some of the resulting educational implications, such as the practice of re-reading. Emphasis is placed on aspects related to the treatment of reading and literature in the training of so-called beginning readers, at the first cycle of primary education, and to the processes involved in selecting works. The second section explores the characteristics of the picturebooks and their potential for literary learning. Last of all, an analysis is made of the training possibilities of classroom discussions, along with the specific actions that the teacher should consider when it comes to holding discussions on literary works. The empirical part of the research analyses the educational intervention applied to a group of 17 students (aged seven to eight years). It is carried out in two stages. In the first stage the students produce individual evaluative texts on what they have read. These texts are taken into consideration as initial data. The full intervention is applied in the second stage, in such a way that the texts are produced after the discussion, over six consecutive weeks, on six works that contain a wide variety of constituent elements. The data obtained from this group is complemented by the observations of a second group of 17 students, and by the results of a prior research activity carried out with two groups of four students each, which is incorporated in this study as a pilot project. As such, it is possible to compare questions related to the characteristics and degree of influence of each of the approaches (discussion, a set of discussion and writing prompts, evaluative writing) in both a large group and a small group. The results confirm the need to provide students with spaces in which to exchange ideas and with support tools that offer them literary metalanguage, in such a way that they are able to think and talk about works from the start of primary education. The purpose of the approach is to encourage them to appreciate the creative act of the author, as well as to improve their comprehension and interpretation of literary reading materials. The conclusions indicate some of the most effective educational actions for developing the training of literary readers at the start of primary education.
Note: Bibliografia
Note: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials, 2016
Rights: L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons Creative Commons
Language: Català.
Document: Tesis i dissertacions electròniques ; doctoralThesis ; publishedVersion
Subject: Lectura ; Lectura, Gust per la ; Literatura ; Ensenyament primari ; Infants ; Llibres i lectura
ISBN: 9788449059353

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/368233


543 p, 3.6 MB

The record appears in these collections:
Research literature > Doctoral theses

 Record created 2016-10-03, last modified 2019-02-02   Favorit i Compartir