Postulats per a un nou model de política local a Catalunya : esperit del dret públic català aplicat / autor: Isidre Llucià i Sabarich ; dirigida pel Dr. Joan Lluís Pérez Francesch
Llucià i Sabarich, Isidre
Pérez Francesch, Joan Lluís, 1959-, dir.
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic

Publicació: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017
Descripció: 1 recurs en línia (562 pàgines)
Resum: La recerca parteix d'un estudi del dret públic català, inspirat en l'anterior al Decret de Nova Planta, el qual ens dóna cinc eixos fonamentals: la participació dels ciutadans; un model territorial sostenible i racional; un potent teixit associatiu; un model de govern i sistema electoral local, adaptat a les exigències del present; i una acció política local concordant amb el model que es postula. En el desenvolupament, s'hi afegeix el resultat d'incorporar determinats mecanismes de models comparats, i es planteja un patró en el que la participació dels ciutadans en la cosa pública, mitjançant un complex teixit associatiu, és essencial. Aquest plantejament es fonamenta en la implementació d'un model territorial, original, novador i racional, donant lloc, ensems, a un nou sistema de govern i de patró electoral local pensat per a les exigències d'una societat del segle XXI a la que hi sumem una concepció i una manera de fer política en el món local, coherent amb el paradigma que es proposa. El desenvolupament de la tesi es fa a través d'un anàlisi de la conjuntura actual de la cosa pública mitjançant un examen de la política general i la política local, i on es posa en evidència un sistema polític que anuncia un final de cicle. Es contextualitza el marc políticoadministratiu general vigent a l'Estat, perquè només així es pot entendre el que succeeix en el món local: praxi, comportament, situacions i supòsits que, dia a dia, impregnen, contaminen, afecten i incideixen en l'activitat política i administrativa a l'Estat espanyol. Es fa una denúncia explícita del garbuix legislatiu existent: un immens embull i galimaties normatiu: tot una porta oberta a la inseguretat jurídica. També s'analitza l'acció política i s'estudia la participació ciutadana en l'administració pública local. Es reserva un apartat específic per a l'actor ciutadà, per a l'individu, i es posa de manifest l'anacronisme d'algun dels rols polítics. Finalment, s'elabora un exhaustiu treball en el que s'evidencia l'irracional mapa territorial local, on es dissecciona el nombre de municipis, la seva dimensió poblacional i la seva sostenibilitat. A través de l'evolució política i administrativa des de Roma fins el Decret de Nova Planta, tot posant en valor l'esperit del dret pública català originari, es planteja el paradigma que es postula, amb l'objectiu de fer possible un nou model de govern local a Catalunya Fonamentat en una societat implicada i participativa en la cosa pública local, es fa una proposta d'un model territorial racional, s'exposa el disseny del que anomenem una àrea bàsica administrativa (ABA) i s'explica la proposta de model de govern local que es proposa, incloent-hi el marc jurídic i l'estructura administrativa de govern. Es posa de manifest, que el postulat que es sotmet a consideració és, en bona part, perfectament plausible amb la normativa vigent, i que la seva posta en funcionament, podria ser, en un primer estadi, immediata, sense haver d'esperar a noves promulgacions normatives. Finalment s'hi estudien les quatre formes de govern i de directius municipals que la doctrina ha convingut en classificar en el marc de la Unió Europea, i s'hi desenvolupa un estudi de models comparats: Irlanda, Finlàndia i Portugal, que ens serveixen per a potenciar i reforçar, amb realitats existents, la tesi objecte del treball de recerca.
Resum: The research is based on a study about Catalan public law, inspired by the previous Decree of Nueva Planta, which give us five core themes: citizens participation; a sustainable and rational territorial model; a powerful associative network; a model of government and local electoral system, adapted to the demands of the present; and local political action in concordance with the model postulated. In the development, it adds the result to incorporate certain mechanisms of comparative models and it lays out a pattern in which the participation of citizens in public affairs through a complex associative network, is essential. This approach is based on the implementation of a territorial model, original, innovative and rational, leading, together, a new system of local government and electoral pattern designed to meet the demands of a society in the 21th century to which we add a conception and a way of doing politics on the local world, consistent with the proposed paradigm. The development of the thesis is done through an analysis of the current situation of the public affairs through an examination of the general and local policy, and where it reveals a political system that announces the end of a cycle. It contextualizes the political and administrative frame in force in the State, so only then can understand what happens at the local world: praxis, behavior, situations and assumptions that, day by day, impregnate, pollute, and influence in the political and administrative activity in Spain. It makes an explicit denounce of the existing legislative mess: an immense tangle and normative gibberish, an open door to legal uncertainty. It also analyzes the political action and examines the citizen participation in local public administration. It reserves a specific section for the citizen, for the individual, and highlights the anachronism of some of the political roles. Finally, we made a thorough work that demonstrates the irrational local territorial map, which dissects the number of municipalities, their population size and its sustainability. Through the political and administrative evolution from Rome to the Decree of Nueva Planta, while highlighting the spirit of primary Catalan public law, it lays out the postulated paradigm, in order to make possible a new model of local government in Catalonia. Based on a participatory society involved in local public affairs, it is made a proposal for a rational territorial model, it shows the design of what we call a basic administrative area (BAA) and explains the proposal of local government model that is proposed, including the legal framework and administrative structure of government. It shows that the postulate that is submitted for consideration, largely perfectly plausible with in force regulations and that the operation could be in the first stage, immediately, without waiting for new regulatory enactments. Finally it studies the four types of government and municipal managers that doctrine has agreed to classify within the European Union framework, and it develops a study of comparative models: Ireland, Finland and Portugal, which serve to promote and strengthen, with existing realities, the thesis objective of the research.
Nota: Tesi. Doctorat. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic. 2017
Drets: L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons Creative Commons
Llengua: Català
Document: Tesis i dissertacions electròniques ; Tesi doctoral ; Versió publicada
Matèria: Dret públic ; Catalunya ; Activitat política
ISBN: 9788449070594

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/403810


563 p, 4.0 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2017-07-31, darrera modificació el 2021-08-10   Favorit i Compartir