Anestesiologia [103598]
Moret Ruiz, Enrique
Navarro Soto, Salvador
Català Puigbó, Elena
de Nadal Clanchet, Myriam
Colilles Calvet, Maria Carmen
Melero Mascaray, Alicia
Unzueta Merino, María Carmen
Gonzalez Suarez, Susana
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina

Additional title: Anestesiología
Date: 2018-19
Abstract: 1. - Reconèixer els riscos i problemes de l'anestèsia amb la finalitat de que l'alumne quan sigui especialista en qualsevol branca de la medicina pugui preparar físicament i psicològica als seus malalts abans de la cirurgia i l'anestèsia. 2. - Conèixer els problemes especials de l'anestèsia en els diferents tipus de cirurgia i per a diferents tipus de malalt perquè l'alumne, un cop feta l'especialitat que hagi triat pugui ajudar i aconsellar el cirurgià i l'anestesiòleg davant de problemes mèdics que puguin afectar al malalt durant l'anestèsia i la cirurgia. 3. - Aplicar els principis bàsics de fisiopatologia i farmacologia al diagnòstic i tractament del malalt en estat 1 3. - Aplicar els principis bàsics de fisiopatologia i farmacologia al diagnòstic i tractament del malalt en estat crític: coma de qualsevol etiologia, insuficiència respiratòria i cardiovascular, aturada cardio-respiratòria, politraumàtic, estats de xoc, etc. 4. - Familiaritzar-se amb la valoració del dolor agut utilitzant analgèsics per diferents vies i poder fer algunes tècniques per alleugerir el dolor en situacions de dolor crònic. 5. - Conèixer i reconèixer els principis generals de la Reanimació Postquirúrgica, les complicacions més freqüents i el seu tractament Objectius específics 1. - Conèixer les indicacions quirúrgiques generals, el risc preoperatori i les complicacions postoperatòries Coneixement Els determinants del risc anestèsic-quirúrgic Les complicacions postoperatòries immediates generals i específiquesde les diverses especialitats quirúrgiques Dolor postoperatori Risc trombòtic lligat a l'anestèsia i les intervencions quirúrgiques i la seva profilaxi Habilitats clíniques (saber fer) Detectar els factors de risc anestèsic-quirúrgic més important per: alteracions anatòmiques, malalties cardiovasculars, malalties respiratòries, malalties hepàtiques i renals, malalties metabòliques i alteracions nutricionals, edats extremes, alteracions de la coagulació, malalties del sistema nerviós, atòpies, al·lèrgies, embaràs. Detectar la relació dels tractaments crònics amb el tractament anestèsic-quirúrgic Detectar les complicacions immediates postoperatòries en funció del risc quirúrgic i la patologia del malalt. Habilitats clíniques (saber com es fa) La valoració preanestèsica completa i la presa de decisions sobre el procediment anestèsic-quirúrgic 2. - Conèixer els principis generals de la anestesia i la reanimació Coneixement Guia clínica (fases) del pacient quirúrgic Valoració preoperatòria Preparació preoperatòria Anestèsia general intravenosa i inhalatòria Sedació i analgèsia Diferencies entre l'anestèsia general i la sedació Anestesia local i loco-regional Organització de l'àrea quirúrgica i de la Cirurgia Major Ambulatòria Ètica i legislació de la pràctica anestèsica i de la reanimació Habilitats clíniques (saber fer) Proporcionar informació general al pacient sobre l'anestesia: seguretat, riscos, sensacions i efectes secundaris Realitzar correctament una anestesia local tòpica i per infiltració Administració segura d'una sedació superficial Habilitats clíniques (saber com es fa) Bloquejos neuroaxials i regionals 3. - Conèixer els principals grups de fàrmacs, dosis, vies d'administració i farmacocinètica. Fàrmacs 2 3. - Conèixer els principals grups de fàrmacs, dosis, vies d'administració i farmacocinètica. Fàrmacs analgèsics. Coneixement Farmacologia clínica dels anestèsics generals, benzodiacepines, relaxants musculars i anestèsics locals. Opiacis d'utilització perioperatori Analgèsics no opiacis Habilitats clíniques (saber fer) Administrar fàrmacs sedants, neurolèptics, anticomicials, antibiòtics, etc amb seguretat Habilitats clíniques (saber com es fa) Punció lumbar Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal Conèixer l'epidemiologia, les conseqüències socioeconòmiques i les bases fisiopatológiques del dolor agut i crònic i el seu tractament Coneixement El dolor i el seu tractament. Definició i tipus de dolor. El tractament del dolor com un dret fonamental de la persona. a) el dolor com un problema de Salut Pública Epidemiologia. Repercussió individual i socioeconòmica Aspectes ètics, medicolegals i de compensació pel treballador Investigació humana i animal b) Conèixer els mecanismes implicats en la transmissió i modulació del dolor i en l'evolució de dolor agut a crònic. Neuroanatomia, fisiologia i bioquímica: Vies de transmissió imodulació del dolor. Transmissors implicats. Psicologia del dolor. c) Saber com avaluar el dolor, el patiment i la discapacitat així com l'eficàcia dels tractaments. Escales i qüestionaris d) Conèixer els tractaments utilitzats en el tractament del dolor agut i crònic Tractament farmacològic: analgèsics opioides, no-opioides i adjuvants. Vies i formes d'administració Tractaments invasius: bloquejos, radiofreqüència, neuro-estimulació Tècniques psicològiques i fisioteràpia e) Conèixer les característiques clíniques i el tractament dels quadres clínics més freqüents que cursen amb dolor: Dolor agut postoperatori i a urgències Dolor músculo-esquelètic Dolor neuropàtic Dolor oncològic Dolor al nen i a l'ancià 3 Dolor al nen i a l'ancià Dolor a l'embarassada Dolor al malalt drogodependent Dolor a cures pal·liatives f) Criteris de derivació i consulta a una Unitat del Dolor g) Principis d'analgèsia i sedació pal·liatives Habilitats clíniques (saber fer) Realitzar una història clínica, exploració física i sol·licitar proves complementàries de malalts amb dolor agut i crònic Avaluar la intensitat del dolor agut i crònic utilitzant escales analògiques visuals i verbals Pautar tractaments amb fàrmacs analgèsics sols o associats. Prevenir i tractar els efectes secundaris. Tractar correctament el dolor en situacions especials: embaràs i lactància, pediatria, ancià, malalt drogodependent. Pautar i administrar opioides i les seves combinacions per diferents vies (via oral, pegats, etc) a domicili. Prevenir i tractar els efectes secundaris. Conèixer les manifestacions de l'addicció a opioides en malalts amb dolor. El seguiment dels malalts oncològics que reben altes dosis d'opioides per diferents vies Infiltracions perifèriques amb anestèsics locals amb finalitats analgèsiques El seguiment ("diari de dolor") de l'evolució del dolor crònic i l'eficàcia del tractament Habilitats clíniques (saber com es fa) Avaluar un protocol d'assaig clínic en dolor Conèixer la utilitat dels qüestionaris de dolor crònic Administració segura d'opiacis per via intravenosa per a les crisis de dolor agut Administració de fàrmacs analgèsics utilitzant analgèsia controlada pel malalt (PCA) Bloquejos centrals i perifèrics en el tractament del dolor Analgèsia del part per via epidural La utilització d'opioides a malalts terminals La rotació d'opioides i/o vies d'administració.
Abstract: 1. Reconocer los riesgos y problemas de la anestesia con la finalidad de que el alumno cuando sea especialista en cualquier rama de la medicina pueda preparar físicamente y psicológica a sus enfermos antes de la cirugía y la anestesia. 2. Conocer los problemas especiales de la anestesia en los diferentes tipos de cirugía y para diferentes tipos de enfermo para que el alumno, una vez hecha la especialidad que haya escogido pueda ayudar y aconsejar al cirujano y el anestesiólogo ante problemas médicos que puedan afectar al enfermo durante la anestesia y la cirugía. 1 3. Aplicar los principios básicos de fisiopatología y farmacología al diagnóstico y tratamiento del enfermo en estado crítico: coma de cualquier etiología, insuficiencia respiratoria y cardiovascular, parada cardio-respiratoria, politraumático, estados de choque, etc. 4. Familiarizarse con la valoración del dolor agudo utilizando analgésicos por diferentes vías y poder llevar a término algunas técnicas para aliviar el dolor en situaciones de dolor crónico. 5. Conocer y reconocer los principios generales de la Reanimación Postquirúrgica, las complicaciones más frecuentes y su tratamiento Objetivos específicos 1. Conocer las indicaciones quirúrgicas generales, el riesgo preoperatorio y las complicaciones postoperatorias Conocimiento Los determinantes del riesgo anestésico-quirúrgico Las complicaciones postoperatorias inmediatas generales y específicas de las diversas especialidades quirúrgicas Dolor postoperatorio Riesgo trombótico ligado a la anestesia y las intervenciones quirúrgicas y su profilaxis Habilidades clínicas (saber hacer) Detectar los factores de riesgo anestésico-quirúrgico más importante por: alteraciones anatómicas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, enfermedades hepáticas y renales, enfermedades metabólicas y alteraciones nutricionales, edades extremas, alteraciones de la coagulación, enfermedades del sistema nervioso, atopías, alergias, embarazo. Detectar la relación de los tratamientos crónicos con el tratamiento anestésico-quirúrgico Detectar las complicaciones inmediatas postoperatorias en función del riesgo quirúrgico y la patología del enfermo. Habilidades clínicas (saber cómo se hace) La valoración preanestésica completa y la toma de decisiones sobre el procedimiento anestésico-quirúrgico 2. Conocer los principios generales de la anestesia y la reanimación Conocimiento Guía clínica (fases) del paciente quirúrgico Valoración preoperatoria Preparación preoperatoria Anestesia general intravenosa e inhalatoria Sedación y analgesia Diferencias entre la anestesia general y la sedación Anestesia local y loco-regional Organización del área quirúrgica y de la Cirugía Mayor Ambulatoria Ética y legislación de la práctica anestésica y de la reanimación Habilidades clínicas (saber hacer) Proporcionar información general al paciente sobre la anestesia: seguridad, riesgos, sensaciones y efectos secundarios Realizar correctamente una anestesia local tópica y por infiltración Administración segura de una sedación superficial Habilidades clínicas (saber cómo se hace) Bloqueos neuroaxiales y regionales 2 3. Conocer los principales grupos de fármacos, dosis, vías de administración y farmacocinética. Fármacos analgésicos. Conocimiento Farmacología clínica de los anestésicos generales, benzodiacepinas, relajantes musculares y anestésicos locales. Opiáceos de utilización perioperatoria Analgésicos no opiáceos Habilidades clínicas (saber hacer) Administrar fármacos sedantes, neurolépticos, anticomiciales, antibióticos, etc con seguridad Habilidades clínicas (saber cómo se hace) Punción lumbar Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase terminal. 4. Conocer la epidemiología, las consecuencias socioeconómicas y las bases fisiopatológicas del dolor agudo y crónico y su tratamiento. Conocimiento El dolor y su tratamiento. Definición y tipo de dolor. El tratamiento del dolor como un derecho fundamental de la persona. a) El dolor como un problema de Salud Pública Epidemiología. Repercusión individual y socioeconómica Aspectos éticos, medicolegales y de compensación para el trabajador Investigación humana y animal b) Conocer los mecanismos implicados en la transmisión y modulación del dolor y en la evolución de dolor agudo a crónico. Neuroanatomía, fisiología y bioquímica: Vías de transmisión y modulación del dolor. Transmisores implicados. Psicología del dolor. c) Saber como evaluar el dolor, el padecimiento y la discapacidad así como la eficacia de los tratamientos. Escaleras y cuestionarios d) Conocer los tratamientos utilizados en el tratamiento del dolor agudo y crónico Tratamiento farmacológico: analgésicos opioides, no opioides y adyuvantes. Vías y formas de administración Tratamientos invasivos: bloqueos, radiofrecuencia, neuroestimulación Técnicas psicológicas y fisioterapia e) Conocer las características clínicas y el tratamiento de los cuadros clínicos más frecuentes que cursan con dolor: Dolor agudo postoperatorio y en urgencias Dolor músculo-esquelético Dolor neuropático Dolor oncológico 3 Dolor en el niño y el anciano Dolor en la embarazada Dolor en el enfermo drogodependiente Dolor en curas paliativas f) Criterios de derivación y consulta a una unidad del dolor g) Principios de analgesia y sedación paliativas Habilidades clínicas (saber hacer) Realizar una historia clínica, exploración física y solicitar pruebas complementarias de enfermos con dolor agudo y crónico Evaluar la intensidad del dolor agudo y crónico utilizando escaleras analógicas visuales y verbales Pautar tratamientos con fármacos analgésicos solos o asociados. Prevenir y tratar los efectos secundarios. Tratar correctamente el dolor en situaciones especiales: embarazo y lactancia, pediatría, anciano, enfermo drogodependiente. Pautar y administrar opioides y sus combinaciones por diferentes vías (vía oral, parches, etc) a domicilio. Prevenir y tratar los efectos secundarios. Conocer las manifestaciones de la adicción en opioides en enfermos con dolor. El seguimiento de los enfermos oncológicos que reciben altas dosis de opioides por diferentes vías Infiltraciones periféricas con anestésicos locales con finalidades analgésicas El seguimiento ("diario de dolor") de la evolución del dolor crónico y la eficacia del tratamiento Habilidades clínicas (saber cómo se hace) Evaluar un protocolo de ensayo clínico en dolor Conocer la utilidad de los cuestionarios de dolor crónico Administración segura de opiáceos por vía intravenosa para las crisis de dolor agudo Administración de fármacos analgésicos utilizando analgesia controlada por el enfermo (PCA) Bloqueos centrales y periféricos en el tratamiento del dolor Analgesia del parto por vía epidural La utilización de opioides en enfermos terminales La rotación de opioides y/o vías de administración.
Rights: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Language: Català.
Studies: Medicina [2502442]
Study plan: Grau en Medicina [1192]Català
8 p, 96.6 KB

Castellà
8 p, 91.9 KB

The record appears in these collections:
Course materials > Study plans

 Record created 2018-07-13, last modified 2018-10-20   Favorit i Compartir